Overzicht College Besluiten

dinsdag 20 oktober 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Ter invulling van de in februari 2020 door de Gemeenteraad geformuleerde Motie ‘Visie op Buitenspelen’ is de Speelruimtevisie 2020 opgesteld. De Speelruimtevisie 2020 geeft de wensen en ideeën van onze inwoners en partners op het gebied van spelen en sporten in de openbare ruimte weer. Voor input op de Speelruimtevisie 2020 is een gemeente brede enquête onder inwoners uitgevoerd. Daarnaast zijn interne- en externe partners op het gebied van spelen en sporten, denk hierbij aan medewerkers van Maatschappelijke Ontwikkeling en Wijken en Kernen, de Kinderraad, Welzijnsorganisaties, speeltuinverenigingen en jongerenwerk, geïnterviewd. Binnen de Speelruimtevisie staat de ontwikkeling van het kind centraal. Daarnaast is aandacht voor speciale doelgroepen, informele- en flexibele speelruimte en bewegen of sporten voor jong en oud. Natuurlijk ontbreekt ook de participatie, regulier en bij de reconstructies van speelplaatsen, met belanghebbenden niet. Het vernieuwde Speelruimteplan 2021-2024 is gebaseerd op de Speelruimtevisie 2020. Deze geeft inzicht in het beleid, het beheer en de uitvoering van de gemeentelijke openbare speelplaatsen om zodoende de Speelruimtevisie 2020 te implementeren.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. De Speelruimtevisie 2020 vast te stellen.

 • 2

  Het Speelruimteplan 2021-2024 geeft inzicht in het beleid, het beheer en de uitvoering van de gemeentelijke openbare speelplaatsen. Het vernieuwde plan is gebaseerd op de Speelruimtevisie (motie Raad, februari 2020), het Coalitieakkoord 2018 en op actuele, betrouwbare en complete gegevens.
  In het Speelruimteplan 2021-2024 zijn de beoogde vervangings- en onderhoudswerkzaamheden met bijbehorende budgetten opgenomen. Met deze werkzaamheden worden de openbare speelplaatsen in stand gehouden op het vastgestelde wettelijke veiligheidsniveau. Het Speelruimteplan 2021-2024 sluit aan bij de wensen en ideeën van onze inwoners en partners op het gebied van spelen en sporten. Deze wensen en ideeën zijn gevat in de Speelruimtevisie. Voor input op de Speelruimtevisie is een gemeente brede enquête onder inwoners uitgevoerd. Daarnaast zijn interne- en externe partners op het gebied van spelen en sporten, denk hierbij aan medewerkers van Maatschappelijke Ontwikkeling en Wijken en Kernen, de Kinderraad, Welzijnsorganisaties, speeltuinverenigingen en jongerenwerk, geïnterviewd. Binnen de Speelruimtevisie staat de ontwikkeling van het kind centraal. Daarnaast is aandacht voor speciale doelgroepen, informele- en flexibele speelruimte en bewegen of sporten voor jong en oud. Natuurlijk ontbreekt ook de participatie, regulier en bij de reconstructies van speelplaatsen, met belanghebbenden niet.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. Het Speelruimteplan 2021-2024 vast te stellen;
  2. Ten behoeve van de uitvoering van het ‘Speelruimteplan 2021-2024’ voor jaarschijf 2021 en jaarschijf 2022 incidenteel budgetten ter hoogte van respectievelijk € 122.000,- en € 92.000,- beschikbaar te stellen;
  3. Dit budget aan de Algemene reserve te onttrekken en respectievelijk € 90.000,- (2021) en € 60.000,- (2022)  te storten in de reserve spelen en € 32.000,- per jaar toe te voegen aan het reguliere onderhoudsbudget;
  4. Ten behoeve van de uitvoering van het Speelruimteplan 2021-2024 vanaf 2023 € 432.000,- structureel beschikbaar te stellen. Daarvan respectievelijk € 400.000,- te storten in de reserve spelen en € 32.000,- toe te voegen aan het reguliere onderhoudsbudget en de financiële gevolgen onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2022 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte.

