Overzicht College Besluiten

dinsdag 22 september 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De nota Parkeernormen en parkeervoorzieningen 2020 vervangen de parkeernormen van 2014 die in 2015 zijn vastgesteld door de raad. In de parkeernormen 2020 zijn vooral de autoparkeernormen voor woningen gewijzigd. De parkeernormen op basis van de prijsklassen van de woningen zijn vervangen door parkeernormen op basis van gegevens over het aantal auto’s per huishouden bij de verschillende oppervlakteklassen van de woningen. Hierdoor sluiten de parkeernormen voor woningen beter aan op de praktijk. Vooral voor woningen kleiner dan 100m2 en voor sociale huurwoningen vallen de parkeernormen lager uit. Nieuw is de mogelijkheid structureel deelauto’s in te zetten om de parkeereis te verlagen. Daarnaast is er een eis opgenomen t.a.v. het aantal oplaadpunten bij gezamenlijke parkeervoorzieningen op privé terrein
  De autoparkeernormen voor overige gebouwen voorzieningen zijn op een beperkt aantal punten gewijzigd. Door betere alternatieve vervoermiddelen en/of betere regelingen in het woon-werkverkeer is een aantal parkeernormen verlaagd. Voor industrie met grotendeels geautomatiseerde processen is een lagere parkeernorm mogelijk. Ook kunnen bij bepaalde bedrijven structureel deelauto’s worden ingezet om de parkeereis te verlagen.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  De raad voorstellen:
  1. Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2020 vast te stellen.
  2. Nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2014 in te trekken.
  3. Gehoord de beraadslagingen in de raadscommissievergadering van 10 september 2020 wijzigingen in de nota parkeernormen en parkeervoorzieningen 2020 doorvoeren ten aanzien van eisen aan de parkeervoorzieningen, te weten:
  - Bij een gezamenlijke eigen parkeergarage of eigen parkeerterrein geldt elke parkeerplaats als 1 pp.
  - Als op eigen terrein bij een woning meer parkeerplaatsen worden aangelegd dan vereist volgens de parkeernormen voor bewoners (dus excl. bezoek), dan tellen deze extra parkeerplaatsen niet mee in de parkeereis. Uitzonderingen zijn mogelijk als de parkeersituatie dit vereist.
  - Bij ligging in een kelder of op een verdieping moet een fietsvriendelijke toegang worden gemaakt met een helling van maximaal 10 graden voor een trap en maximaal 5% voor een hellingbaan

 • 2

  Burgemeester en wethouders hebben het ontwerp van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 vastgesteld en vrij gegeven voor inspraak. Het ontwerp zal voor een periode van 4 weken ter inzage worden gelegd. Met de partiële herziening vindt een actualisatie plaats van de uitgangspunten en maatregelen van de in 2011 vastgestelde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop.  Voorgesteld besluit

  - Het ontwerp van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020, met identificatienummer NL.IMRO.0484.SVgpboskoopher2020-ON01, vast te stellen;
  - Het ontwerp van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 vrij te geven voor inspraak en voor een periode van 4 weken ter inzage te leggen.

 • 3

  De ChristenUnie heeft op 25 augustus jl. artikel 40 vragen gesteld rondom het effect van een woonplicht voor woningen in Alphen aan den Rijn. De vragen zijn beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De beantwoording van de artikel 40 vragen van de ChristenUnie voor 24 september 2020 te verzenden.

 • 4

  Stichting Horizon Jeugdzorg en Speciaal Onderwijs biedt jeugdzorg en speciaal onderwijs aan in de regio’s Rotterdam en Zuid-Holland. Stichting Altra biedt jeugdhulp en speciaal onderwijs aan in de regio Amsterdam. In Alphen aan den Rijn vallen SBO Op Maat en de vestigingen van Rijnstroom Parkcollege onder Horizon. Horizon en Altra werken al langere tijd samen in de alliantie iHUB en wensen deze samenwerking nu duurzaam te verankeren in hun organisatiestructuur. De onderwijsactiviteiten en de zorgactiviteiten van Horizon en Altra die deel uitmaken van de fusierechtspersoon zullen van elkaar worden gesplitst en worden ondergebracht in aparte rechtspersonen. Hierbij worden onderwijs en niet-onderwijsactiviteiten juridisch gescheiden georganiseerd. Conform de Wet op de Expertisecentra is een advies nodig van burgemeester en wethouders van de betrokken gemeenten over de wenselijkheid van de voorgestelde fusie. Het college van de Gemeente Alphen aan den Rijn adviseert positief over deze fusie.  Voorgesteld besluit

  1.    Een positief advies geven over de voorgenomen fusie van het onderwijs van Altra en Horizon.
  2.    Instemmen met de brief over het advies over de fusietoets.

