Overzicht College Besluiten

dinsdag 17 december 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Per 1 januari 2020 start gemeente Alphen aan den Rijn met een nieuwe onafhankelijke Adviesraad sociaal domein. Hiervoor zocht het college een nieuwe voorzitter en een nieuwe voorzitter. Op 22 november 2019 is gestart met het werven van een voorzitter en een vicevoorzitter door het openstellen van een vacature en het voeren van selectiegesprekken door een selectiecommissie. Op 17 december 2019 heeft het college besloten een voorzitter en een vicevoorzitter te benoemen.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het advies selectiecommissie waarin aan het college een voorzitter en een vicevoorzitter van de Adviesraad sociaal domein wordt
   voorgedragen.
  2. Instemmen met het besluit tot het benoemen van de heer J.G. van Arkel als voorzitter van de Adviesraad sociaal domein.
  3. Instemmen met het besluit tot het benoemen van F. van der Schot als vicevoorzitter van de Adviesraad sociaal domein.
  4. Bijgaande brief aan de raad te versturen.

 • 2

  In het coalitieakkoord is afgesproken te onderzoeken of het aantal m2 zwemwater kan worden uitgebreid met het realiseren van een zwembad in Boskoop. Dit onderzoek is gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat de aanleg van een zwembad tot hoge investeringskosten voor de gemeente leidt. Daarnaast is een structurele exploitatiebijdrage van de gemeente noodzakelijk om deze voorziening in stand te houden na realisatie. Ook heeft het realiseren van een zwembad mogelijk negatieve gevolgen voor de bestaande zwemvoorzieningen (sluiting), met name in Hazerswoude-Dorp. Het college gaat zich inzetten om de bestaande zwemvoorzieningen in Hazerswoude-Dorp en Koudekerk te versterken. Het college gaat in samenspraak met de besturen van deze zwembaden de overeenkomsten vernieuwen zodat deze besturen de komende jaren zelfstandig kunnen blijven exploiteren.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het onderzoek ‘Quick scan zwembad Boskoop en exploitatie openluchtzwembaden’;
  2. Op basis van dit onderzoek geen verdere initiatieven nemen voor het realiseren van een zwembad in Boskoop;
  3. In samenwerking met de besturen van de zwembaden De Hazelaar en het Prins Willem Alexanderbad (PWA-bad) komen tot nieuwe overeenkomsten waarin de besturen de komende 10 jaren zelfstandig verantwoordelijk blijven voor de exploitatie van deze zwembaden;
  4. De raad te informeren via bijgevoegde brief.

 • 3

  Een groen schoolplein draagt bij aan een goede ontwikkeling van het kind. Zij leren al op jonge leeftijd om duurzaam te denken en te handelen. De scholen in Alphen aan den Rijn worden gestimuleerd om het schoolplein te vergroenen en klimaat-adaptief te maken. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om hier actief mee aan de slag te gaan. Vandaag heeft het college besloten om een deel van de kosten die deelnemende scholen hiervoor maken te vergoeden. Naast financiële middelen ondersteunt de gemeente ook in de vorm van acties zoals een schoolplein-vergroen-actie met behulp van
  omgevingsvakmannen, Operatie Steenbreek en samen met kinderen bomen snoeien. Bovendien kunnen scholen verzoeken indienen voor moestuinbakken, bijenhotels en wormenhotels.  Voorgesteld besluit

  1. Voor 2020 zowel basis- als middelbare scholen te stimuleren het schoolplein te vergroenen en klimaatadaptief te maken
  2. Een projectbudget van € 85.000,- vanuit de Reserve Duurzaamheid beschikbaar te stellen, waarbij
   a. € 50.000,- bestemd is om aan 10 scholen een deel van de kosten bij te dragen;
   b. € 25.000,- bestemd is voor aanmoedigingen
   c. € 10.000,- bestemd is voor voorlichting en bewustzijn
  3. De gemeenteraad voor te stellen het projectbudget te dekken vanuit de bestaande lijnbudgetten Groenvoorzieningen - beheer en onderhoud ( € 69.000) en de Reserve Duurzaamheid (€ 16.000). Laatstgenoemde is reeds beschikbaar binnen de Reserve Duurzaamheid.
  4. De gemeenteraad voor te stellen het bedrag van € 69.000 vanuit de lijnbudgetten Groenvoorzieningen - beheer en onderhoud te doteren aan de Reserve Duurzaamheid
  5. De gemeenteraad voor te stellen de onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid groot €85.000,- te verwerken bij de Voorjaarsnota 2020
  6. De gemeenteraad schriftelijk te informeren over de uitvoering van de motie ‘Groene scholen en schoolpleinen’.

 • 4

  De gemeente is eigenaar van een perceel grond aan de Tankval/Gouwelandenlaan op bedrijventerrein De Schans II. Dit perceel was gereserveerd voor een hotelontwikkeling vanwege de directe ontsluiting langs de N-11. De gemeente heeft met Van der Valk overeenstemming bereikt over de verkoop van de kavel voor een hotel met 140 kamers met bijbehorende zalen en een restaurant.  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van een koopovereenkomst met Van der Valk voor de verkoop van een perceel grond op bedrijventerrein De Schans II te Alphen aan den Rijn;
  2. Wethouder Van As mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen in de overeenkomst;
  3. Wethouder Van As te mandateren deze overeenkomst aan te gaan en om volmacht aan de notaris te verlenen voor de notariële afwikkeling;
   
  4. De kosten en baten met betrekking tot de verkoop van deze locatie te boeken ten laste respectievelijk ten gunste van de grondexploitatie De Schans.

