College BenW publicatie Druten

dinsdag 26 mei 2020 09:30 - 12:00
Locatie:
Kamer 1.06
Voorzitter:
C.A.A. van Rhee- Oud Ammerveld
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 3
 • 3.1


  Besluit
  Het College van B&W besluit: 1. De collegeverklaring ENSIA audit 2019 Druten vast te stellen en ter kennisname aan de Raad aan te bieden, rekening houdend met de geheimhouding op de bijlagen 1, 2 en 3; 2. In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie voor de aansluitingen DigiD en Suwinet; 3. In te stemmen met de uitkomsten van de zelfevaluatie voor BAG, BGT en BRO; 4. Het opleggen van geheimhouding op de collegeverklaring en de bijlagen DigiD en Suwinet van de collegeverklaring en het assurancerapport van de IT-auditor op grond van artikel 25, tweede lid van de Gemeentewet, behoudens toezending van deze bijlagen en rapportage aan de landelijke toezichthouder. De geheimhouding wordt opgelegd in verband met de belangen genoemd in artikel 10, tweede lid, onder b en g van de Wet openbaarheid van bestuur. De geheimhouding wordt opgelegd voor onbepaalde duur; 5. De raad op grond van artikel 25, derde lid van de Gemeentewet te verzoeken de opgelegde geheimhouding op de collegeverklaring en de bijlagen DigiD en Suwinet behorende bij de collegeverklaring ENSIA 2019 tijdens de eerstvolgende vergadering te bekrachtigen.
 • 3.2


  Besluit
  Het college van B&W besluit: Boerderij ’t Uiversnest, Van Heemstraweg 2-B, 6653 KB Deest eenmalig aan te wijzen als huis der gemeente op 20-06-2020.
 • 3.3


  Besluit
  1\. De omgevingsvergunning voor de bouw van 14 woningen op de percelen Obsidiaan 16 t/m 30\, Grind 1 en 3 en Kiezel 2 t/m 8 te Deest te herstellen door aan de omgevingsvergunning de volgende voorwaarden toe te voegen; Het gebruik van de woningen op de adressen: Obsidiaan 16 – 6653 DG, Obsidiaan 18 – 6653 DG, Obsidiaan 20 – 6653 DG, Obsidiaan 22 – 6653 DG,  Grind 1 – 6653 DD, Grind 3 – 6653 DD, Kiezel 2 – 6653 DE, Kiezel 4 – 6653 DE, Kiezel 6 – 6653 DE,  is alleen toegestaan, indien: 1. De delen van de wegen Sterrenzand, Obsidiaan, Grind en de Kiezel zoals aangegeven op de tekening die als bijlage 2 bij de ruimtelijke onderbouwing is gevoegd, zijn aangelegd en in stand worden gehouden; 2. Een wintergroene windhaag is aangeplant en in stand wordt gehouden die voldoet aan de volgende kenmerken: a. Van de grond tot een hoogte van 1 meter hoger dan de jaarlijks op 1 augustus gemeten maximale hoogte van de fruitbomen binnen 50 meter van het plangebied, doch minimaal 3,5 meter bestaande uit een aaneensluitende, bladhoudende, wintergroene beplanting met een breedte van minimaal 0,5 meter; b. De haagbeplanting bestrijkt de gehele lengte van de gronden ter plaatse van de windhaag, zoals weergegeven op de tekening die als bijlage 2 bij de ruimtelijke onderbouwing is gevoegd; c. Het bepaalde onder a en b is niet van toepassing voor zover ter plaatse van de bestemming 'Wonen' een muur of gebouw staat, dan wel vanaf maaiveld dichte groenvoorzieningen aanwezig zijn met een voldoende driftreductie als bedoeld onder a en een hoogte van 1 meter hoger dan de op 1 augustus van elk jaar gemeten maximale hoogte van de fruitbomen binnen 50 meter van het plangebied, doch minimaal 3,5 meter.
 • 4
 • 4.2


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Kennis te nemen van de voorstellen van de stuurgroep versterking regio Arnhem\-Nijmegen: visie\, contouren regionale agenda en Gemeenschappelijke Regeling regio Arnhem\-Nijmegen; 2\. Kennis te nemen van de bijstellingen in de planning waarmee de stuurgroep het versterkingsproces tot afronding en richting besluitvorming wil brengen; 3\. Deze voorstellen ter informatie via bijgaande raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad\.
 • 4.3


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Instemmen met de concept perspectiefnota 2020; 2\. De financiële consequenties doorrekenen in de begroting 2021 en conceptbegroting 2022\-2024; 3\. De perspectiefnota 2020 ter vaststelling aanbieden aan de raad\.
 • 4.4


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. De zienswijze uit bijlage 1 vast te stellen over de voorlopige jaarrekening 2019 van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling \(MGR\) waarmee u instemt met de voorlopige jaarrekening 2019; 2. De zienswijze uit bijlage 1 over de ontwerpbegroting 2021-2024 (en bijstelling 2020) vast te stellen, waarmee u onder meer: - Instemt met de ontwerpbegroting 2021; - Instemt met de bijgestelde begroting 2020; - De deelnemersbijdrage 2021 MGR bepaalt op € 2.871.000; - De deelnemersbijdrage 2020 MGR bepaalt op € 2.984.000; - Kennisneemt van de meerjarenbegroting 2022-2024; 3. Kennis te nemen van de positieve financiële effecten van de ontwerpbegroting 2021-2024 (en bijstelling 2020) van de MGR en de effecten op te nemen in de perspectiefnota 2020.
 • 4.5


  Besluit
  Het college van B&W besluit: 1\. Vast te stellen de zienswijze op de GGD begroting 2021\, begrotingswijziging 2020 en jaarrekening 2019\, met als belangrijkste punten: Instemmen met de begroting 2021 * Daarmee instemmen met de indexering van 4,65%, de besparingen, en de financieringslasten voor de nieuwbouw. * Kiezen voor Veilig Thuis scenario 1. * Het geraamde tekort van € 50.000 ten laste van de algemene reserve van de GGD te brengen. Instemmen met de begrotingswijziging 2020. * Kiezen voor Veilig Thuis scenario 1. * Dit onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad van Nijmegen om € 401.216 van deze begrotingswijziging te dekken uit de bestemmingsreserve vrouwenopvang van de centrumgemeente. Instemmen met de jaarrekening 2019 * Het vormen van een bestemmingsreserve frictiekosten huisvesting en een bedrag van € 504.000 hieraan toe te voegen. * Het positief resultaat van € 41.000 toe te voegen aan de algemene reserve. 2. Vooruitlopend op besluitvorming in het Algemeen Bestuur de financiële consequenties van de vastgestelde GGD begroting 2021, een structureel nadeel van € 20.915, in te brengen bij de perspectiefnota 2020. 3. Vanaf dit jaar structureel € 4.145 extra beschikbaar te stellen voor de inzet van de gezondheidsmakelaars. Dit is een reparatie voortkomend uit de GGD begrotings-behandeling 2020, waarin deze taak deels verplaatst is naar het facultatieve deel.