Overzicht College Besluiten

dinsdag 28 januari 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het Speelruimteplan 2020-2024 geeft inzicht in het beleid, het beheer en de uitvoering van de gemeentelijke openbare speelplaatsen. Het vernieuwde plan is gebaseerd op het Speelruimteplan uit 2015, het coalitieakkoord uit 2018, bevindingen van inwoners en deskundigen op het huidig Alphense areaal, op actuele, betrouwbare en complete gegevens en op de veranderende regelgeving.

  In het Speelruimteplan 2020-2024 zijn de beoogde vervangings- en onderhoudswerkzaamheden en bijbehorende budgetten opgenomen. Met deze onderhoudsplanning worden de openbare speelplaatsen in stand gehouden, op het vastgestelde wettelijke veiligheidsniveau. Een grote vervangingsopgave is op korte termijn noodzakelijk om de basis op orde te krijgen, circa 30% van onze speeltoestellen (circa 460 stuks) is ouder dan de technische levensduur van 15 jaar. Deze vervangingsopgave is niet vanuit de huidige reserve spelen te bekostigen. Om het uit te kunnen voeren wordt de raad verzocht aanvullend budget en dekking beschikbaar te stellen. Het uitvoeren van de vervangingsopgave koppelen we aan de beschreven uitgangspunten en ambities op het gebied van sport en spel in de openbare ruimte.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  1. Het ‘Speelruimteplan 2020-2024, Beleid, beheer en uitvoering op basis van huidige kaders’
   vast te stellen;
  2. Ten behoeve van de uitvoering van het ‘Speelruimteplan 2020-2024’ jaarschijf 2020
   incidenteel een budget ter hoogte van € 1.682.000,- beschikbaar te stellen;
  3. Dit budget aan de Algemene reserve te onttrekken en respectievelijk € 1.650.000,- te
   storten in de reserve spelen en € 32.000,- toe te voegen aan het reguliere onderhoudsbudget;
  4. De hiervoor genoemde investeringsbudgetten op te nemen in het meerjareninvesterings
   programma (MIP) 2020;
  5. Instemmen met het voornemen om ten behoeve van de uitvoering van het ‘Speelruimteplan
   2021-2034’ vanaf 2021 € 432.000,- structureel beschikbaar te stellen. Daarvan
   respectievelijk € 400.000,- te storten in de reserve spelen en € 32.000,- toe te voegen aan
   het reguliere onderhoudsbudget en de financiële gevolgen onderdeel te maken van de
   integrale afweging in de kadernota/begroting 2021 en volgende jaren met betrekking tot de
   beschikbare financiële ruimte.

 • 2

  In september 2019 heeft de burgemeester besloten tot tijdelijk cameratoezicht voor de periode van een half jaar rond de Lage Weide in Boskoop vanwege aanhoudende incidenten in die omgeving. Op 13 maart a.s. is de periode van een half jaar ten einde. Zowel bewoners als professionals zijn zeer tevreden met de resultaten van het cameratoezicht. Om structurele rust voor bewoners te creëren en de aanpak voor de lange termijn handen en voeten te geven, heeft de burgemeester besloten om het cameratoezicht voor de periode van een jaar te verlengen.  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen "Verlenging aanwijzingsbesluit tijdelijk cameratoezicht Snijdelwijk Boskoop 2019"

 • 3

  Het Jaagpad langs de Oude Rijn tussen de Steekterbrug en Zwammerdam is uit oogpunt van cultuurhistorie een waardevol pad. Delen van het Jaagpad zijn opgenomen in de cultuurhistorische waardenkaart. De historie gaat terug naar de 17e eeuw toen Alphen aan den Rijn tot bloei kwam. Op 16 september 1589 gaven Schout en Ambachtsbewaarders van Alphen en Oudshoorn de opdracht een brug te leggen over de Oude Rijn.]De Oude Rijn wordt uitgediept, het Aarkanaal wordt gegraven en in 1664 komt het Jaagpad tussen Utrecht en Leiden langs de noordoever van de Oude Rijn gereed, waarlangs met mensen of paarden trekschuiten kunnen worden voortgetrokken voor het transport van goederen en mensen. Destijds flankeerde het Jaagpad een belangrijke handelsroute over de Oude Rijn.

