Overzicht College Besluiten

dinsdag 16 juli 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het college heeft het voornemen een onafhankelijke Adviesraad Sociaal Domein te vormen die bestaat uit elf leden, per 1 januari 2020, waarin de inspraak meer thematisch en gebiedsgericht wordt vormgeven en beter aansluit bij bestaande netwerken in de wijk, ontwikkelingen met de netwerken worden gedeeld en overkoepelende thema’s worden opgepakt. Het maatschappelijk resultaat is het vormen van een onafhankelijke adviesraad voor de inspraak van het sociaal domein die gericht is op het geheel van zorg en ondersteuning van verschillende diensten voor inwoners die dit nodig hebben om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Dit wordt vastgelegd in de ‘Verordening Adviesraad Sociaal domein 2020’ met voorgenomen inwerkingtreding van 1 januari 2020.
  Over dit besluit en de nieuwe verordening zal advies gevraagd worden aan de inwoners- en cliëntenadviesraad van de gemeente Alphen aan den Rijn. De Verordening zal tevens gedurende een periode van 6 weken voor inspraak vrijgegeven worden. Aan de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn de Verordening ter vaststelling worden aangeboden.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het advies Verkenning inrichting advisering sociaal domein
  2. Instemmen met het voorgenomen besluit tot het vormen van een Adviesraad Sociaal domein bestaande uit 11 leden conform het advies per 1 januari 2020, conform het advies.
  3. Instemmen met het voorgenomen besluit om met ingang van de benoeming van de Adviesraad Sociaal domein de cliëntenadviesraad en inwonersadviesraad op te heffen.
  4. In te stemmen met het voorgenomen besluit dat elke twee jaar een evaluatie van het functioneren van de Adviesraad Sociaal domein door het college plaatsvindt, waarbij wordt gekeken naar de doorontwikkeling, mogelijke bijstelling voor de voorgestelde werkwijze.
  5. In te stemmen met het voorgenomen besluit dat bij de eerste evaluatie pas wordt besloten over het toekennen van de laagdrempelige onderzoeksfunctie aan de Adviesraad Sociaal Domein.
  6. In te stemmen met het voorgenomen besluit dat in afwijking van het advies de voorzitter niet wordt voorgedragen door een lid van de cliëntenadviesraad, inwonersadviesraad en een vertegenwoordiger van het college, maar wordt voorgedragen door het college. Voorafgaand aan de voordracht van het college zal een draagvlaktoets bij de (beoogde) leden plaatsvinden.
  7. In te stemmen het voorgenomen besluit 6 weken ter advisering voor te leggen aan de huidige inwonersadviesraad en cliëntenadviesraad.
  8. In te stemmen met het voornemen om de Regeling Adviesraad Sociaal domein volgens de bijgevoegde regeling vast te stellen en te integreren in de Verordening sociaal domein (met voorgenomen inwerkingtreding op 1
   januari 2020) en gelijktijdig de vigerende Verordening adviesraden sociaal domein 2015 in te trekken.
  9. De ‘Regeling Adviesraad Sociaal domein’ voor een periode van 6 weken vrijgeven voor inspraak, waarvan minimaal de helft van de 6 weken niet uit de vakantieperiode bestaat.
  10. De ‘Regeling Adviesraad Sociaal domein’ een periode van 6 weken voor advies vrij te geven aan de cliëntenadviesraad en de inwonersadviesraad, waarvan minimaal de helft van de 6 weken niet uit de vakantieperiode bestaat.

