Overzicht College Besluiten

dinsdag 24 september 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Op het perceel Hogeveenseweg 17 in Benthuizen staat een verouderd (leegstaand) agrarisch
  bedrijfscomplex. Eerdere pogingen van de eigenaar om in het kader van de ruimte voor
  ruimteregeling twee woningen terug te bouwen hebben niet tot resultaat geleid. Thans heeft een
  nieuwe initiatiefnemer zich gemeld met het verzoek om een Bed&Breakfast te realiseren in twee
  aan te leggen terpen met 20 tot maximaal 30 kamers en een hoofdgebouw, dat tevens dienst doet
  als dienstwoning. Deze recreatieve voorziening voorziet in een behoefte van korte overnachtingen
  ten behoeve van golfers van de Golfbaan Bentwoud en recreanten in de regio. Op de tweede terp
  wordt tevens een kangoeroewoning (meer generatiewoning) gerealiseerd. Om dit mogelijk te
  maken wordt de bestaande agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt.
  De ontwikkeling is in overeenstemming met de uitgangspunten van de 'Notitie aanpak randen
  Bentwoud; spelregels Hogeveenseweg, Benthuizen' (februari 2016) om (kleinschalige) recreatie te
  stimuleren in het Bentwoud. Burgemeester en wethouders zijn daarom bereid aan het initiatief
  medewerking te verlenen door middel van een herziening van het bestemmingsplan.  Voorgesteld besluit

  1. De bereidheid uit te spreken om in beginsel medewerking te verlenen aan het oprichten van een Bed&Breakfast met dienstwoning en kangoeroewoning in het Bentwoud aan de Hogeveenseweg 17 in Benthuizen;
  2. initiatiefnemer in overweging te geven om het plan uit te werken, waarna hieraan medewerking kan worden bevorderd door middel van een herziening van het
   bestemmingsplan, nadat met initiatiefnemer een anterieure exploitatieovereenkomst is aangegaan;
  3. De gemeenteraad van uw principebesluit in kennis te stellen.

 • 2

  In de Programmabegroting 2020 zijn de voornemens van het gemeentebestuur opgenomen voor de voorbereiding en uitvoering van beleid in begrotingsjaar 2020 met een doorkijk naar de meerjarenperiode 2021-2023. Deze beleidsvoornemens zijn ingedeeld in zes programma's.
  Met het vaststellen van de begroting geeft de raad toestemming voor de totale baten en lasten per programma, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het in de begroting opgenomen MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP). Met de goedkeuring van het MIP stelt de raad tevens de voor deze investeringen benodigde investeringskredieten beschikbaar. Ook stelt de raad de in de begroting opgenomen verplichte paragrafen vast.  Voorgesteld besluit

  1. de raad voor te stellen:
  1. de Programmabegroting 2020 vast te stellen;
  2. kennis te nemen van de Meerjarenraming 2021-2023;
  1. de presentatie “Begroting 2020 in een oogopslag” vast te stellen.

 • 3

  Op basis van het op 3 september vastgestelde onderhandelingskader is overeenstemming bereikt met Stichting Alphens Tennispark over de verwerving van hun gronden en opstallen om een toekomstigbestendige invulling te geven aan de racketsport in Alphen. Gevolg van de verwerving is dat tennisvereniging TEAN verplaatst wordt naar Nieuwe Sloot. Daarnaast zal geïnvesteerd worden in padel op de locatie Nieuwe Sloot en een verbetering van de huidige accommodatie. In lijn met de recent vastgestelde woningbouwstrategie wordt de vrijkomende locatie TEAN ontwikkeld voor woningbouw. De komende twee maanden wordt de verwerving verder uitgewerkt in voorstellen.
  Aan de raad wordt het resultaat van de voorgenomen verwerving voorgelegd en het besluit om de komende betalingstermijn van de stichting over te nemen.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de overeenkomst ‘Gemeente en Stichting Alphens Tennispark gaan invulling geven aan toekomstbestendigheid Racketsport Alphen’

  2. In te stemmen met het raadsvoorstel met de volgende beslispunten:

  3. In te stemmen met de voorgenomen verwerving locatie Nieuwe Sloot van Stichting Alphens Tennispark met de volgende voorwaarden:
   a) Tennisvereniging TEAN verhuizen naar Nieuwe Sloot, de faciliteiten bij Nieuwe Sloot uitbreiden met padel
   b) Locatie TEAN wordt ingezet voor woningbouwontwikkeling
   c) Koopsom wordt betaald in natura door overname leningen onder voorwaarde instemming banken (akte van sessie)
   d) Verhuur Nieuwe Sloot 10 jaar op basis van kostendekkende huurprijs
   e) Als er sprake is van een negatieve businesscase bij SAT en onderliggende BV’s gedurende maximaal 10 jaar afbouwende activiteitensubsidies toe te kennen aan Nieuwe Sloot
   f) Instellen van een reserve Nieuwe Sloot Racketsport die gevoed wordt door het nettoresultaat uit de gebiedsontwikkeling TEAN
   g) Voorfinanciering activiteitensubsidie en andere investeringen vanuit Algemene Reserve
   h) Reserve Nieuwe Sloot Racketsport in te zetten voor activiteitensubsidies Nieuwe Sloot, achterstallig onderhoud en effecten bodem- en asbestonderzoeken en overige kosten
   i) Investeringen onder voorbehoud van ruimtelijke toets en beoordeling wenselijkheid

