Gemeenteraad

woensdag 11 maart 2020 20:00

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:05:32 - 00:11:13 - Percy de Robles
 • 1.1

  De raad neemt afscheid van Suzanne Piet, raadslid van de PvdA.


  Besluit
  De raad neemt afscheid van Suzanne Piet. Zij wordt door de voorzitter van de raad toe-gesproken en vervolgens spreekt zij de raad toe.

  00:11:13 - 00:15:16 - Spreekgestoelte
  00:15:16 - 00:15:19 - Percy de Robles
  00:15:19 - 00:15:20 - Tjapko Poppens
  00:15:24 - 00:16:20 - Percy de Robles
 • 1.2

  Met het vertrek van Suzanne Piet uit de raad is er een vacature ontstaan binnen de fractie van de PvdA. De raad controleert of het nieuw benoemde lid van de raad aan de vereisten voor het raadslidmaatschap voldoet.


  Besluit
  Met het vertrek van Suzanne Piet uit de raad is er een vacature ontstaan binnen de frac-tie van de PvdA. Guido Dennenbroek komt in aanmerking om de vacature bij de PvdA in te vullen. De commissie belast met het onderzoek van de geloofsbrieven heeft de ge-loofsbrieven van Guido Dennenbroek gecontroleerd en akkoord bevonden en adviseert de raad om hem tot de raad toe te laten.

  00:16:20 - 00:17:01 - Tjapko Poppens
  00:17:01 - 00:20:16 - Percy de Robles
 • 1.3

  Wanneer de raad de geloofsbrieven van het nieuw benoemde lid van de raad in orde heeft bevonden, vindt installatie en beëdiging plaats.


  Besluit
  Guido Dennenbroek wordt als raadslid geïnstalleerd. Hij legt de belofte af.

  00:20:16 - 00:20:23 - Anne-Mieke van der Vet
  00:20:23 - 00:20:42 - Percy de Robles
  00:20:42 - 00:20:55 - Esther Veenboer
  00:20:55 - 00:21:06 - Percy de Robles
  00:28:33 - 00:28:33 - Tjapko Poppens
  00:28:33 - 00:28:51 - Arjan Gerritsen
 • 1.4

  Aan het begin van elke vergadering kunnen raadsleden vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders over actuele onderwerpen.  Besluit
  Patrick Adriaans (SP): stand van zaken Coronavirus. De vragen zijn door de burgemeester beantwoord.

  00:28:52 - 00:29:36 - Patrick Adriaans
  00:29:38 - 00:29:42 - Arjan Gerritsen
  00:29:42 - 00:37:30 - Percy de Robles
  00:37:30 - 00:37:37 - Arjan Gerritsen
  00:37:37 - 00:38:24 - Patrick Adriaans
  00:38:24 - 00:38:41 - Arjan Gerritsen
  00:38:41 - 00:40:00 - Michel Becker
  00:40:00 - 00:40:04 - Percy de Robles
  00:40:04 - 00:40:06 - Arjan Gerritsen
  00:40:06 - 00:40:42 - Sandra van Engelen
  00:40:43 - 00:40:52 - Arjan Gerritsen
  00:40:52 - 00:41:27 - Ruud Kootker
  00:41:27 - 00:41:34 - Arjan Gerritsen
  00:41:34 - 00:45:49 - Percy de Robles
  00:45:49 - 00:45:58 - Arjan Gerritsen
  00:45:58 - 00:49:07 - Percy de Robles
 • 1.5


  Besluit
  De raad neemt de stand van zaken ingekomen stukken voor kennisgeving aan.
 • 1.6
 • 1.7

  Besluit
  De raad besluit de agendapunten 2.1 tot en met 2.4 als hamerstuk te behandelen. De agendapunten 3.1 tot en met 4.3 worden behandeld.
 • 2
 • 2.1

  Op 12 juni 2019 heeft de gemeenteraad besloten niet in te stemmen met het verzoek van SIO-NH om een school voor basisonderwijs in het plan van scholen op te nemen. De SIO-NH heeft tegen dit besluit administratief beroep ingesteld bij de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De minister heeft op 10 februari 2020 het beroep van SIO-NH gegrond verklaard en bepaald dat de gemeenteraad de gevraagde basisschool moet opnemen in het eerstvolgende plan van scholen. Het college stelt de raad voor akkoord te gaan met een pro forma beroepsprocedure bij de Raad van State tegen dit besluit van de minister.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Stemming Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen:
 • 2.2