 • 2

  Beschermwaardige bomen verdienen onze aandacht en nemen steeds meer positie in binnen het maatschappelijk debat. Beschermwaardige bomen, de ambassadeurs van alle bomen, zijn de meest bijzondere bomen die in de gemeente groeien. Ze zijn markant, herkenbaar en vervullen vaak herkenningspunten in de gemeente. Deze “groene kroonjuwelen’ worden met zorg in stand gehouden en komen zowel voor in het openbaar gebied als bij particulieren. Het nieuwe beleid is in nauwe samenwerking met de inwoners van onze gemeente tot stand gekomen. Er is op diverse manieren naar hun mening en ideeën gevraagd. Het nieuwe beleid is daardoor toegespitst op heldere en praktische regels en richtlijnen voor de komende tien jaar. Conform de nieuw geformuleerde uitgangspunten is een nieuw bestand van (potentieel) beschermwaardige bomen opgesteld. Dit bestand wordt met dit besluit vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  A. Besluiten in te stemmen met de (nieuwe) beleidsnotitie beschermwaardige bomen 2019 – 2029;
  B. Kennis te nemen van het advies van het Bomenpanel Alphen aan den Rijn;
  C. De dekking voor de benodigde budgetten m.b.t. de uitvoering van het beschermwaardige bomen beleid voor de jaarschijven 2019 (€ 35.000,-) en 2020 (€ 82.000,-) incidenteel op te lossen binnen de huidige begroting;
  D. De raad voor te stellen om voor de uitvoering van het beschermwaardige bomen beleid de structurele financiële gevolgen vanaf 2021 ad. € 82.000,- onderdeel te maken van de integrale afweging in de kadernota/begroting 2021 en volgende jaren met betrekking tot de beschikbare financiële ruimte;
  E. De raad voor te stellen om de benaming en doelstelling (bestemming) van de reserve Bomenaantasting te wijzigen in een reserve Bomen en deze reserve te vullen met de hiervoor genoemde middelen en de benodigde (onderhouds-)budgetten te onttrekken.

 • 3

  De gemeente Alphen aan den Rijn werkt gebiedsgericht. Een van manieren om gebiedsgericht te werken is het werken met wijk- en dorpsplannen en jaarlijkse uitvoeringsplannen. In het laatste kwartaal 2018 zijn de dorps- en wijkplannen 2018-2022 door het college van B&W vastgesteld. Na de vaststelling is gestart met het maken uitvoeringsplannen 2019-2020 voor alle gebieden van Alphen aan den Rijn. Hiervoor is een actief participatieproces doorlopen. Dit proces is nu afgerond en de uitvoeringsplannen worden na vaststelling door het college gepubliceerd op de gemeentelijke website.


 • 4

  De Verenigde Naties hebben in december 2006 een verdrag aangenomen over gelijke rechten voor mensen met een beperking. Dit VN-verdrag is sinds juni 2016 officieel van kracht in Nederland toen de regering het heeft bekrachtigd. Ongeveer 1 op de 10 Nederlanders heeft te maken hebben met een matige of ernstige beperking. Dat kan zowel op fysiek als mentaal gebied zijn. Voor de gemeente Alphen aan den Rijn zijn dit zo’n 10.000 inwoners.
  De uitgangspunten van het Verdrag passen in de visie van de Gemeente Alphen aan den Rijn; Iedereen doet naar vermogen mee. In het beleid van de afgelopen jaren is er al veel geregeld om de stad fysiek en sociaal zo toegankelijk mogelijk te maken om zo te komen tot een meer inclusieve samenleving waarin mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen. Ook de komende jaren staat dit hoog op de agenda.
  De bekrachtiging van het VN-verdrag is voor het college een extra stimulans om de inspanningen van de afgelopen jaren voortvarend door te zetten. Daarom zijn er de afgelopen periode voorbereidingen getroffen om een Alphense Inclusie Agenda te gaan opstellen. Met deze Agenda laat de gemeente zien hoe gewerkt gaat worden aan het waarmaken van het VN-Verdrag en dus aan een inclusieve samenleving. In eerste instantie zal de nadruk liggen op bewustwording van dit onderwerp binnen de samenleving, toegankelijkheid van gebouwen en leefomgeving en mobiliteit. Hierbij worden knelpunten in de alledaagse praktijk geïnventariseerd en wordt onderzocht hoe samen met belangenorganisaties en inwoners deze knelpunten opgelost en aangepakt kunnen worden. Een belangrijk onderwerp binnen de Inclusie Agenda is het vergroten van het bewustzijn binnen de samenleving waarbij het begrip voor mensen met een beperking wordt vergroot. Pas als iedereen zich bewust is van dit onderwerp en zich er volledig voor inzet, kan het doel worden bereikt en verbetert de positie van mensen met een beperking.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen en instemmen met de startnotitie voor de raad
  2. Deze startnotitie voorleggen aan de cliëntenadviesraad en inwonersadviesraad voor advies
  3. De startnotitie in september voorleggen aan de gemeenteraad na advies en input van de cliëntenadviesraad en inwonersadviesraad
  4. De Inclusie Agenda bestuurlijk borgen bij één coördinerend wethouder

