Overzicht College Besluiten

dinsdag 5 februari 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Nadat Popplatform Alphen haar werkzaamheden eind december 2017 beëindigde, ontstond in afwachting van nieuw beleid t.a.v. popmuziek een leemte. Deze leemte werd tijdelijk gedicht middels een Tijdelijke subsidieregeling Muziekoptredens 2018. Het doel was toen om per 1 januari 2019 structureel beleid op popmuziek te hebben ontwikkeld. Dit is niet gebeurd, omdat het behoefteonderzoek naar popmuziek door externe factoren werd vertraagd. Inmiddels is besloten beleid op popmuziek onderdeel te laten uitmaken van de nieuwe cultuurvisie die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2019 wordt vastgesteld. Dat betekent dat de leemte t.a.v. popmuziek iets langer duurt. Daarom wordt aan het college voorgesteld de tijdelijke regeling in 2019 voort te zetten.  Voorgesteld besluit

  • in te stemmen met voortzetting van de tijdelijke subsidieregeling Muziekoptredens in 2019,
  • in te stemmen met reservering van € 10.000,- uit het structureel budget popmuziek in 2019 voor de subsidieregeling Muziekoptredens.
  • In te stemmen met het openstellen van de regeling voor particulieren (vervallen van de eis dat de aanvrager is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in het bezit is van een BTW nummer).

 • 2

  Voor het vervangen en verbreden van de Steekterbrug is het noodzakelijk dat er 3 woningen aan
  de Kortsteekterweg 63 in Alphen aan den Rijn worden gesloopt. In verband hiermee heeft de
  provincie de gronden, welke benodigd zijn voor realisatie van het project, aangekocht. Met een
  overblijvende eigenaar zijn afspraken gemaakt om vervangende nieuwbouw van een woning
  mogelijk te maken ten oosten van de te verbreden brug. Op 29 oktober 2018 is hiervoor een
  aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag is in strijd met de van toepassing
  zijnde bestemmingsplan Buitengebied Aarlanderveen, omdat de woning buiten het bouwvlak is
  gesitueerd. Tegen de voorgestelde situering bestaan geen planologische bezwaren. Het college
  heeft de bereidheid uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het starten van de
  uitgebreide voorbereidingsprocedure, omdat het vervangen van de woning past binnen de
  uitgangspunten van het provinciale en gemeentelijke beleid.  Voorgesteld besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan het starten van een procedure omtrent een
   afwijkingsbesluit ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen
   omgevingsrecht;
  2. De (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing voor het vervangen van een woning aan de
   Kortsteekterweg 63 in Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  3. Het ontwerp afwijkingsbesluit met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter
   inzage leggen op grond van artikel 3.10 e.v. van de Wet algemene bepalingen
   omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
  4. Als er geen zienswijzen worden ingediend, het afwijkingsbesluit, met identificatienummer
   NL.IMRO.0484.V2018690Aksteekt63-VA01, met bijbehorende stukken vast te stellen.

 • 3

  Publiekssamenvatting Op grond van de Wet basisregistratie personen (BRP) is iedere Nederlandse gemeente verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de inrichting, de werking en de beveiliging van de basisregistratie personen, alsmede naar de verwerking van gegevens in de basisregistratie. Uiterlijk 1 maart 2019 dient een uittreksel van de resultaten van het onderzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te worden verstrekt. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gemiddeld boven de gestelde norm.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. Kennisnemen van de managementrapportage Zelfevaluatie BRP van Alphen aan den Rijn 2018;
  2. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Autoriteit Persoonsgegevens te informeren over het resultaat van het onderzoek.

