Cuijk - themabijeenkomst

maandag 7 december 2020 19:30 - 22:15
Locatie:
Digitaal / Microsoft Teams
Voorzitter:
Helma Pluk

Agendapunten

 • 0.A

  Hierbij wordt u uitgenodigd voor een themabijeenkomst van de raad. De in de agenda vermelde tijden zijn indicatief. Een onderwerp kan later of eerder beginnen en eindigen.


 • 0.B

  De stukken zijn te vinden op www.cuijk.nl en via iBabs. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de griffie (0485 396633, griffie@cuijk.nl).

 • 0.C

  Themabijeenkomsten van de gemeenteraad zijn bedoeld om geïnformeerd te worden en mee te praten. Aan de orde komen doorgaans onderwerpen waar de raad in een latere fase een besluit over gaat nemen. De raadsleden nemen tijdens deze avonden geen (definitieve) standpunten in maar vormen zich een beeld van het onderwerp.

 • 1
 • 2

  De raad wil inwoners actief betrekken bij het besluitvormingsproces. Het eerste kwartier van de themabijeenkomsten is voor onze inwoners! Aandacht vragen voor een onderwerp waarvan men vindt dat de raad er mee aan de slag moet. Er gelden wel enkele spelregels:

  • Vooraf aanmelden (griffie@cuijk.nl).
  • De maximale spreektijd is 5 minuten.
  • Niet bestemd voor individuele kwesties en voor onderwerpen die al op de politieke agenda staan of de afgelopen twee raadsvergaderingen aan de orde zijn geweest.

  Aanmelding ontvangen van de heer Erwin Broeren, namens belangenorganisatie Vrienden van de Groene Kraaij.

 • 3

  De gemeenteraad overlegt jaarlijks met Mooiland over de ontwikkelingen op het gebied van wonen. Stilgestaan wordt bij de prestatieafspraken voor 2021. Na een inleiding door wethouder Jilisen volgt een presentatie door Mooiland.

 • 4

  Het onderhouden van gemeentelijk vastgoed vraagt een planmatige aanpak. Daarom worden nieuwe onderhoudsplannen opgesteld, waarin voor de komende jaren wordt ingeschat welke onderhoudsactiviteiten nodig zijn. Naast het onderhoud ligt er een belangrijke opgave op het gebied van duurzaamheid. Hoe zorgen we ervoor dat we met onze eigen gebouwen de klimaatdoelstellingen halen? En wat kunnen we nu al doen als we toch al onderhoud gaan uitvoeren? Tijdens de bijeenkomst laten we zien hoe de verduurzamingsopgave bij het uitvoeren van onderhoud een rol kan spelen, ter voorbereiding op de besluitvorming over de onderhoudsplannen in het eerste kwartaal van 2021.

 • 5
 • 6

  Anno 2020 wonen in Cuijk al meer dan 500 arbeidsmigranten in verkamerde woningen en panden. Door het toenemend gebruik van deze arbeidskrachten door met name het bedrijfsleven neemt de behoefte aan goede huisvesting voor deze groep toe. Dat willen we graag goed regelen. Tijdens de themabijeenkomst worden drie nog door de gemeenteraad vast te stellen beleidsdocumenten besproken: 1. De uitgangspunten voor het beleid ten aanzien van huisvesting arbeidsmigranten. 2. De Kadernota met beleidsregels die tot doel hebben verdere verkamering van reguliere woningen tegen te gaan. 3. Een ontwikkelkader voor grootschalige logiesvoorzieningen waarin de voorwaarden staan voor medewerking van de gemeente hieraan.

 • 7