 • 5

  De gemeenteraad heeft een budget beschikbaar gesteld dat mag worden ingezet voor projecten ter compensatie van de hinder en ter promotie van het Stadshart Lage Zijde. Iedere inwoner of organisatie uit de gemeente Alphen aan den Rijn kan in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van een project mits dit voldoet aan de vastgestelde criteria.

  De Adviescommissie Activiteiten Stadshart heeft het college geadviseerd aanvullend € 2.000 toe te kennen aan de organisatoren van het evenement ‘Back to the Square. Het college heeft dit advies overgenomen.
  Het evenement ‘Back to the Square’ bestond uit diverse activiteiten welke tijdens, en op zaterdag aansluitend op de openingsdag van de markt plaatsvonden. De activiteiten vonden plaats op het Thorbeckeplein, Aarkade, Hooftstraat en de Vest. Door de uiteindelijke gematigde belangstelling is een tekort op de exploitatie van dit project ontstaan waarvan de Adviescommissie het college heeft geadviseerd het tekort voor een deel te compenseren.

  Stichting Your Yurn heeft een nieuw voorstel ingediend ‘Alphen Goes Carribean” en de Adviescommissie heeft het college geadviseerd dit voorstel af te wijzen. Het college heeft dit advies overgenomen.  Voorgesteld besluit

  • Een aanvullend bedrag van € 2.000,- (exclusief B.T.W.) te verstrekken aan
  ‘Stichting Your Turn’ ten behoeve van het evenement 'Back to the Square'.
  • Projectvoorstel ‘Alphen goes Caribean’ van St. Your Turn conform het advies van de
  Adviescommissie Activiteiten Stadshart af te wijzen.
  • De gemeenteraad hierover te informeren.

 • 6

  Op 28 augustus 2018 is het inrichtingsplan voor de verplaatste zaterdagmarkt van Alphen aan den Rijn vastgesteld. Door omwonenden is er bezwaar gemaakt tegen de indeling/inrichting van het terrein. De commissie bezwaarschriften heeft geadviseerd om het vastgestelde inrichtingsplan te herroepen. Het college heeft naar aanleiding van het advies met de omwonenden gesprekken gevoerd. Er is besloten om het inrichtingsplan op details aan te passen. De grootste wijziging is de verplaatsing van de bakplaatsen en verkoop van vis. Daarom wordt middels dit besluit het Inrichtingsplan van de zaterdagmarkt van Alphen aan den Rijn van 28 augustus 2018 herroepen en wordt er een gewijzigde versie vastgesteld. Voor het overige blijft het besluit van 28 augustus 2018 ongewijzigd in stand.  Voorgesteld besluit

  1. Met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften het ‘Inrichtingsplan zaterdagmarkt Alphen aan den Rijn 2018’ vastgesteld op 28 augustus 2018 te herroepen.
  2. Met inachtneming van het advies van de commissie bezwaarschriften het ‘Inrichtingsplan zaterdagmarkt Alphen aan den Rijn 2018’ gewijzigd vast te stellen.
  3. Bezwaarmaker middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van deze beslissing op bezwaar.
  4. Dit besluit op de wettelijke wijze bekend te maken, waarna het in werking zal treden.

 • 7

  Van 25 april tot en met 5 juni 2019 heeft het ontwerpbestemmingsplan Woonkavel Omloop, Boskoop voor een ieder ter inzage gelegen. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het realiseren van een woonkavel op het zuidelijke gedeelte van een perceel tussen de Omloop en het Reijerskoop te Boskoop, kadastraal bekend Boskoop, sectie B, nummer 6166.

