Overzicht College Besluiten

dinsdag 14 april 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Gemeente Alphen aan den Rijn wil haar inwoners stimuleren om maatregelen te nemen die de negatieve effecten van klimaatverandering tegengaan. De wens om wateroverlast bij piekbuien, hittestress te beperken en de biodiversiteit te vergroten zijn aanleiding voor het vaststellen van de subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen.
  Bewoners die binnen het stads- en dorpsgebied wonen kunnen subsidie ontvangen voor het aanbrengen van een groen dak, het vervangen van verharding in de tuin door beplanting, gras of waterdoorlatende verharding, het afkoppelen van regenwaterafvoer in combinatie met ondergrondse wateropvang of een wadi en het plaatsen van een regenton of rainblocks.  Voorgesteld besluit

  De raad te verzoeken:
  1. De subsidieverordening klimaatadaptieve maatregelen bestaande woningen Alphen aan den Rijn 2020-2022 vast te stellen;
  2. Voor de uitvoering van de subsidieverordening € 600.000,- als subsidie budget beschikbaar te stellen en dit te laten gelden als subsidieplafond;
  3. Dit budget te dekken middels
  a. een onttrekking aan de reserve Duurzaamheid van € 200.000,-;
  b. een bijdrage vanuit de kostendekkende exploitatie (KDE) riolering van jaarlijks € 200.000, gedurende twee jaar.
  4. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels bijgevoegde separate begrotingswijziging

 • 2

  Het Ecopark is een belangrijke dienstverlening bij de afvoer van afval in de gemeente. Op dit
  moment is het erg druk op het Ecopark. Om de landelijke Coronarichtlijnen goed uit te kunnen
  voeren, zijn diverse maatregelen getroffen om de veiligheid van bezoekers en medewerkers te
  garanderen. Het betalen voor bepaalde afvalstromen op het Ecopark, wordt uitgesteld tot een later
  moment in de toekomst.  Voorgesteld besluit

  De invoering van het betalen voor afval op het Ecopark uit te stellen tot nader order.

 • 3

  Het college van de Gemeente Alphen aan den Rijn heeft augustus 2019 besloten extra woningbouwlocaties te onderzoeken. Locaties voor de korte en lange termijn zijn inzichtelijk gemaakt. Na het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken heeft het college besloten te starten met de voorbereiding van het wijzigen van het bestemmingsplan Alphen Stad en het in gang zetten van de selectie van partijen voor de ontwikkeling van de locaties.
  De mogelijkheden voor de locaties op langere termijn worden nog verder onderzocht.  Voorgesteld besluit

  1. vaststellen van de kavelpaspoorten voor 6 onorthodoxe woningbouwlocaties;
  2. instemmen met het in ontwikkeling nemen van de voorgestelde onorthodoxe woningbouwlocaties voor de korte termijn overeenkomstig de kavelpaspoorten;
  3. concluderen dat één locatie, namelijk het parkeerterrein Herenhof, (op dit moment) niet haalbaar is;
  4. instemmen met het wijzigen van het bestemmingsplan voor de te ontwikkelen locaties;
  5. instemmen met het in gang zetten van de selectie van partijen voor ontwikkeling van de locaties;
  6. de raad voor te stellen in te stemmen met het in ontwikkeling nemen van de voorgestelde onorthodoxe woningbouwlocaties voor de korte termijn overeenkomstig de door het college vastgestelde kavelpaspoorten.