  4. Gemeente betaalt leningstermijnen september ’19 en verrekent deze met SAT bij aankoop.

 • 4

  De ontwerp-Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) vrijgegeven voor inspraak. De gemeente biedt in haar inspraakreactie op deze visie aan om pilot te worden bij de uitwerking van de NOVI. Hierover wil de gemeente in gesprek met Minister Ollongren. Gemeente en Rijk zoeken namelijk beide naar goede manieren om gebiedsontwikkeling met Groene Hart-kwaliteit vorm te geven en waarde te creëren in de stadsranden en het ommeland. De gemeente werkt al jaren aan integrale gebiedsontwikkeling in het Groene Hart en kan haar kennis hierover inbrengen.  Voorgesteld besluit

  1. De gemeentelijke inspraakreactie op de Ontwerp NOVI, waarin wordt aangeboden pilot voor de NOVI te zijn, vast te stellen
  2. Bijgevoegde conceptbrief te versturen aan minister Ollongren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijkrelaties (BZK).

 • 5

  Hondsdijk 69 is een monumentale herenboerderij (Rijksmonument “Hoeve West Dorp”). De eigenaar heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om de hobbyruimte/zolder te verbouwen tot 2 appartementen. De aanvraag is in strijd met de van toepassing zijnde beheersverordening Buitengebied Rijnwoude 2015, omdat het toevoegen van wooneenheden niet is toegestaan. Tegen de voorgestelde functiewijziging bestaan geen planologische bezwaren, omdat het bebouwingslint aan de Hondsdijk ongewijzigd blijft evenals het monumentale pand. Het college heeft de bereidheid uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het starten van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, omdat de aanvraag past binnen de uitgangspunten van het provinciale en gemeentelijke beleid.  Voorgesteld besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan het starten van een procedure omtrent een afwijkingsbesluit ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het wijzigen van een hobbyruimte naar 2 appartementen binnen het hoofdgebouw van het Rijksmonument, Hondsdijk 69 te Koudekerk aan den Rijn;
  2. De (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing voor de onder 1 genoemde planontwikkeling vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat kosten anderszins zijn geregeld (artikel 6.12. lid 3 Wro);
  4. Het ontwerp besluit met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage te leggen (afdeling 3.4 Awb);
  5. Indien er geen zienswijzen zijn ingediend het besluit, met identificatienummer: NL.IMRO.0484.V2019185KKhonddk69-VA01, met bijbehorende stukken vast te stellen.

 • 6

  Mevrouw v/d Louw van het CDA heeft vragen gesteld over de ontruiming van het pand aan de Gouwestraat 12 te Boskoop. Het College heeft de vragen schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw Helma van der Louw, namens de fractie van het CDA, te beantwoorden met de volgende brief.

 • 7

  Heer De Vries heeft op grond van artikel 42 van het raadsreglement van orde vragen gesteld over de terugblik sociaal en maatschappelijk domein. Het college beantwoord deze via een brief.  Voorgesteld besluit

  De door heer De Vries gestelde vragen ten aanzien van de terugblik sociaal en maatschappelijk domein beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief.

 • 8

  De wereld verandert in een rap tempo. De samenleving wordt complexer en dynamischer en dat brengt onzekerheden met zich mee. Voor overheden de uitdaging om zich aan te passen om mee te kunnen bewegen op de dynamiek van de samenleving. In deze context hebben we als gemeente Alphen aan den Rijn in het Sociaal Domein te maken met een groot speelveld waarin meerdere organisaties zich bewegen op veel verschillende, maar ook samenhangende vlakken. Van jeugdzorg tot sportstimulering, van dagbesteding tot huishoudelijke ondersteuning, van de bibliotheek tot de begeleiding van statushouders en nog veel meer.

  Dit speelveld gaat per 2021 veranderen. Het gaat specifiek om een aantal onderdelen van het sociaal domein waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Meerdere opdrachten en subsidies die we als gemeente hebben gegeven, lopen definitief af per januari 2021. Daarnaast krijgt we nieuwe taken, ook per januari 2021.

