Algemeen Bestuur

woensdag 27 november 2019 14:00 - 16:30

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 2.1
 • 2.2
 • 2.3
 • 3
 • 3.1
 • 3.2
 • 4
 • 4.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. de Bestuursrapportage 2019-2 vast te stellen
  2. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot verwerking sponswerking in de stad:
   a) Verschuiving (administratieve begrotingswijziging) van exploitatiekosten 2019 en 2020 (conform beleidsbegroting 2019 jaarlijks € 360.000) van beleidsveld Waterketen naar programma Leven-de-Dommel voor sponswerking in de stad.
   b) Wijziging toerekening naar kostendrager van vorenstaande verschuiving van Beleidsveld Waterketen naar programma Leven de Dommel (was 100% zuiveringsbeheer, wordt 50% zuiveringsbeheer en 50% watersysteembeheer).
   c) Verschuiving investeringsuitgaven periode 2019 t/m 2022 inzake sponswerking van ca. € 1,5 mln. binnen programma Leven-de-Dommel naar exploitatie


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 1. de Bestuursrapportage 2019-2 vast te stellen 2. in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen met betrekking tot verwerking sponswerking in de stad: a) Verschuiving (administratieve begrotingswijziging) van exploitatiekosten 2019 en 2020 (conform beleidsbegroting 2019 jaarlijks € 360.000) van beleidsveld Waterketen naar programma Leven-de-Dommel voor sponswerking in de stad. b) Wijziging toerekening naar kostendrager van vorenstaande verschuiving van Beleidsveld Waterketen naar programma Leven de Dommel (was 100% zuiveringsbeheer, wordt 50% zuiveringsbeheer en 50% watersysteembeheer). c) Verschuiving investeringsuitgaven periode 2019 t/m 2022 inzake sponswerking van ca. € 1,5 mln. binnen programma Leven-de-Dommel naar exploitatie
 • 4.2


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. de Beleidsbegroting 2020 vast te stellen
  2. de wijzigingen in de investeringsomvang voor 2019-2023 vast te stellen
  3. de keuze van de majeure projecten uit het overzicht projecten vast te stellen


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 1. de Beleidsbegroting 2020 vast te stellen 2. de wijzigingen in de investeringsomvang voor 2019-2023 vast te stellen 3. de keuze van de majeure projecten uit het overzicht projecten vast te stellen Het voorstel wordt in stemming gebracht en bij handopsteken aangenomen met 22 stemmen voor en 6 tegen. De motie van de PvdA wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verworpen met 25 stemmen tegen en 3 voor. De motie van het CDA wordt in stemming gebracht en bij handopsteken verwor-pen met 15 stemmen tegen en 13 voor
 • 4.3

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. vast te stellen
  • de verordening watersysteemheffing Waterschap de Dommel 2020
  • de verordening zuiveringsheffing Waterschap de Dommel 2020
  • de verordening verontreinigingsheffing Waterschap de Dommel 2020,
   alle met toelichting en bijlagen.


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 1. vast te stellen - de verordening watersysteemheffing Waterschap de Dommel 2020 - de verordening zuiveringsheffing Waterschap de Dommel 2020 - de verordening verontreinigingsheffing Waterschap de Dommel 2020, alle met toelichting en bijlagen.
 • 4.4

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  om in het kader van de implementatie van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren en de nieuwe CAO Werken voor waterschappen:

  1. over te gaan tot intrekking per 1-1-2020 van de Verordening electronische communicatie, de Overlegregeling Waterschap De Dommel 2001, het Sociaal statuut en de regeling Representatieafspraken
  2. het desbetreffende intrekkingsbesluit in het Waterschapsblad bekend te maken op het
   tijdstip zoals is aangegeven in de 4 bij dit voorstel gevoegde intrekkingsbesluiten


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel om in het kader van de implementatie van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren en de nieuwe CAO Werken voor waterschappen: 1. over te gaan tot intrekking per 1-1-2020 van de Verordening electronische communicatie, de Overlegregeling Waterschap De Dommel 2001, het Sociaal statuut en de regeling Representatieafspraken 2. het desbetreffende intrekkingsbesluit in het Waterschapsblad bekend te maken op het tijdstip zoals is aangegeven in de 4 bij dit voorstel gevoegde intrekkingsbesluiten
 • 4.5

