Overzicht College Besluiten

dinsdag 29 september 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Tijdens de verbouwing van Castellum is geconstateerd dat de brandwerendheid van onderdelen van het pand niet voldoet aan de eisen van het bouwbesluit. De oplevering van 15 oktober is tot nader orde uitgesteld. Met de raadsbrief worden de leden van de raad geïnformeerd over het vervolg.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het versturen van bijgaande brief aan de raad.

 • 2

  Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om liquiditeits- en continuïteitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het Verlengde Steunfonds COVID-19. Het college besluit over de zesde tranche aanvragen in het kader van dit steunfonds.  Voorgesteld besluit

  1. De in Bijlage 1, tabel 2, genoemde organisaties een eenmalige, voorlopige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 74.737,- (tranche VI).

 • 3

  Diverse horeca ondernemers hebben vanaf 1 juni 2020 een tijdelijke terrasvergunning gekregen. Zij hebben vergunning om een ruimer terras te plaatsen voor de duur van de geldende noodverordening. De gemeente heeft besloten om deze tijdelijke terrasvergunningen te verlengen tot 1 april 2021. Ondernemers mogen hiermee ook in de winter gebruik maken van hun tijdelijke terras.  Voorgesteld besluit

  Verlengen van de tijdelijke terrasvergunningen voor horeca tot 1 april 2021.

 • 4

  Gemeente Alphen aan den Rijn is aan de slag met het pilotproject duurzame wijkwarmte in de Planetenbuurt. De eerste fase van het Aquathermieproject Planetenbuurt is met succes doorlopen. Samen met stakeholders is een intentieovereenkomst ondertekend en een Proeftuinensubsidie Aardgasvrije wijken aangevraagd. Voor de dekking van een deel van de voorbereidingskosten van dit pilotproject is aan de provincie Zuid-Holland namens ons en negen andere gemeenten een Europese Elenasubsidie toegekend. De gemeente ondertekent een uitvoeringsovereenkomst met provincie Zuid-Holland ten behoeve van deze subsidie.  Voorgesteld besluit

  Voor het pilotproject Aquathermie Planetenbuurt:
  1. Instemmen met het ondertekenen van de uitvoeringsovereenkomst Europese subsidie ELENA-Programma voor het project Duurzame Wijkwarmte met de Provincie Zuid-Holland;
  2. de portefeuillehouder duurzaamheid te machtigen deze uitvoeringsovereenkomst namens het College te ondertekenen.

 • 5

  De gemeente heeft ruim 1000 energie aansluitingen op haar naam staan. Omdat de gemeente energiebesparing belangrijk vindt is eind 2017 een energiemonitoringssysteem aangeschaft waarmee het energieverbruik van de gemeente wordt bijgehouden en gemonitord. Hiermee kan de gemeente gericht maatregelen treffen voor energiebesparing en beperking van de CO2 uitstoot. Over het jaar 2019 is een rapportage gemaakt over het energieverbruik van de gemeente.
  Uit de jaarrapportage Energie 2019 blijkt dat het elektriciteitsverbruik van de Gemeente Alphen aan den Rijn in 2019 met ruim 26% is gedaald sinds 2013. Ten opzichte van 2018 is het elektriciteitsverbruik in 2019 gedaald met ruim 5 %. Het aardgasverbruik in 2019 is ten opzichte van 2018 gedaald met 8% en in vergelijking met 2013 met ruim 16% gedaald.  Voorgesteld besluit

  Kennis nemen van de jaarrapportage 2019 energieverbruik gemeente Alphen aan den Rijn en deze middels bijgevoegde brief ter informatie aan te bieden aan de raad.

 • 6

  Mw. Van der Louw en dhr. Driessen hebben namens de CDA en Groen Links, op grond van art. 40 van het regelement van orde, vragen gesteld inzake Centrum Zuid Boskoop. Het college heeft middels bijgevoegde brief de vragen beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De door CDA en Groen Links gestelde artikel 40 vragen betreffende de voortgang ontwikkeling centrum zuid Boskoop te beantwoorden middels bijgevoegde brief.

 • 7

  De gemeente is eigenaar van een perceel grond aan de Steekterweg 79 dat onderdeel uitmaakt van bedrijventerrein Steekterpoort. De kavel is verkocht voor de ontwikkeling van bedrijfsunits en een autobedrijf met showroom aan de waterzijde (Limes-lus).  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van een koopovereenkomst met Tromp’s Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij B.V. voor de verkoop van een bedrijfskavel aan de Steekterweg 79 in Alphen aan den Rijn;
  2. Wethouder Van As mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van
  ondergeschikt belang aan te brengen in de overeenkomst;
  3.  De teamleider project- en accountmanagement te mandateren deze overeenkomst aan te gaan en om volmacht aan de notaris te verlenen voor de notariële afwikkeling;
  4. De kosten en baten met betrekking tot de verkoop van deze locatie te boeken ten laste respectievelijk ten gunste van de grondexploitatie Steekterpoort.