  Opdrachten/subsidies die definitief aflopen:
  -Tom in de Buurt voor de opdracht Sociale Participatie
  -Boost voor de opdrachten Opgroeien en Ontwikkelen I en II en Talentontwikkeling
  -Alphen Beweegt voor de opdracht Gezonde Leefstijl
  -Meyra en Welzorg voor de opdracht Wmo-hulpmiddelen

  Nieuwe taken:
  -Maatschappelijke Zorg
  -Inburgering

  De gemeente heeft voor de zomer een participatietraject georganiseerd met inwoners, adviesraden, vrijwilligersorganisaties, huidige en nieuwe aanbieders en andere professionele organisaties zoals huisartsen en scholen, om te komen tot nieuwe afspraken per 2021. Op basis van dit participatietraject en op basis van geleerde lessen legt het college nu een beleidskader voor aan de gemeenteraad. Het college vraag de gemeenteraad om dit beleidskader vast te stellen als basis voor de verdere uitwerking en concretisering van de te maken afspraken met partners per januari 2021.  Voorgesteld besluit

  -het beleidskader Sociaal Domein 2021 aan de raad voor te leggen ter vaststelling, conform bijgaand raadsvoorstel;
  -de raad voor te stellen het college de daadwerkelijke opdrachten en/of subsidie-uitvragen uit te laten werken op basis van het beleidskader Sociaal Domein 2021.

 • 9

  Op 22 mei 2019 stelde de gemeenteraad de ‘Visie op doorontwikkeling van de bedrijventerreinen International Trade Centre (ITC) en Pot- en Containerteelt Terrein (PCT) in Hazerswoude-Dorp’ vast. De visie beschrijft de wijze waarop de gemeente in samenspraak met belanghebbenden wil voorzien in een duurzame toekomstwaarde van de bedrijventerreinen ter versterking van de Greenport Boskoop. In de visie is vastgelegd de planologische mogelijkheden op het ITC te verruimen, vast te houden aan de sierteelt(gerelateerde) bestemming op het PCT, als gemeente te investeren in de openbare ruimte en infrastructuur op de terreinen en de terreinen te verduurzamen.
  In navolging van het vaststellen van voornoemde visie is een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan voor het ITC gewenst. Om de voorbereiding van deze herziening te kunnen starten heeft het college hiertoe besloten.  Voorgesteld besluit

  1. In navolging van de door de gemeenteraad op 22 mei 2019 vastgestelde ‘Visie op doorontwikkeling ITC en PCT’ een partiële herziening van het bestemmingsplan International Trade Centre (ITC) 2012 voor te bereiden.

 • 10

  Op 25 februari 2019 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 4 hoog stapelen
  van containers op het Alpherium. In de vergadering van de commissie Ruimtelijk en Economisch
  Domein van 9 mei is de aanvraag omgevingsvergunning behandeld, omdat hiervoor een verklaring
  van geen bedenkingen nodig was. De commissie heeft het voorstel teruggegeven aan het college
  in verband met het aanbrengen van de noodzakelijk geachte aanvullingen en verduidelijkingen,
  voordat het voorstel verder in behandeling wordt genomen.
  Als vervolg hierop heeft overleg plaatsgevonden met de aanvrager (Combined Cargo Terminals
  B.V.), Omgevingsdienst Midden-Holland en vertegenwoordigers van de bewonersvereniging ‘Onder
  de hefbrug’. Dit heeft erin geresulteerd dat Combined Cargo Terminals B.V. de aanvraag
  omgevingsvergunning intrekt. In de plaats hiervan wordt aanvraag omgevingsvergunning
  ingediend met een tijdelijke instandhoudingstermijn van 2 jaar voor het 4 hoog stapelen van
  containers op het gehele terrein van het Alpherium.
  Tussen partijen is afgesproken dat de tijdelijke situatie periodiek wordt gemonitord met onder
  andere het uitvoeren van geluidmetingen. Hierna kan worden bezien of medewerking kan worden
  verleen aan een permanente aanvraag omgevingsvergunning voor het 4 hoog stapelen van
  containers op het terrein.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het verslag van de bespreking d.d. 25 juni 2019 tussen Combined Cargo Terminals B.V., bewonersvereniging ‘Onder de Hefbrug, ODMH envertegenwoordiging gemeente, waarin afspraken zijn gemaakt over:
   a. intrekken van de vergunning voor 4 hoog stapelen;
   b. het indienen van een omgevingsvergunning met een tijdelijke instandhoudingstermijn van 2 jaar voor het 4 hoog stapelen op het volledige bedrijventerrein van Alpherium;
  2. Kennis te nemen van het Plan van Aanpak van ODMH om gedurende de proefperiode geluidmetingen te verrichten;
  3. In beginsel medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning met een tijdelijke instandhoudingstermijn van 2 jaar voor het 4 hoog stapelen op het volledige terrein van Alpherium;
   De gemeenteraad te informeren over de gemaakte afspraken overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief.