Overzicht College Besluiten

dinsdag 1 september 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus gaat de Jaarmarkt dit jaar niet door. De kermis wil graag komen nu evenementen weer zijn toegestaan. Om de overlast voor omwonenden en ondernemers zo veel als mogelijk te beperken is het voorstel om een gedeelte van de kermis op de locatie van vorig jaar, langs de Thorbeckelaan, plaats te laten vinden en een gedeelte op het Aarplein Noord Oost.
  Om het evenement zo veilig als mogelijk te laten plaatsvinden zijn er aanpassingen nodig aan het terrein en aan het trottoir langs de Beugelweg.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de locatie van de kermis;
  2. Financiële bijdrage van maximaal € 5000,= toe te kennen;
  3. Duur van de kermis niet verlengen;
  4. Bewoners via een brief op de hoogte te stellen.

 • 2

  Ten behoeve van de realisatie van het treinstation en de woningbouwlocatie Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk, wil het college overgaan tot het aankopen van percelen grond (gelegen ten westen van de Gemeneweg) van Staatsbosbeheer. Met Staatsbosbeheer is overeenstemming bereikt over de aankoop van de gronden.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met:
  1. de aankoop van percelen grond van Staatsbosbeheer, kadastraal bekend als gemeente Hazerswoude, sectie H, nummers 158 en 494, groot circa 5 hectare, ten behoeve van de realisatie van het treinstation en de woningbouwlocatie Westvaartpark in HazerswoudeRijndijk, tegen een koopsom van totaal € 2.800.000,-- excl. btw;
  2. het aangaan van bijgevoegde koopovereenkomst met Staatsbosbeheer;
  3. wethouder Van As te mandateren om de koopovereenkomst namens het college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de koopovereenkomst en conform bijgevoegd volmacht van de burgemeester tot ondertekening ervan over te gaan;
  4. het betrekken van de financiële consequenties van dit besluit bij de eerstvolgende herziening van de facilitaire exploitatie Westvaartpark en krediet grondverwerving stationsontwikkeling Hazerswoude-Rijndijk.

 • 3

  Woningstichting Habeko heeft plannen voor het realiseren van 6 sociale huurwoningen aan de Herman Heijermansstraat ten zuiden van nummer 4, te Hazerswoude-Rijndijk ter plaatse van het voormalige zwembad De Dolfijn. De aanvraag om een omgevingsvergunning is in strijd met de van toepassing zijnde beheersverordening ‘Hazerswoude-Rijndijk 2018’, omdat het perceel nog is bestemd voor ‘Sport’ met de functieaanduiding ‘zwembad’. De gevraagde vervolgfunctie is passend in een overwegende woonomgeving in het bestaand dorpsgebied. Het college heeft de bereidheid uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het starten van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, omdat woningbouw past binnen de uitgangspunten van het provinciale en gemeentelijke beleid.  Voorgesteld besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan het starten van een procedure omtrent een afwijkingsbesluit ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2. De (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing voor oprichten van 6 woningen aan de Herman Heijermansstraat, ten zuiden van nummer 4 in Hazerswoude-Rijndijk vast te stellen;
  3. Het ontwerp afwijkingsbesluit met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage leggen op grond van artikel 3.10 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
  4. Als er geen zienswijzen worden ingediend, het afwijkingsbesluit, met identificatienummer NL.IMRO.0484.V2020291HRheijerst-VA01, met bijbehorende stukken vast te stellen.

 • 4

  Aan de Rozenlaan 4 in Boskoop staat het pand ''De Rozenburcht''. Dit gebouw werd gebruikt als partycentrum maar functioneert niet meer als zodanig. De initiatiefnemer heeft het plan opgevat om het gebouw, een gemeentelijk monument, te herstellen en te herontwikkelen tot een appartementengebouw met 9 appartementen.
  Op 17 juni 2019 is hiervoor een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag is in strijd met de van toepassing zijnde bestemmingsplan ‘Boskoop – Dorp’, omdat het perceel nog is bestemd voor ‘Horeca’ en ‘Tuin’. De gevraagde vervolgfunctie is passend in een overwegende woonomgeving in het bestaand dorpsgebied.
  Het ontwerpbesluit heeft zes weken ter inzage gelegen. De ingediende zienswijze heeft geen aanleiding gegeven om de uitgangspunten van de aanvraag omgevingsvergunning te wijzigen. Het college heeft daarom besloten de omgevingsvergunning te verlenen.  Voorgesteld besluit

