Overzicht College Besluiten

dinsdag 30 juni 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het Coronavirus heeft een aanhoudende impact op onze samenleving en beperkt het functioneren van een aantal maatschappelijke organisaties nog steeds. Door de 1,5 meter
  regel kunnen verschillende maatschappelijke organisaties mogelijk niet optimaal functioneren waardoor de inkomsten achterblijven. Ook de landelijke steunmaatregelen zijn om deze reden verlengd. De verlenging geldt voor zowel de periode van aanvraag als voor de periode van de verlening. Daarom stelt het college van B&W voor om de periode van het Steunfonds te verlengen tot einde december 2020.  Voorgesteld besluit

  1 De periode van verlening en aanvraag voor het Steunfonds te verlengen van eind juni 2020 tot 31 december 2020.
  2 Het college mandaat te geven de Nadere regels indien nodig aan te passen, vast te stellen en uit te voeren.

 • 2

  De VNG heeft een oproep gedaan aan alle gemeenten om een brief te sturen aan de Ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de tekorten op de gemeentefinanciën. Gemeente Alphen aan den Rijn heeft aan deze oproep voldaan.  Voorgesteld besluit

  Sturen brief over zorgen gemeentefinanciën aan  Ministers Hoekstra en Ollongren naar aanleiding van oproep VNG

 • 3

  Raadsleden mevr. Verkleij-Lemmers en dhr. Van Gool hebben op grond van artikel 40 van het raadsreglement van orde vragen gesteld. De vragen hebben betrekking op recreatie en vakantiewoningen in de gemeente. Deze vragen zijn door het college van B&W beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De door raadsleden Verkleij-Lemmers en Van Gool gestelde vragen over recreatie- en vakantiewoningen te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief.

 • 4

  Gemeenten ontvangen jaarlijks geoormerkte middelen ten behoeve van het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden (OAB). Belangrijk onderdeel van OAB is de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), waarin gemeenten ook een aantal verantwoordelijkheden hebben. Daarnaast is er binnen de kaders van de geoormerkte middelen ruimte voor gemeentelijke beleidsvrijheid. In het jaarverslag 2019 wordt teruggeblikt op hoe OAB vorig jaar is uitgevoerd. In samenwerking met diverse partners is in het Uitvoeringsplan OAB 2020-2022 omschreven op welke manier in gezamenlijkheid uitvoering gegeven zal worden aan OAB de komende jaren. Het college wordt gevraagd het Jaarverslag OAB 2019 en het Uitvoeringsplan OAB 2020-2022 vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  - Het jaarverslag OAB 2019 vast te stellen.
  - Het Uitvoeringsplan OAB 2020-2022 vast te stellen.

 • 5

  Voor de gemeenten in Holland Rijnland is een regionaal inkoopplan voor specialistische jeugdhulp opgesteld. De gemeente Alphen aan den Rijn participeert in het regionale inkoopplan voor de onderdelen veiligheid (jeugdbescherming en jeugdreclassering), gesloten jeugdhulp en de crisisdienst. De gemeenten en jeugdhulpaanbieders zijn samen verantwoordelijk voor het realiseren van de ontwikkelopgaven en gaan hiervoor de komende periode met elkaar én met de cliënten in gesprek.
  Het college van B&W heeft het regionaal inkoopplan specialistische jeugdhulp vandaag vastgesteld. Voor een goede gezamenlijke uitvoering van het inkoopplan zullen alle colleges van de afzonderlijke gemeenten in Holland Rijnland positief besluiten.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen, onder voorbehoud van positieve besluitvorming in de afzonderlijke colleges van de gemeenten Holland Rijnland, met het regionaal inkoopplan specialistische jeugdhulp.
  2. Het dagelijks bestuur van Holland Rijnland met de bijgevoegde brief, te verzoeken om samen met de gemeenten de uitvoering van het inkoopplan ter hand te nemen.

 • 6

  Na het vertrek van wethouder Maat hebben de overige collegeleden zijn bestuurlijke taken overgenomen. Met de benoeming van wethouder Van Zuylen wordt de portefeuilleverdeling opnieuw vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. De vervanging van de burgemeester, de onderlinge vervanging en de portefeuilleverdeling vast te stellen;
  2. Wethouder Van Zuylen te benoemen tot lid van het algemeen bestuur in gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland.
  3. De betrokken organisaties en de gemeenteraad hierover te informeren.

 • 7

  Vanaf 1 juni 2020 mag de horeca weer open. Verschillende horecaondernemers hebben een initiatief ingediend om tijdelijk een groter terras te plaatsen. Wanneer dit terras niet binnen de “Nadere regels voor terrassen 2015” past moet er een terrasvergunning worden verleend. In verband met de uitzonderlijke omstandigheden wordt voorgesteld om voor een aantal aanvragen een tijdelijke terrasvergunning te verlenen voor de tijd dat de 6e Noodverordening van kracht is. In 2015 is het Standplaatsbeleid en bijbehorende nadere regels vastgesteld waarin staat wanneer en waarvoor een standplaatsvergunning wordt afgegeven. Standplaatsen kunnen worden gerealiseerd op de door het college aangewezen plaatsen. Tevens wordt er een huurovereenkomst afgesloten. Een aantal standplaatshouders hebben zich bij de gemeente gemeld met het verzoek om op een andere standplaats dan gewoonlijk te mogen staan.  Voorgesteld besluit

  Geen leges in rekening te brengen voor het afgeven van tijdelijke terras- en standplaatsvergunningen voor de duur van de noodmaatregelen (6e Noodverordening).

