Overzicht College Besluiten

dinsdag 13 oktober 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De Corona-crisis heeft er toe geleid dat zowel in 2020 als in 2021 subsidiegelden van de GGD voor de aanvullende diensten Publieke zorg voor de jeugd (PZJ) onbenut blijven. De GGD wil deze middelen inzetten voor extra inzet op preventie en lichte ondersteuning door het CJG. Door deze inzet wil de GGD het hiaat opvullen dat op de scholen ontstaat door het wegvallen van de ambassadeurs van GO! voor Jeugd.  Hierdoor wordt de continuïteit van het huidige zorgaanbod tijdelijk geborgd, tot de ontvanger van de gelden vanuit de Subsidieregeling Preventie (juli 2021) de werkzaamheden aanvangt.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:
  1. Wijziging in de bestemming van een deel van de subsidie aanvullende diensten Publieke Zorg voor de Jeugd (PZJ) voor 2020 en 2021 naar extra inzet op preventie en lichte ondersteuning door het CJG.
  2. Toestemming geven om een deel van reeds betaalde middelen 2020 (€ 50.873,54) in te zetten in 2021 ten behoeve van extra inzet op preventie en lichte ondersteuning door het CJG.

 • 2

  Raadslid Van de Kolk heeft namens de fractie van de SP artikel 42  vragen gesteld over de onverkochte commerciële ruimten in de plint van blok 4 bij de stationsomgeving. Deze vragen zijn door het college beantwoord en de volledige antwoorden zijn terug te lezen in bijgevoegde antwoordbrief.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het verzenden van bijgevoegde antwoordbrief ter beantwoording van artikel 42 vragen over de winkelpanden van blok 4 in de stationsomgeving.

 • 3

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het steunpakket van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tozo regeling is per 1 maart jl. van kracht geworden en per 1 juni jl. (aangescherpt) verlengd (Tozo-2) tot 1 oktober. Ook deze regeling is verlengd tot 1 juli 2021. De regeling bestaat uit twee vormen, te weten een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Danwel in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Het Rijk heeft voorschotten verstrekt voor het uitkeren van de uitkering danwel bedrijfskredieten en de uitvoering van de regeling. Aangezien de gemeente de regeling zelf uitvoert (ook voor Nieuwkoop en Kaag en Braassem) betekent dit dat er uitvoeringskosten worden gemaakt. Om te borgen dat de regeling correct kan worden uitgevoerd is het van belang om de uitvoeringskosten Tozo als projectkosten
  op te nemen tot en met 2024. 2024 omdat bedrijfskredieten een looptijd van 3 jaar hebben en dit het laatste jaar is dat er nog aflossingen op plaatsvinden.  Voorgesteld besluit

  1. Het college besluit de gelden voor de uitvoeringskosten van de Tozo beschikbaar te houden in een projectbudget voor de uitvoering van de Tozo voor 2020 t/m 2024.

 • 4

  De Coronacrisis raakt iedereen. Ook Rijnvicus en Promen die voor de Gemeente Alphen aan den Rijn verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening (nu onderdeel van de Participatiewet). Rijnvicus en Promen (verbonden partijen) verzoeken de Gemeente Alphen aan den Rijn om een bijdrage, ter compensatie van de lagere inkomsten en deels hogere kosten. Ook het Rijk is zich bewust van de negatieve financiële gevolgen door de Coronacrisis voor de SW-sector en heeft een compensatieregeling getroffen om de SW sector te ondersteunen.
  Rijnvicus verzoekt in verband met de hogere kosten en lagere opbrengsten als gevolg van Corona om een bijdrage van € 748.000,-.
  Promen verzoekt de Gemeente Alphen aan den Rijn in verband met de hogere kosten en lagere opbrengsten als gevolg van Corona om een bijdrage van € 37.000,-. Promen verzoekt dit met een begrotingswijziging.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gaan met het voorstel Promen om de middelen ter compensatie SW door Corona aan Promen toe te kennen.
  2. Akkoord gaan met het voorstel Rijnvicus om de middelen ter compensatie SW door Corona aan Rijnvicus toe te kennen.
  3. De toewijzing van de middelen te verwerken in de Najaarsrapportage ten laste van het begrotingssaldo. De toewijzing van deze middelen te bezien in samenhang met de compensatie die we vanuit het rijk ontvangen in het kader van Corona en die via verwerking van de septembercirculaire in de Najaarsrapportage ten gunste van het begrotingssaldo wordt gebracht.

