Overzicht College Besluiten

dinsdag 19 februari 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Publiekssamenvatting
  Burgemeester en Wethouders besluiten tot het toestaan van het B (regulier) evenement “Haazpop” van
  vrijdag 19 tot en met zondag 21 april 2019. Tijdens het vergunningsproces is een zienswijze ingediend door de voorzitter van de SGP-fractie van Alphen aan den Rijn. Hierin worden de zorgen geuit over mogelijke overlast (drank en geluid) die met dit evenement gepaard zou kunnen gaan tijdens de christelijke gedenkdagen Goede Vrijdag en Pasen. Er worden voldoende maatregelen getroffen om het evenement op een zo rustig mogelijke wijze te laten verlopen. Tijdens het Paasweekend moet iedereen de keuze hebben om dit op een eigen manier in te vullen, uiteraard met respect voor andersgezinden.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  Burgemeester en Wethouders besluiten tot het toestaan van het verlenen van de vergunning voor het B (regulier) evenement “Haazpop” van vrijdag 19 tot en met zondag 21 april 2019, onder weerlegging van de zienswijze.

 • 2

  In Aarlanderveen is er vooral vraag naar goedkope en middeldure woningen. Vanwege het waardevolle landschap rondom Aarlanderveen en de aanwezigheid van een geluidscontour voor vliegverkeer is het erg lastig geschikte locaties te vinden.
  De Gemeente Alphen aan den Rijn heeft daarom in overleg met de belangenvereniging Aarlanderveen en de provincie Zuid Holland een 3-tal kleinschalige locaties bestudeerd die kansrijk lijken te zijn voor de bouw van dergelijke woningen. De komende tijd worden deze locaties verder uitgewerkt tot uitvoerbare plannen. De verwachting is dat de eerste woningen op zijn vroegst over ongeveer twee jaar beschikbaar zijn.
  Tussen de Provinciale weg N231 en de Van Damstraat wordt op de plek van de huidige loods een plan uitgewerkt voor 7 tot 10 geluidswalwoningen. Dat zijn woningen met aan de zijde van de weg een dove gevel. Deze kan wel ramen hebben maar geen te openen vensters.
  Op de locatie van de sportvelden zal de Gemeente Alphen aan den Rijn de komende periode gaan onderzoeken of de bouw van ca. 11 goedkope en middeldure woningen mogelijk is door te schuiven met de bestaande accommodaties.
  Op een locatie aan het Noordeinde wordt een plan bestudeerd voor bedrijfsbeëindiging van een boerderij en sloop van vrijwel alle agrarische schuren. Op deze plek zouden dan in totaal 10 woningen kunnen komen.  Voorgesteld besluit

  Kennis nemen van woningbouwplannen Aarlanderveen.
  De Raad informeren middels een brief.
  De werkorganisatie opdragen van dit onderwerp een regulier project te maken met een projectmanager.

 • 3

  Meneer E. van Zuylen heeft namens Groen Links vragen gesteld, op grond van artikel 40 van het reglement van orde, over de voortgang van de ontwikkeling van het oude Raadhuis in Alphen aan den Rijn. De vragen en de beantwoording, zijn te vinden in de bijgevoegde (concept) antwoordbrief.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van Groen Links over de voortgang van de ontwikkeling van het oude Raadhuis in Alphen aan den Rijn te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.

 • 4

  Het college informeert de raad over het optreden van kostenstijgingen zowel op de exploitatie van de gemeente als bij de grote projecten en de invloed van deze kostenstijgingen op het aankomende proces voor de Kadernota 2020.  Voorgesteld besluit

  1. De raad middels bijgaande raadsbrief informeren over het optreden van kostenstijgingen zowel op de exploitatie van de gemeente als bij de grote projecten en de invloed van deze kostenstijgingen op het aankomende proces voor de Kadernota 2020.

 • 5

  Voor het vervangen van meubilair is een krediet beschikbaar. Van dit krediet is, door meevallers en nog niet uitgevoerde vervangingen, voldoende budget beschikbaar om de keuken in Langeroode te vervangen.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. Een investeringskrediet van € 120.000,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van de keuken locatie Langeroode en conform de Nota Activeren en Afschrijven in 10 jaar af te schrijven;
  2. De kapitaallasten ad. € 136.500,- (10 jaar) te dekken door een deel van de begrote, maar nog niet gebruikte, (structurele-)financiële ruimte (kapitaallasten) van de investering Vervanging meubilair in te zetten ter dekking van de kapitaallasten voor de vervanging van de keuken op Langeroode;
  3. Bovenstaande mutatie te verwerken via de Voorjaarsnota 2019 en de actualisatie kapitaallasten Najaarsnota 2019.