 • 8

  Mevrouw Braat heeft artikel-40-vragen gesteld over schuldhulpverlening in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het college beantwoordt deze vragen met de brief.  Voorgesteld besluit

  De vragen van mevrouw Braat over schuldhulpverlening met de conceptbrief beantwoorden

 • 9

  In de gemeente is grote behoefte aan nieuwe woningen. Om dit mogelijk te maken, voert de gemeente voor Noordrand I en Rijnhaven-Oost- gesprekken om gronden te verwerven. Tot op heden heeft Overwater Grondbeleid en Adviesbureau geadviseerd over deze grondverwervingen en verschillende gesprekken gevoerd met grondeigenaren. Aangezien het succes van mogelijke grondaankopen ligt in het vertrouwen dat partijen (verkopende partijen, adviseur en aankopende partijen) over en weer in elkaar hebben heeft het college besloten om de werkzaamheden ten aanzien van de grondverwerving op deze locaties in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid enkelvoudig onderhands gunnen aan Overwater Grondbeleid Adviesbureau. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de geldende procedures.  Voorgesteld besluit

  De werkzaamheden ten aanzien van de grondverwerving Bergers Beheer BV, de grondverwervingsstrategie en verwerving van Noordrand I en de grondverwerving en mogelijke onteigening van bedrijven in Rijnhaven-Oost in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid enkelvoudig onderhands gunnen aan Overwater Grondbeleid Adviesbureau.

 • 10

  De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de aanpak van de participatie in het kader van het Perspectief voor landschap en stad voor de locatie Noordrand I.  Voorgesteld besluit

  Met bijgevoegde brief de gemeenteraad te informeren over de participatie in het kader van het Perspectief voor landschap en stad voor de locatie Noordrand I.

 • 11

  Het Rijk en de VNG hebben afspraken gemaakt over het garanderen van continuïteit van zorg en het voorkomen van financiële problemen van zorgverlenende instellingen binnen Wmo en Jeugdwet, in de periode medio maart tot juli 2020. Gemeenten dienen de eventuele financiële nadelen te neutraliseren. Wanneer Participe als gevolg van de Coronacrisis in 2020 substantiële onderproductie realiseert op de uitvoering van de maatwerkvoorzieningen, zal het college Participe compenseren conform de afspraken tussen Rijk en VNG.  Voorgesteld besluit

  Participe met bijgaande brief berichten over eventuele compensatie vanuit de gemeente bij substantiële onderproductie op de uitvoering van maatwerkvoorzieningen als gevolg van de Coronacrisis.

 • 12

  Het Snippergroenbeleid is vastgesteld op 19 maart 2019 (202547). Met onderhavig projectbesluit gaat het Snippergroenproject starten in de kern Boskoop in het tweede kwartaal 2020. Uit de door Metafoor in de kern Boskoop uitgevoerde inventarisatie blijkt dat op dit moment ruim 49.000 m² gemeentegrond door bewoners aan het openbaar gebied wordt onttrokken. Het betreft ruim 1300 locaties waarbij het soms gaat om kleine strookjes; in andere situaties hebben aanwonenden een aanzienlijke strook gemeentegroen bij hun tuin getrokken. Het getuigt van goed eigenaarschap als de gemeente dit project gaat uitvoeren. Gemeentegrond is tenslotte grond van de gemeenschap, van ons allemaal en draagt als groenvoorziening bij aan een prettige leefomgeving. Openbaar groen heeft bovendien een steeds belangrijker functie als waterberging.
  Daarom moeten wij zuinig zijn met uitgifte van strookjes gemeentegrond. Bij een goede afweging hoort dat tot verkoop kan worden besloten wanneer perceeltjes niet meer onderdeel hoeven te zijn van het openbaar gebied. Alle aanvragen uit Boskoop, die in de afgelopen jaren zijn ingediend, zullen in dit snippergroenproject worden meegenomen. Aanvragen uit andere delen van de gemeente worden later meegenomen in dit snippergroenproject. Waar mogelijk wordt aangesloten op groot onderhoud van de openbare ruimte in delen van Boskoop. Bewoners zullen via een brief over het project worden geïnformeerd. Het is de bedoeling om informatiebijeenkomsten te organiseren in delen van Boskoop waar het project wordt uitgevoerd. In sommige gevallen wordt aangesloten bij bijeenkomsten die worden gehouden in het kader van de reconstructie van de openbare ruimte.  Voorgesteld besluit

  a. te starten met de uitvoering van het snippergroenproject in de kern Boskoop;
  b. Hiervoor een projectbudget beschikbaar te stellen ad. € 400.000,- en dit te dekken middels een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement;
  c. De verwachte opbrengsten uit verkoop snippergroen de komende jaren ad. € 1.518,000,- terug te laten vloeien in de reserve Vastgoed management;
  d. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via de Najaarsnota 2020 en Voorjaarsnota 2021;
  e. in afwijking van het grondprijzenbeleid, in het snippergroenproject een prijs van € 140,- /m² voor de eerste staffel te hanteren in plaats van € 175,-;
  f. via een Europese aanbesteding kennis, software en externe capaciteit in te kopen, waar de komende jaren gebruik van kan worden gemaakt;
  g. het mandateren van teamleider Beleid Openbare Ruimte & Vastgoed voor alle in het kader van het project te ondertekenen documenten.