 • 5

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de septembercirculaire 2020 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.  Voorgesteld besluit

  1. De uitkomsten van de septembercirculaire 2020, jaarschijf 2020 te verwerken in de Najaarsnota 2020;
  2. De uitkomsten van de septembercirculaire 2020, jaarschijf 2021 te verwerken in de Voorjaarsnota 2021;
  3. De uitkomsten van de septembercirculaire 2020, jaarschijven 2022 t/m 2024 betrekken bij de kadernota 2022;
  4. Akkoord te gaan met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties;
  5. De raad te informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire 2020, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemt bij besluit 1 tot en met 4.

 • 6

  Het college van Alphen aan den Rijn zoekt per opgave partners op landelijk, regionaal en lokaal niveau om vraagstukken en oplossingen op de agenda te krijgen bij het Rijk en de provincie. Om hierbij specifiek Alphense opgaven onder de aandacht te brengen, wordt het belang en de urgentie om Alphen herkenbaar en onderscheidend regionaal te positioneren steeds groter. Dit realiseren wij door in netwerkverband te zoeken naar samenwerking voor het opstellen van een strategische agenda. De uitvoering van zo'n strategische agenda kan in wisselende samenstelling van partnerschappen zijn. Met Kaag & Braassem en Nieuwkoop is dit jaar een eerste stap gezet in de ontwikkeling van een ruimtelijke strategische agenda. In deze agenda wordt Alphen gepositioneerd als volwaardig knooppunt in het Groene Hart. Om deze positionering bij het Rijk, provincie en andere gemeenten kracht bij te zetten, benutten we onze samenwerkingsverbanden Holland Rijnland, de netwerksamenwerking Alphen-Gouda-Woerden (AGW), bestuurlijk platform Groene Hart, de Economic Board Zuid-Holland en de aanwijzing van het Groene Hart als NOVI-gebied, als hefboom.  Voorgesteld besluit

  De raad informeren over regionale samenwerking en positionering van Alphen aan den Rijn met bijgaande brief.

 • 7

  Het bestuur van de GR De Oude Rijnzone stelt jaarlijks een ontwerp-begroting op en voorziet deze van een beleidsmatige en financiële toelichting. Deze ontwerp-begroting 2021 GR Oude Rijnzone wordt voor een reactie voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft geen opmerkingen over de ontwerp-begroting 2021 van de GR Oude Rijnzone.  Voorgesteld besluit

  1. Geen opmerkingen te hebben op de Ontwerp-begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone;
  2. Het bestuur van de GR ORZ hierover schriftelijk te informeren;
  3. De raad te informeren via de Lijst ontwerp-antwoordbrieven.

 • 8

  In de raadsvergadering van 24 september 2020 zijn door de PvdA fractie vragen gesteld over de afhandeling van zienswijzen tegen de inmiddels verleende omgevingsvergunning voor het oprichten van 9 appartementen aan de Rozenlaan 4 in Boskoop. In een antwoordbrief wordt raad hierover geïnformeerd.  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde conceptbrief aan de gemeenteraad.

 • 9

  Grondbeleid is een middel om de ruimtelijke doelstellingen van de gemeente Alphen aan den Rijn te realiseren. Deze Nota Grondbeleid beschrijft onze rol en het ons ter beschikking staande instrumentarium bij het ontwikkelen van gronden, en wet- en regelgeving welke daarbij van belang zijn. Bij de realisatie van onze beleidsdoelen kunnen wij als gemeente verschillende vormen van grondbeleid hanteren. Deze vormen variëren van een sterk actieve rol voor de gemeente tot een louter faciliterende rol. Wij willen als gemeente wendbaar en flexibel kunnen omgaan met verschillende situaties en vraagstukken die zich voor kunnen doen. Daarom kiezen wij ervoor om situationeel grondbeleid te voeren. Dit houdt in dat wij niet altijd dezelfde vorm van grondbeleid voeren, maar per situatie onderzoeken wat het best passend is.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad voor te stellen om de geactualiseerde Nota Grondbeleid 2020-2023 met de Bijlage nota grondbeleid 2020-2023 vast te stellen;
  2. De Nota Grondbeleid 2020-2023 na vaststelling door de raad, te publiceren op de website van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • 10