 • 8

  Het Meerjarenperspectief Grondexploitaties (MPG) geeft een integraal financieel beeld van de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. Dit zijn zowel projecten waarbij de gemeente actief grondbeleid voert, risicodragend participeert en waarvoor een gemeentelijke grondexploitatie is geopend, als projecten waarbij de gemeente facilitair grondbeleid voert.
  Grondexploitaties zijn meerjarige ontwikkelingen waarbij sprake is van rente en kosten- & opbrengstenstijging (inflatie) die het financieel resultaat beïnvloeden. Daarom wordt voorafgaand aan de jaarlijkse actualisatie van het MPG een inschatting gemaakt van de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van deze parameters.  Voorgesteld besluit

  1. De uitgangspunten ten aanzien van de parameters voor het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2021, zoals vastgelegd in het memo ‘Uitgangspunten Meerjarenperspectief grondexploitaties 2021’, vast te stellen;
  2. De raad door middel van een presentatie in de raadscommissie ‘Financiën, bestuurlijk en publiek domein’ te informeren over de parameters voor het Meerjarenperspectief grondexploitaties 2021.

 • 9

  Aan de Zuideinde 32-34 in Aarlanderveen is een voormalig agrarisch bedrijf gevestigd, met een bijbehorende woonboerderij en een zomerhuis. Het bedrijfsmatig agrarisch gebruik is al een aantal jaren beëindigd, de schuren zijn verouderd en voor een doelmatige bedrijfsvoering niet meer te gebruiken. Bovendien is door de ligging nabij een Natura-2000 gebied een volwaardig veehouderijbedrijf niet meer mogelijk.
  De woonboerderij is voor wonen gesplitst, waarvoor in januari 2019 een tijdelijke vergunning is verleend en in het zomerhuis wordt eveneens gewoond. Met voorliggend bestemmingsplan zal de voormalige agrarische bestemming op de plankaart worden gewijzigd naar een woonbestemming. De agrarische opstallen en bijbehorende verharding zullen worden verwijderd. Ter compensatie wordt met voorliggend bestemmingsplan op het oostelijke perceel een woonbestemming en bouwvlak toegevoegd voor de bouw van een extra woning. Eveneens wordt het bouwvlak van het huidige zomerhuis een stukje naar het westen verplaatst zodat deze in de toekomst daar herbouwd kan worden.  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuideinde 32-34, Aarlanderveen’ met identificatienummer NL.IMRO.0484.AVzuideinde3234-ON01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding en de inventarisatiekaart van het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuideinde 32-34, Aarlanderveen’ vast te stellen;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan ‘Zuideinde 32-34, Aarlanderveen’ gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  4. de raad te informeren via de lijst van mededelingen;
  5. geen plan-MilieuEffectRapportage te maken, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;

 • 10

  Gemeente Alphen aan den Rijn neemt opnieuw deel aan het Routeakkoord tussen IJsselmeergebied en de Deltawateren.  Al sinds 1985 wordt door verschillende partijen van rijk, provincie, gemeenten en belangenverenigingen op het gebied van recreatie- en beroepsvaart samengewerkt in een gecoördineerde aanpak ten behoeve van een goed functionerende open vaarweg tussen het IJsselmeer en de Deltawateren. De verschillende eigenaren en beheerders van de vaarwegen en bruggen stemmen bedientijden en onderhoudswerkzaamheden van de bruggen op elkaar af. De samenwerking leidt tot een vlotte doorvaart voor recreatievaart en beroepsvaart. De route tussen  het IJ bij Amsterdam en de Volkeraksluizen bij Willemstad is een belangrijk onderdeel in de open vaarweg waar staande masten en beroepsvaart met bijzondere transporten met grote hoogte gebruik van kunnen maken.  Voorgesteld besluit

  1. De deelname aan het Routeakkoord ter afstemming van bedientijden en onderhoud op de vaarwegen voor de periode 2020-2026 voortzetten.
  2. Wethouder C.J. van Velzen te machtigen namens de burgemeester het Routeakkoord 2020-2026 te ondertekenen.