 • 3

  De gemeente sluit voor de verhuur van haar onroerend goed huurovereenkomsten met de gebruikers. In deze huurovereenkomsten worden de afspraken tussen de gemeente en de gebruiker vastgelegd. Onderdeel van deze afspraken is de huurprijs en jaarlijks worden deze huurprijzen geïndexeerd. Door de loop van de jaren heen zijn verschillende wijze van indexering overeengekomen.
  Gezien de huidige economische situatie besluit de gemeente om in 2021 de huurprijzen niet te indexeren. Vanaf januari 2022 zullen de huurprijzen weer worden geïndexeerd en zal een eenduidige wijze en moment van indexering worden doorgevoerd voor de huurovereenkomsten binnen de gemeentelijke vastgoedportefeuille  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  In te stemmen met:
  1. Het doorvoeren van een uniforme indexeringsmethode en – tijdstip met ingang van januari 2022;
  2. Het niet indexeren van de huurprijs in 2021 voor huurders van de gemeentelijke vastgoedportefeuille;

 • 4

  De gemeente sluit met De Blijde Wereld V.O.F. een anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van 5 vrijstaande woningen en een natuurcamping op het perceel Noordeinde 11C-D te Aarlanderveen. De geldende beheersverordening biedt niet de mogelijkheid om het plan te realiseren. In de anterieure overeenkomst staan daarom afspraken om de woningen en de natuurcamping planologisch mogelijk te maken. Verder bevat de anterieure overeenkomst afspraken over de te betalen kosten voor de ruimtelijke procedure, bouw- en woonrijp maken en over planschade.  Voorgesteld besluit

  1. Met De Blijde Wereld V.O.F. bijgevoegde anterieure overeenkomst te sluiten;
  2. De faciliterende projectexploitatie “locatie Noordeinde 11 C-D” te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen, conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de actualisatie van het MPG;

 • 5

  De gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). De RDOG HM voert voor de achttien gemeenten in Hollands Midden taken uit op het gebied van gezondheid, preventie, jeugdgezondheidszorg en het voorkomen van huiselijk geweld en
  kindermishandeling. De Gemeenschappelijke Regeling moet geactualiseerd worden om weer volledig aan te sluiten op wetgeving en tussentijds toegevoegde taken. Om die reden heeft het college, onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad, het besluit genomen om de Gemeenschappelijke Regeling te actualiseren.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen om in te stemmen met het voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden tot een collegeregeling;
  2. De raad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het vaststellen van deze voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg
  3. Onder voorbehoud van instemming van de raad op de eerste twee besluitpunten, in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden met betrekking tot wetswijzigingen, wijzigingen in taken en redactionele wijzigingen.

 • 6

  Veilig Thuis Hollands Midden is het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld.
  Veilig Thuis is onderdeel van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG).
  Met bijgevoegde halfjaarrapportage legt Veilig Thuis verantwoording af over de eerste twee
  kwartalen van 2020.  Voorgesteld besluit

  - Kennis te nemen van de kwartaalrapportage (Q1 en Q2) over 2020 van Veilig Thuis Hollands Midden
  - De raad te informeren over de rapportage aan de hand van bijgevoegde raadsbrief.

 • 7

  Conform de leerplichtwet informeert de gemeenteraad over de resultaten van de uitvoering van de leer- en kwalificatieplicht in het schooljaar 2019-2020. De tweede helft van dit schooljaar was een turbulente periode. De hele wereld stond in het teken van de Corona-pandemie. Deze pandemie heeft grote gevolgen gehad voor onder andere het onderwijs. Dit zien we ook terug in de leerplichtcijfers. De sluiting van de scholen en het overstappen op online-onderwijs heeft geleid tot een sterke daling van het aantal verzuimmeldingen. Kinderen waren immers niet in staat om de scholen te bezoeken. De zorg bestond dat leerlingen uit beeld zouden raken. Landelijk was afgesproken dat de leerplichtwet tijdens de Coronacrisis niet gehandhaafd mocht worden. In Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop is echter afgesproken dat scholen kinderen die niet meededen met het onderwijs op afstand, of waarmee de scholen helemaal geen contact konden krijgen, toch meldden bij de leerplichtconsulent. De leerplichtconsulenten hebben telefonisch of via deurbezoek contact gezocht met de leerling en/of ouders. Op die wijze heeft leerplicht alle kinderen weten te bereiken en bleven alle kinderen in beeld.  Voorgesteld besluit

  Het jaarverslag leerplicht en kwalificatieplicht 2019-2020 vaststellen en de raad hierover informeren.