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. de bestuursopdracht WBP5 vast te stellen


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 1. de bestuursopdracht WBP5 vast te stellen
 • 4.6

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de voorstellen van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing om:
  • de mogelijkheden voor de benoeming van externe commissieleden te verruimen
  • een aparte klankbordgroep communicatie in te stellen.
  1. kennis te nemen van de stand van zaken voor de overige vragen uit het bestuursprogramma 2019-2023


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 1. in te stemmen met de voorstellen van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing om: - de mogelijkheden voor de benoeming van externe commissieleden te verruimen - een aparte klankbordgroep communicatie in te stellen. 2. kennis te nemen van de stand van zaken voor de overige vragen uit het bestuursprogramma 2019-2023
 • 4.7

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. C.J.E.M. Cransveld opnieuw te benoemen als voorzitter van de Rekenkamercommissie Waterschap De Dommel tot 1 april 2022


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 1. C.J.E.M. Cransveld opnieuw te benoemen als voorzitter van de rekenkamercommissie Waterschap De Dommel tot 1 april 2022
 • 4.8

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met inbrengen van het aanvullende Dommel-voorstel tot mogelijkheid van (regionaal/ lokaal) maatwerk. In combinatie met de mogelijkheden van stimuleren van gedragsverandering verschaft dit ruimte om invulling te geven aan het uitgangspunt van “de kostenveroorzaker betaalt”
  2. in te stemmen met het steunen van het voorstel van waterschap Vechtstromen (en het waterschap Vallei en Veluwe) naar het differentiëren van de vervuilingseenheden voor huishoudens
  3. in te stemmen met de oplossingsrichting voor het aanpakken van de “weeffout” middels een herziening van de Watersysteemheffing naar 2 categorieën voor de belastingheffing zijnde:
   i. Ingezetenen (op basis van inwonersdichtheid)
   ii. Onroerende zaken (op basis van waarde)
  4. in te stemmen met het advies om een onafhankelijke externe procesbegeleider met voldoende statuur bij het proces te betrekken.
  5. de aanvullende onderwerpen breed onder de aandacht te brengen bij de andere waterschappen en de Unie van Waterschappen in de vergadering van CBCF (29 november 2019) en de ledenvergadering van de Unie van waterschappen (13 december 2019)
  6. het mandaat te verlenen aan de werkgroep Aanpassing Belastingstelsel om de watergraaf te adviseren inzake de bestuurlijke reactie op de afzonderlijk verzoeken van waterschap “ABC” met haar voorstel “XYZ” in de aanloop naar de
   ledenvergadering (LV)


