Overzicht College Besluiten

dinsdag 21 april 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het Ecopark is een belangrijke dienstverlening bij de afvoer van afval in de gemeente. In het kader van de Corona maatregelen, worden aanvullende maatregelen genomen en extra voorzieningen getroffen op het Ecopark. Er worden extra informatieborden geplaatst. Om zo veel mogelijk klanten veilig te kunnen helpen, worden de openingstijden van het Ecopark tijdelijk verruimd; vanaf zaterdag 18 april 2020 wordt het Ecopark van maandag tot en met zaterdag opengesteld van 7:00 – 17:00. Dit om de drukte op het Ecopark te verminderen en de landelijke Coronarichtlijnen uit te kunnen voeren en de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen. Bovendien wordt een tijdelijk inzamelpunt voor Grof Tuinafval geopend aan de Genielaan (locatie Langeroode).  Voorgesteld besluit

  1.    Openingstijden van het Ecopark verder te verruimen tot nader order; maandag tot en met zaterdag van 7:00 – 17:00u.
  2.    Extra informatieborden bij de toegang van het Ecopark te plaatsen
  3.    Te voorzien in hesjes voor personeel; 1,5 meter afstand
  4.    Twee extra portierhuisjes ter bescherming van het personeel te plaatsen
  5.    Extra voorzieningen om veilig te kunnen werken op het KCA depot te plaatsen
  6.    Extra inzet van 5 extra voertuigdagen per week voor gratis inzameling grof afval aan huis
  7.    Te onderzoeken of verruimen van de openingstijden tot 19:00 of 21:00 mogelijk is in een volgende fase.
  8.    Een tijdelijk inzamelpunt voor Grof Tuinafval te openen aan de Genielaan (locatie Langeroode).

 • 2

  Het college van B&W heeft vanuit de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LvvK) en LSA Bewoners een brief ontvangen met daarin een dringende oproep om de buurt- en dorpshuizen te ondersteunen. Deze belangenorganisaties ontvangen nu een antwoordbrief waarin de Alphense aanpak wordt beschreven en de maatregelen die gemeente Alphen aan den Rijn reeds heeft genomen om de buurt- en dorpshuizen te ondersteunen in deze moeilijke tijd.  Voorgesteld besluit

  Bijgaande antwoordbrief aan de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (LvvK) en LSA Bewoners te versturen.

 • 3

  Om het bereik van de gemeentelijke berichtgeving rondom de Coronacrisis zo groot mogelijk te houden, stelt het college incidenteel en eenmalig  € 5.000 beschikbaar aan Alphens.nl voor het doorplaatsen van het gemeentelijk nieuws tot 1 juli 2020.  Voorgesteld besluit

  1. Eenmalig een incidenteel bedrag van € 5.000 beschikbaar te stellen aan Alphens.nl voor het doorplaatsen van gemeentelijk nieuws tot 1 juli 2020;
  2. Dit bedrag te dekken uit het budget Communicatie.

 • 4

  Raadslid Blom heeft namens de fractie van Nieuw Elan een aantal vragen gesteld over het Ecopark en Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn binnen het kader van artikel 40 van de orde van reglement. Deze vragen zijn door het college beantwoord en de volledige antwoorden zijn terug te lezen in bijgevoegde antwoordbrief met bijlage. De gestelde vragen gaan over het Ecopark en de samenwerking met stichting Krijngloop Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het verzenden van bijgevoegde antwoordbrief met bijlage ter beantwoording van vragen over het Ecopark en Stichting Kringloop Alphen aan den Rijn binnen het kader van artikel 40 vragen.

 • 5

  In de zomermaanden van 2020 staan er voor de bibliotheek Rijn en Venen 2 verhuizingen naar nieuwe en grotere locaties op het programma. Daarnaast verhuist ook het gemeente Archief in Alphen aan den Rijn mee naar de centrum locatie Alphen aan den Rijn. Of deze planning gehaald gaat worden is op dit moment zeer onzeker door het Coronavirus en de gevolgen daarvan.
  In het voortraject waren deze kosten nog niet duidelijk en reëel in te schatten. Wat de planning ook wordt, de voorbereidings- en begeleidingskosten van deze twee ingrijpende gebeurtenissen zijn hoog en kunnen niet door de bibliotheek alleen gedragen worden. In samenspraak met de gemeente is aan het college voorgelegd om een significant gedeelte van deze incidentele kosten te dragen. De totale incidentele kosten komen neer op € 114.700 euro voor beide locaties, inclusief de verhuizing van het gemeente Archief. Hiermee kan de bibliotheek alle activiteiten die buiten deze twee locaties om plaatsvinden zo goed mogelijk door laten gaan en komen er geen scholen of andere organisaties zonder de activiteiten of diensten te zitten. Ook niet als de planning uitloopt.
  Daarnaast brengen deze verhuizingen ook structurele huisvestingslasten met zich mee. Hiervoor wordt, conform het huidige vastgoedbeleid, vanaf 2021 een kostprijs dekkende huur in rekening gebracht.  Voorgesteld besluit

