Overzicht College Besluiten

dinsdag 3 maart 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Synchroon B.V. heeft het voornemen om 43 grondgebonden vrije sector koopwoningen te realiseren op het perceel Zuiderkeerkring 2 (locatie “Zuidervaart”) in Alphen aan den Rijn. Om die reden wenst Synchroon B.V. de grond te kopen van de gemeente. De locatie “Zuidervaart” is de laatste uit te geven gemeentelijke bouwlocatie in de wijk Kerk en Zanen en komt in het najaar van 2020 vrij voor ontwikkeling na het vertrek van het verzorgingstehuis Zuidervaart. Synchroon B.V. wenst zo spoedig mogelijk na het vrijkomen van de locatie, met de realisatie van het project te starten. De oplevering van de 43 koopwoningen zal naar verwachting medio 2022 plaatsvinden.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:

  • de verkoop van de grond van de locatie “Zuidervaart” (Zuiderkeerkring 2 te Alphen aan den Rijn) aan Synchroon B.V., ten behoeve van de bouw van 43 grondgebonden vrije sector koopwoningen;
  • het aangaan van bijgevoegde koopovereenkomst met Synchroon B.V.;
  • wethouder Van As te mandateren om de koopovereenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de koopovereenkomst en conform bijgevoegd volmacht van de burgemeester tot ondertekening ervan over te gaan;
  • het betrekken van de financiële consequenties van dit besluit bij de eerstvolgende herziening van de grondexploitatie Zuidervaart.

 • 2

  In verband met ruimtelijke ontwikkelingen in Alphen aan den Rijn, Hazerswoude Rijndijk en Hazerswoude Dorp is het nodig de bebouwde kom grenzen op enkele locaties te verschuiven, dan wel aan te wijzen. Op de Steekterweg verschuift de grens over een afstand van 105 meter in oostelijke richting en op de Rijndijk de grens 140 meter in westelijke richting ivm de bouw van woningen op voormalige bedrijfslocaties. In Hazerswoude Dorp wordt de wijk Weidelanden gerealiseerd. De wijk wordt opgenomen binnen de bebouwde kom waarmee de grens komt te liggen bij de rotonde met de N209. Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/u, tenzij anders aangegeven. Op de Rijndijk en bij de Zilverschoon zal dit maximaal 30 km/u zijn.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen de volgende bebouwde kom grenzen vast te stellen, een en ander conform de bij dit voorstel behorende tekeningen:
   a. Steekterweg ter hoogte van nummer 208 te Alphen aan den Rijn;
   b. Rijndijk, ter hoogte van nummer 8 te Hazerswoude Rijndijk;
   c. Zilverschoon, ter hoogte van de rotonde met de N209 te Hazerswoude Dorp.
  2. Deze grenzen te markeren door middel van het plaatsen van de bebouwde kom borden H01 en H02 van bijlage I Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op voornoemde locaties.

 • 3

  In het door de provincie Zuid-Holland vastgestelde Fietsplan ‘Samen Verder Fietsen’ 2016-2025 (2016) en de Uitvoeringsagenda Fiets is een doelstelling geformuleerd om meer fietspaden aan te leggen, waarbij het gaat om verbindingen tussen stedelijke centra en OV-knooppunten, ontsluitingen tussen stad en recreatieve verbindingen, recreatieve routes in natuur en cultuurhistorisch waardevolle gebieden. Eén van deze fietspaden is het fietspad F306 in Alphen aan den Rijn nabij de rotonde N231 en N207. Het fietspad betreft een fietsbrug met aan beide zijden van het Aarkanaal een op- en afrit naar de brug. De brug gaat over de N207, de naastgelegen parallelweg en over het Aarkanaal. Met deze brug wordt de fietsverbinding tussen de plaats Alphen aan den Rijn enerzijds en Aarlanderveen en Nieuwkoop met hun buitengebieden anderzijds flink verbeterd. Dit bestemmingsplan maakt de aanleg van een fietsbrug over het Aarkanaal juridisch/planologisch mogelijk.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:

  1. De indieners van de vier zienswijzen, vermeld in de Nota van Beantwoording zienswijzen fietsbrug Aarkanaal ontvankelijk te verklaren;
  2. de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen fietsbrug Aarkanaal;
  3. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal vast te stellen;
  4. het bestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal met identificatienummer NL.IMRO.0484.B139fietsbrugaarkn-VA01 met de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  5. de analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Fietsbrug Aarkanaal vast te stellen;
  6. geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening.