 • 11

  De gemeente Alphen aan den Rijn werkt aan een Omgevingsvisie, een document waarin de langetermijnvisie van de gemeente op de toekomstige ontwikkeling van de stad staat. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Alphen aan den Rijn liggen en op welke manier we daarmee om willen gaan.
  In het kader hiervan wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Deze procedure heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming, en wordt parallel aan het omgevingsvisietraject opgesteld. In het uiteindelijke milieueffectrapport (planMER) worden de milieueffecten van de voorgenomen activiteiten uit de Omgevingsvisie beoordeeld. De eerste stap om te komen tot een milieueffectrapport (planMER) is het opstellen en publiceren van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau t.b.v. planMER voor de Omgevingsvisie;
  2. De NRD vrijgeven voor advisering adviseurs en ter inzage legging (zienswijzen);
  3. De voorbereidende werkzaamheden voor het planMER in gang te zetten.

 • 12

  In december 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het opstellen van een provinciaal inpassingsplan (PIP) om de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan en de verkeersmaatregelen bij Hazerswoude-Dorp planologisch mogelijk te maken.
  De provincie heeft inmiddels het concept-ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N207-zuid opgesteld en vrijgegeven voor vooroverleg. In deze inspraakronde kunnen de vooroverlegpartijen, zoals de gemeenten, het waterschap en de omgevingsdienst, een reactie geven op de plannen. Wijzigingen kunnen dan in een volgende versie van het PIP worden verwerkt.  Voorgesteld besluit

  1 Akkoord te gaan met bijgaande reactie op het concept-ontwerp provinciaal  inpassingsplan N207-zuid aan de provincie Zuid-Holland
  2 Een afschrift van de brief ter informatie naar de raad te sturen.

 • 13

  Het college van B&W heeft in april 2020 het Steunfonds COVID-19 opgericht en in september 2020 verlengd, om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteit- of acute liquiditeitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen.

  Ook maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk) in onze cultuursector kunnen  een beroep doen op het Steunfonds COVID-19. De Provincie Zuid-Holland heeft de subsidieregeling ‘noodsteun culture sector Zuid-Holland 2020’ uitgewerkt, waarmee gemeenten subsidie kunnen aanvragen om vitale culturele instellingen financiële ondersteuning te bieden, die nodig is om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 het hoofd te bieden. De subsidie die op basis van een aanvraag aan Gemeente Alphen aan den Rijn wordt verleend, komt ten goede komen aan het Steunfonds COVID-19 door de eerder verleende voorlopige, eenmalige subsidies aan de vitale culturele instellingen gedeeltelijk te dekken.  Voorgesteld besluit

  1. Voor € 125.000 een subsidieaanvraag te doen bij de Provincie Zuid-Holland te doen op basis van de vastgestelde subsidieregeling ‘noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020’ om de eenmalige, voorlopige verleende subsidies aan culturele instellingen vanuit het Steunfonds COVID-19 mede te dekken;
  2. Het bedrag van € 125.000 via de Najaarsnota 2020 te doteren aan de Algemene Reserve ten behoeve van het gedeeltelijk afdekken van de eerdere onttrekking voor het  Steunfonds COVID-19 voor lokale sociaal maatschappelijke organisaties, onder voorbehoud van de subsidieverlening van € 125.000.

 • 14

  Het voorgestelde beleidskader is een actualisering van het al bestaande beleidskader gemeentelijke uitvaarten. In het beleidskader staan de uitgangspunten met betrekking tot de lijkbezorging van in de gemeente Alphen aan den Rijn overleden personen die geen nabestaanden hebben of waarvan de nabestaanden weigeren in de lijkbezorging te voorzien. Het gaat in de gemeente Alphen aan den Rijn jaarlijks om ongeveer zes uitvaarten. Uitgangspunt is dat de lijkbezorging in die gevallen op sobere maar respectvolle wijze plaatsvindt.  Voorgesteld besluit

  Het geactualiseerde beleidskader gemeentelijke uitvaarten vast te stellen.

 • 15

  In juli 2019 is de Visie Stadshart (droomplan) met een breed gedragen visie op de stadshartontwikkeling aan het college aangeboden. De visie heeft 8 kernwaarden om het Stadshart toekomstbestendig te maken. De pure insteek op invulling van leegstand en retail is daarbij losgelaten, beleving en langer verblijven zijn belangrijke uitgangspunten. De visie door ondernemers, eigenaren en gemeente verenigd in de werkgroep ‘Vitaal Stadshart’ opgesteld.
  In september 2019 heeft de gemeente via een enkelvoudige onderhands aanbesteding De Zakenpartner B.V. opdracht gegeven om het proces te begeleiden om te komen tot een concreet uitvoeringsplan. De Zakenpartner heeft hiervoor D. Leenen ingezet die ervaring, kennis en opgebouwde relaties heeft met zowel de externe stakeholders en de gemeente.
  De oorspronkelijke planning om in december 2019 het uitvoeringsplan afgerond te hebben is niet gehaald. In februari 2020 zijn wel de eerste projecten gestart, maar was er meer tijd nodig om het uitvoeringsplan af te ronden. Daarnaast heeft de voorzitter van de werkgroep gevraagd of de inzet van D. Leenen in deze cruciale fase van uitvoeringsplan naar het bereiken van resultaten van de eerste projecten verlengd kan worden naar 31 december 2020. Ook vanuit de gemeente zelf is de behoefte om de opgedane ervaring en kennis in het begeleiden van dit traject goed te borgen. Dit betekent dat de opdracht aan De Zakenpartner verlengd wordt in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid tot 31 december 2020.  Voorgesteld besluit

  De begeleiding van het proces om te komen tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma Visie Stadshart, in afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, enkelvoudig onderhands te gunnen aan De Zakenpartner B.V..

