Overzicht College Besluiten

dinsdag 12 mei 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Door een wetswijziging wijzigt de omvang van het aantal uren voorschoolse educatie van 600 naar 960 uur voor doelgroepkinderen tussen de 2,5-4 jaar. Voorschoolse educatie is een onderdeel van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) en is bedoeld om peuters met een (dreigende) (taal)achterstand beter voor te bereiden op de basisschool. SPA/PeuterStart voert binnen het samenwerkingsverband BOOST de gesubsidieerde voorschoolse educatie uit. Als gevolg van de Corona crisis zal BOOST deze verhoging later dan gepland uitvoeren, namelijk vanaf 1 januari 2021. Voor de implementatie van deze wijziging ontvangen zij een aanvullende subsidie.  Voorgesteld besluit

  - Akkoord gaan met uitstel van de implementatie van de verplichte 960 uur Voorschoolse Educatie tot 1 januari 2021.
  - In 2020 een aanvullende voorlopige subsidie te verlenen van € 39.597,25 aan de subsidietender Opgroeien & Ontwikkelen -9 maanden tot 12 jaar ten behoeve van SPA/PeuterStart ten laste van het geoormerkte OAB budget.

 • 2

  De heer Wienbelt van de raadsfractie van de VVD heeft vragen gesteld over beeldende kunstwerken. Hij vraagt zich af of er kunstwerken in depot staan en eventueel beschikbaar kunnen komen voor plaatsing in de nieuwe bibliotheek in Alphen aan den Rijn. Twee kunstwerken die nu in de tijdelijke bibliotheek staan krijgen ook in het nieuwe gebouw een plek. Het gaat om ‘Plat dak’ van Joost Swarte en ‘Stenen boek’ van Kubach-Wilmsen.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer Wienbelt namens de fractie van de VVD, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 • 3

  Diverse verenigingen zetten zich al vele jaren in voor de papierinzameling binnen de kernen van Alphen aan den Rijn. Het is in deze tijd, met dalende papierprijzen en corona-restricties, voor  de verenigingen lastig om de inzameling te handhaven.
  Tot op heden kan dit worden ondervangen. Cyclus (die normaal ook met vrijwilligers de route rijdt) doet de inzameling met eigen personeel. De gemeente, verenigingen en Cyclus  houden nauw contact over de ontwikkelingen met betrekking tot de papierinzameling. Er is op dit moment geen directe aanleiding te menen dat er op de korte termijn papierroutes niet gereden kunnen worden.
  Met alle veranderingen op de papiermarkt en de corona-perikelen van de afgelopen weken is de voornaamste prioriteit geweest de papierinzameling voort te kunnen zetten. Dat is tot  op heden gelukt.
  De verenigingen betrokken bij de papierinzameling worden op de korte termijn  uitgenodigd om te praten over de voortzetting van de papierinzameling. De vergoedingen en de uitrol van rolcontainers staan daarbij op de agenda. Het uitgangspunt is dat de papierinzameling door de vereniging kan worden voortgezet. De raad wordt daar na de zomer over geïnformeerd.  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met de beantwoording van de Artikel 40 vragen van Dorpen en Wijken Belangen inzake in de inzameling van papier door vrijwilligers.

 • 4

  De heer Straver van de raadsfractie van de PvdA heeft vragen gesteld over de veiligheid van de Hefbrug Boskoop, naar aanleiding van een nieuwsbericht van Omroep West. Het college wacht de uitkomsten van een onderzoek door Provincie Zuid Holland af. De gemeenteraad zal over de uitkomsten van het onderzoek worden geïnformeerd.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer Straver, namens de fractie van de PvdA, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 • 5

  Mevrouw Van der Kolk van de raadsfractie van de SP heeft vragen gesteld over de veiligheid van de Hefbrug Boskoop, naar aanleiding van een nieuwsbericht van Omroep West. Het college wacht de uitkomsten van een onderzoek door Provincie Zuid Holland af.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de mevrouw Van der Kolk, namens de fractie van de SP, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 • 6

  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan Infrastructuur 2020. In het Meerjareninvesteringsplan wordt de stand van zaken van de investeringsprojecten weergegeven.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen het uitvoeringsprogramma infrastructuurprojecten 2020-2024 vast te stellen met de daarbij horende financiële mutaties;

 • 7

  De jaarrekening van de gemeente wordt door de gemeentelijke accountant PWC gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. De rechtmatigheid (het voldoen aan relevante wet- en regelgeving) wordt getoetst aan de hand van het normenkader. Het normenkader bevat alle relevante landelijke en lokale wet- en regelgeving die betrekking heeft op de financiële huishouding van de gemeente. In het nieuw vastgestelde Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2019-2022 zijn conform het gehanteerde VNG model drempelbedragen opgenomen. Als gevolg hiervan moet de steekproef van de accountant flink uitgebreid worden. Dat kost de accountant capaciteit, die er op dit moment niet is en dit zou ook extra kosten met zich meebrengen. Op advies van de accountant wordt daarom het normenkader aangepast en het lokale inkoopbeleid uitgesloten.
  Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het normenkader voorafgaand aan de accountantscontrole ter kennis van de gemeenteraad moet worden gebracht en ter beschikking aan de accountant moet worden gesteld. Met het voorliggende besluit wordt aan deze verplichting voldaan.  Voorgesteld besluit