 • 6

  Heer Straver heeft op grond van artikel 40 van het raadsreglement van orde vragen gesteld over de afhandeling van cultuursubsidies.  Voorgesteld besluit

  De door heer Straver gestelde vragen ten aanzien van de afhandeling cultuursubsidies te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief

 • 7

  In januari 2018 is de businesscase parkeerexploitatie vastgesteld. De businesscase voorziet in diverse maatregelen om de parkeerexploitatie kostendekkend te krijgen. Er zijn diverse beleidsmatige wijzigingen opgenomen welke in maart 2018 in de nieuwe Parkeerverordening zijn vastgesteld zoals introductie Verhuisvergunning, introductie Digitale bezoekersregeling, introductie Mantelzorgvergunning, tariefswijzigingen. Deze wijzigingen zijn ingegaan per juni 2018. Aan de raad is toegezegd dat het nieuwe beleid wordt geëvalueerd. Het college heeft het evaluatiedocument vastgesteld. Algemene conclusie is dat de maatregelen werken. Wel is er extra aandacht nodig voor de gebruiksvriendelijkheid van de app voor de digitale bezoekersregeling en de toenemende parkeerdruk in het centrum.  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde evaluatie nieuwe parkeerbeleid per juni 2018 vaststellen;
  2. De raad middels bijgevoegde concept-brief informeren over de evaluatie, deze brief vast te stellen en te verzenden.

 • 8

  Op 16 november 2018 is het hart van het Park College van Horizon door brand verwoest. Vanwege de noodsituatie is de keuze gemaakt om de kwetsbare leerlingen van het Park College tijdelijk zoveel mogelijk in het niet afgebrande gedeelte te huisvesten. De planning is om voor mei 2019 het eerste gedeelte van de herstel van de brandschade inclusief een uitbreiding te realiseren. Als dit is afgerond kunnen de leerlingen beschikken over meer ruimte, waarna de brandschade in de kern van het gebouw wordt hersteld. De architect van Horizon (het schoolbestuur) heeft gesprekken gevoerd met een aannemer die binnen de planning en voor een, in de huidige markt, scherpe aanneemsom het gebouw wil en kan renoveren en uitbreiden. Als gekozen wordt voor een enkelvoudige onderhandse aanbesteding kan de gewenste planning van Horizon worden gerealiseerd. De verwachting is dat als er een meervoudige onderhandse aanbesteding wordt uitgeschreven de door Horizon opgezette planning niet gehaald zal worden en de prijs niet veel lager uit zal vallen.  Voorgesteld besluit

  1. Een bedrag van €1.350.000,- beschikbaar te stellen voor het herstel van het schoolgebouw van het Park College, Ds. Meijerlaan 14, Alphen aan den Rijn;
  2. De bijbehorende begrotingswijziging mee te nemen in de voorjaarsnota 2019;
  3. Vooruitlopend op de begrotingswijziging deze middelen beschikbaar te stellen aan het schoolbestuur Horizon;
  4. Af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid vanwege het huisvesten van de sociaal kwetsbare leerlingen van het Park College op deze locatie, en het werk “de bouwkundige werkzaamheden” enkelvoudig onderhands te gunnen.

 • 9

  Ook onze gemeente kent een aantal inwoners in een sociaal kwetsbare situatie om wie vaak veel zorgen zijn. We doelen hierbij op inwoners die tijdelijk of langdurig niet (voldoende) in staat zijn om zelfstandig in hun behoeften en bestaansvoorwaarden zoals onderdak, voedsel, inkomen, sociale contacten en zelfzorg te voorzien. Dit komt omdat zij kampen met complexe en samenhangende problemen op meerdere leefdomeinen. Vaak is er geen sprake van een actieve hulpvraag maar is er wel degelijk behoefte aan hulp. Zowel landelijk als lokaal worden diverse programma’s, projecten en activiteiten opgezet om deze inwoners te bereiken. Dit vindt zowel plaats vanuit de invalshoek psychiatrie als forensische zorg als maatschappelijke opvang.

