Overzicht College Besluiten

dinsdag 12 maart 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Met deze opdracht is invulling gegeven aan het onderwerp Regiegemeente in het coalitieakkoord. Daarbij gaat het om in regie op onze dienstverlening te kunnen sturen vanuit de doelstellingen van kwaliteit en efficiency. Het gaat niet per definitie over het op afstand zetten van uitvoeringsonderdelen. In dit kader zullen de volgende dienstverleningsonderdelen onderzocht worden met de hulp van een extern onafhankelijk bureau: Sport, Woningbouw, Groen, instandhouding/constructie van de openbare ruimte en Rijnvicus. Per onderzoek stelt het opgaveteam Gemeente in Regie een advies op, wat aangeboden wordt aan het college.  Voorgesteld besluit

  De bestuursopdracht ‘Gemeente in regie’ vast te stellen.

 • 2

  In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn voert Wareco sinds 1 januari 2013 de nazorg van de Coupépolder uit. Sinds 2012 worden de nazorgwerkzaamheden uitgevoerd conform het in 2011 opgestelde en op 5 december 2011 door de provincie Zuid-Holland beschikte nazorgplan. Er zijn in 2018 geen bijzonderheden of overschrijdingen geconstateerd. Er is voldaan aan de nazorgdoelstellingen. In de tussentijd is verder gewerkt aan de uitvoering van de twee door de gemeenteraad geaccordeerde onderzoeken (proef beëindiging afpompen percolaat en onderzoek naar de potentie van natuurlijke afbraak). Het bevoegd gezag wordt van de nazorg en de uitvoering van de onderzoeken op de hoogte gehouden. De nazorgrapportage is inmiddels besproken met- en akkoord bevonden door het bevoegd gezag.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de nazorgrapportage 2018 van de bodemsaneringslocatie Coupépolder;
  2. De gemeenteraad te informeren via de Lijst Mededelingen;
  3. De nazorgrapportage 2018 te agenderen voor de raadscommissie bodemsanering

 • 3

  Veiligheidsregio Hollands Midden heeft een concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 opgesteld. Het regionaal risicoprofiel heeft tot doel inzicht te krijgen in de risico’s die binnen de veiligheidsregio bestaan. Aan de raad wordt gevraagd aan te geven waar zij vindt dat de veiligheidsregio zich de komende jaren op moet richten. Deze wensen worden meegenomen in het regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio. De Kadernota Regionaal Beleidsplan VRHM geeft inzicht in waar de veiligheidsregio in ieder geval al aan denkt voor het beleidsplan. Het gemeentelijke Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 geeft invulling aan de wettelijke regiorol van de gemeente op de sturing van het lokale integrale veiligheidsbeleid (IVB). Het IVB 2019-2022 is door de gemeenteraad op 22 november 2018 vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. de inhoud van concept Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden 2020-2023 en de Kadernota Regionaal Beleidsplan VRHM onderschrijven, omdat het aansluit bij de gemeentelijke prioriteiten in het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2019-2022;
  2. de veiligheidsregio Hollands Midden hierover te informeren per brief.

 • 4

  Bij ruimtelijke ontwikkelingen en het bouwen van woningen- en andere geluidsgevoelige gebouwen op plekken waar veel geluid is moet rekening worden gehouden met dit geluid. De beleidsregel hogere waarden 2018 Midden-Holland beschrijft hoe de gemeenten in de regio Midden-Holland hiermee om gaan. Deze beleidsregel vervangt de beleidsregel uit 2012. Deze beleidsregel wordt door alle gemeenten in Midden-Holland vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. De beleidsregel hogere waarden 2018 regio Midden-Holland definitief vaststellen.
  2. De vastgestelde beleidsregel te publiceren.
  3. De gemeenteraad hiervan in kennis stellen via de lijst ingekomen stukken.

 • 5

  In de brief informeert het college aan de raad dat eind februari 2019 een traject is gestart voor de verkenning van de advisering van inwoners op het sociaal domein. Het traject is extern uitgezet.
  De verkenning wordt in het eerste half jaar van 2019 uitgevoerd. De verwachting is om in het najaar van 2019 de raad te informeren over het resultaat daarvan.  Voorgesteld besluit

   De raad middels bijgevoegde brief te informeren over de verkenning toekomstige
  inrichting advisering sociaal domein, dat betrekking heeft op de
  inwoners- en cliëntenadviesraad.
   De raad te vragen ontwikkelingen binnen het sociaal domein mee te geven aan het
  college.