  Om de procesmachtiging van de raad jaarlijks te actualiseren, dient een aantal formele stappen te worden doorlopen voordat het besluit tot stand komt. De actualisatie van de procesmachtiging kan op een snellere en efficiëntere manier geschieden door de griffier het mandaat hiertoe te verlenen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Stemming Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen:
 • 2.3

  Per 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. Ambtenaren in iedere gemeente zijn vanaf dat moment werkzaam op basis van een privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst en niet meer op basis van een éénzijdig aanstellingsbesluit. In dit kader dient de terminologie in het mandaatbesluit aangepast te worden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Stemming Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen:
 • 2.4

  Per 1 januari 2020 is de Wnra in werking getreden. Om mogelijk te houden dat de raad zijn taken ten aanzien van de griffie kan blijven voeren is er een aanpassingswet op de Gemeentewet vastgesteld. Deze wijziging heeft tot gevolg dat artikel 1 uit de verordening werkgeverscommissie gewijzigd moet worden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Stemming Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen:
 • 3
 • 3.1

  De raad wordt gevraagd de startnotitie Mr. G. Groen van Prinstererlaan 114 vast te stellen. Deze startnotitie gaat over de realisatie van een appartementengebouw met circa 310 appartementen van gemengde grootte en gemengde prijsstelling. De realisatie van deze appartementen past binnen de gemeentelijke visie om meer woningen toe te voegen in het Stadshart waarvan een groot deel in het middeldure segment.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Door de fracties van CDA, PvdA, AVA, VVD en D66 wordt de motie “Hoogbouw, maar niet tot elke prijs“ ingediend. De bbA fractie dient de motie “Bouwen in Balans” in. Stemming Collegevoorstel Voor: VVD, D66, PvdA, CDA, SBA, ChristenUnie Tegen: GroenLinks, bbA, SP, AVA Het voorstel is aangenomen. Motie “Hoogbouw, maar niet tot elke prijs” Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen: De motie is aangenomen. Motie “Bouwen in Balans” Voor: bbA, SP Tegen: VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie De motie is verworpen.

  Moties
  Onderwerp
  Motie Bouwen in Balans
  Motie Hoogbouw; maar niet tot elke prijs!

  00:49:07 - 00:54:05 - Pier Rienks
  00:54:05 - 00:54:38 - Percy de Robles
  00:54:41 - 00:57:32 - Jacqueline Solleveld Olthof
 • 3.2

  De raad wordt gevraagd de startnotitie Haagbeuklaan vast te stellen. Deze startnotitie gaat over de ontwikkeling van de Haagbeuklaan 1-3. De ontwikkeling betreft de sloop van de dagkerk (de zijbeuk) en de pastorie van de Heilige Geestkerk en de realisatie van 57 hoogwaardige en duurzame koopappartementen voor het middensegment. Voor deze ontwikkeling is het nodig de monumentenstatus van de dagkerk en pastorie op te heffen. Het kerkgebouw en de klokkentoren behouden hun monumentenstatus.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Door de fractie van bbA wordt het amendement “Startnotitie Haagbeuklaan 1-3” inge-diend. Stemming Amendement “Startnotitie Haagbeuklaan 1-3”. Na de toelichting van wethouder Gordon op het voorstel wordt het amendement door de indieners ingetrokken. Collegevoorstel Voor: VVD, D66, bbA, PvdA, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen: GroenLinks, SP Het voorstel is aangenomen.