  De gemeente Alphen aan den Rijn voert tot nu toe de eeuwig durende nazorg van de bodemsaneringslocatie Coupépolder in opdracht van de Provincie uit. Aan de uitvoering van de nazorg door de gemeente komt een eind met het in werking treden van de Omgevingswet per 1-1-2022. Het hoofd Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie heeft ons per mail van 9 juli 2020 te kennen gegeven dat de taken waar de provincie vanaf 1-1-2022 bevoegd gezag is/blijft ook de daarbij behorende uitvoeringstaken onder haar verantwoordelijkheid wil laten uitvoeren door een omgevingsdienst. Dit betekent dat wij alleen nog voor het komende jaar, 2021 verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de nazorg. Daarbij geeft de provincie aan dat het in het belang van de continuering van de huidige nazorg wenselijk is om voor het overgang naar de provincie de nazorg opnieuw bij Wareco te beleggen.
  Gegeven deze nieuw ontstane situatie, het gegeven dat een Europese aanbesteding voor januari 2021 niet te organiseren is en het belang van de continuering van de nazorg voorop staat wordt voorgesteld om af te wijken van de Aanbestedingswet 2012 en het werk onderhands te gunnen aan Wareco.  Voorgesteld besluit

  1. Aan Wareco opdracht te verlenen om voor het jaar 2021 de nazorg van de Coupépolder uit te voeren;
  2. Hiervoor in totaal  € 119.557,31 te reserveren van de door de provincie beschikbaar gestelde nazorg gelden voor de Coupépolder.
  3. Hiermee af te wijken van de Aanbestedingswet 2012, en daarmee de Europese richtlijn nr. 2014/24/EU.

 • 11

  Sinds 2015 wordt gesproken over het probleem dat nieuwe bewoners op hun adres worden geconfronteerd met een nog ingeschreven oude bewoner en daar hinder van ondervinden. Doordat het lijkt alsof er sprake is van samenwonen, kan de nieuwe bewoner geen huurtoeslag krijgen, gekort worden op de uitkering, extra worden aangeslagen voor de zuiveringsheffing of een bezoek van de deurwaarder/politie krijgen. Dit probleem, mede aangekaart door de Ombudsmannen van de G4, wordt onderkend door BZK/RvIG, gemeenten en afnemers. Het parkeeradres biedt een uitkomst voor het probleem van deze zogenaamde spookbewoning. Hierbij wordt de oude bewoner, die met zekerheid niet (meer) op het adres woont tijdelijk in de basisregistratie personen (BRP) op een parkeeradres geregistreerd.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met de invoering van tijdelijke BRP inschrijvingen op een parkeeradres.

 • 12

  De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21 november 2019 bij de behandeling van het budget voor de exploitatie van de Alphense zwembaden een amendement aangenomen. Daarbij is de opdracht aan het college gegeven om met in gesprek gaan te gaan over het realiseren integraal sportontmoeting en gezondheidscentrum (vitaliteitscentrum) voor de locatie De Hoorn. In het afgelopen jaar zijn er een aantal gesprekken gevoerd met de directie van Thermen 2. Thermen 2 heeft op 23 september 2020 een brief gestuurd aan het college waarin zij aangeven voor de locatie Hoorn een Right to Challenge-traject in willen gaan. Dit traject wil de gemeente faciliteren met ondersteuning vanuit het Landelijk Netwerk Right to Challenge.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de opdracht aan Netwerk Right to Challenge voor ondersteuning van de gemeente en initiatiefnemer De Thermen2 bij de verkenning naar de inzet van Right to Challenge (R2C) voor het realiseren van een integraal sportontmoeting en gezondheidscentrum (vitaliteitscentrum) voor de locatie De Hoorn.