 • 5

  In de Programmabegroting 2021 zijn de voornemens van het gemeentebestuur opgenomen voor de voorbereiding en uitvoering van beleid in begrotingsjaar 2021 met een doorkijk naar de meerjarenperiode 2022-2024. Deze beleidsvoornemens zijn ingedeeld in zes programma's.
  Met het vaststellen van de begroting geeft de raad toestemming voor de totale baten en lasten per programma, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het in de begroting opgenomen MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP). Met de goedkeuring van het MIP stelt de raad tevens de voor deze investeringen benodigde investeringskredieten beschikbaar. Ook stelt de raad de in de begroting opgenomen verplichte paragrafen vast.
  In deze tijd van de coronacrisis wordt door het college een structureel sluitende begroting aan de raad voorgelegd. De begroting is ook op de termijn van meerdere jaren sluitend.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:
  1.  de Programmabegroting 2021 vast te stellen;
  2.   kennis te nemen van de Meerjarenraming 2022-2024.

 • 6

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De heer Bontekoe heeft vragen gesteld over de geslotenverklaring voor vrachtwagens op de Loeteweg en de ontsluiting van de Nessepolder. Geantwoord is dat de afsluiting in lijn is met het eerder in opdracht van Greenport-west opgestelde Houtskoolschets modernisering teeltareaal Greenport West. De bezwaren van belanghebbenden zijn om advies voorgelegd aan de Commissie bezwaarschriften. Het college wacht het advies af. Tot die tijd geldt de huidige tijdelijke situatie.  Voorgesteld besluit

  De door de heer Bontekoe gestelde vragen over de geslotenverklaring voor vrachtwagens Loeteweg en ontsluiting Nessepolder te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde brief.

 • 7

  De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (hierna Wkb) treedt (vooralsnog) op 1 januari 2022 in werking. Vooruitlopend hierop wil het college zo veel mogelijk proefprojecten starten/faciliteren. In de Legesverordening 2020 is een kortingsregeling opgenomen voor proefprojecten in het kader van de Wkb. Deze korting is niet toereikend om de kosten voor een private kwaliteitsborger te dekken. De ‘dubbele’ kosten worden als een obstakel gezien voor het starten van een proefproject. Om de uitvoering van proefprojecten nog aantrekkelijker te maken willen we het kortingspercentage en de maximale korting verhogen.

  De voorbereiding op de Wkb (waaronder de begeleiding van proefprojecten) en de Omgevingswet kost veel tijd en moet worden ingepast in de reguliere werkzaamheden. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 is een bedrag van € 560.000 gereserveerd voor de uitvoering van taken op he gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Hiermee kon de uitvoering van de jaarprogramma’s VTH 2019, 2020 en 2021 worden geborgd.
  In 2020 is een stijging zichtbaar van nieuwe bouwaanvragen, het aantal lopende dossiers is groot. Voor de afhandeling van deze dossiers en door de tijdrovende voorbereiding op de nieuwe wetgeving blijken de gereserveerde middelen niet toereikend. Voor een adequate voorbereiding op de komst van genoemde wetten en het uitvoeren van de reguliere taken op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving zijn aanvullende middelen nodig.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met een aanpassing van artikel 2.4.7 van de tarieventabel behorende bij de  Legesverordening, waarbij de aanspraak op teruggaaf wordt verhoogd 50% naar 75% van de leges die op grond van de onderdeel 2.3.1 verschuldigd zijn tot een maximum van € 20.000,--. Deze wijziging meenemen in de Legesverordening 2021;
  2. De financiële consequenties van deze wijziging mee te nemen in de gemeentelijke P&C producten van boekjaar 2021 en de definitieve afrekening hiervan integraal af te wegen in de ontwikkeling van de leges Titel II (omgevingsvergunningen);
  3. De gemeenteraad voor te stellen bij de Najaarsrapportage een bedrag van € 400.000,-, dat bestemd was ter dekking van ‘Groene leges’, te onttrekken aan de Reserve Duurzaamheid en deze toe te voegen aan de Reserve Veiligheid. Hiervan wordt € 200.000,-- gereserveerd ter dekking van een eventueel tekort dat binnen de ontwikkeling van KDE leges Titel II in boekjaar 2021 ontstaat door de legeskorting voor proefprojecten. De overige € 200.000,-- wordt ingezet voor de inhuur van extra capaciteit voor de uitvoering van VTH taken in 2021.

 • 8

  De wethouder Sport & bewegen van gemeente Leusden gaat namens de gemeente Leusden een motie indienen bij het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) om:
  1.    haar invloed aan te wenden bij het Ministerie om het belang van de zwembaden te
  onderstrepen;
  2.    het Kabinet aan te sporen ook voor de zwembaden een goede compensatieregeling op te stellen, teneinde de zwembaden van faillissement te redden.
  Gemeente Leusden heeft leden van de VNG een brief gestuurd met het verzoek om deze motie te steunen. Gemeente Alphen aan den Rijn is het eens met de inhoud van de motie en ondersteunt gemeente Leusden bij het indienen van deze motie.  Voorgesteld besluit

  Gemeente Alphen aan den Rijn ondersteunt de motie van de gemeente Leusden voor het bestuur van de VNG en wordt hierdoor mede-indiener van de motie bij het bestuur van de VNG.