  Amendementen
  Onderwerp
  Amendement Startnotitie Haagbeuklaan 1-3

  00:57:32 - 00:57:52 - Percy de Robles
  00:57:52 - 00:59:39 - Patrick Adriaans
  00:59:41 - 00:59:45 - Percy de Robles
  00:59:45 - 00:59:46 - Tjapko Poppens
  00:59:46 - 01:02:29 - Bert de Pijper
  01:02:31 - 01:02:36 - Percy de Robles
  01:02:36 - 01:04:43 - Michel Becker
  01:04:43 - 01:04:49 - Percy de Robles
  01:04:49 - 01:06:14 - Tawros Aslanjan
  01:06:14 - 01:06:22 - Percy de Robles
  01:06:22 - 01:06:55 - Lennart de Looze
  01:06:55 - 01:06:57 - Percy de Robles
  01:06:58 - 01:07:14 - Tjapko Poppens
  01:07:14 - 01:07:15 - Percy de Robles
  01:07:15 - 01:07:32 - Tjapko Poppens
  01:07:33 - 01:07:33 - Percy de Robles
  01:07:36 - 01:07:50 - Tjapko Poppens
  01:07:50 - 01:07:51 - Percy de Robles
  01:07:52 - 01:09:20 - Lennart de Looze
  01:09:20 - 01:09:26 - Percy de Robles
  01:09:26 - 01:12:32 - Arnout van den Bosch
  01:12:32 - 01:12:34 - Percy de Robles
  01:12:34 - 01:12:42 - Jacqueline Solleveld Olthof
  01:12:42 - 01:12:44 - Percy de Robles
  01:12:44 - 01:14:00 - Arnout van den Bosch
  01:14:00 - 01:14:03 - Percy de Robles
  01:14:03 - 01:14:17 - Patrick Adriaans
  01:14:17 - 01:14:17 - Percy de Robles
  01:14:19 - 01:14:19 - Tjapko Poppens
  01:14:19 - 01:14:40 - Arnout van den Bosch
  01:14:41 - 01:14:50 - Percy de Robles
  01:14:51 - 01:15:54 - Victor Frequin
  01:15:54 - 01:15:54 - Jacqueline Solleveld Olthof
  01:15:54 - 01:15:58 - Percy de Robles
  01:15:58 - 01:16:01 - Tjapko Poppens
  01:16:03 - 01:16:17 - Percy de Robles
  01:16:17 - 01:20:08 - Floor Gordon
  01:20:09 - 01:20:19 - Percy de Robles
  01:20:19 - 01:20:56 - Lennart de Looze
  01:20:56 - 01:20:59 - Percy de Robles
  01:20:59 - 01:21:17 - Arnout van den Bosch
  01:21:17 - 01:21:18 - Percy de Robles
  01:21:18 - 01:22:03 - Lennart de Looze
  01:22:03 - 01:22:12 - Percy de Robles
  01:22:12 - 01:23:18 - Jacqueline Solleveld Olthof
  01:23:18 - 01:23:20 - Percy de Robles
  01:23:20 - 01:23:51 - Bert de Pijper
  01:23:51 - 01:23:52 - Lennart de Looze
  01:23:52 - 01:24:02 - Percy de Robles
  01:24:02 - 01:24:12 - Lennart de Looze
  01:24:12 - 01:24:14 - Percy de Robles
  01:24:14 - 01:24:14 - Tjapko Poppens
  01:24:14 - 01:24:39 - Bert de Pijper
  01:24:40 - 01:24:40 - Tjapko Poppens
  01:24:42 - 01:25:20 - Jacqueline Solleveld Olthof
  01:25:20 - 01:25:31 - Percy de Robles
  01:25:31 - 01:25:55 - Tawros Aslanjan
  01:25:55 - 01:25:57 - Percy de Robles
  01:25:57 - 01:26:16 - Jacqueline Solleveld Olthof
  01:26:16 - 01:26:19 - Percy de Robles
  01:26:19 - 01:26:26 - Pier Rienks
  01:26:26 - 01:26:27 - Percy de Robles
  01:26:27 - 01:27:02 - Tjapko Poppens
  01:27:02 - 01:27:02 - Jacqueline Solleveld Olthof
  01:27:02 - 01:27:07 - Percy de Robles
  01:27:07 - 01:28:21 - Tjapko Poppens
  01:28:21 - 01:28:32 - Percy de Robles
  01:28:32 - 01:29:20 - Patrick Adriaans
  01:29:20 - 01:29:24 - Percy de Robles
  01:29:24 - 01:29:45 - Jacqueline Solleveld Olthof
  01:29:47 - 01:29:51 - Percy de Robles
  01:29:51 - 01:29:52 - Tjapko Poppens
  01:29:53 - 01:29:53 - Percy de Robles
  01:29:53 - 01:29:56 - Tjapko Poppens
  01:29:56 - 01:30:14 - Percy de Robles
  01:30:14 - 01:30:15 - Tjapko Poppens
  01:30:15 - 01:30:44 - Floor Gordon
  01:30:44 - 01:31:08 - Percy de Robles
  01:31:08 - 01:32:11 - Sandra van Engelen
  01:32:11 - 01:32:14 - Percy de Robles
  01:32:15 - 01:32:31 - Jacqueline Solleveld Olthof
  01:32:31 - 01:34:35 - Percy de Robles
  01:34:35 - 01:36:31 - Jacqueline Solleveld Olthof
  01:36:33 - 01:36:39 - Percy de Robles
  01:36:39 - 01:37:07 - Tawros Aslanjan
  01:37:07 - 01:37:08 - Percy de Robles
  01:37:09 - 01:37:22 - Jacqueline Solleveld Olthof
  01:37:22 - 01:37:26 - Percy de Robles
  01:37:26 - 01:37:28 - Tjapko Poppens
  01:37:28 - 01:37:31 - Percy de Robles
  01:37:31 - 01:37:38 - Victor Frequin
  01:37:40 - 01:37:40 - Tjapko Poppens
  01:37:40 - 01:37:42 - Percy de Robles
  01:37:42 - 01:37:47 - Tjapko Poppens
  01:37:47 - 01:37:49 - Victor Frequin
  01:37:50 - 01:38:00 - Percy de Robles
  01:38:00 - 01:38:01 - Tawros Aslanjan
  01:38:01 - 01:38:03 - Percy de Robles
  01:38:03 - 01:38:03 - Tawros Aslanjan
  01:38:03 - 01:38:49 - Tjapko Poppens
  01:38:49 - 01:39:03 - Percy de Robles
  01:39:03 - 01:40:18 - Floor Gordon
  01:40:24 - 01:40:31 - Percy de Robles
  01:40:31 - 01:40:54 - Jacqueline Solleveld Olthof
  01:40:54 - 01:41:14 - Percy de Robles
  01:41:14 - 01:41:26 - Cheimaa Aouni
  01:41:26 - 01:41:31 - Percy de Robles
  01:41:31 - 01:41:39 - Patrick Adriaans
  01:41:40 - 01:43:54 - Percy de Robles
 • 3.3

