College BenW publicatie Druten

dinsdag 7 januari 2020 09:30 - 12:00
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 3
 • 3.1


  Besluit
  1. Als gemeentearchivaris aan te wijzen: de gemeentearchivaris van Nijmegen; 2. Als archiefbewaarplaats aan te wijzen: de archiefbewaarplaats van Nijmegen; 3. Het Aanwijzings- en benoemingsbesluit informatiebeheer gemeente Druten 2018 in te trekken per 1 januari 2020.
 • 4
 • 4.1


  Besluit
  De beslisnota voor de raad vast te stellen met daarin de volgende beslispunten: 1. Vast te stellen dat stichting streekomroep RN7 voldoet aan de wettelijke eisen zoals bedoeld in het tweede lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008; 2. Een positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media over de aanwijzing van RN7 als lokale publieke media-instelling voor Druten.

  Onder punt 1.1 tegenargumenten staat dat er ruimte is voor verbetering representativiteit in het PBO namelijk onder andere geen vertegenwoordiging van jongeren enz.
  In het besluit onder D staat dat het PBO representatief is.
  Het college wil dat het besluit onder D wordt verwijderd en dat er een 2e beslispunt wordt toegevoegd waarin aandacht wordt gevraagd voor de representativiteit van het PBO.

 • 4.2


  Besluit
  1. In te stemmen met het instellen van een Buurtfonds voor leefbaarheidsinitiatieven; 2. In te stemmen met het instellen van Mee®doenertjes van maximaal € 300,-- per aanvraag voor kleinschalige buurtinitiatieven; 3. Uit het budget voor leefbaarheidsinitiatieven € 5.000,-- per jaar beschikbaar te stellen voor aanvragen voor het Buurtfonds; 4. Uit het budget voor leefbaarheidsinitiatieven € 6.000,-- per jaar beschikbaar te stellen voor aanvragen voor de Mee®doenertjes; 5. De middelen toe te kennen aan welzijnsstichting Meervoormekaar voor de uitvoering van beide regelingen.
 • 4.4


  Besluit
  1. In te stemmen met de beantwoording van de ontvangen acht zienswijzen zoals deze is opgenomen in de zienswijzennota; 2. Het bestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied Druten’ gewijzigd vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0225.BPperiodiekstb04-2003 met de bijhorende bestanden en bijlagen, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond d.d. 4 maart 2019 met de bestandsnaam NL.IMRO.0225.BPperiodiekstb04-2003.dfx; 3. Geen exploitatieplan vast te stellen; 4. Geen m.e.r.-beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 5 van het Besluit mer uit te voeren.