 • 4

  Aan de Rozenlaan 4 in Boskoop staat het pand ''De Rozenburcht''. Dit gebouw werd gebruikt als partycentrum maar functioneert niet meer als zodanig. De initiatiefnemer heeft het plan opgevat om het gebouw, een gemeentelijk monument, te herstellen en te herontwikkelen tot een appartementengebouw met 9 appartementen.
  Op 17 juni 2019 is hiervoor een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag is in strijd met de van toepassing zijnde bestemmingsplan ‘Boskoop – Dorp’, omdat het perceel nog is bestemd voor ‘Horeca’ en ‘Tuin’. De gevraagde vervolgfunctie is passend in een overwegende woonomgeving in het bestaand dorpsgebied. Het college heeft de bereidheid uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het starten van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, omdat woningbouw past binnen de uitgangspunten van het provinciale en gemeentelijke beleid.  Voorgesteld besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan het starten van een procedure omtrent een afwijkingsbesluit ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2. De (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing voor oprichten van 9 appartementen aan de Rozenlaan 4 in Boskoop vast te stellen;
  3. Het ontwerp afwijkingsbesluit met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage leggen op grond van artikel 3.10 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
  4. Als er geen zienswijzen worden ingediend, het afwijkingsbesluit, met identificatienummer NL.IMRO.0484.V2019413BKrozenln4-VA01, met bijbehorende stukken vast te stellen.

 • 5

  Het college van B&W heeft vanuit diverse brancheorganisaties (VNO-NCW, KHN, LTO, INretail, Bouwend Nederland en Vekabo) brieven ontvangen met daarin een dringende oproep om aanvullend aan de landelijke regelingen ook op lokaal niveau maatregelen te treffen. Deze brancheorganisaties ontvangen nu een antwoordbrief waarin de Alphense aanpak wordt beschreven en de maatregelen die gemeente Alphen aan den Rijn reeds heeft genomen om ondernemers te ondersteunen in deze moeilijke tijd.  Voorgesteld besluit

  De bijgaande antwoordbrieven aan Koninklijke Horeca Nederland (KHN), VNO-NCW, LTO, INretail, Bouwend Nederland en Vekabo te versturen.

 • 6

  De Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) is de onafhankelijke toezichthouder op het gebied van privacy binnen de gemeente. Hij houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en het gemeentelijke privacybeleid en rapporteert hierover aan het college. Over 2019 is een rapportage uitgebracht waarin aanbevelingen zijn opgenomen. In de rapportage zijn onder meer de aanbeveling opgenomen over het stevig neerzetten van de privacy governance binnen de organisatie en het in kaart brengen van risico’s voor de bescherming van persoonsgegevens bij werkzaamheden binnen samenwerkingsverbanden (ketenregie).  De gemeente neemt kennis van deze aanbevelingen en zorgt in 2020 voor een stevige inzet in de naleving ervan.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de jaarrapportage 2019 van de Functionaris voor Gegevensbescherming.
  2. Kennis te nemen van het feit dat de al gevolg is gegeven aan de navolgende aanbevelingen:
  • in het bijzonder duidelijk te maken dat proceseigenaren de opdrachtgever zijn van DPIA’s en te  bepalen welke DPIA’s in 2020 dienen te worden uitgevoerd als onderdeel van het jaarplan;
  • een FG te selecteren die voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en passend is voor een stad met meer dan 110.000 inwoners;
  • het onafhankelijk functioneren van de nieuwe FG te waarborgen, hem de benodigde middelen te verschaffen en zijn (wettelijke) taken en positie, zowel intern als extern, helder te communiceren.
  3. Gevolg te geven aan de aanbevelingen om:
  • uitkomsten van de data protection impact analyses (DPIA) om te zetten in praktische maatregelen;
  • de hernieuwde interne governance-afspraken goed hun beslag te laten krijgen en nageleefd te laten worden op basis van interne verantwoording door proceseigenaren over de nakoming van afspraken en – waar passend – de auditing hiervan;
  • aandacht te besteden aan een AVG-conforme aanpak bij uitbesteding van werkprocessen en gegevensverwerking binnen samenwerkingsverbanden. 4. De jaarrapportage 2019 van de Functionaris voor Gegevensbescherming ter kennis te brengen aan de raad.