  1. De indiener van de zienswijze, vermeld in de Nota van Beantwoording zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning Rozenlaan 4, Boskoop, ontvankelijk te verklaren;
  2. de zienswijze gedeeltelijk gegrond en ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning Rozenlaan 4, Boskoop;
  3. de Nota van beantwoording zienswijzen ontwerp omgevingsvergunning Rozenlaan 4, Boskoop vast te stellen;
  4. de omgevingsvergunning voor het oprichten van 9 appartementen aan de Rozenlaan 4 in Boskoop met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen;
  5. het afwijkingsbesluit met identificatienummer NL.IMRO.0484.V2019413BKrozenln4-VA01, met bijbehorende stukken vast te stellen.

 • 5

  De fractie van het CDA stelt artikel 40 vragen over de ingediende zienswijze op de omgevingsvergunning voor de bouw van 15 sociale woningen aan Klaverblad 80, de voormalige Ichtusschool in Boskoop.
  Het CDA stelt dat door deze zienswijze de bouw van de woningen die zo hard nodig zijn zo langere tijd op zich laat wachten.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de fractie van het CDA beantwoorden conform bijgevoegde antwoordbrief.

 • 6

  Van 18 juni tot en met 29 juli  2020 heeft het ontwerpbestemmingsplan bestemmingsplan International Trade Centre Hazerswoude-Dorp - eerste herziening voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan voorziet in het verruimen van de planologische mogelijkheden op het ITC –terrein.

  Tijdens de inzageperiode zijn op het ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen ingekomen. Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad voorgesteld het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op enkele kleine ambtelijke aanpassingen.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. Het bestemmingsplan International Trade Centre Hazerswoude-Dorp - eerste herziening met identificatienummer NL.IMRO.0484.HDictterrein1her-VA01 digitaal met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de in het voorstel weergegeven wijzigingen op het plan;
  2. De analoge afgeleide versie van het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 • 7

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, konden veel evenementen dit jaar niet doorgaan. Met name deze zomer hebben veel organisaties in gemeente Alphen aan den Rijn samen met lokale partners de handschoen opgepakt om sport- en spelactiviteiten voor de jeugd te organiseren. Deze activiteiten dragen bij aan bewegen, maar ook aan levendigheid en leefbaarheid in de verschillende wijken en dorpen. Boksschool Teus de Kruyf heeft deze zomer gratis bokslessen georganiseerd voor de jeugd tussen 12 en 18 jaar. Hiervoor ontvangen zij een bijdrage van de gemeente.  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 3.000,- toekennen aan het Teus de Kruyf Institute voor het organiseren van gratis bokslessen voor jongeren vanuit het evenementenbudget sociale samenhang.

 • 8

  De Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone nadert zijn afronding. Echter, het lukt de gemeente Leiderdorp niet om alle projecten binnen de looptijd van de regeling De Oude Rijnzone af te ronden. De gemeente Leiderdorp heeft daarom gevraagd de regeling wederom met een jaar te verlengen en biedt daarbij aan de kosten die hieruit voortvloeien voor de overige deelnemende gemeenten, te betalen. Het bestuur van de GR De Oude Rijnzone heeft de provincie Zuid-Holland verzocht de regeling te verlengen tot 1 januari 2022. De provincie Zuid-Holland heeft hiermee ingestemd. De verlenging van de regeling wordt bekrachtigd door een unaniem besluit van alle deelnemers conform artikel 28.2 van de regeling.  Voorgesteld besluit

  1) In te stemmen met het verlengen van de looptijd van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone met 1 jaar tot 1 januari 2022.
  2) In te stemmen met bijgevoegde concept antwoordbrief waarin het college instemt met het verlengen van de looptijd van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone.

 • 9

  Op heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over het onderzoeken van het gebruik van bermgras in papier voor de gemeentelijke organisatie. B&W reageren met dit besluit op deze motie. Gemeente Alphen aan den Rijn gebruikt bermgraspapier en producten hiervan gemaakt en gebruikt dit in de Repro voor druk-en kopieerwerk waarvan specifiek wordt aangegeven dat gebruik van dit papier gewenst is. Dit gebruik zal verder worden uitgebreid.  Voorgesteld besluit

  De motie met bijgevoegde brief aan de gemeenteraad afdoen.