 • 9

  Op dit moment werken de regiogemeenten aan lokale achtergrondwaarden en bodembeleid voor PFAS. Vooruitlopend hierop stelt ons college, in overleg met de regiogemeenten, lokaal beleid vast. Hiermee wordt geregeld dat voor het toepassen van PFAS-houdende grond afkomstig uit de regio (gemeenten Gouda, Krimpenerwaard, Bodegraven-Reeuwijk, Zuidplas, Alphen aan den Rijn  en Waddinxveen) wordt getoetst aan de normen die gelden voor de functie van de ontvangende bodem. Dit is in lijn met de huidige Nota bodembeheer 2016.
  Voor grond van buiten de regio wordt het tijdelijk handelingskader PFAS gevolgd. Hier geldt het stand still principe principe (er mag geen verslechtering optreden) en wordt een dubbele toets uitgevoerd (kwaliteit en functie).
  Alvorens het beleid door het college vastgesteld kan worden dient het college eerst te besluiten het voornemen te hebben om dit beleid vast te stellen en dit voornemen in de gemeentelijke publicatie te publiceren. Minimaal 1 week na het publiceren van het voorgenomen besluit  kan tot het definitieve besluit tot vaststelling van het beleid worden over gegaan. Tegen het vastgestelde beleid kan door belanghebbenden bezwaar worden aangetekend.  Voorgesteld besluit

  Het college is voornemens te besluiten:
  1. Voor wat betreft de stofgroep PFAS (poly- en perfluoralkylstoffen) voor grondverzet binnen de regio aan te sluiten bij het bestaand bodembeleid, zoals vastgesteld in de Nota bodembeheer 2016, waarbij alleen toetsing op functie de ontvangende bodem plaatsvindt;
  2. Voor wat betreft PFAS-houdende grond van buiten de regio het tijdelijk handelingskader PFAS te volgen.

  Het college besluit:
  3. De gemeenteraad door toezending van bijgaande raadsinformatiebrief te informeren;
  4. Het voorgenomen besluit via de gemeentelijke kanalen te publiceren.

 • 10

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, konden veel evenementen dit jaar niet doorgaan. Stichting Vrienden van de Adventskerk organiseert een coronaproof Orgelfestival in de Adventskerk, met een orgelconcert door stadsorganist Simon Stelling en activiteiten voor jong en oud. Hiervoor ontvangt de stichting een bijdrage van de gemeente.  Voorgesteld besluit

  Een bijdrage van € 1.200,- toekennen aan Stichting Vrienden van de Adventskerk voor de organisatie van het Orgelfestival vanuit het budget evenementen sociale samenhang.

 • 11

  De ontwikkeling van mobiele, autonome groene waterstofproductie- en tankfaciliteiten is essentieel voor de verdere ontwikkeling en uitrol richting een volwaardige zero-emissie logistieke keten in de gemeente Alphen aan den Rijn. De duurzame logistieke keten zoals deze wordt voorgesteld door het consortium Enviu, Lessgo en DeoBoat heeft wat ons betreft de potentie om uit te groeien tot een volwaardige toepassing voor duurzaam transport binnen onze gemeente met significante CO2-reductie voor onze binnenstad als resultaat. Wij zullen het beoogde project dan ook steunen waar dat binnen onze mogelijkheden ligt.  Voorgesteld besluit

  1. De aanbevelingsbrief ZERO- project ondertekenen
  2. Wethouder E. van Zuylen dit namens het college te laten ondertekenen

 • 12

  In het uitvoeringsprogramma 2018 – 2022 “Groene stad met lef” is opgenomen dat Alphen aan den Rijn beschikt over een dekkend netwerk aan AED’s is. De realisatie van het dekkend netwerk is, op een aantal locaties na, gereed. Door betrokken inwoners zijn er AED’s aangeschaft voor hun wijk/buurt. Deze buurt AED’s maken onderdeel uit van het dekkend netwerk. Door de bereidwilligheid van bedrijven, zorgverleners om hun reeds aanwezige AED naar buiten te plaatsen is het dekkend netwerk verder uitgebreid. Om het netwerk in stand te houden is onderhoud, controle en vervanging van AED’s essentieel. Voor continuering van het netwerk is structureel budget noodzakelijk.  Voorgesteld besluit

  • Een bedrag van € 48.875,- ten laste van het begrotingsresultaat 2020 brengen ter dekking van de te maken kosten in 2020 en 2021 en te storten in de Reserve Veiligheid.
  • Het beschikbaar stellen van € 24.500,= voor het verder realiseren van een dekkend netwerk aan AED’s en onderhoud en vervanging in 2020.
  • Het beschikbaar stellen van € 24.375,= in 2021 voor het onderhouden en vervangen van het netwerk.
  • Bovenstaande mutatie in de begroting te verwerken via een verzamelbegrotingswijziging in Najaarsrapportage 2020.