 • 4

  De jaarrekening van de gemeente wordt door de gemeentelijke accountant PWC gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. De rechtmatigheid (het voldoen aan relevante wet- en regelgeving) wordt getoetst aan de hand van het normenkader. Het normenkader bevat alle relevante landelijke en lokale wet- en regelgeving die betrekking heeft op de financiële huishouding van de gemeente. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het normenkader voorafgaand aan de accountantscontrole ter kennis van de gemeenteraad moet worden gebracht en ter beschikking aan de accountant moet worden gesteld. Met het voorliggende besluit wordt aan deze verplichting voldaan.  Voorgesteld besluit

  1. Het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2019 vast te stellen;
  2. Het normenkader 2019 via lijst mededelingen ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De gemeenteraad voor te stellen het normenkader 2019 inhoudelijk te behandelen in de auditcommissie d.d. 11 maart 2020.

 • 5

  Alphen aan den Rijn neemt deel aan diverse regionale overlegtrajecten, zoals HvH/HR, Alphen- Gouda-Woerden, Strategische Agenda Groene Hart en NOVI-Gebied Groene Hart. De speerpunten die Alphen aan den Rijn in deze overleggen inbrengt, zijn:
  • Mobiliteit: Versterken van het daily urban system van de Randstad door a) de doorontwikkeling tot een volwaardig intercitystation Alphen, b) het opwaarderen van de N11, en c) het realiseren van de HOV-verbinding Rotterdam-Schiphol via Zoetermeer en Alphen aan den Rijn.
  • Vernieuwende landschapsontwikkeling: nieuwe ontwikkelmethodes om een duurzaam landschap te ontwikkelen, waarbij rood, groen en blauw gecombineerd worden, en nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld voor natuur en recreatie. Zo kan de enorme druk op de woningvoorraad gebruikt worden als kans om het landschap te versterken.
  • Toevoegen van twee potentiegebieden in het regionaal ruimtelijk afwegingskader: locaties perspectief Landschap & Stad (Gnephoek en Noordrand) en de N11 voor energieopwekking.

  In het verlengde van deze speerpunten verkent Alphen aan den Rijn samen met Gouda, Woerden en het bestuurlijk Platform Groene Hart de mogelijkheden om twee “living labs” op te zetten op het gebied van toekomstbestendig wonen en leven en toekomstbestendige landbouw, en deze te laten landen in het aanbod van het Groene Hart als NOVI-Gebied.  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met het uitdragen van de Alphense “propositie” in de diverse regionale overleggen.

 • 6

  In de Algemene Plaatselijke Verordening zijn diverse regels opgenomen voor handelaren. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een handhavingsarrangement Helingbestrijding vastgesteld waarin is vastgelegd hoe wordt opgetreden tegen overtredingen van die regels.
  In de aanpak tegen heling heeft de gemeente Alphen aan den Rijn in 2018 al besloten om het Digitaal Opkopersregister (DOR) in te voeren binnen de gemeente. Dit register is verplicht voor handelaren in tweedehands goederen. Het DOR is gekoppeld aan het landelijk politiesysteem waarin gestolen goederen staan geregistreerd. Bij registratie van een gestolen goed maakt het systeem hiervan een melding waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd. Zo kan heling op een effectieve wijze worden tegengegaan.  Voorgesteld besluit

  Vast te stellen het handhavingsarrangement Helingbestrijding Alphen aan den Rijn 2020

 • 7

  De gemeenteraad heeft in 2017 besloten dat het voormalig gemeentehuis van Boskoop een nieuwe bestemming moet krijgen en behouden moet blijven voor de inwoners.
  In het besluit van de gemeenteraad over de herbestemming van het voormalige gemeentehuis Boskoop is ook besloten de oude school aan de Kievitstraat te slopen en deze locatie te herbestemmen/herontwikkelen.
  Het voormalige gemeentehuis bestaat uit twee delen waarbij het oude monumentale deel wordt gerestaureerd en verbouwd voor een nieuwe bestemming krijgt. Het nieuwbouwdeel is verbouwd tot school.
  Het Coenecoop College is sinds 1 januari 2019 vanuit de Kievitstraat te Boskoop in het voormalige gemeentehuis gevestigd. Bij de verbouwing van het nieuwe deel tot school is Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau ingezet om de verbouwing binnen de afgesproken kaders te begeleiden, aan te sturen en te realiseren.
  Voor het monumentale deel is het voorbereidende werk gedaan, een aannemer geselecteerd en het werk is in september 2019 aangevangen.
  Voor de realisatie van de herbestemming, renovatie/verbouwing en groot onderhoud van het monumentale deel moet een directievoerder worden ingezet die betrokken is en geschikt is bevonden voor toezicht op de uitvoering van het werk.
  Voor de directievoering op het werk is een uitvraag gedaan via de Inhuurdesk. Daaruit kon geen geschikte kandidaat worden geselecteerd.
  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de geldende procedures.
  En er is sprake van een opdracht die om artistieke, exclusieve, kennis-specifieke of technische redenen in deze fase van het proces slechts aan één bepaalde opdrachtnemer kan worden toevertrouwd.
  Voor de begeleiding van de sloop van het voormalige Coenecoop College zal ook deze directievoerder worden ingezet.
  Het college besluit af te wijken van het inkoopbeleid en stemt in met enkelvoudig onderhandse gunning aan Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau.  Voorgesteld besluit

