Overzicht College Besluiten

dinsdag 10 maart 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Gemeente Alphen aan den Rijn wil haar duurzaamheidsambities omzetten in daden. De ambitie om in 2050 fossiele brandstofvrij, energie- en CO2- neutraal te zijn vraagt dan ook om een versnelling. Het “Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020” geeft daar invulling aan en na vaststelling in november 2017 is voortvarend met de uitvoering gestart. In een interactieve voortgangsrapportage zijn de resultaten van 2018 en 2019 in beeld gebracht.  Voorgesteld besluit

  - Instemmen met de interactieve procesvoortgangsrapportage Actieprogramma Duurzaamheid 2018-2019 en;
  - de Raad hierover informeren aan de hand van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 • 2

  Gemeente Alphen aan den Rijn beheert voor de 11 voetbalverenigingen in de gemeente 17 kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat. Deze velden zijn zodanig aangelegd dat de hoeveelheid microplastic die van het veld komt beperkt wordt door bijvoorbeeld rondom te zorgen voor verharding waar het verspreide rubber vanaf geveegd kan worden. Recent (19 12 2019) heeft de rechter in Rotterdam echter geoordeeld dat de zorgplicht voor verspreiding van plastics in het milieu beter uitgevoerd moet worden door eigenaren van deze velden.
  Concreet betekent dit voor de gemeente Alphen aan den Rijn dat op alle voetbalvelden waar rubbergranulaat als instrooi materiaal gebruikt is gezorgd moet worden voor kantplanken, uitloopmatten en maatregelen om te voorkomen dat de korrels via het afvoerwater in het milieu komen. Per veld kosten deze maatregelen tussen de 15.000 en 40.000 euro. In totaal gaat het om €500.000,- aan maatregelen. Deze zullen vanaf de zomerstop in 2020 uitgevoerd worden.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  • de kunstgrasvelden te beheren en in te richten conform het “Zorgplichtdocument milieu kunstgrasvelden” van de BSCN;
  • het beheer per direct conform eisen aan te passen;
  • om de aanleg van maatregelen in de jaren 2020-2021 uit te voeren;
  • hiervoor een investeringskrediet ad. € 350.000,- beschikbaar te stellen, de investering te activeren en af te schrijven in 20 jaar;
  • de afschrijvings- en rentekosten ad. € 441.875,- te dekken middels een onttrekking ad. aan de algemene reserve (€ 271.875,-) en de reserve Masterplan sport (€ 170.000,-);
  • de hiervoor genoemde onttrekkingen te storten in de reserve kunstgrasvelden;
  • de reserve Masterplan sport, na de hiervoor genoemde onttrekking, op te heffen.

 • 3

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat overheidsinstellingen beschikken over een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG). Een FG is kortgezegd een onafhankelijk toezichthouder, organisatieadviseur, ombudsman voor AVG-zaken en een liaison met de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij speelt een belangrijke rol in het creëren en in stand houden van een AVG-conforme gegevensbeschermingscultuur. De heer R. de Vries is door de gemeente benoemd als FG van de gemeente en wordt – conform de AVG - door het college als zodanig aangewezen.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de benoeming van de heer R. de Vries als Functionaris voor Gegevensbescherming voor de gemeente Alphen aan den Rijn. 2. De heer R. de Vries aan te wijzen als Functionaris voor Gegevensbescherming voor de gemeente Alphen aan den Rijn. 3. Kennis te nemen van de samenwerking met de gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Waddinxveen met betrekking tot de FG-dienstverlening en de -naar rato- detachering van de FG bij deze gemeenten.

 • 4

  Het is van groot belang dat de verkeersproblemen in Hazerswoude-Dorp worden aangepakt. Nadat besluitvorming over X robuust in de gemeenteraad van Alphen en Provinciale Staten geleid heeft tot 2 varianten, X robuust en de Alphense variant, zijn beide varianten in het kader van de MER procedure verkeerskundig getoetst. Beide varianten bleken niet het gewenste resultaat op te leveren. Daarom is hard gewerkt aan de optimalisatie van de varianten, waarbij gezocht is naar een robuuste oplossing die: 1. de doorstroming op de N209 verbetert, en 2. met behoud van de interne bereikbaarheid tussen oost en west, leefbaarheid en veiligheid van Hazerswoude-Dorp.  Het Maatregelenpakket is op 19 februari jl. gepresenteerd.  Naar aanleiding hiervan is een aantal vragen gesteld in het kader van artikel 40 van het Reglement van orde.
  In bijgevoegde brief beantwoord het college de gestelde vragen.  Voorgesteld besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van de heren Van Gool, Versteeg, Morssink en Piette te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief binnen het kader van artikel 40 van het Reglement van orde.

 • 5

  Op 19 juni 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn vastgesteld. De Verordening bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 biedt twee mogelijkheden voor behandeling van bezwaarschriften: door een commissie of door een extern adviseur. Er is een uitvoeringsbesluit genomen waarin is vastgelegd in welke gevallen de extern adviseur adviseert over een bezwaarschrift. Om de continuïteit van de afhandeling van de bezwaarschriften voldoende te kunnen waarborgen wordt er door het college een nieuwe extern adviseur benoemd voor de periode van 4 jaar.  Voorgesteld besluit

  Mevrouw I. van Langelaar- van Kesteren met ingang van 1 april 2020 te benoemen als extern adviseur voor een periode van 4 jaar.

