Overzicht College Besluiten

dinsdag 9 juni 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Burgemeester en wethouders hebben de gemeenteraad voorgesteld om een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de medewerking aan een project dat voorziet in het realiseren van een zonneweide, in combinatie met het behoud en de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, op een perceel tussen de spoorlijn en de N11, aan de westkant van Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. kennis te nemen van de ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een project dat voorziet in realiseren van een zonneweide op een perceel tussen de spoorlijn en de N11, aan de westkant van Alphen aan den Rijn (V2019/375);
  2. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven om medewerking te verlenen aan een afwijking van het planologisch regime voor dit project;
  3. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen, indien tijdens de ter inzage termijn geen zienswijzen worden ingediend.

 • 2

  Het college van B&W heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteit- of acute liquiditeitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het Steunfonds. Het college besluit over de eerste aanvragen in het kader van dit steunfonds.  Voorgesteld besluit

  1. De in Bijlage 1 genoemde organisaties een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen
  met een totaalbedrag van € 347.327,44 (tranche II);
  2. De bijdrage aan het Zomerspektakel te betalen uit het Steunfonds, maar te dekken vanuit
  de vrijgevallen middelen voor citymarketing;
  3. De huuruitstel voor alle niet-commerciële organisaties te verlengen tot eind augustus

  2020.

 • 3

  In de raadsvergadering van 28 en 29 mei heeft het college aan de raad toegezegd om in de raadscommissie van 18 juni 2020 te komen met een rapportage over de financiële gevolgen van de Covid_19 voor de gemeente.
  Met bijgaande brief wordt een eerste inzicht gegeven in de tot nu toe inzichtelijke financiële consequenties, ter voorbereiding op de raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein op 18 juni 2020.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgevoegde brief informeren over financiële gevolgen van de Coronacrisis ter voorbereiding op de raadscommissie financiën, bestuurlijk en publiek domein van 18 juni.

 • 4

  Het centrum van Boskoop is een BIZ-gebied. Ten aanzien van de BIZ gelden afspraken tussen de winkeliers/ondernemers (verenigd in de stichting Centrum Boskoop) en de gemeente, welke zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Conform afspraak, dient de BIZ Stichting Centrum Boskoop (SCB) nu het (financiële) jaarverslag 2019 in, en de begroting 2020. Op basis van het jaarverslag vindt de eindafrekening 2019 plaats. De begroting is goedgekeurd en dient als basis voor het verlenen van een eerste voorschot op de BIZ 2020 vanuit de gemeente.  Voorgesteld besluit

  • Het jaarverslag 2019 van de BIZ stichting Centrum Boskoop (SCB) goed te keuren;
  • De definitieve BIZ opbrengst 2019 voor centrum Boskoop vast te stellen op € 9.450,-;
  • Het verschil tussen het reeds verleende voorschotbedrag 2019 (€ 9.200,-) en de werkelijke BIZ opbrengst 2019 (€ 9.450,-) ter hoogte van €250 conform de gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst over te maken aan de SCB;
  • De begroting 2020 goed te keuren en een eerste voorschot te verstrekken op de BIZ 2020 ter hoogte van €6675,-.

 • 5

  Met ingang van 1 januari 2019 zijn het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers en de bijbehorende ministeriële regeling in werking getreden. Het rechtspositiebesluit is van toepassing op alle decentrale politieke ambtsdragers (provincies, gemeenten, waterschappen) en vervangt de voorheen geldende individuele rechtspositiebesluiten. Het merendeel van de bepalingen in het rechtspositiebesluit is van dwingend recht oftewel de gemeente/het college moet deze conform toepassen. In een beperkt aantal bepalingen is sprake van keuzevrijheid. Het college kan in een lokale regeling bepalen of en hoe deze facultatieve bepalingen in gemeente Alphen aan den Rijn worden toegepast. In de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders zijn deze lokale bepalingen vastgelegd.  Voorgesteld besluit

  De Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Alphen aan den Rijn vast te stellen.

 • 6

  Mevrouw A. de Groot-Slagter heeft namens de fractie Rijngouwe Lokaal vragen gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van orde over de ontwikkelingen op het bedrijventerrein Heimanswetering en communicatie hierover met bewoners- en actiegroepen ACEWA (Anti Chemische Experimenten in woonwijk Alphen aan den Rijn). Hiervoor is nu een antwoordbrief opgesteld.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beantwoording van de door mevrouw A. de Groot-Slagter namens de fractie Rijngouwe Lokaal gestelde artikel 40 vragen over ontwikkelingen op het bedrijventerrein Heimanswetering.

 • 7

  Diverse partijen hebben zich verenigd in de ‘werkgroep oorlogserfgoed’ vanuit het gezamenlijke doel het Joodse verleden en de Tweede Wereldoorlog historie van gemeente Alphen aan den Rijn meer zichtbaar te maken. Daarvoor ontwikkelt de groep een (digitale) wandel- en fietsroute langs plekken die betekenis hebben binnen dit thema. Het college heeft in 2019 ingestemd met het verzoek van de werkgroep om Stolpersteine te plaatsen ter nagedachtenis aan alle door de Duitse nationaalsocialisten weggevoerde Joodse inwoners van onze gemeente. Een aantal Stolpersteine kunnen niet op de daarvoor bestemde plek geplaatst worden en worden daarom voor het gemeentehuis Alphen aan den Rijn geplaatst.  Voorgesteld besluit

  De Stolpersteine, die niet op de daarvoor bedoelde plek geplaatst kunnen worden, te plaatsen voor het gemeentehuis Alphen aan den Rijn.

 • 8

  Voor de ontwikkeling van Bentlanden II heeft een marktselectie plaatsgevonden. De ingediende plannen zijn zowel op kwaliteit als op prijs beoordeeld. Uit deze beoordeling is de inschrijving van Van Wijnen Projectontwikkeling West BV als winnende inschrijving naar voren gekomen. Met deze partij wordt een Ontwikkelovereenkomst gesloten.  Voorgesteld besluit

  1 Met Van Wijnen Projectontwikkeling West BV een ontwikkelovereenkomst aan te gaan ten behoeve van de ontwikkeling van Bentlanden II (Bentwijck) in Benthuizen;
  2 Wethouder G. van As –portefeuillehouder Wonen- te mandateren om de ontwikkelovereenkomst namens uw college aan te gaan, eventuele tekstuele wijzigingen door te voeren en conform bijgevoegd volmacht van de burgemeester tot ondertekening ervan over te gaan;
  3 De financiële gevolgen van deze overeenkomst worden onderdeel van een (eind dit jaar) te openen grondexploitatie Bentlanden II.
  4 Ingevolge artikel 55 Gemeentewet jo. artikel 10 Wet openbaarheid bestuur lid 2 sub b., gelet op de economische en/of financiële belangen van de gemeente, geheimhouding op te leggen.