  De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de schuldhulpverlening van de gemeente Amstelveen. Het eindrapport van dit onderzoek en de aanbevelingen die uit het onderzoek voortvloeien, worden aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Door de fracties van GroenLinks, SP, ChristenUnie, SBA, CDA en bbA wordt de motie “Meer inzetten op saneringskrediet bij schuldhulpverlening” ingediend. De PvdA fractie dient de motie “Schuldhulpverlening, nieuwe manieren mogelijk maken”. Door de fracties van ChristenUnie, AVA, VVD, bbA, PvdA, SP, D66, CDA en SBA wordt de motie “Een goede schuldhulpverlening voor zelfstandigen” ingediend. Door de fracties van D66, bbA, VVD, PvdA, SBA, AVA, CDA wordt de motie “Perspectief op een kansrijk leven” ingediend. Door de fracties van SP, bbA, GroenLinks, ChristenUnie, CDA wordt de motie “Regie op bewindvoering” ingediend. Stemming Collegevoorstel Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen: Motie “Meer inzetten op saneringskrediet bij schuldhulpverlening” Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen: De motie is aangenomen. Motie “Schuldhulpverlening, nieuwe manieren mogelijk maken” Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen: SP De motie is aangenomen. Motie “Een goede schuldhulpverlening voor zelfstandigen” Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen: De motie is aangenomen. Motie” Perspectief op een kansrijk leven” Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen: De motie is aangenomen. Motie “Regie op bewindvoering” Voor: VVD, D66, GroenLinks, bbA, PvdA, SP, CDA, AVA, SBA, ChristenUnie Tegen: De motie is aangenomen.