  Onze ambitie is om bij de inwoners in een sociaal kwetsbare situatie eerder te interveniëren en te voorkomen dat voor deze persoon en zijn directe omgeving de situatie escaleert en de ellende groter wordt door bijvoorbeeld detentie of gedwongen opname. Deze aanpak zal daarbij ook leiden tot minder maatschappelijke onrust en lagere maatschappelijke kosten. Om dit te laten slagen is het nodig dat de werelden van zorg en veiligheid meer in elkaar schuiven en het accent meer op zorg komt te liggen. Hiervoor zetten we lokaal en regionaal een aantal belangrijke stappen.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeenteraad op zijn verzoek met bijgaande informatiebrief op de hoogte te stellen van de diverse
   ontwikkelingen rond het thema zorg en veiligheid.
  2. Een afschrift van de raadsbrief te versturen aan de adviesraden.

 • 10

  Publiekssamenvatting
  Reizigers met het openbaar vervoer worden voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019 in de gelegenheid gesteld in het tijdelijk stembureau op het NS-Station te Alphen aan den Rijn hun stem uit te brengen. Om meer aansluiting te vinden bij de reistijden van de kiezer wordt voorgesteld de openingstijden van dit stembureau vast te stellen van 07.00 tot 21.00 uur.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. de openingstijden van stembureau NS-station, Stationsplein 10, BK Alphen aan den Rijn, voor de verkiezingen van Provinciale Staten en Waterschappen op 21 maart 2019 en de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei 2019 vast te stellen van 07.00 tot 21.00 uur. Stemopneming vindt plaats op NS-Station, Stationsplein 10.
  2. de teamleider burgerzaken te mandateren voor het aanwijzen van stembureaus met afwijkende openingstijden.

 • 11

  De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage aan de organisatie van Parkkunst, vanwege de bijdrage die het evenement levert aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de gemeente.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het verlenen van een evenementenbijdrage citymarketing van € 12.333,- aan Stichting Parkvilla voor de organisatie van Parkkunst 2019.

 • 12

  Voor het plan Stadshart in Alphen aan den Rijn is medio 2001/2002 een duurzame energie-voorziening op basis van warmtepompen en bodemopslag gerealiseerd en in gebruik genomen. De Gemeente Alphen aan den Rijn is eigenaar van de Centrale Energie Voorziening (CEV) met distributiesysteem. De Gemeente heeft in 2005 voor de CEV een exploitatieovereenkomst met de Nuon gesloten voor de duur van 15 jaar. De afgelopen jaren heeft de gemeente kosten gemaakt die eigenlijk voor rekening hadden moeten komen voor de NUON. De kosten zijn verrekend met de NUON en worden gebruikt als reserve voor de vervanging van de CEV.  Voorgesteld besluit

  1. Namens het college een factuur te sturen naar NV Nuon Warmte 8100 voor:
   a. onterecht betaalde onkosten aan netbeheer en meetbedrijf voor elektra in 2015 t/m 2018 en 2019 (€ 156.265,- inclusief BTW voor 2014 t/m 2018 en €40.000,- bij benadering inclusief BTW voor 2019)
   b. de bijdrage van NUON voor ambtelijke inzet voor 2019 (€ 15.000,-exclusief BTW)
   c. onterecht betaalde onkosten aan netbeheer en meetbedrijf en gasverbruik in 2018 en 2019 (€ 30.973,20 inclusief BTW voor 2018, € 20.000,- bij benadering inclusief BTW voor 2019);
  2. Bovenstaande bijdragen te storten in de reserve Bedrijfsgebouwen voor toekomstig beheer en onderhoud CEV installatie;
  3. Bovenstaande (neutraal )financiële gevolgen onderdeel laten zijn van besluitvorming via de Voorjaarsnota 2019 en begroting 2020.

 • 13

  Het bedrijf Controllux, momenteel gevestigd aan de Tankval 5 op bedrijventerrein De Schans II, wil graag aansluitend op haar bestaande locatie haar bedrijfsactiviteiten uitbreiden met een geheel nieuw bedrijfspand. Controllux is totaalleverancier van theater- en studioverlichting en is op De Schans II het langst gevestigde bedrijf met een zeer actieve rol in het parkmanagement bestuur van het bedrijventerrein. Controllux heeft haar activiteiten de laatste jaren uitgebreid mede door een fusie traject. Met de geplande nieuwbouw ontstaat er een hoogwaardige afwerking langs de entree van het bedrijventerrein De Schans II, waarbij de huidige bestaande locatie onderdeel uitmaakt van het nieuwe plan.  Voorgesteld besluit