 • 7

  Gemeenten dienen een integriteitsbeleid te hebben en zich jaarlijks over de uitvoering daarvan te verantwoorden. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn 2019 is een jaarverslag integriteit uitgebracht. Voor de activiteiten van Rijnvicus (BV) in het kader van ongewenste omgangsvormen in 2019 is een afzonderlijk jaarverslag opgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van het jaarverslag integriteit 2019;
  2. Kennisnemen van het jaarverslag vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen Rijnvicus (BV) 2019;
  3. De gemeenteraad in kennis te stellen van beide jaarverslagen

 • 8

  Zoals hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht dat voorschrijft, rapporteert Gemeente Alphen aan den Rijn jaarlijks over de ingediende klachten. Het Jaarverslag Klachten is een bundeling van zowel de interne als de externe klachtbehandeling. De interne klachtbehandeling bestaat uit de eerstelijns klachtbehandeling door Gemeente Alphen aan den Rijn en de externe klachtbehandeling bestaat uit tweedelijns klachtbehandeling door de Nationale Ombudsman. De jaaroverzichten die hierover zijn opgemaakt, vormen de basis van het Jaarverslag Klachten. Aan de hand van deze gegevens worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de dienstverlening.

  De belangrijkste conclusies wijzen uit dat het totaal aantal ingediende bejegeingsklachten helaas is gestegen en dat ruim 50% van het totaal ingediende bejegeningsklachten gaat over het uitblijven van een reactie. Om herhaling te voorkomen, zal in 2020 strakker worden ingezet op de behandeling van klachten over het uitblijven van een reactie. Daarnaast wordt geïnvesteerd in verbetering van de klachtbehandeling.  Voorgesteld besluit

  1. kennis te nemen van het Jaarverslag Klachten 2019 met daarbij:
  - overzicht ingediende en geregistreerde klachten per team Gemeente Alphen aan den Rijn 2019;
  - overzicht ontvangen en behandelde verzoeken Nationale Ombudsman 2019;
  2. de conclusie en aanbevelingen uit het Jaarverslag Klachten 2019 over te nemen;
  3. de gemeenteraad in kennis te stellen van het Jaarverslag Klachten 2019.

 • 9

  De Extern Adviseurs en de Commissie bezwaarschriften rapporteren jaarlijks over de kwaliteit van de aan hen voorgelegde besluiten. De Extern Adviseurs op het gebied van de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Commissie bezwaarschriften op het gebied van bijvoorbeeld de wet Algemene bepalingen omgevingsrecht,  de Jeugdwet en de Algemene Plaatselijke Verordening. Dit doen zij op basis van de verantwoording die zij afleggen voor de behandelwijze van de bezwaarschriften die aan hen zijn voorgelegd. In hun jaarverslagen doen zij aan de raad, de burgemeester en het college aanbevelingen ter verbetering van de besluitvorming en de behandeling van bezwaarschriften.  Voorgesteld besluit

  1 Kennisnemen van het jaarverslag 2019 van de Extern Adviseurs;
  2. Kennisnemen van het jaarverslag 2019 van de Commissie bezwaarschriften;
  3. De aanbevelingen van de Extern Adviseurs overnemen;
  4. De aanbevelingen van de Commissie bezwaarschriften overnemen;
  5. De jaarverslagen over 2019 van zowel de Extern Adviseurs als van de Commissie bezwaarschriften ter kennis van de raad te brengen.

