College BenW publicatie Druten

dinsdag 1 september 2020 09:30 - 12:00
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 3
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  In te stemmen met de informatienota aan de Raad over de Nieuwe Wet Inburgering.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: In te stemmen met de informatienota aan de Raad over de Nieuwe Wet Inburgering.
 • 4
 • 4.1


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  Het antwoord op schriftelijke vragen van het CDA Druten over 'Nieuwe naam gemeente Druten na fusie?’ vast te stellen en toe te zenden aan de griffie


  Besluit
  Het college van B&W besluit: Het antwoord op schriftelijke vragen van het CDA Druten over 'Nieuwe naam gemeente Druten na fusie?’ vast te stellen en toe te zenden aan de griffie
 • 4.2


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W Besluit:
  1. In te stemmen met de realisering van een sportcentrum met zwembad en sporthal op basis van het aangepast programma van eisen;
  2. Voor het sportcentrum een totaal investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 19.400.000, waarbij na toepassing van de SPUK regeling een netto investering resteert van € 17.000.000;
  3. De afschrijvingstermijn voor de sporthal vast te stellen op 50 jaar;
  4. Akkoord te gaan met het aantrekken van aparte leningen voor de financiering van het sportcentrum (projectfinanciering) ter hoogte van €17.000.000, en hiervoor een rente-percentage van 0,25% toe te passen;
  5. De resterende boekwaarde per 1 jan 2023 op het huidige zwembad en De Heuvel van in totaal € 530.324 ten laste te brengen van de algemene reserve;
  6. De infrastructuur en de sociale veiligheid op het sportpark grondig te verbeteren en hier-voor een krediet ter hoogte van
  € 2.100.000 beschikbaar te stellen;
  7. De financiële effecten, resulterende in een structurele exploitatie-uitzetting van € 331.250, verwerken in de conceptbegroting 2021-2024 conform overzicht tabel “Fi-nanciële gevolgen”.


  Besluit
  Het college van B&W Besluit: 1\. In te stemmen met de realisering van een sportcentrum met zwembad en sporthal op basis van het aangepast programma van eisen; 2\. Voor het sportcentrum een totaal investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 19\.400\.000\, waarbij na toepassing van de SPUK regeling een netto investering resteert van € 17\.000\.000; 3\. De afschrijvingstermijn voor de sporthal vast te stellen op 50 jaar; 4\. Akkoord te gaan met het aantrekken van aparte leningen voor de financiering van het sportcentrum \(projectfinanciering\) ter hoogte van €17\.000\.000\, en hiervoor een rente\-percentage van 0\,25% toe te passen; 5\. De resterende boekwaarde per 1 jan 2023 op het huidige zwembad en De Heuvel van in totaal € 530\.324 ten laste te brengen van de algemene reserve; 6\. De infrastructuur en de sociale veiligheid op het sportpark grondig te verbeteren en hier\-voor een krediet ter hoogte van € 2.100.000 beschikbaar te stellen; 7\. De financiële effecten\, resulterende in een structurele exploitatie\-uitzetting van € 331\.250\, verwerken in de conceptbegroting 2021\-2024 conform overzicht tabel “Fi\-nanciële gevolgen”\.
 • 4.3


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. In te stemmen met bijgevoegd voorstel aan de gemeenteraad, waarin de raad voorgesteld wordt om:
  a. Het ambitiedocument voor het ontwikkelingsgebied tussen de Heuvel en de Van
      Heemstraweg vast te stellen;
  b. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 275.000,- beschikbaar te stellen;
  c. Dit bedrag te dekken uit de nog vast te stellen bouwgrondexploitatie.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. In te stemmen met bijgevoegd voorstel aan de gemeenteraad\, waarin de raad voorgesteld wordt om: a. Het ambitiedocument voor het ontwikkelingsgebied tussen de Heuvel en de Van     Heemstraweg vast te stellen; b. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 275.000,- beschikbaar te stellen; c. Dit bedrag te dekken uit de nog vast te stellen bouwgrondexploitatie.
 • 4.5


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Medewerking te verlenen aan het uitwerken van de kerngedachte van het Bidbook, te weten: behoud van dit monument en daarvoor de mogelijkheden te onderzoeken het te herbestemmen zoals voorgesteld;
  2. De onderbouwing van de Bidbook Bolderhofkapel (versie 24 juni 2020) nader te onderzoeken; hiervoor € 6.000 ter beschikking te stellen voor cofinanciering door de provincie Gelderland voor de subsidieregeling Functioneel Erfgoed; dit te financieren uit de post Toerisme (restant van de onderzoekskosten bioscoop);
  3. Nadrukkelijk aan te geven niets toe te kunnen zeggen over een uiteindelijke deelname door de gemeente.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Medewerking te verlenen aan het uitwerken van de kerngedachte van het Bidbook\, te weten: behoud van dit monument en daarvoor de mogelijkheden te onderzoeken het te herbestemmen zoals voorgesteld; 2\. De onderbouwing van de Bidbook Bolderhofkapel \(versie 24 juni 2020\) nader te onderzoeken; hiervoor € 6\.000 ter beschikking te stellen voor cofinanciering door de provincie Gelderland voor de subsidieregeling Functioneel Erfgoed; dit te financieren uit de post Toerisme \(restant van de onderzoekskosten bioscoop\); 3\. Nadrukkelijk aan te geven niets toe te kunnen zeggen over een uiteindelijke deelname door de gemeente\.
 • 4.6


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Druten 2020 vast te stellen.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: Beleidsregels Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) Druten 2020 vast te stellen.
 • 4.7


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W besluit:
  1. Het antwoord op de schriftelijke vragen van CDA Druten over ‘fusie overleg met andere gemeenten’ vast te stellen;
  2. Het antwoord door te zenden naar de griffie.


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Het antwoord op de schriftelijke vragen van CDA Druten over ‘fusie overleg met andere gemeenten’ vast te stellen; 2\. Het antwoord door te zenden naar de griffie\.