  1. Ultrex Holding BV koopt, ten behoeve van de uitbreiding van de locatie van het bedrijf Controllux, van de gemeente een perceel grond gelegen aan de Tankval op bedrijventerrein De Schans II te Alphen aan de Rijn, ter grootte van in totaal ca. 2634 m² (zie bijgevoegde verkooptekening N0812-V-005) voor een bedrag van €566.310,- excl BTW. De verkoop is conform de in de grex opgenomen verkoopopbrengst.
  2. Deze inkomsten boeken ten gunste van de grondexploitatie De Schans met nr. FCL 9.3.1.049.00 en ECL 710.310

 • 14

  Burgmeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen sierteelt buiten de contour vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan ziet op het amoveren van sierteeltbedrijven, gesitueerd buiten het sierteeltconcentratiegebied van de Greenport Boskoop, het realiseren van compensatiewoningen en/of –rechten op grond van de ruimte-voor-ruimteregeling en het omzetten van bedrijfswoningen naar burger- of plattelandswoningen. De percelen, waarop het plan betrekking heeft, liggen allen in het zuidelijk deel van de gemeente Alphen aan den Rijn en globaal tussen de stad Alphen aan den Rijn, Boskoop en Zoeterwoude.  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Herbestemmen sierteelt buiten de contour met identificatienummer NL.IMRO.0484.hrsierteeltbdc‐ON01 vast te stellen;
  2. Het onder punt sub 1 genoemde ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen.
  3. Een anterieure exploitatieovereenkomst (ex art. 6.24 Wet ruimtelijke ordening) te sluiten met de initiatiefnemers waarin wordt geregeld dat het project volledig voor rekening en risico van initiatiefnemers is.
  4. De gemeentelijke bijdrage aan de onrendabele top bij sanering én verplaatsing van sierteeltbedrijven buiten de contour mogelijk te maken via extra ruimte voor ruimte -contingent en de beslissing daarover in het specifieke geval te mandateren aan de portefeuillehouder Greenport.

 • 15

  De coöperatie Zon op Alphen maakt gebruik van de Stimuleringslening voor realisatie van het eerste grote postcoderoosproject. Hiermee wordt het aankoop bedrag van de certificaten met 33% verlaagd en wordt het voor meer inwoners aantrekkelijk om mee te doen. De Stimuleringslening ad. € 180.000,- wordt verstrekt met toepassing van de hardheidsclausule.
  Vorig jaar heeft de gemeente samen met de energiecoöperatie Energiek Alphen aan den Rijn en Golfclub Zeegersloot een Green Deal gesloten om dit postcoderoosproject te realiseren op het dak van Rijnvicus en de drivingrange van Golfclub Zeegersloot (in totaal ca 2200 panelen).
  Inwoners en bedrijven binnen de postcoderoos, die geen of te weinig ruimte hebben op hun eigen dak, kunnen binnen dit project zonnepanelen kopen en hiermee bijdragen aan de verduurzaming van de gemeente en de energietransitie. Het gaat om inwoners en bedrijven van de kernen Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Koudekerk aaan den Rijn, Hazerswoude-Rijndijk, Gouwsluis en de Steekterpolder (ruim 35.000 huishoudens).  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het verstrekken van de Stimuleringslening ad. € 180.000,- aan
   coöperatie Zon op Alphen met toepassing van de hardheidsclausule, rekening houdend
   met:
   a) de negatieve krediettoets van SVn als gevolg van ontbrekende ervaringscijfers en de (beperkte) risico's die daarmee gepaard gaan.
   b) het feit dat dit bedrag hoger is dan de maximale € 50.000,- volgens de verordening.
  2. Het rentepercentage voor deze Stimuleringslening op 2% vast te stellen.

 • 16

  Zaterdag 2 maart 2019 vindt de carnavalsoptocht Boskoop plaats. De gemeente en hulpdiensten hebben voorliggend "Integraal Operationeel Plan Carnavalsoptocht Boskoop 2018" opgesteld. In dit plan staat beschreven hoe de hulpdiensten zo adequaat mogelijk reageren op eventuele incidenten.  Voorgesteld besluit

  Het “Integraal Operationeel Plan Carnavalsoptocht Boskoop 2019” vast te stellen.

