Overzicht College Besluiten

dinsdag 9 juli 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  In 2019 en 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. De wens is door het college uitgesproken om extra aandacht te besteden aan de viering hiervan. Daarnaast wil het college initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen en samenbrengen tot één programma voor de hele gemeente.
  Naast de Oranjeverenigingen en het Bevrijdingsfestival, heeft één initiatiefnemer zich met een concreet plan bij de gemeente gemeld. Dit initiatief is een veel omvattend plan (zie bijlage), waaraan veel partijen samenwerken (zoals de Historische Verenigingen) en waarbij alle kernen betrokken zijn. Daarom is het college bereid de gemeenteraad voor te stellen om € 20.000 bij te dragen en dit te dekken uit de Algemene Reserve. De gemeente staat positief tegenover de plannen van de initiatiefnemer en heeft hen dan ook gewezen op de subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland. Voor deze subsidieregeling is vanuit de gemeente cofinanciering vereist.
  Op dit moment zijn dit de initiatieven die bekend zijn bij de gemeente, er kan niet worden uitgesloten dat meer initiatiefnemers zich melden. Daarom wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om hiervoor € 15.000 te reserveren en dit te dekken uit de Algemene Reserve.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen om in 2019 35.000 euro beschikbaar te stellen bovenop bestaande budgetten voor festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding;
  2. Dit bedrag te dekken uit de verwachte onderbesteding in 2019, zulks blijkend uit per saldo positieve mutaties bij de Najaarsnota 2019, en deze dekking technisch te verwerken bij de Najaarsnota 2019.
  3. De raad te informeren via bijgevoegde brief.

 • 2

  In 2017 waren er ca. 17.000 Alphense inwoners met risicovolle of problematische schulden, terwijl zich jaarlijks ca. 200 mensen meldden bij Schuldhulpverlening. Om mensen met (financiële) problemen vroegtijdig te signaleren en op te lossen is de gemeente in 2018 samen met de zorgverzekeraar in 2018 aan de slag gegaan met vroegsignalering van schulden bij mensen die ondersteuning willen bij het inlopen van betalingsachterstand(en). Aanleiding hiervoor is dat mensen zich door schaamte niet of (veel) te laat melden bij instanties, waardoor de schulden en stress hoog oplopen. Tijdens de Pilot vroegsignalering van schulden is het gelukt om in een eerder stadium in contact te komen met een onbekende groep inwoners die (financiële) problemen ervaren, en hebben we bij 50% van deze groep mensen voorkomen dat de problemen groter zijn geworden. Om ook met andere mensen die financiële problemen hebben in contact te komen wil de gemeente vroegsignalering van schulden onderdeel maken van de reguliere werkzaamheden, en de aanpak versterken door met meer partijen afspraken te maken over het ontvangen van signalen wanneer een rekening niet betaald is. Op basis van een eerste verkenning en gesprekken met signaal- en ketenpartners is een Plan van Aanpak vroegsignalering van schulden opgesteld. Hiermee bereidt de gemeente zich voor op de nieuwe wettelijke taken, waarmee het College vanaf 2021 verantwoordelijk wordt om vroegsignalering van schulden samen met signaalpartners vorm te geven.  Voorgesteld besluit

  1. Het Plan van Aanpak vroegsignalering van schulden Alphen aan den Rijn ‘Schoon Schip’ vast te stellen, waarmee akkoord gegaan wordt met het opnemen van de aanpak in de reguliere hulp- en dienstverlening van de gemeente;
  2. Het ingroeimodel voor het stapsgewijs uitbreiden van signaalpartners vaststellen;
  3. De selectiecriteria voor het realiseren van waardevolle meldingen vaststellen;
  4. Het benodigde bedrag van €144.575 tot 2021 van de uitvoeringsfase beschikbaar te stellen vanuit de middelen die de gemeente vanuit het Rijk heeft gekregen voor de preventie van schulden en armoede;
  5. De Evaluatie van de Pilot Schoon Schip en het Plan van Aanpak vroegsignalering van schulden Alphen aan den Rijn ‘Schoon Schip’ ter kennisname aanbieden aan de Raad.