 • 10

  Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG 2020) geeft een integraal financieel beeld van het grondbeleid van de gemeente Alphen aan den Rijn. In het MPG zijn de vastgestelde actieve grondexploitaties opgenomen en projecten waar sprake is van kostenverhaal. Dit kostenverhaal is vastgelegd in facilitaire exploitaties.
  Het MPG 2020 geeft een beeld van de omvang van de investeringen in het kader van het grondbeleid, het moment van investeren, het verwachte resultaat, het risico en de wijze waarop de gemeente deze risico’s probeert te beheersen.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1. Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) 2020 en de daarbij behorende bijlagen vast te stellen;
  2. De financiële mutaties op basis van het geactualiseerde MPG 2020 te verwerken in de jaarrekening 2019;
  3. Het resultaat op afgesloten projecten van -/- € 185.975 (negatief) vast te stellen;
  4. De tussentijdse winstnemingen op de grondexploitaties van € 731.305 vast te stellen;
  5. De verlaging van de verliesvoorzieningen van per saldo € 953.208 vast te stellen;
  6. De getroffen reservering in de Reserve grondexploitaties ter grootte van € 827.403 ten behoeve van investeringskredieten Archeon-Burggooi (raadsbesluit 2017/167289) in totaliteit met  € 412.253 te verlagen ten gevolge van:
  a. gerealiseerde uitgaven op het investeringskrediet ter grootte van € 412.253;
  7. De getroffen reservering in de Reserve grondexploitaties ter grootte van € 3.500.000 in verband met vroegtijdige winstneming te handhaven als buffer voor het opvangen van conjuncturele risico’s ten gevolge van de Coronacrisis;
  8. De mutaties van beslispunten  3, 4, 5 en 6 te storten in c.q. te onttrekken aan de Reserve grondexploitaties;
  9. Het saldo van de Reserve grondexploitaties van € 5.413.711 vast te stellen en hiervan € 4.448.227 te reserveren, bestaande uit:
  a. de resterende reservering ter grootte van € 415.150 ten behoeve van investeringskredieten Archeon-Burggooi (raadsbesluit 2017/167289);
  b. de resterende reservering ter grootte van € 3.500.000 in verband met vroegtijdige winstneming;
  c. een reservering ter grootte van € 300.000 ter dekking van het investeringskrediet rijwielstalling cba-gebouw (raadsbesluit 2017/131940), welke tot voorheen was opgenomen als bijdrage vanuit de grondexploitatie Stadshart Lage Zijde;
  d. een reservering ter grootte van € 233.077 ter afdekking van het geprognosticeerde tekort op facilitaire exploitaties afgesloten na 2017.
  10. Het saldo van de Reserve grondexploitaties na verwerking van de onder 9a t/m 9d genoemde reserveringen, zijnde € 965.484, te storten in de Algemene reserve;
  11. De bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

 • 11

  Dit collegevoorstel heeft betrekking op het ‘Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2020’ (MPG 2020), zaaknummer 301485. De bijlagen behorend bij het ‘Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2020’ (MPG 2020) bevat gevoelige informatie over de financieel economische positie van de gemeente. Daarom wordt het college voorgesteld om geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 1, 2, 3a, 3b, 4 en 5 van het MPG 2020 en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.  Voorgesteld besluit

  1. Ex artikel 25 lid 2 Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB geheimhouding op te leggen ten aanzien van de bijlagen 1, 2, 3a, 3b, 4 en 5 van het ‘Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2020’ (MPG 2020) en de raad voor te stellen deze geheimhouding te bekrachtigen.

 • 12

  Door klimaatverandering neemt het risico op wateroverlast, watertekort en hittestress toe. Dit raakt de veiligheid en gezondheid van inwoners. Bovendien kan dit zowel voor de gemeente, als voor ondernemers en burgers tot flinke schade leiden. Niet alleen aan eigendommen (paalrot), maar ook aan het ecosysteem. Ondergrondse waterberging kan hierin een oplossing bieden. De gemeente beoogt daarom in het centrum van Alphen aan den Rijn een of meerdere ondergrondse waterbergingen te realiseren.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het starten van voorbereidingen om te komen tot twee pilots ‘Ondergrondse waterberging vitaal stadshart’;
  2. Een investeringskrediet op te nemen in het meerjaren investeringsprogramma (MIP) 2021ad. € 611.000,- voor de uitvoering van de pilot ondergrondse waterberging;
  3. Deze investeringen af te schrijven in 30 jaar en de structurele kapitaallasten (gemiddeld) € 28.000,- per jaar onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2021 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte;
  4. Bij vaststelling van de begroting 2021 door de raad, zijn de hiervoor genoemde investeringsbudgetten pas formeel beschikbaar.
  5. Nadrukkelijk in te zetten op subsidieonderzoek teneinde de kosten van het project zo veel mogelijk te verlagen;
  6. Op basis van voornoemd projectplan met businesscase te zijner tijd een definitief besluit te nemen over de uitvoering van het pilotproject.