  Het Jaagpad langs de Kortsteekterweg is onderdeel van een veel langere route die loopt van Leiden en Katwijk via Utrecht en Arnhem naar Duitsland. De route is herkenbaar gemarkeerd met paaltjes en bordjes. Als beheerder van de groenstrook langs de oeverlijn zorgt de gemeente voor het maaiwerk en het onderhoud van de bomen. De wandelroute over het Jaagpad kan fysiek meer uitstraling gegeven worden. Dat kan door het maairegime te intensiveren van 2x per jaar naar 6x per jaar waarbij rekening wordt gehouden met de rijke flora en fauna waar bv insecten van profiteren door het maaiwerk ontstaat er visueel een verschil in het hoge gras en het beloopbare deel van de grasstrook direct langs de oeverlijn en daarmee een visueel duidelijke route van 1 a 1,5 m. breed.

  Het Jaagpad is onderdeel van een zogenaamde LAW (Lange Afstand Wandelpad) en is terug te vinden op https://www.wandelnet.nl/wandelroute/410/Romeinse-Limespad-etappe-04  Voorgesteld besluit

  Naar aanleiding van de motie van het CDA en Nieuw Elan van 31 oktober 2019 de raad conform de bijgevoegde brief te informeren.

 • 4

  Naar aanleiding van het gesprek in de raad over Huishoudelijke Ondersteuning (HO) en vanwege de uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoek Regiotaxi sturen wij u over beide onderwerpen nadere informatie.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te informeren over stand van zaken Huishoudelijke Ondersteuning en de Regiotaxi, zoals voorgesteld in bijgevoegde informatiebrief

 • 5

  De nota Parkeernormen en parkeervoorzieningen 2020 vervangen de parkeernormen van 2014 die in 2015 zijn vastgesteld door de raad. In de parkeernormen 2020 zijn vooral de autoparkeernormen voor woningen gewijzigd. De parkeernormen op basis van de prijsklasse van de woningen zijn vervangen door parkeernormen op basis van oppervlakte van de woningen en het autobezit in de gemeente Alphen aan den Rijn. Hierdoor sluiten de parkeernormen voor woningen beter aan op de praktijk. Vooral voor woningen kleiner dan 100m2 vallen de parkeernormen lager uit. Nieuw is de mogelijkheid structureel deelauto’s in te zetten om de parkeereis te verlagen. Daarnaast is er een eis opgenomen t.a.v. het aantal oplaadpunten bij gezamenlijke parkeervoorzieningen op privé terrein

  De autoparkeernormen voor overige gebouwen voorzieningen zijn op een beperkt aantal punten gewijzigd. Door betere alternatieve vervoermiddelen en/of betere regelingen in het woon-werkverkeer zijn een aantal parkeernormen verlaagd. Voor industrie met grotendeels geautomatiseerde processen is een lagere parkeernorm mogelijk. Ook kunnen bij bedrijven structureel deelauto’s worden ingezet om de parkeereis te verlagen.

  Bij de fietsparkeernormen zijn een aantal functies toegevoegd, bijvoorbeeld een parkeereis voor woningen en zijn de normen overzichtelijker weergegeven. Daarbij is een eis opgenomen voort het aantal oplaadpunten en aantal stallingsplaatsen voor bromfietsen en fietsen met een afwijkende maat.  Voorgesteld besluit

  De nota Parkeernormen en parkeervoorzieningen 2020 vrij te geven voor inspraak gedurende 6 weken.

 • 6

  De Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone is vanaf begin 2011 effectief en in 2015 overgegaan in een bedrijfsvoeringsorganisatie. De Gemeenschappelijke Regeling is destijds aangegaan met de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Alphen aan den Rijn, Rijnwoude, Zoeterwoude en Leiderdorp. Het doel was de realisatie van de uitvoering van de Transformatievisie Oude Rijnzone en de Samenwerkingsovereenkomst door middel van afspraken over programmering, planning, kwaliteit en het ter beschikking stellen van middelen. De in het uitvoeringsprogramma aangemerkte projecten zijn inmiddels gerealiseerd of bevinden zich in de afrondende fase. Het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie De Oude Rijnzone stelt daarom voor de bedrijfsvoeringsorganisatie De Oude Rijnzone per 31 december 2020 op te heffen. In geval van opheffing van de regeling gaat het bestuur over tot de liquidatie en stelt daarvoor de regels vast in het liquidatieplan. Het concept-liquidatieplan wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten aan de GR ORZ voorgelegd voor een reactie.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het concept-liquidatieplan opheffing GR De Oude Rijnzone
  2. Bijgevoegd concept antwoordbrief aan de secretaris van de GR De Oude Rijnzone waarin de gemeente informeert geen opmerking bij het concept-liquidatieplan te hebben, aan de raad kenbaar te maken via de lijst ontwerp antwoordbrieven.