 • 3

  Op grond van artikel 40 Reglement van Orde kunnen raadsleden vragen stellen aan het college. Mw. De Vos-Verwaijen van de VVD heeft vragen gesteld over de risicoaansprakelijkheid als wegbeheerder ten aanzien van de verkeerssituatie op de Zijde in Boskoop. Het college antwoordt dat de gemeente als wegbeheerder de weg voldoende inspecteert en acuut gevaar opheft en regulier onderhoud programmeert. Verder is de gemeente de afgelopen jaren niet aansprakelijk gesteld voor ongelukken op de Zijde en zijn de criteria gegeven wanneer sprake is van onveilige locaties.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde concept-antwoordbrief aan mw. De Vos-Verwaijen waarin ze op grond van artikel 40 Reglement van Orde vragen stelt over de risicoaansprakelijkheid ten aanzien van de Zijde vaststellen en verzenden.

 • 4

  Op 19 juni 2014 heeft de gemeenteraad de Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn vastgesteld. De Verordening bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 biedt twee mogelijkheden voor behandeling van bezwaarschriften: door een commissie of door een extern adviseur. Er is een uitvoeringsbesluit genomen waarin is vastgelegd in welke gevallen de extern adviseur adviseert over een bezwaarschrift. Voor de functie van extern adviseur, op dit moment op het gebied van de Wmo en de Participatiewet, zijn vacatures ontstaan waarvoor het college 2 personen benoemt voor de periode van 4 jaar.  Voorgesteld besluit

  Mevrouw E. Percin met ingang van 1 augustus 2019 en mevrouw G.A.C.N Sangen met ingang van 1 september 2019 te benoemen als extern adviseurs voor een periode van 4 jaar.

 • 5

  Het Uitvoeringsplan Senioren is op 22 november 2018 door de raad vastgesteld. Met het Uitvoeringsplan Senioren willen we bereiken dat senioren in Alphen aan den Rijn zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en meedoen in de Alphense samenleving, eventueel met begeleiding en ondersteuning. Het gaat dus bij uitstek om preventie: voorkomen dan wel uitstellen dat inwoners zich niet meer verantwoord zelfstandig thuis kunnen redden.
  Verzoek van de raad was om een periodiek klanttevredenheidsonderzoek of een belevingsonderzoek uit te voeren onder senioren. Via een brief informeren wij de raad op welke wijze wij aan dit verzoek invulling willen geven, namelijk via een belevingsonderzoek.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de brief en deze ter informatie te versturen naar de raad

 • 6

  Het bodemgebruik in onze regio staat door bodemdaling en zeespiegelstijging onder druk. Traditioneel wordt bodemdaling bestreden met peilverlagingen, ophogingen of afgraven van veen. Maatregelen die kostbaar zijn en op de lange termijn niet meer bestendig. De samenwerking tussen overheid en kennisinstituten moet uiteindelijk leiden tot een toekomstperspectief voor het veenweidegebied in het Groene Hart.
  De regiodeal is in nauwe samenwerking met de regionale partners opgesteld. De gemeenteraad wordt via een brief ingelicht over de doelen en strekking van de regiodeal bodemdaling.
  Gemeente Alphen aan den Rijn participeert actief in zes projecten.
  Over de cofinanciering door gemeente Alphen aan den Rijn is al eerder een besluit genomen.
  Op 28 juni 2019 tekenen minister en de regiopartners de regiodeal. Bij de ondertekening wordt een persmoment georganiseerd.  Voorgesteld besluit

  1. het aangaan van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart met het Rijk en de 7 regionale partners uit het Groene Hart;
  2. het aangaan van de bestuursovereenkomst Regionale partijen behorend bij de Regio Deal bodemdaling Groene Hart;
  3. in te stemmen met de voorlopige lijst van projecten die invulling geven aan de activiteiten van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart;
  4. De gemeenteraad informeren over de Regiodeal Bodemdaling met bijgevoegde brief.

 • 7

  Colleges hebben de wettelijke taak de samenwerking met de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) vast te leggen. Ieder jaar worden deze afspraken geëvalueerd. Dit proces heeft tot enkele wijzigingen geleid. Het aangepaste samenwerkingsprotocol dient door de colleges vastgesteld te worden.  Voorgesteld besluit

  Het college besluit regionale samenwerkingsprotocol met de Raad voor de Kinderbescherming (april 2019) vast te stellen

 • 8

  Democratie in een veranderende samenleving is een van de speerpunten van het coalitieakkoord “Groene Stad met lef”. Met de tussenrapportage wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van de bestuursopdrachten Democratisch Akkoord en Gebiedsgericht werken en denken.
  Tevens doet de raadswerkgroep versterking lokale democratie verslag van hun activiteiten en werkzaamheden in hun tussenrapportage.  Voorgesteld besluit