  Tijdens de inzageperiode is op het ontwerpbestemmingsplan een reactie van het Hoogheemraadschap van Rijnland ingekomen. Deze reactie geeft aanleiding om het plan voor wat betreft de toelichting gewijzigd vast te stellen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  1. Kennis te nemen van de reactie het Hoogheemraadschap van Rijnland op het ontwerpbestemmingsplan Woonkavel Omloop, Boskoop;
  2. Het bestemmingsplan Woonkavel Omloop, Boskoop, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKwkomloop-VA01 digitaal met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerp en de in het voorstel weergegeven aanvulling op de toelichting van het plan;
  3. De analoge afgeleide versie van het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 • 8

  Burgmeester en wethouders hebben de gemeenteraad voorgesteld om het bestemmingsplan Herstemmen sierteelt buiten de contour gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan ziet op het amoveren van sierteeltbedrijven, gesitueerd buiten het sierteeltconcentratiegebied van de Greenport Boskoop, het realiseren van compensatiewoningen en/of –rechten op grond van de ruimte-voor-ruimteregeling en het omzetten van bedrijfswoningen naar burger- of plattelandswoningen. De percelen, waarop het plan betrekking heeft, liggen allen in het zuidelijk deel van de gemeente Alphen aan den Rijn en globaal tussen de stad Alphen aan den Rijn, Boskoop en Zoeterwoude.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:

  1. De Nota van zienswijzen bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt buiten de contour
   (bijlage 1) vast te stellen;
  2. Met inachtneming van de beslispunt 1, het bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt buiten de contour met identificatienummer NL.IMRO.0484.hrsierteeltbdc‐VA01, met de bijbehorende bestanden, gewijzigd vast te stellen;
  3. De analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan Herbestemmen sierteelt buiten de contour gewijzigd vast te stellen;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a, van de Wet
   ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 • 9

  Het centrum van Alphen aan den Rijn is een BIZ-gebied. Ten aanzien van de BIZ gelden afspraken tussen de eigenaren (verenigd in de CVCA) en de gemeente. Deze afspraken over de BIZ zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Op basis van deze uitvoeringsovereenkomst dient de BIZ vereniging CVCA ieder jaar een jaarverslag te overleggen over het voorafgaande subsidiejaar. Na ontvangst van deze stukken stelt het college de hoogte van de BIZ subsidie definitief vast. Op basis hiervan kan de eindafrekening plaats vinden. Deze eindafrekening vindt nu plaats over 2018.  Voorgesteld besluit

  • Het jaarverslag 2018 van de Vereniging van Eigenaren Commercieel Vastgoed Centrum Alphen (CVCA) goed te keuren;
  • De definitieve BIZ opbrengst 2018 voor BIZ CVCA vast te stellen op € 48.400,-;
  • Het verschil tussen het reeds verleende voorschotbedrag 2018 (€ 48.384,-) en de werkelijke BIZ opbrengst 2018 (€ 48.400,-) ter hoogte van € 16,- conform de gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst over te maken aan de BIZ CVCA;

 • 10

  Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad de geharmoniseerde Speelautomatenhallen- verordening Alphen aan den Rijn vastgesteld. De verordening over speelautomatenhallen gaat uit van een maximum van 2 binnen de gemeente en het aanwijzen- en beperken van de al bestaande speelautomatenhallen aan de Hoorn 65 te Alphen en de Parklaan 4A in Boskoop als vergunbare locaties middels een exploitatievergunning.
  Deze verordening voldoet sinds een paar belangrijke uitspraken uit eind 2016 en 2017 van de Raad van State over zogenoemde “schaarse” vergunningen niet aan de Europese Dienstenrichtlijn en de hiermee samenhangende (nationale) Dienstenwet. Deze verordening dient dan ook te worden geactualiseerd.
  De bijgevoegde startnotitie is een eerste aanzet daartoe.  Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met de bijgevoegde startnotitie over herziening van de speelautomatenhallenverordening en de uitwerking hiervan.
  2 De betreffende vertegenwoordigers van de twee binnen de gemeente aanwezige speelautomatenhallen uit te nodigen voor een informatief gesprek over de herziening van deze verordening.
  3 De bijgevoegde startnotitie te plaatsen op de lijst van ingekomen stukken voor de raad.