 • 10

  Het benodigde budget voor economie is in 2020 onvoldoende om alle lopende economische activiteiten uit te voeren. De begeleiding van het uitvoeringsprogramma Visie Stadshart, actualisering detailhandelsbeleid en het bidbook HBO vergen middelen die niet voorzien zijn in de begroting 2020. De onderwerpen zijn economische van belang dat ze niet moeten worden uitgesteld. Voorgesteld wordt om via een onttrekking aan de reserve Economie € 110.000 in 2020 extra beschikbaar te stellen voor ons economisch beleid.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het beschikbaar stellen van extra budget van € 110.000 ten behoeve van de uitvoering van economische beleid;
  2. Dit budget te dekken middels een onttrekking aan de reserve Economie ad €  110.000;
  3. Bovenstaande mutatie in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Najaarsnota 2020.

 • 11

  Voor de uitoefening van de korfbalsport maakt KV Tempo gebruik van een verouderde accommodatie. Deze accommodatie bestaat uit een kantine (eigendom van KV Tempo middels een recht van opstal) en van kleedruimten (eigendom van de gemeente, welke op basis van een gebruiksovereenkomst door KV Tempo wordt gebruikt). Zowel de kleedruimten als de kantine moeten worden gerenoveerd. Gelet op de eigendomsverhoudingen is KV Tempo verantwoordelijk voor de renovatie van de kantine, de gemeente verantwoordelijk voor de renovatie van de kleedruimten. KV Tempo en gemeente hebben samengewerkt en afspraken gemaakt om zowel kantine als kleedruimten tegelijkertijd te kunnen renoveren. Door deze renovatie als één project/werk uit te voeren besparen vereniging en gemeente aanzienlijk op de totale kosten. Door vervolgens ook het bouwheerschap van deze renovatie bij KV Tempo te beleggen, kan ook meer subsidie worden aangevraagd bij het Rijk. De gemeente bewaakt dat KV Tempo ook realiseert wat vooraf is afgesproken.  Voorgesteld besluit

  1. De raad, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de als bijlage I toegevoegde conceptovereenkomst tussen KV Tempo en Gemeente Alphen aan den Rijn, te verzoeken:
  - in te stemmen met het beschikbaar stellen van een investeringsbijdrage ad. € 476.000,- voor de renovatie van de kleedruimten en kantine van KV Tempo aan KV Tempo;
  - de totale investeringslasten (afschrijving + rente) ad. € 630.700,- te dekken middels een:
  - onttrekking aan de reserve Masterplan sport:    € 530.700,-;
  - vrijval onderhoudsbudget MJOP sportvastgoed: € 100.000,-;
  - bovenstaande budgetten te storten in een te openen reserve Vrijval kapitaallasten Renovatie kleedruimten/kantine KV Tempo;
  2. de wethouder Sport te mandateren om de overeenkomst namens de Gemeente Alphen aan den Rijn te ondertekenen, na positief besluit door de raad op bovenstaande.

 • 12

  In november 2019 is door de gemeenteraad van Gemeente Alphen aan den Rijn het beleidskader Sociaal Domein 2021, ‘Omdat het gewoon kan’ vastgesteld. In dit beleidskader zijn leidende principes, thema’s en een zestal bundels benoemd. Eén van deze bundels is de bundel Preventie.

  Door middel van Preventie wil Gemeente Alphen aan den Rijn komen tot:
  • Vitale en gezonde inwoners
  • Zelfstandige inwoners die er zijn voor elkaar
  • Maatschappelijke – arbeidsparticipatie voor onze inwoners

  Om te komen tot het gewenste aanbod vanaf 1 juli 2021 heeft het college de ‘Subsidieregeling Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021’ vastgesteld. Het doel van deze subsidieregeling is om te komen tot verlening van vijf deelsubsidies in het kader van Preventie:
  I. Breed welzijnswerk: -9 maanden tot en met 100+ jaar
  II. Combinatiefunctionarissen (buurtsportcoaches en cultuurcoaches)
  III. Opvoeden en Opgroeien
  IV. Jongerenwerk op het snijvlak van preventieve (zorg en) openbare orde en veiligheid
  V. Sociale activering in het kader van de Participatiewet, Maatschappelijke begeleiding asielstatushouders en Participatieverklaringstraject voor asielstatushouders en gezinsmigranten