 • 13

  In het Akkoord van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde wordt beperkt tot minder dan twee graden Celcius. Het Klimaatakkoord is de nationale invulling van dit internationale akkoord, met als centrale doel het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% t.o.v. 1990. Voor het behalen van dit doel is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en regio’s. Iedere regio dient een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen, waarin zij beschrijft welke energiedoelstellingen er moeten worden gehaald en op welke termijn. Een RES is daarmee ook een instrument om de lokale ambities betreffende energie binnen bereik te brengen. In regio Holland Rijnland, waar Alphen aan den Rijn bij hoort, is in 2017 het Energieakkoord Holland Rijnland vastgesteld. Op basis van dit Energieakkoord, en conform de eisen vanuit het Nationaal Programma RES is eerst een Concept-RES opgesteld. In Holland Rijnland is ervoor gekozen om naast Warmte en Elektriciteit (verplicht) ook in te gaan op Energiebesparing en Mobiliteit.  Voorgesteld besluit

  • de Concept-RES Holland Rijnland vast te stellen;
  • de volgende wensen- en bedenkingenlijst aan de raad voor te stellen:
  o W&B 1: we zien graag dat er in regionaal verband ook op korte termijn meer inspanningen verricht worden om een groter deel van de regio Holland Rijnland te voorzien van restwarmte uit Rotterdam;
  o W&B 2: we willen de mogelijkheid open houden om ook binnen de harde restricties te zoeken naar mogelijkheden voor opwek van duurzame elektriciteit die passen binnen de denkrichtingen;
  o W&B 3: voor de uitwerking naar één ruimtelijke denkrichting gaat de voorkeur van Alphen aan den Rijn uit naar de denkrichting Infrastructuur en Landschap;
  o W&B 4: Zorg voor een meer evenredige verdeling van opwek van duurzame elektriciteit tussen zonne- en windenergie.
  • de raad voor te stellen de volgende besluiten te nemen:
  o de voorgestelde wensen-en bedenkingenlijst eventueel aan te passen en/of aan te vullen;
  o de wensen- en bedenkingenlijst vast te stellen en vervolgens toe te sturen aan Holland Rijnland voor aanbieding aan het Rijk vóór 1 juni.

 • 14

  Op verzoek van de raad zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met stakeholders en grondeigenaren in de Zuid- en Noordeinderpolder. Doel van de gesprekken was te onderzoeken welke kansen er zijn om de Zuid- en Noordeinderpolder te ontwikkelen tot een landbouwgebied met natuur-, landschaps- en recreatiewaarden. De resultaten van die gesprekken geven aanleiding om een groter onderzoek te starten in het hele buitengebied van de gemeente: de “Staat van het buitengebied”. Dit onderzoek moet leiden tot het opstellen van een Toekomstvisie voor het buitengebied van de gemeente Alphen aan den Rijn en voor de regio Rijn- en Veenstreek.  Voorgesteld besluit

  1. De raad te informeren over het laten uitvoeren van een nulmeting “Staat van het buitengebied”;
  2. De raad vragen voor het onderzoeken en uitvoeren van het plattelandsbeleid, te beginnen met een nulmeting, de benodigde (project-) budgetten te actualiseren en te dekken uit de reeds beschikbare middelen in de reserve plattelandsontwikkeling;
  3. Voorgaande (financiële-)mutaties in de begroting te verwerken via de Voorjaarsnota 2020.