  De diensten voorbereiding, aanbesteding en directievoering bij realisatie van de herbestemming van het voormalige gemeentehuis Boskoop en de sloop van het voormalig Coenecoop College in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid enkelvoudig onderhands gunnen aan Onderwaater Bouwkundig Ingenieursbureau.

 • 8

  De Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, waar wethouder Han de Jager aan deelneemt, heeft in januari 2020 het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030. Een reisadvies ’ uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het advies wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is. Er zijn drie centrale adviezen geformuleerd, te weten: ga (ver)bouwen, ga digitaal en werk samen. Wij gaan lokaal met voortvarendheid aan de slag met deze drie adviezen gezien de urgentie.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de lokale acties volgend uit het (bouwen, digitaliseren en samenwerken).

 • 9

  De gemeente Alphen aan den Rijn stelt een nieuwe versie van het in juni 2016 vastgestelde ‘Verhuurbeleid woonwagenlocaties 2016’ vast in haar privaatrechtelijke rol als ‘verhuurder van standplaatsen en huurwoonwagens’. Dit naar aanleiding van het beleidskader ‘Gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid’ zoals door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevaardigd is in juli 2018 en het advies van de Nationale Ombudsman d.d. mei 2017.
  Middels dit besluit worden twee aanvullende voorwaarden toegevoegd aangaande inschrijving en toewijzing. Concreet gaat het om het hanteren van het afstammingsbeginsel en de invoering van een puntensysteem voor de verdeling en toewijzing van woonwagen(s)/standplaatsen.  Voorgesteld besluit

  Het woonwagenbeleid 2020 vast te stellen.

 • 10

  Met ingang van 2021 zoeken de gemeenten in de Rijnstreek een nieuwe partner voor het bieden van ondersteuning aan inwoners die om welke reden dan ook hierom vragen. Deze Ondersteuning kan individueel of collectief worden geboden. De ondersteuningsbehoefte (al dan niet gesteld) kan variëren van licht en kortdurend tot intensief en permanent en alle vormen daar tussen in.
  Het contract met de huidige uitvoeringspartner Tom in de buurt eindigt van dit jaar. Daarom hebben de gemeenten een nieuwe opdracht opgesteld. In de bijgaande Aanbestedingsleidraad beschrijven de gemeenten de opdracht. Naast het bieden van ondersteuning omvat de opdracht het geven van informatie en advies over welzijn en ondersteuning en de laagdrempelige toegang tot alle Wmo-voorzieningen.
  Na de publicatie kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor deze opdracht.  Voorgesteld besluit

  De Aanbestedingsleidraad Ondersteuning 'Gewoon dichtbij' vaststellen en vrijgeven voor publicatie.

 • 11

  De gemeenteraad heeft op 31oktober 2019 een amendement aangenomen waarin het college opgedragen wordt in het eerste kwartaal 2020 te komen met een startnotitie vrijwilligersbeleid. In de startnotitie Vrijwilligerswerk: Goud waard! staan voorstellen over manieren waarop vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers ondersteund kunnen worden. De kern van de notitie is om te komen tot integrale ondersteuning vanuit een herkenbaar en professioneel vrijwilligerssteunpunt. De opdracht hiervoor legt de gemeente vast in de subsidie-uitvraag voor de uitvoering van preventie-activiteiten vanaf 1 januari 2021.  Voorgesteld besluit

  1. de startnotitie Vrijwilligerswerk: Goud Waard! vast te stellen
  2. de raad via bijgaande brief te verzoeken het amendement Vrijwilligersbeleid hiermee af te doen
  3. de startnotitie als bijlage op te nemen in de subsidie-uitvraag voor de brede opdracht preventie 0-100 als onderlegger voor de uitvoering van het vrijwilligersbeleid .