 • 11

  Met dit voorstel stelt het college het Jaarplan Interne Controle 2019 vast. Dit controlejaarplan kent meerdere doelstellingen. Enerzijds is het bedoeld om het jaarprogramma voor uitvoering van de Verbijzonderde Interne Controle vast te laten stellen. Dit jaarprogramma is als bijlage bij dit jaarplan gevoegd. Anderzijds is het bedoeld om het college te informeren over de wijze waarop de VIC-functie is ingericht en wordt uitgevoerd, en over relevante ontwikkelingen daaromtrent.  Voorgesteld besluit

  1. Het Jaarplan Interne Controle 2019 vast te stellen;
  2. Het jaarprogramma 2019 van de Verbijzonderde Interne Controle vast te stellen;
  3. Het Jaarplan Interne Controle 2019 ter informatie aan te bieden aan de Audit Commissie;

 • 12

  Gemeente Alphen aan den Rijn maakt sinds 2014 gebruik van de diensten van het SHPV. Het Servicehuis Parkeer- en verblijfsrechten (SHPV) is een landelijk opererende coöperatie voor gemeenten, die met het Nationaal Parkeerregister (NPR) de infrastructuur voor digitalisering van het parkeerbeleid biedt. Via het registeren van parkeerrechten in NPR maakt de gemeente het voor bezoekende parkeerders mogelijk om de parkeerbelasting via de app van een zelf gekozen provider te betalen (mobiel parkeren) in plaats van via een parkeerautomaat. Bovendien kunnen parkeerautomaten en parkeervergunningsystemen aan NPR worden gekoppeld op basis van identificatie van het voertuig(kenteken). Ook gehandicaptenparkeerkaarten worden geregistreerd in het NPR. Gemeente Alphen aan den Rijn wordt behalve gebruiker nu ook ook lid van het SHPV. Door lid te worden kan de gemeente via de Algemene Ledenvergadering (ALV) invloed uitoefenen op het beleid van de coöperatie. Met het lidmaatschap van het SHPV dragen we tevens bij aan de coöperatieve gedachte van de vereniging. Dat is wenselijk aangezien op dit moment slechts een kleine minderheid van de deelnemende gemeenten ook lid is van het SHPV.  Voorgesteld besluit

  Lid te worden van de coöperatie Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrecht SHPV en de wensen/bedenkingen van de raad, geuit in het raadsbesluit van 27 juni 2019, over te nemen.

 • 13

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een overeenkomst gesloten met het samenwerkingsverband GO! voor jeugd voor het bieden van jeugdhulp vanaf 1 januari 2018. Voor de uitvoering van de jeugdhulp zijn een aantal bevoegdheden van het college gemandateerd aan Stichting Cardea Jeugdzorg, één van de partijen van het samenwerkingsverband. Vanaf 28 december 2018 heeft GO! voor jeugd een Vereniging opgericht met een directeur. Per 1 augustus 2019 wordt mandaat verleend aan de directeur van de Vereniging GO! voor jeugd en het huidige mandaatbesluit ingetrokken.  Voorgesteld besluit

  Het mandaatbesluit Jeugdwet Vereniging GO! voor jeugd vaststellen

 • 14

  In de vergadering van de gemeenteraadscommissie Sociaal en Maatschappelijk Domein van donderdag 11 juli jl. is het, als gevolg van sterk stijgende bouwkosten, aanvullend investeringskrediet voor de beoogde Multifunctionele Accommodatie Zwammerdam (MFA Zwammerdam) besproken. In deze vergadering is toegezegd dat het college voor de raadsvergadering van 18 juli a.s. nader inzicht geeft in de door het college gevolgde gedachtegang met betrekking tot de beheerkosten van MFA Zwammerdam. De onderhavige brief aan de gemeenteraad bevat de schriftelijke weerslag hiervan.  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met bijgevoegde brief aan de gemeenteraad.