  Moties
  Onderwerp
  Motie Een goede schuldhulpverlening voor zelfstandigen
  Motie Meer inzetten op saneringskrediet bij schuldhulpverlening
  Motie Perspectief op een kansrijk leven
  Motie Regie op Bewindvoering
  Motie Schuldhulpverlening, nieuwe manieren mogelijk maken

  01:43:54 - 01:48:30 - Stieneke Kruijer
  01:48:30 - 01:48:36 - Percy de Robles
  01:48:36 - 01:48:51 - Tjapko Poppens
  01:48:51 - 01:49:21 - Percy de Robles
  01:49:21 - 01:50:44 - Guido Dennenbroek
  01:50:44 - 01:51:03 - Percy de Robles
  01:51:03 - 01:53:18 - Bert de Pijper
  01:53:19 - 01:53:48 - Percy de Robles
  01:53:48 - 01:56:49 - Saloua Chaara
  01:56:50 - 01:57:11 - Percy de Robles
  01:57:11 - 02:00:28 - Marina Casadei
  02:00:29 - 02:00:52 - Percy de Robles
  02:00:52 - 02:00:52 - Tjapko Poppens
  02:00:52 - 02:03:47 - Arjan Gerritsen
  02:03:47 - 02:03:54 - Percy de Robles
  02:03:54 - 02:07:29 - Jacqueline Höcker
  02:07:29 - 02:07:35 - Percy de Robles
  02:07:35 - 02:09:47 - Sandra van Engelen
  02:09:47 - 02:09:53 - Percy de Robles
  02:09:53 - 02:10:19 - Jacqueline Höcker
  02:10:20 - 02:10:22 - Percy de Robles
  02:10:22 - 02:11:29 - Sandra van Engelen
  02:11:30 - 02:11:34 - Percy de Robles
  02:11:34 - 02:11:35 - Tjapko Poppens
  02:11:35 - 02:14:33 - Marga Herteryck
  02:14:33 - 02:14:39 - Percy de Robles
  02:14:39 - 02:16:36 - Guido Dennenbroek
  02:16:36 - 02:16:43 - Percy de Robles
  02:16:43 - 02:17:17 - Tjapko Poppens
  02:17:17 - 02:17:22 - Percy de Robles
  02:17:22 - 02:18:54 - Saloua Chaara
  02:18:55 - 02:19:02 - Percy de Robles
  02:19:02 - 02:19:04 - Stieneke Kruijer
  02:19:04 - 02:20:25 - Bert de Pijper
  02:20:25 - 02:20:35 - Percy de Robles
  02:20:35 - 02:21:01 - Tjapko Poppens
  02:21:01 - 02:21:11 - Arjan Gerritsen
  02:21:12 - 02:21:29 - Percy de Robles
  02:21:30 - 02:24:31 - Bert de Pijper
  02:24:32 - 02:24:38 - Percy de Robles
  02:24:38 - 02:25:57 - Stieneke Kruijer
  02:25:57 - 02:26:05 - Percy de Robles
  02:26:05 - 02:27:24 - Marina Casadei
  02:27:25 - 02:27:42 - Percy de Robles
  02:27:42 - 02:36:45 - Marijn van Ballegooijen
  02:36:45 - 02:37:00 - Percy de Robles
  02:37:01 - 02:37:41 - Saloua Chaara
  02:37:42 - 02:41:59 - Percy de Robles
  02:41:59 - 02:45:06 - Ewa Petiet
  02:45:06 - 02:45:19 - Percy de Robles
  02:45:19 - 02:45:57 - Ilika Polderman
  02:45:58 - 02:45:58 - Tjapko Poppens
  02:45:58 - 02:46:04 - Percy de Robles
  02:46:04 - 02:46:04 - Tjapko Poppens
  02:46:04 - 02:47:50 - Bert de Pijper
  02:47:50 - 02:47:58 - Percy de Robles
  02:47:58 - 02:47:59 - Tjapko Poppens
  02:47:59 - 02:50:13 - Marina Casadei
  02:50:13 - 02:50:29 - Percy de Robles
  02:50:29 - 02:52:19 - Anne-Mieke van der Vet
  02:52:19 - 02:52:22 - Percy de Robles
  02:52:22 - 02:52:41 - Ilika Polderman
  02:52:41 - 02:53:11 - Anne-Mieke van der Vet
  02:53:12 - 02:53:15 - Percy de Robles
  02:53:15 - 02:54:27 - Tjapko Poppens
  02:54:28 - 02:54:29 - Percy de Robles
  02:54:29 - 02:55:13 - Tjapko Poppens
  02:55:13 - 02:55:20 - Percy de Robles
  02:55:20 - 02:55:45 - Ilika Polderman
  02:55:46 - 02:55:57 - Percy de Robles
  02:55:57 - 02:55:59 - Tjapko Poppens
  02:55:59 - 02:56:01 - Percy de Robles
  02:56:03 - 02:56:18 - Ewa Petiet
  02:56:19 - 02:56:20 - Percy de Robles
  02:56:20 - 02:56:21 - Tjapko Poppens
  02:56:21 - 02:56:41 - Anne-Mieke van der Vet
  02:56:41 - 02:56:47 - Percy de Robles
  02:56:47 - 02:56:58 - Ewa Petiet
  02:56:58 - 02:57:00 - Percy de Robles
  02:57:00 - 02:57:30 - Anne-Mieke van der Vet
  02:57:31 - 02:57:37 - Percy de Robles
  02:57:38 - 02:59:00 - Jacqueline Höcker
  02:59:00 - 02:59:05 - Percy de Robles
  02:59:05 - 03:01:15 - Kees Noomen
  03:01:15 - 03:01:30 - Percy de Robles
  03:01:30 - 03:03:55 - Rob Ellermeijer
  03:03:55 - 03:04:06 - Percy de Robles
  03:04:06 - 03:04:29 - Ewa Petiet
  03:04:30 - 03:04:34 - Percy de Robles
  03:04:34 - 03:04:35 - Tjapko Poppens
  03:04:35 - 03:05:00 - Marina Casadei
  03:05:00 - 03:05:05 - Percy de Robles
  03:05:05 - 03:05:36 - Ilika Polderman
  03:05:36 - 03:06:14 - Percy de Robles
  03:06:17 - 03:07:09 - Bert de Pijper
  03:07:09 - 03:09:09 - Percy de Robles
 • 3.4