  • De incidentele lasten van totaal € 114.700  ten lasten te laten komen van de Algemene Reserve.
  • Een incidentele (indicatieve-) bijdrage in de huur in 2020 (vanaf juli) van in totaal  € 199.385,- beschikbaar te stellen voor de bibliotheek locatie Centrum Alphen en deze te dekken middels beschikbare reguliere budgetten (programma 4) en de financiële ruimte die ontstaat door het begroten van kostprijs dekkende huur;
  • De hiervoor genoemde financiële gevolgen in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2020;

 • 6

  Op 3 maart is een Wob-verzoek ontvangen waarin vragen worden gesteld aangaande de bouwwerkzaamheden van de tijdelijke huisvesting van de Sportparklaan 19 te Hazerswoude-Dorp. De heer P.J.A. Morssink heeft tevens artikel 40 vragen gesteld aangaande dit onderwerp.
  Er wordt besloten om de documenten openbaar te maken en om de artikel 40 vragen te beantwoorden.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met beantwoording van het  Wob-verzoek.
  2. De door de heer P.J.A. Morssink gestelde artikel 40 vragen via bijgevoegde brief te beantwoorden.
  3. De kosten die gemaakt zijn voor het realiseren van de tijdelijke huisvesting aan de Sportparklaan in Hazerswoude-Dorp ad € 85.000 excl. btw te dekken uit de post onvoorzien en te verwerken bij Voorjaarsnota 2020.

 • 7

  Het college van B&W heeft een steunfonds opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteit- of acute liquiditeitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Daarvoor vragen we ze wel eerst alle andere mogelijke vangnetregelingen van het Rijk en koepelorganisaties te benutten, kosten te minimaliseren en al het mogelijke te doen om de inkomsten te behouden. Om een afweging te kunnen maken voor de toekenning of afwijzing van de aanvragen zijn nadere regels en een procesbeschrijving voor de besteding van het steunfonds door het college vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. Nadere regels, inclusief bijlage, en proces voor de uitvoering van het Steunfonds COVID-19 vast te stellen;
  2. Niet innen van leges van annulering van niet doorgegane huwelijksvoltrekkingen;
  3. Terugbetaling van alle ontvangen leges met betrekking tot niet doorgegane evenementen;

 • 8

  In het Coalitieakkoord 2018-2020 en het bijbehorende uitvoeringsprogramma hebben partijen afgesproken zich actief in te gaan zetten om vakgericht onderwijs en/of een dependance van een HBO-opleiding naar de gemeente Alphen aan den Rijn te halen zodat jongeren een breed scala aan onderwijs aangeboden kan worden en daarmee ook bij te dragen aan de aantrekkelijkheid van de gemeente. De wijze waarop hieraan vorm en inhoud gegeven wordt, moet nader uitgewerkt worden. Het College van Ben W heeft hiervoor ingestemd met de ontwikkeling van een Bidbook, in navolging van de gemeente Gouda. Het Bidbook is een instrument om de actuele en toekomstige opgaves van Alphen aan den Rijn duidelijk over het voetlicht te brengen, en hogescholen (regulier en commercieel) te verleiden daarin de samenwerking met de gemeente en het (gezamenlijk) bedrijfsleven aan te gaan en deze samenwerking nader te concretiseren.  Voorgesteld besluit

  - Akkoord te gaan met de projectopdracht voor het opstellen voor een bidbook om vorm en inhoud te geven aan de afspraak binnen het coalitieakkoord 2018-2022 voor een actieve inzet om vakgericht onderwijs en/of een dependance van een HBO-opleiding naar de gemeente Alphen aan den Rijn te halen zodat jongeren een breed scala aan onderwijs aangeboden kan worden;
  - Voor het opstellen van het bidbook een budget ter beschikking te stellen ad € 45.000,- voor de kosten van  inhuur van een externe projectleider en marketing en communicatie te dekken uit budget Economie.