 • 15

  Door de aantrekkende economie is in toenemende mate behoefte aan de inzet van arbeidsmigranten en daarmee is er ook behoefte aan huisvesting voor deze doelgroep. De huisvesting van arbeidsmigranten is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de werkgevers en arbeidsmigranten. Deze dienen dan ook de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten aan te tonen. De gemeente ziet er op toe dat de tijdelijke huisvesting (zoals huisvesting arbeidsmigranten en studenten) in overeenstemming is met het Beleidskader tijdelijk wonen en bijbehorende nadere regels. Het college heeft, na gehoord de raad, nieuwe regels vastgesteld. Deze zijn op hoofdlijnen hetzelfde als in 2017. Binnen de nadere regels wordt onderscheid gemaakt tussen kleine vormen (huisvesting maximaal vier personen), grote vormen (meer dan vier personen) en huisvesting bij agrarische bedrijven. In de gewijzigde regels zijn criteria opgenomen om concentratie van huisvestingsvoorzieningen tegen te gaan en zijn regels opgenomen waaraan een beheerplan moet voldoen.  Voorgesteld besluit

  1. Met inachtneming van de door de raad geuite wensen en bedenkingen de gewijzigde Nadere regels Tijdelijk wonen 2019 met de bijbehorende minimale bepalingen voor grote woonvormen, vast te stellen;
  2. De onder punt 1 genoemde nadere regels in werking te laten treden de dag na bekendmaking op de gemeentepagina en de daarvoor bestemde media.

 • 16

  In de gemeenteraadsvergadering van 22 mei 2019 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin de gemeenteraad het college oproept om in raadsvoorstellen een uitgebreidere participatieparagraaf op te nemen (welke organisaties zijn betrokken, waarom is voor een bepaalde wijze van participatie gekozen en een samenvatting van de inbreng).
  In de raadsbrief zet het college uiteen op welke wijze het college uitvoering geeft aan deze motie.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad met bijgaande conceptbrief informeren over de wijze waarop het college uitvoering geeft aan de motie over de participatieparagraaf in raadsvoorstellen.

 • 17

  Naar aanleiding van de behandeling van de woningmarktstrategie in de commissie RED op 11 juli 2019 is maatregel 1 in de strategie aangepast.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord te gaan met de de Alphense woningmarktstrategie 2019-2022
  2. De raad voor te stellen In te stemmen met de Alphense woningmarktstrategie 2019-2022.
  3. Gehoord de commissiebehandeling RED van 11 juli 2019:
  • Wijzigen van maatregel 1 (p. 13) woningmarktstrategie in: ‘De gemeente eist bij woningbouwprojecten in principe dat 25% van de woningen als sociale huurwoning wordt gerealiseerd, geldend voor alle nieuwe projecten vanaf besluitvorming Woonagenda Holland Rijnland 2017 (vastgesteld voorjaar 2018). Deze eis is voorwaardelijk voor wijziging van een bestemmings- dan wel omgevingsplan. Binnen dit aandeel kan privaatrechtelijk overeengekomen worden dat er eenheden voor bijzondere groepen gerealiseerd worden.’

 • 18

  Het Subsidieloket adviseert en ondersteunt sinds 2016 de gemeentelijke organisatie op het gebied van inkomende subsidies. Alle inkomende subsidies lopen in principe langs het Loket. Het jaar 2018 is met ruim € 4,6 miljoen aan inkomsten een topjaar geweest. Hiervoor zijn 22 subsidieaanvragen succesvol ingediend. De Voortgangsrapportage Inkomende Subsidies 2018 (zie bijlage) geeft een overzicht van alle aangevraagde en afgeronde subsidies.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van de Voortgangsrapportage Inkomende Subsidies 2018
  2. De raad te informeren over de resultaten van het subsidieloket door middel van bijgevoegde raadsbrief