  Voorgesteld wordt om een Amstelveens Stimuleringsfonds Lokale Media op te richten met het doel om onafhankelijke, diepgaande, bij de stad betrokken en kwalitatief hoogwaardige (onderzoeks)journalistiek in Amstelveen te versterken. Op die manier krijgen inwoners en ondernemers van Amstelveen inzicht in de achtergronden bij het Amstelveense nieuws. Uitgangspunten voor dit stimuleringsfonds zijn besproken in de commissie Burgers en samenleving van 16 oktober, waarbij het college van B&W is gevraagd een voorstel te maken.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  Door de fracties van bbA, GroenLinks, SP wordt het amendement “Amstelveens stimu-leringsfonds Lokale Media onafhankelijk” ingediend. Stemming Amendement “Amstelveens stimuleringsfonds Lokale Media onafhankelijk” Voor: bbA, GroenLinks, SP Tegen: VVD, D66, PvdA, CDA, AVA, SBA, Christenunie Het amendement is verworpen. Collegevoorstel Voor: VVD, D66, PvdA, CDA, AVA, SBA Tegen: GroenLinks, bbA, SP, ChristenUnie Het voorstel is aangenomen.

  Amendementen
  Onderwerp
  Amendement Amstelveens stimuleringsfonds Lokale Media onafhankelijk
 • 4
 • 4.1

  Vacature ontstaan als gevolg van het vertrek van mevrouw Suzanne Piet.


  Besluit
  De raad heeft bij acclamatie Guido Dennenbroek benoemd als lid voor het AM Raadsledenplatform.
 • 4.2

  De heer J.A.M.C. Nooren en de heer E. Berendsen te benoemen voor een tweede termijn voor de raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen.  Besluit
  De heren Nooren en Berendsen worden bij acclamatie door de raad herbenoemd als bestuursleden voor de Raad van Toezicht van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Amstelveen.
 • 4.3

  Het herbenoemen van de heer A. Zuurmond voor de periode van zes jaar als gemeentelijk ombudsman.  Besluit
  De raad heeft bij acclamatie de heer Zuurmond herbenoemd als gemeentelijk ombudsman.