 • 6

  De raad heeft de motie Alphen Regenboogstad ingediend. Naar aanleiding hiervan is op 12 oktober 2018 de gemeente Alpen aan den Rijn een Regenbooggemeente geworden.
  Regenbooggemeenten maken zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI's). De gemeente Alphen heeft samen met de minister van OCW een intentieverklaring getekend en zich aan een aantal ambities ten aanzien van de LHBTI’s gecommitteerd. Met het plan van aanpak wordt omschreven hoe deze ambities gerealiseerd worden en hoe onze aanpak geoptimaliseerd wordt. Dit uitvoeringsplan is een samenwerking tussen de gemeente en haar partners. Het is tot stand gekomen op basis van gesprekken en bijeenkomsten met LHBTI vertegenwoordigers en organisaties zoals TOM in de buurt, CJG, Movisie, het COC, andere gemeenten, raadsleden en ambtenaren.  Voorgesteld besluit

  Het plan van aanpak Regenbooggemeente Alphen aan den Rijn vast te stellen en dit ter vaststelling aan de raad aanbieden.

 • 7

  Het college heeft laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de ontsluiting van Kerk en Zanen te verbeteren. De aanleg van auto-onderdoorgangen onder het spoor zijn zodanig kostbaar dat het college hier niet voor kiest. Een fietstunnel onder het spoor is een alternatief, maar verbetert slechts in beperkte mate de ontsluiting van Kerk en Zanen. Waar het college wel voor kiest, is stimuleren dat minder gebruik wordt gemaakt van de auto voor korte ritten. Veel autoverkeer dat de wijk uitrijdt heeft immers een bestemming in de stad zelf. Daarnaast wil het college weten wat er mogelijk is om de doorstroming van de kruising(en) op en bij de Flemingweg en A. van Leeuwenhoekweg te verbeteren.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de conclusie en het advies over de ontsluiting Kerk en Zanen:
   a) om af te zien van een ongelijkvloerse autoverbinding in de Laan der Continenten;
   b) onderzoek te doen naar het optimaliseren van de kruising Flemingweg-A. Van Leeuwenhoekweg, het college hierover uiterlijk in Q4 van 2019 te adviseren en de verbetermaatregel op te nemen in de groslijst van het Meerjareninvesteringsplan infrastructuur (MIPI) in 2020;
   c) de fietstunnel op de Laan der Continenten op te nemen in de groslijst bij het Meerjareninvesteringsplan infrastructuur (MIPI);
   d) het gebruik van de fiets voor korte ritten te bevorderen via het actieplan Fiets;
  2. De raad op de hoogte te stellen van het besluit via de bijgevoegde raadsbrief.

 • 8

  Op 27 september 2018 is een motie ingediend in de raadsvergadering waarin aan B&W gevraagd wordt om het initiatief te nemen voor een onderzoek hoe elke woning en elk bedrijf betaalbaar kan worden op snel internet. Met deze brief wordt de raad geïnformeerd over de resultaten van Glasvezel buitenaf.  Voorgesteld besluit

  1. Het college heeft besloten om een samenwerkingsovereenkomst te sluiten met Glasvezel van buitenaf.
  2. Wethouder Schotanus te mandateren om deze samenwerkingsovereenkomst, zoals bedoeld in art 5.4 van de Telecommunicatiewet, te ondertekenen.
  3. De gemeenteraad met bijgevoegde brief te informeren over de aanleg van snel internet in de buitengebieden.

 • 9

  In het coalitieakkoord is opgenomen dat de gemeente voor deelname van kinderen uit gezinnen met een laag inkomen aan sport of cultuur gaat aansluiten bij het landelijke Jeugdfonds Sport & Cultuur, zodat rijksgelden ten goede komen aan de jeugd in Alphen aan den Rijn. De cliëntenadviesraad heeft in een brief van 14 januari 2019 het college geadviseerd om dit te heroverwegen. De adviesraad stelt er van overtuigd te zijn dat de belangen van de betreffende jongeren, hun ouders én de sportverenigingen het beste gediend zijn met voortzetting van het Jeugddeelnamefonds Alphen (JDFA). Het college geeft per brief antwoord op het advies.  Voorgesteld besluit

  Op het advies van de cliëntenadviesraad reageren met bijgaande brief.

 • 10

  Het college wordt gevraagd kennis te nemen van het Jaarverslag Erfgoedcommissie 2018 en wordt gevraagd in te stemmen met het ter informatie toezenden van het jaarverslag aan de Raad  Voorgesteld besluit

  • Kennisnemen van de inhoud van het Jaarverslag Erfgoedcommissie 2018
  • Instemmen met het ter informatie toezenden van het Jaarverslag Erfgoedcommissie 2018 aan de Raad

 • 11

  Wethouder Schotanus maakt in april een Studiereis met de VSG naar Malaga in Spanje. Raadslid mevrouw De Groot-Slagter heeft namens de fractie van RijnGouwe Lokaal vragen gesteld binnen het kader van artikel 40 regelement van orde. De vragen gaan over het doel, de bekostiging en de verslaglegging van deze studiereis. In de bijgevoegde brief heeft het college de vragen van mevrouw De Groot-Slagter beantwoord.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde antwoordbrief versturen.