 • 4

  De School met de Bijbel aan de Graaf van Bloisstraat in Benthuizen zal medio zomer 2021 verhuizen naar nieuwbouw in Bentlanden II. De school(bestemming) is niet meer nodig en het gebouw/de locatie kan een andere invulling krijgen. De voorkeur bestaat voor een nieuwe bestemming met seniorenwoningen of woonzorgwoningen. Hiervoor zal een openbare verkoopprocedure worden gestart.  Voorgesteld besluit

  a) Het pand na vrijkomen te verkopen;
  b) De voorkeur uit te spreken voor een nieuwe bestemming met seniorenwoningen of woonzorgwoningen;
  c) Verkoopvoorwaarden op te stellen en een openbare verkoopprocedure te starten.

 • 5

  en/ of extensiveren van (sierteelt)bedrijven, (gedeeltelijk) gesitueerd in het sierteeltconcentratiegebied van de Greenport Boskoop, en het realiseren van compensatiewoningen en/of –rechten op grond van de ruimte-voor-ruimteregeling, het omzetten van bedrijfswoningen naar burgerwoningen en het samenvoegen van sierteeltpercelen.
  Om het project mogelijk te maken is uiteindelijk een herziening van het bestemmingsplan nodig. Ter voorbereiding op deze herziening is een startnotitie opgesteld. Burgemeester en wethouders hebben deze startnotitie vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van de startnotitie Project omvorming transformatiegebied Reijerskoop e.o.

 • 6

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de gemeente. Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid. De Oranjeverenigingen die voor 2019 een aanvraag hebben ingediend voor het organiseren van verschillende evenementen rondom, met name, Koningsdag en 4 en 5 mei ontvangen een bijdrage.  Voorgesteld besluit

  -een bijdrage van € 28.250,- toekennen aan Oranjeverenigingen voor hun activiteiten in 2019 vanuit het budget evenementen sociale samenhang.
  -de aanvraag van Spartainfit voor de organisatie van trainingen en evenementen rondom obstacle course racing afwijzen.

 • 7

  Leges worden geheven voor de diensten die door het gemeentebestuur worden verstrekt. Hierbij
  moet gedacht worden aan de kosten voor het aanvragen van een paspoort, maar ook het
  aanvragen van een omgevingsvergunning.
  Op 13 december 2018 is de legesverordening en bijbehorende tarieventabel door de
  gemeenteraad vastgesteld. Bij het uitvoeren van de verordening komt naar voren dat drie
  onderdelen van de tarieventabel moeten worden aangepast.
  • Bij het onderdeel omgevingsvergunning (titel 2, hoofdstuk 3) worden de starttarieven
  aangepast.
  Door de huidige tarieven kan het voorkomen dat een geringe verhoging van de bouwkosten leidt
  tot een lagere vertanding.
  • Bij het onderdeel kansspelen (titel 1, hoofdstuk 16) worden twee tarieven gecorrigeerd naar
  de landelijk lagere vastgestelde tarieven.
  De tarieven die nu zijn vastgesteld zijn hoger dan de landelijk vastgestelde tarieven en dat is niet
  juist.
  • De tarieven bij het onderdeel geluidsheffing (titel 1, hoofdstuk 19) worden aangepast en
  aangevuld met de periodes maand, kwartaal en jaar en de daarbij behorende tarieven.
  Vanuit de Omgevingsdienst Midden-Holland is het verzoek gekomen om artikel 1.19.13 aan te
  vullen met de periodes maand, kwartaal en jaar. Door deze aanpassing kunnen leges geheven
  worden voor geluidsontheffingen die langer dan een week duren.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen tot het vaststellen van de verordening tot wijziging legesverordening
  2019 in verband met aanpassen van onderstaande artikelen:

  1. De tarieven van artikel 2.3.1. (bouwactiviteiten) van hoofdstuk 3, aanpassen;
  2. De tarieven van artikel 1.16.1.2 en 1.16.2.3 (kansspelen), van hoofdstuk 16, aanpassen;
  3. De tarieven van artikel 1.19.13 (geluidsontheffing), van hoofdstuk 19, aanpassen en
   aanvullen met de periodes; maand, kwartaal, jaar en de daarbij behorende tarieven.