 • 7

  De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft op 25 september 2014 een coördinatiebesluit genomen op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening om een gecoördineerde behandeling mogelijk te maken voor a. het oprichten van een composteerinrichting en een manege aan de Hogeveenseweg 57/59 en b. het oprichten van kleinschalige recreatievoorzieningen aan de Hogeveenseweg 87 in Benthuizen.
  Hierna is een bestemmingsplan voorbereid en heeft er vooroverleg plaatsgevonden met een aantal adviesinstanties. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 5 april 2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegen, nadat initiatiefnemer had aangegeven niet langer te willen vasthouden aan het coördinatiebesluit. Na afronding van de bestemmingsplanprocedure zal hij pas aanvragen omgevingsvergunningen indienen. Dit bestemmingsplan maakt de gevraagde ontwikkelingen juridisch-planologisch mogelijk.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1 de indieners van zienswijzen 1 tot en met 9, vermeld in de Nota van Beantwoording zienswijzen Hogeveenseweg 57, 59 en 87, Benthuizen ontvankelijk te verklaren;
  2 de indiener van zienswijze 10, vermeld in de Nota van Beantwoording zienswijzen Hogeveenseweg 57, 59 en 87, Benthuizen niet-ontvankelijk te verklaren;
  3 de zienswijzen 1 tot en met 9 gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van Beantwoording zienswijzen Hogeveenseweg 57, 59 en 87, Benthuizen;
  4 de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Hogeveenseweg 57, 59 en 87, Benthuizen' vast te stellen;
  5 het bestemmingsplan Hogeveenseweg 57, 59 en 87, Benthuizen, met identificatienummer NL.IMRO.0484.B155BHhogevwg5787-VA01 met de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  6 de analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan ‘Hogeveenseweg 57, 59 en 87, Benthuizen' vast te stellen;
  7 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;
  8 Voor de bijlage bij dit raadsvoorstel zijnde advies van de huisadvocaat, opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van het hieromtrent bepaalde in artikel 25, derde lid van de Gemeentewet.

 • 8

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid. De Oranjeverenigingen die voor 2020 een aanvraag hebben ingediend voor het organiseren van verschillende evenementen rondom Koningsdag en 4 en 5 mei ontvangen een bijdrage. Daarnaast ontvangen de organisatoren van de AFA Cup, Proms in het Park in Zwammerdam, het muzikaal dorpsontbijt in Hazerswoude-Rijndijk, de Muziekdag ‘Geïnspireerd door Mahler’, Hoekstock in Koudekerk aan den Rijn en de Alphense Blokfluitdag een bijdrage.  Voorgesteld besluit

  -een bijdrage van € 32.060,- toekennen aan de organisatoren van activiteiten in 2020 die de sociale samenhang in de gemeente ten goede komen, vanuit het budget evenementen sociale samenhang.
  -de aanvraag van Stichting Rijnwoude Actief voor het oprichten van het Grijze Koppen Orkest afwijzen.

 • 9

  De heer P. Bontekoe heeft namens Wijken en Kernen Belangen vragen gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van orde over de huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten in Boskoop. De vragen gaan over vergunningverlening bestaande kamerverhuur, brandveiligheid, woonruimte tekort voor arbeidsmigranten en behandeling van verschillende doelgroepen. De vragen zijn door het College van B&W beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen die de heer P. Bontekoe namens Wijken en Kernen Belangen heeft gesteld over huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten in Boskoop op zijn verzoek mondeling te beantwoorden in de raadsvergadering van 30 januari 2020 en te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.