  1. Het door het College op 3-3-2020 vastgestelde Normenkader accountantscontrole jaarrekening 2019 (zaaknummer 296517) in te trekken en het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 d.d. 12 mei 2020 vast te stellen;
  2. Het normenkader 2019 via lijst mededelingen ter kennisneming aan te bieden aan de gemeenteraad en inhoudelijk aan de orde te stellen in de vergadering van de auditcommissie op 3 juni 2020.

 • 8

  - De beantwoording van vragen uit ingekomen reacties van politieke partijen en gebruikers van de dorps- en buurthuizen vast te stellen;
  - De beantwoording door te sturen naar de vragenstellers;  Voorgesteld besluit

  - De beantwoording van vragen uit ingekomen reacties van politieke partijen en gebruikers van de dorps- en buurthuizen vast te stellen;
  - De beantwoording door te sturen naar de vragenstellers;

 • 9

  Het bestemmingsplan De Weidelanden – tweede herziening maakt het mogelijk om het resterende deel te realiseren van de woonwijk Weidelanden aan de zuidzijde van Hazerswoude-Dorp. Voor de woonwijk is in 2012 een bestemmingsplan vastgesteld. Op basis van dat bestemmingsplan is een groot deel van de woonwijk inmiddels gerealiseerd. Voor 21 grondgebonden woningen en een appartementengebouw met 26 woningen moet nog een omgevingsvergunning verleend worden. Voor het bouwplan voor deze woningen moet afgeweken worden van de in het bestemmingsplan uit 2012 opgenomen eis dat minimaal 20% van de woningen in de sociale sector wordt gebouwd. De afwijking hangt samen met afspraken die in het verleden met de ontwikkelaar zijn gemaakt om de woningbouwproductie vlot te trekken.
  Tevens wordt met dit bestemmingsplan voor het bouwplan afgeweken van het aantal woningen in combinatie met het woningtype.  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan De Weidelanden – tweede herziening, met identificatienummer, NL.IMRO.0484.HDweidelanden2her-VA01, met bijbehorende bestanden digitaal en analoog vast te stellen, waarbij gebruik is gemaakt van de ondergrond 0_NL.IMRO.0484.HDweidelanden2her-VA01.dxf, d.d. 19 juli 2017;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening omdat de kosten anderszins verzekerd zijn.

 • 10

  Het gemeentenieuws (Week in Beeld) van Alphen aan den Rijn wordt via print gepubliceerd via het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier (verenigd in onze contractspartner De Persgroep, thans DPG Media), alsmede online ook via de website Alphenaandenrijn.nl Dit nieuws bestaat uit (wettelijk) verplichte publicaties en redactionele informatie.
  Vanuit de kernen Hazerswoude-Dorp en Hazerswoude–Rijndijk, Benthuizen en Koudekerk aan den Rijn is de behoefte geuit om het gemeentenieuws ook via de Groene Hart Koerier te lezen. Het college komt hieraan tegemoet in de periode van 1 juni 2020 tot 1 januari 2021.
  Vanaf 1 januari 2021 is het wettelijk verplicht om een groot deel van het gemeentenieuws online te publiceren. Het college neemt in de periode van 1 juni 2020 tot 1 januari 2021 de tijd om te onderzoeken, mede uit kostenoverwegingen, welke wijze van publicatie het meest geschikt is om in de komende jaren het gemeentenieuws te verspreiden.  Voorgesteld besluit

  • Met De Persgroep, thans DPG Media, in overleg te treden om het van rechtswege aflopende contract (“Overeenkomst Week in beeld (gemeentenieuws) Kenmerk 2016/18086”) betreffende het gemeentenieuws van Alphen aan den Rijn, te laten voortduren tot 1 januari 2021;
  • Het gemeentenieuws van Alphen aan den Rijn voor de periode van 1 juni 2020 tot 1 januari 2021 te (laten) plaatsen in de Groene Hart Koerier;
  • Portefeuillehouder Schotanus mandateren om te onderhandelen met de Groene Hart Koerier met een budgetreikwijdte van maximaal € 27.000
  • Akkoord te gaan met de beantwoording van de motie Groene Hart Koerier (d.d.31-10-19) aan de Raad;
  • Te onderzoeken op welke wijze het gemeentenieuws vanaf 1 januari 2021 in de gemeente Alphen aan den Rijn gepubliceerd wordt.