 • 6

  Er is geadviseerd door de raadscommissie d.d. 9 januari 2020 om het bestemmingsplan Torenpad- West niet ter besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. Op grond van artikel 3, lid 2 van de Verordening op de raadscommissie is het plan teruggegeven aan het college in afwachting van een verbeterde versie en een plan dat voldoet aan het vastgestelde  woningbehoeftebeleid. Middels een bijgevoegde raadsinformatiebrief is een reactie gegeven op de sociale woningbouwplannen in Boskoop, een reactie op de openstaande vragen en zijn de resultaten van de gesprekken met de insprekers verwerkt. Het bestemmingsplan is inhoudelijk n.a.v. de raadscommissie ongewijzigd gebleven. Het voorstel is dan ook om de gemeenteraad voor te stellen met inachtneming van de raadsinformatiebrief,  het beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan (regels en toelichting) gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerp n.a.v. zienswijzen of ambtshalve aanpassingen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te informeren middels bijgevoegde raadsinformatiebrief:
  1. Over de sociale woningbouwplannen in Boskoop, reactie op de openstaande vragen en de resultaten met de gesprekken met de insprekers d.d. 9 januari 2020; Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief de gemeenteraad opnieuw voorstellen:
  2. De indieners van de zienswijzen, vermeld in de Nota van zienswijzen (bijlage I) ontvankelijk te verklaren;
  3. De ingediende zienswijzen (gedeeltelijk) gegrond of ongegrond te verklaren als vermeld in punt 1 vermeld in de  Nota van zienswijzen (bijlage II); 4. De Nota van wijzigingen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan TorenpadWest (bijlage III) vast te stellen;
  5. Het bestemmingsplan Torenpad-West, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKtorenpadwest-VA01, met bijbehorende bestanden, met inachtneming van de beslispunten 2 en 3 gewijzigd vast te stellen;
  6. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Torenpad-West gewijzigd vast te stellen;
  7. Het beeldkwaliteitsplan Torenpad-West gewijzigd vast te stellen;
  8. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, lid 2 onder a van de Wet ruimtelijke ordening;
  9. Wethouder Van As te mandateren om wijzigingen aan te brengen in de besluitvormingsdocumenten tot aan het moment van aanlevering van de stukken aan de griffie.

 • 7

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid.
  Evenementen Commissie Benthuizen, Stichting Jaarmarkt Hazerswoude-Dorp, Stichting Jeugdvakantieweek Koudekerk, Stichting Streekfestival en de Dorpskernwinkeliers Boskoop ontvangen een bijdrage voor de organisatie van hun evenementen.  Voorgesteld besluit

  -een bijdrage van € 11.750,- toekennen aan de organisatoren van activiteiten in 2020 die de sociale samenhang in de gemeente ten goede komen, vanuit het budget evenementen sociale samenhang.
  -de aanvraag van Shantykoor Het Groene Hart voor de organisatie van een jubileumconcert afwijzen.

 • 8

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn voert NTP-Enschede sinds 2010 de saneringswerkzaamheden uit van de landbodemsanering NAF-terrein De gemeente heeft met de aannemer een prestatiecontract. Dit betekent dat de aannemer betaald wordt als er daadwerkelijk prestaties worden geleverd en ook als er sprake is van wijzigingen ten opzichte van het contract. Deze prestaties en wijzigingen worden vastgelegd in de jaarlijkse voortgangsrapportage. Het voortgangsverslag is nog in concept omdat dit verslag nog door het bevoegd gezag beoordeeld moet worden. De goedkeuringsprocedure neemt ongeveer drie maanden in beslag.

  Op basis van het advies van de externe deskundigencommissie (commissie Edelman), uit 2013, wordt het voortgangsverslag jaarlijks ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage 2019 van de landbodemsanering NAF-terrein;
  2. De gemeenteraad informeren via de Lijst Mededelingen;
  3. De voortgangsrapportage 2019landbodemsanering NAF-terrein agenderen voor de raadscommissie bodemsanering.

 • 9

  De Gemeente heeft de RDOG Hollands Midden laten weten dat zij het voornemen heeft een subsidierelatie te beëindigen per 1 januari 2021. Dit, omdat de taak waarvoor de subsidie wordt verleend, op dit moment onderdeel is van een van de kerntaken van de RDOG Hollands Midden, nl. de procesregie vanuit het Meldpunt Zorg en Overlast t.a.v. bemoeizorgcasuistiek. Gemeenten in Hollands Midden betalen op basis van het solidariteitsprincipe  een bijdrage per inwoner voor kerntaken die door de RDOG Hollands Midden worden uitgevoerd. Een afzonderlijke subsidie vanuit de Gemeente voor een kerntaak past niet binnen deze systematiek.  Voorgesteld besluit

  de RDOG Hollands Midden met bijgaande brief in kennis te stellen van het voornemen om de subsidierelatie met de RDOG Hollands Midden per 1 januari 2021 te beëindigen voor wat betreft de dienst “toeleiden van gezinnen met multiproblematiek naar zorg door procesregisseur Meldpunt Zorg en Overlast”