College BenW publicatie Druten

dinsdag 14 april 2020 09:30 - 12:30
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 3
 • 3.2


  Besluit
  Het college van B&W besluit: Het evaluatieverslag van de meerjarige subsidieverlening voor het project TechLokaal Maas & Waal in de periode 2018-2020 vast te stellen en aan de Gemeenteraad ter informatie toe te sturen; 2. Aan Stichting Meerwaarde Maas en Waal voor de jaren 2021 en 2022 ten behoeve van het TechLokaal Maas & Waal een subsidie ter hoogte van € 30.000 per jaar toe te kennen en dit te dekken uit de reserve Legaat van Cooth, waarvan       • € 9.000 per jaar voor het uitvoeren van de educatieve activiteiten;       • € 21.000 per jaar voor verdere doorontwikkeling van het TechLokaal als expertisecentrum. 3. Aan Stichting Meerwaarde Maas en Waal voor de jaren 2020, 2021 en 2022 een subsidie ter hoogte van € 7.500 per jaar toe te kennen voor de organisatie van de Techniekdag en dit te dekken uit de balanspost Onderwijsachterstandenbeleid; 4. De subsidietoekenningen onder beslispunten 2 en 3 te verwerken in de Perspectiefnota 2020.
 • 3.3


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1. De verklaring “Regionale ambities op het gebied van circulariteit in GWW sector” te ondertekenen; 2. De wethouder duurzaamheid te machtigen voor de ondertekening.
 • 3.4
 • 3.5


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1. In principe medewerking te verlenen aan de bouw van een vrijstaande woning op het perceel Mr van Coothstraat 41 te Druten; 2. In principe geen medewerking te verlenen aan de bouw van een twee onder één kapwoning op het perceel Mr van Coothstraat 41 te Druten.
 • 4
 • 4.3


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Medewerking te verlenen aan de realisatie van een woning aan de Meerstraat 11 te Puiflijk en de sloop van de schuren en opstallen; 2\. Aan de medewerking de navolgende voorwaarden te koppelen; de nieuwe woning vormt een onderdeel van het erf behorende bij Meerstraat 11 (oogt niet als een op zichzelf staande woning); 1. eenvoudige architectuur/hoofdvorm. Bijvoorbeeld een schuurwoning (geen witte woning, notariswoning o.i.d.); 2. gebruikmaken van natuurlijke materialen (hout, baksteen e.d.); 3. voldoet aan het Afwegingskader woningbouwinitiatieven; 4. voldoet aan (milieu)wet- en regelgeving; 5. voorziet in voldoende parkeerplaatsen conform parkeernota; 6. voorziet in landschappelijk inpassing op grens met buitengebied; 7. houdt rekening met c-watergang langs perceel; 8. voert een omgevingsdialoog; 9. voldoet aan een goede ruimtelijke ordening; 10. voldoet aan het handboek digitale planregels gemeente Druten; 11. sluit een anterieure overeenkomst met de gemeente waarin ook de afhandeling van verzoeken om planschade wordt geregeld. 3\. De initiatiefnemer hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen\.