  Gemeente Alphen aan den Rijn wil op 1 juli 2021 de Subsidieregeling Preventie laten ingaan. Gevraagd wordt aan het college de subsidieregeling vast te stellen en de bijbehorende subsidieuitvraag voor publicatie vrij te geven. Potentiële subsidieaanvragers kunnen tot en met 4 november 2020 een subsidie aanvragen in het kader van deze subsidieregeling.  Voorgesteld besluit

  • Subsidieregeling Preventie Gemeente Alphen aan den Rijn 2021 vaststellen en voor publicatie vrijgeven;
  • De bijbehorende Subsidieuitvraag vaststellen en voor publicatie vrijgeven.

 • 13

  In november 2019 is door de gemeenteraad van Gemeente Alphen aan den Rijn het beleidskader Sociaal Domein 2021, ‘Omdat het gewoon kan’ vastgesteld. In dit beleidskader zijn leidende principes, thema’s en een zestal bundels benoemd. Eén van deze bundels is de bundel Voorschoolse educatie.

  Om te komen tot het gewenste aanbod vanaf 2021 heeft het college een subsidieregeling opgesteld onder de noemer ‘Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021’. In de periode van 16 januari tot en met 27 februari 2020 heeft de conceptsubsidieregeling ter inzage gelegen voor inspraak, waarna deze op 17 maart 2020 is vastgesteld door het college.

  Omdat de coronacrisis veel vroeg van potentiële subsidieaanvragers, heeft het college van Gemeente Alphen aan den Rijn op 31 maart 2020 besloten de geplande subsidieuitvragen uit te stellen met een half jaar. Hierdoor kregen partijen meer ruimte om hun prioriteiten te leggen bij het primaire proces en niet bij het aanvragen van deze subsidie.

  Op 1 juli 2021 wil Gemeente Alphen aan den Rijn de Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid inlaten gaan. Ten behoeve daarvan heeft het college  de subsidieregeling en de bijbehorende subsidieuitvraag (inclusief enkele kleine wijzigingen) opnieuw vastgesteld en ingestemd met publicatie op 2 september 2020.  Voorgesteld besluit

  • Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021 opnieuw vaststellen
  • De bijbehorende Subsidieuitvraag vaststellen en voor publicatie vrijgeven

 • 14

  Burgemeester en wethouders hebben het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende wijziging (transformatiegebied Reijerskoop e.o.) vastgesteld. Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking aan het Reijerskoop 58-60, 64, 68, 78, ten noorden van 68/78 en tussen 102-114, de Biezen 116 en 144a en Goudse Rijweg 130 en voorziet voornamelijk in het amoveren en/of extensiveren van (sierteelt)bedrijven, (gedeeltelijk) gesitueerd in het Sierteeltconcentratiegebied van de Greenport Boskoop, en het realiseren van compensatiewoningen en/of –rechten op grond van de ruimte-voor-ruimteregeling, het omzetten van bedrijfswoningen naar burgerwoningen en het samenvoegen van sierteeltpercelen.
  Teneinde bij de toekomstige ontwikkeling van (een deel van) het gebied het materieel en immaterieel sierteelt-erfgoed te kunnen behouden en te versterken, wordt voorts een verzoek om financiële ondersteuning bij het Rijksprogramma Erfgoed Deal ingediend.  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende wijziging (Transformatiegebied Reijerskoop e.o.), met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKbuigebbosk7wij-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Boskoop – zevende wijziging ter inzage te leggen.
  3. In te stemmen met het indienen van een aanvraag bij het programmabureau Erfgoed Deal ter ondersteuning van het erfgoed-inclusief ontwikkelen van het plangebied (Zie bijlage: concept-aanvraag Erfgoed Deal);
  4. Bijgevoegde brief aan het Programmabureau Erfgoed Deal, betreffende de door betrokken partijen te leveren matching, te ondertekenen (Zie bijlage:  brief aan programmabureau Erfgoed Deal).
  5. De financiële consequenties via de Najaarsnota in de begroting 2020 en 2021 te verwerken.