  1. De tussenrapportage over de voortgang van de uitvoering van de bestuursopdrachten democratisch akkoord en doorontwikkeling gebiedsgericht werken en denken vaststellen en met bijgaande conceptbrief aan de gemeenteraad aanbieden.
  2. Kennisnemen van de tussenrapportage van de raadswerkgroep versterking lokale democratie

 • 9

  De bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO), die in 2017 is opgericht om voor zowel de gemeente Kaag en Braassem als ook voor de gemeente Alphen aan den Rijn de I&A dienstverlening te verzorgen, is conform de Wet op de gemeenschappelijke Regelingen verplicht haar begrotingen aan beide gemeenteraden voor te leggen voor zienswijzen. Het bestuur van de BVO heeft voor de jaren 2019 en 2020 conceptbegrotingen opgesteld die nu via de colleges aan de gemeenteraden worden gezonden. Belangrijk aspect hierbij is dat de bijdrage van beide deelnemende gemeentes hoger is dan bij de oprichting in 2017 is voorzien. In een informerende brief wordt uitleg gegeven aan de raden en wordt aangekondigd dat er in september 2019 een informatieavond wordt georganiseerd.
  Ook wordt de inmiddels vastgestelde jaarrekening 2018 toegezonden.  Voorgesteld besluit

  1. De concept-(primitieve) begroting 2019, inclusief begrotingswijziging 2019-01, conform artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen voorleggen aan de raad voor zienswijzen;
  2. De concept-begroting 2020 conform artikel 35 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen voorleggen aan de gemeenteraad voor zienswijzen;
  3. Een voorstel ten aanzien van eventueel in te brengen zienswijzen pas naar de raad sturen nadat er voor de raden van zowel Alphen als Kaag en Braassem een gezamenlijke informatieavond is georganiseerd begin september 2019.
  4. Kennisnemen van de vastgestelde jaarrekening 2018 en deze conform artikel 35 lid 4 van de Wet op de gemeenschappelijk regelingen toezenden aan de gemeenteraad;
  5. Kennisnemen van de aangekondigde maatregelen die het bestuur heeft genomen en gaat nemen in verband met toekomstige accountantscontroles, en;
  6. Bijgevoegde informerende (concept)brief aan de raad verzenden.
  7. Instemmen om de structurele dekking van de meerkosten op basis van de voorliggende BVO-begroting 2020 met ingang van 2021 te betrekken bij de naar aanleiding van de bij de Kadernota 2020 besloten Kerntakendiscussie;
  8. Instemmen om de incidentele dekking van de meerkosten in 2019 op basis van de gewijzigde BVO-begroting 2019 en de meerkosten in 2020 op basis van de BVO-begroting 2020 conform het stringent begrotingsbeleid in eerste instantie te zoeken binnen de lasten èn baten van Programma 6 Betaalbaarheid en in tweede instantie binnen de totale context van de bedrijfsvoeringsbudgetten binnen de gehele programmabegroting;
  9. Instemmen om de begrotingswijziging naar aanleiding van de uitwerking van de onder 7. geformuleerde dekkingsvraag als onderdeel van de Najaarsnota 2019 door de raad vast te laten stellen.

 • 10

  Blok 3 aan de Thorbeckestraat vormt het sluitstuk van de door de gemeente geïnitieerde (her)ontwikkeling van het stadshart. De gemeente heeft een selectie- en gunningsprocedure uitgeschreven om een marktpartij te selecteren die voor eigen rekening en risico wil investeren in de ontwikkeling en realisatie van bouwlocatie Blok 3. Op basis van de ingediende plannen wordt voorgesteld te kiezen voor het plan van Bemog Projectontwikkeling Almere B.V..  Voorgesteld besluit

  1. In de procedure Stadshart Lage Zijde Blok 3 Thorbeckestraat te kiezen voor het plan van Bemog Projectontwikkeling B.V. en met Bemog Projectontwikkeling B.V. in overleg te treden om het plan nader uit te ontwikkelen en de grondverkoopovereenkomst af te sluiten.
  2. De inschrijvers over dit besluit tot voorlopige gunning te informeren door middel van bijgaande gunningsbrief (Bemog) respectievelijk afwijzingsbrieven (Niersman, Janssen de Jong en Vink).