 • 17

  Het nieuwe convenant wat hier voor ligt is een actualisatie van het convenant van 2016. De Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) is verwerkt in dit convenant.
  Op de Alphense middelbare scholen doen leerlingen niet alleen vakkennis en –vaardigheden op, het is ook de plek waar ze andere jongeren ontmoeten, leren hoe de samenleving in elkaar zit en wat de gebruikelijke normen, waarden en omgangsvormen zijn. Zaken die niet alleen van invloed zijn op school, maar ook daarbuiten. Door een goede samenwerking, waarbij partners elkaar makkelijk en snel kunnen vinden, kan het klimaat op school en daarbuiten worden verbeterd. Wat weer van belang is voor een optimale ontwikkeling van ieder kind en iedere jongere en draagt bij aan een veilige en leefbare gemeente.
  Schoolveiligheid is een veelomvattend begrip, het gaat om veiligheid in de breedste zin van het woord, zoals een fysiek veilig schoolgebouw, veiligheid rondom de school, de sfeer op school, omgangsvormen, omgaan met criminaliteit of leerlingenzorg.
  De scholen, gemeente, politie en het openbaar ministerie willen, door middel van het ondertekenen van het convenant Schoolveiligheid, de samenwerking verder vorm geven.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegd convenant schoolveiligheid vaststellen

 • 18

  Raadslid Blom heeft namens de fractie van Nieuw Elan een aantal vragen gesteld over dierenwelzijn binnen het kader van artikel 40 van de orde van reglement. Deze vragen zijn door het college beantwoord en de voledige antwoorden zijn terug te lezen in bijgevoegde antwoordbrief. De gestelde vragen gaan over het beleid van de afgelopen jaren, de wijze waarop de gemeente haar wettelijke taken uitvoert en over hondenbelasting.  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met het verzenden van bijgevoegde antwoordbrief ter beantwoording van vragen over dierenwelzijn binnen het kader van artikel 40 vragen.

 • 19

  In 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college verzocht werd samenwerking met de anonieme luisterlijn Sensoor te zoeken met de intentie een locatie van Sensoor in onze gemeente op te zetten.
  Na overleg met Sensoor, inmiddels van naam gewijzigd in De Luisterlijn, heeft De Luisterlijn besloten onze gemeente op te nemen in het aantal gemeenten waar een nieuwe bel- en chat-locatie wordt opgezet. Hiertoe zal De Luisterlijn binnen een periode van nu en een aantal jaar contact met ons zoeken.
  De gemeenteraad wordt voorgesteld hiermee de motie als afgehandeld te beschouwen.  Voorgesteld besluit

  Bijgaande brief aan de gemeenteraad sturen en de gemeenteraad voorstellen de motie Sensoor hiermee af te doen.

 • 20

  Met het Energieakkoord Holland Rijnland werken partijen samen aan het behalen van de regionale
  ambitie om in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Een van de uitvoeringslijnen waaraan gewerkt wordt is de lijn Ruimte en Energie. Voor 2025 is hiervoor een concreet tussendoel gesteld: het opwekken van 2,5 PJ duurzame energie via zon en wind in de regio (circa 75.000 woningen met zonnepanelen, 250 ha zonnevelden en 30 windturbines van 3,3 MW). Om zowel ambitie als
  tussendoel te kunnen bereiken, is ruimte nodig voor de opwek van duurzame energie. Het huidige
  ruimtelijke beleid van de provincie Zuid‐Holland biedt daartoe niet voldoende mogelijkheden. In
  regionaal verband wordt daarom gepleit voor meer ruimte voor opwek van duurzame energie.
  Met het oog op de provinciale verkiezingen is dit hét moment om dit onderwerp op de onderhandelingstafel voor de nieuwe Provinciale Staten te krijgen. Graag informeren we de nieuwe Provinciale Staten middels deze brief dat er in regio Holland Rijnland een intensief proces is doorlopen dat heeft geresulteerd in gedragen richtinggevende principes voor de verdere uitwerking van de duurzame opweklocaties. Dat omvat zowel ruimtelijke principes als
  sociaal‐economische principes.  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van de brief en bijlagen die vanuit Holland Rijnland aan PS wordt gestuurd ten behoeve van ruimte voor grootschalige opwek duurzame energie;
  • de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren.

 • 21

  De heer B. Strookman heeft namens BeterAlphen vragen gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van orde over de beantwoording van al eerder gestelde vragen over de nieuw te bouwen MFA in Zwammerdam.  Voorgesteld besluit

  De door de heer B. Strookman namens BeterAlphen gestelde vragen over eerdere beantwoording van de gestelde artikel 40 vragen te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.