  Besluit
  Het voorstel wordt in stemming gebracht en bij handopsteken aangenomen met 24 stemmen voor en 1 tegen. Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 1. in te stemmen met inbrengen van het aanvullende Dommel-voorstel tot mogelijkheid van (regionaal/ lokaal) maatwerk. In combinatie met de mogelijkheden van stimuleren van gedragsverandering verschaft dit ruimte om invulling te geven aan het uitgangspunt van “de kostenveroorzaker betaalt” 2. in te stemmen met het steunen van het voorstel van waterschap Vechtstromen (en het waterschap Vallei en Veluwe) naar het differentiëren van de vervuilingseenheden voor huishoudens 3. in te stemmen met de oplossingsrichting voor het aanpakken van de “weeffout” middels een herziening van de Watersysteemheffing naar 2 categorieën voor de belastingheffing zijnde: i. Ingezetenen (op basis van inwonersdichtheid) ii. Onroerende zaken (op basis van waarde) 4. in te stemmen met het advies om een onafhankelijke externe procesbegeleider met voldoende statuur bij het proces te betrekken. 5. de aanvullende onderwerpen breed onder de aandacht te brengen bij de andere waterschappen en de Unie van Waterschappen in de vergadering van CBCF (29 november 2019) en de ledenvergadering van de Unie van waterschappen (13 december 2019) 6. het mandaat te verlenen aan de werkgroep Aanpassing Belastingstelsel om de watergraaf te adviseren inzake de bestuurlijke reactie op de afzonderlijk verzoeken van waterschap “ABC” met haar voorstel “XYZ” in de aanloop naar de ledenvergadering (LV)
 • 5
 • 6
 • 6.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met een nieuwe kostenverdeling SNB o.b.v. eenheidsprijzen ingaande met terugwerkende kracht per 1 januari 2018, inclusief een compensatieregeling bestaande uit een eenmalige compensatie en een aanvullende garantieregeling kostenverdeling met terugbetaalregeling;
  2. in te stemmen met, gelijktijdig met de aanpassing van de statuten, het verlagen van het maatschappelijk kapitaal van SNB, zodat het mogelijk wordt de vorig jaar ingekochte eigen aandelen bij de uittreding van waterschap Rivierenland in te trekken.
  3. in te stemmen namens waterschap De Dommel van de volgende documenten:
   a. Aandeelhoudersovereenkomst (AHO);
   b. Dienstverleningsovereenkomst (DVO);
   c. Overeenkomsten inzake compensatie- en garantieregeling kostenverdeling.
  4. in te stemmen met ondertekening namens waterschap De Dommel van de volgende documenten:
   a. Dienstverleningsovereenkomst (DVO);
   b. Overeenkomsten inzake compensatie- en garantieregeling kostenverdeling.
  5. de vertegenwoordiger in de AvA namens waterschap De Dommel volmacht te verlenen alle benodigde (rechts)handelingen te nemen om bovenstaande te kunnen formaliseren


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 1. in te stemmen met een nieuwe kostenverdeling SNB o.b.v. eenheidsprijzen ingaande met terugwerkende kracht per 1 januari 2018, inclusief een compensatieregeling bestaande uit een eenmalige compensatie en een aanvullende garantieregeling kostenverdeling met terugbetaalregeling; 2. in te stemmen met, gelijktijdig met de aanpassing van de statuten, het verlagen van het maatschappelijk kapitaal van SNB, zodat het mogelijk wordt de vorig jaar ingekochte eigen aandelen bij de uittreding van waterschap Rivierenland in te trekken. 3. in te stemmen namens waterschap De Dommel van de volgende documenten: a. Aandeelhoudersovereenkomst (AHO); b. Dienstverleningsovereenkomst (DVO); c. Overeenkomsten inzake compensatie- en garantieregeling kostenverdeling. 4. in te stemmen met ondertekening namens waterschap De Dommel van de volgende documenten: a. Dienstverleningsovereenkomst (DVO); b. Overeenkomsten inzake compensatie- en garantieregeling kostenverdeling. 5. de vertegenwoordiger in de AvA namens waterschap De Dommel volmacht te verlenen alle benodigde (rechts)handelingen te nemen om bovenstaande te kunnen formaliseren
 • 6.2

  De presentatie kon in de commissievergadering van 13 november 2019 niet doorgaan.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met de verantwoording over de Energiefabriek Tilburg (EFT)
  2. de nog lopende 4 deelprojecten financieel, administratief af te ronden in 2020
  3. in te stemmen met de verantwoording van de nog lopende 4 deelprojecten door het DB via de voortgangsrapportage majeure projecten Waterketen
  4. in een afzonderlijke bijeenkomst met het AB beelden te verkrijgen en oordelen te vormen over inzet van alle biogas voor transport, teneinde een extra bijdrage te leveren aan energie- en klimaatdoelstellingen


  Besluit
  Het algemeen bestuur besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel 1. in te stemmen met de verantwoording over de Energiefabriek Tilburg (EFT) 2. de nog lopende 4 deelprojecten financieel, administratief af te ronden in 2020 3. in te stemmen met de verantwoording van de nog lopende 4 deelprojecten door het DB via de voortgangsrapportage majeure projecten Waterketen 4. in een afzonderlijke bijeenkomst met het AB beelden te verkrijgen en oordelen te vormen over inzet van alle biogas voor transport, teneinde een extra bijdrage te leveren aan energie- en klimaatdoelstellingen
 • 7