 • 16

  Sinds 1 augustus 2018 werken de besturen van de SCOPE scholengroep en het Ashram College met het model van de "personele unie", waarbij zowel de bestuurder als de staf voor beide organisaties werken. Sindsdien bestaat de ambitie om te groeien naar een bestuurlijke fusie. Zowel de bestuurders als de Raden van Toezicht van beide stichtingen zijn van mening dat het moment om de stap naar de fusie te zetten nu is gekomen, zodat er één organisatie ontstaat. Zij vragen de Gemeente Alphen aan den Rijn om, conform de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO), een advies te geven over de wenselijkheid van deze fusie.  Voorgesteld besluit

  1. Een positief advies geven over de voorgenomen fusie van  de besturen van de SCOPE scholengroep en het Ashram College op voorwaarde dat de afspraken met beide besturen over de doordecentralisatie onderwijshuisvesting onverkort worden nagekomen.
  2. De brief met het advies over de fusietoets vaststellen.

 • 17

  De gemeente Alphen aan den Rijn hecht waarde aan de ontwikkeling van de logistieke sector in haar gemeente en heeft dit als één van de speerpunten opgenomen in haar economisch beleid. Het plangebied van Steekterpoort II is vanwege de omvang en de nabijheid van de containerterminal zeer geschikt voor kavels groter dan 3 ha voor grote logistieke partijen. Door het invullen van deze behoefte kan de combinatie van transport over water en weg beter worden benut. Om daadwerkelijk tot uitgifte over te gaan is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan van Steekterpoort II deze invulling mogelijk maakt. Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak om de ontwikkeling van Steekterpoort II juridisch/planologisch mogelijk te maken.  Voorgesteld besluit

  1. het ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort II, met identificatienummer NL.IMRO.0484.Asteekterpoort2-ON01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort II vast te stellen;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort II gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  4. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan als ontwerp addendum op de welstandsnota gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  Het ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort II ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

 • 18

  Subsidies in Alphen worden verworven via het subsidieloket in samenwerking met de subsidioloog duurzaamheid. Het Subsidieloket adviseert en ondersteunt sinds 2016 de gemeentelijke organisatie op het gebied van inkomende subsidies, de subsidioloog ondersteunt sinds juni 2019. De voortgangsrapportage inkomende subsidies 2019 geeft een overzicht van de resultaten van het loket, inclusief duurzaamheidssubsidies. In de memo Europese subsidies wordt dieper ingegaan op de kansen van Alphen betreft Europese subsidies. Alphen maakt relatief minder kans daarop dan gemeenten met kennisinstellingen en grensgemeenten, maar monitort actief de kansen die Europa biedt.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van de Voortgangsrapportage Inkomende Subsidies 2019 en de memo Europese subsidies
  2. De raad te informeren over de resultaten van het subsidieloket door middel van bijgevoegde raadsbrief

 • 19

  De eigenaar van Valkenburgerlaan 3 te Boskoop is voornemens het bestaande kantoor te transformeren naar zes appartementen. In februari 2020 zijn de uitgangspunten t.a.v. het woningbouwprogramma, 25% sociale huur en 10% voor middeninkomens, meegegeven.
  Het huidige voorstel van de initiatiefnemer is om de zes appartementen te verkopen, waarvan twee bedoeld voor de doelgroep middeninkomens.
  Met dit voorstel wordt niet voldaan aan de eis om 25% sociale huur te realiseren. Het college wordt verzocht gemotiveerd af te wijken van de eis 25% sociale huur en te stimuleren dat twee van de zes appartementen gerealiseerd worden voor de doelgroep middeninkomens volgens de uitgangspunten van de doelgroepenverordening.  Voorgesteld besluit

  1. Af te wijken van de eis 25% sociale huur bij het woningbouwinitiatief aan de Valkenburgerlaan 3 te Boskoop;
  2. Deze afwijking te compenseren met twee appartementen binnen het bouwplan die gedurende 20 jaar beschikbaar blijven voor de doelgroep middeninkomens.