 • 5

  Op 28 februari 2019 is middels een notitie aan college inzicht gegeven in de verkeersonveilige punten op de Zijde te Boskoop. Aan deze notitie is een matrix gekoppeld met verbetervoorstellen voor de Zijde. In de matrix zijn 14 maatregelen op 14 locaties uitgewerkt variërend van kleine tot zeer ingrijpende aanpassingen.
  Het college heeft kennis genomen van de matrix en besluit om een aantal maatregelen uit de matrix uit te voeren en zo een aantal locaties voor langzaam verkeer op de Zijde verkeersveiliger te maken.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de matrix en beschrijving van de verbeter mogelijkheden ‘Zijde’.
  2. De geselecteerde maatregelen 2,7 en 8 uit de matrix op de Zijde uit te voeren en projectbudgetten (IEX) van in totaal € 1.522.000,- hiervoor beschikbaar te stellen;
  3. De maatregelen onder 2,7 en 8 uit de matrix te dekken uit reeds beschikbaar gestelde middelen vanuit onderhoudsbudget ad. € 77.000,- , de reserve MIPI € 1.100.000,- en subsidies € 345.000,-;
  4. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via de actualisatie IEX’EN 2020 bij de Voorjaarsnota 2020;
  5. De uitvoering en dekking met betrekking tot de maatregelen 1,5 en 12 te betrekken bij de actualisatie van het MIPI 2020 (Q2);
  6. Dit besluit ter informatie toesturen aan de raadsleden.

 • 6

  De jaarwisseling is in Alphen aan den Rijn doorgaans een veilige en feestelijke festiviteit. Naast een gezellig samenzijn behoort het afsteken van vuurwerk ook tot deze traditie. Het afsteken van vuurwerk is het gehele jaar door verboden met uitzondering van de jaarwisseling (31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur). Het afsteken van categorie 1 vuurwerk (kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk) is het gehele jaar door wel toegestaan. Het afsteken van vuurwerk kan schade en overlast veroorzaken voor mensen, maar ook voor dieren en milieu. Stichting Vogelpark Avifauna heeft een verzoek ingediend om een vuurwerkvrije zone in te stellen voor komende jaarwisseling. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is ervoor gekozen om het gebied ten zuiden van Avifauna (Heempad) aan te wijzen als vuurwerkvrije zone.
  Dit betekent dat er in bovengenoemd gebied ook tussen 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur geen vuurwerk afgestoken mag worden. De burgemeester doet een beroep op alle inwoners om zich te realiseren dat vuurwerk overlast en schade kan veroorzaken. Gun iedereen een fijne jaarwisseling, ga respectvol met elkaar om, voorkom overlast voor mens en dier en steek geen vuurwerk af in de directe omgeving van dieren.  Voorgesteld besluit

  • vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit extra vuurwerkvrije zone jaarwisseling 2019-2020 Alphen aan den Rijn"

 • 7

  Het Besluit Uitvoering Treasury vormt het sluitstuk van de Nota Treasury 2018. Het besluit geeft een uitwerking op de onderdelen:

  1. Administratieve Organisatie en interne controle;
  2. Taken, verantwoordelijkheden en Bevoegdheden;
  3. Informatieverstrekking.
   De uitwerking van de nota in het besluit wordt door het college vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het bijgaande Besluit Uitvoering Treasury.

 • 8

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Ambtenaren krijgen door de Wnra zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten als werknemers in het bedrijfsleven. Als de Wnra op 1 januari 2020 in werking treedt, vervallen de CAR-UWO en alle huidige lokale rechtspositieregelingen voor de medewerkers. Ter vervanging van de CAR-UWO is er op landelijk niveau een Cao Gemeenten afgesloten. Voor onze lokale regelingen komt het personeelshandboek
  Gemeente Alphen aan den Rijn in de plaats. Hierin zijn de huidige regelingen, lokale protocollen en richtlijnen en het personeelsbeleid van Gemeente Alphen aan den Rijn opgenomen. Het college heeft het personeelshandboek vastgesteld. Deze treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. Vanaf 1 januari 2020 is het civiele arbeidsrecht van toepassing. Voor ambtenaren vervalt dan de mogelijkheid van bezwaar bij de bezwaarschriftencommissie en (hoger) beroep bij de bestuursrechter bij rechtspositionele beslissingen. In de Cao Gemeenten is hiervoor in de plaats de verplichting opgenomen om een geschillencommissie in te stellen of aan te sluiten bij een regionale geschillencommissie voor de behandeling van individuele geschillen op 3 specifieke arbeidsrechtelijke onderwerpen. Het college heeft besloten zich per 1 januari 2020 aan te sluiten bij de Regionale arbeidsgeschillencommissie van Servicepunt71.  Voorgesteld besluit

  In het kader van de invoering van de Wnra en de inwerkingtreding van de Cao Gemeenten per 1 januari 2020 en het Wnra/BW/Cao-proof maken van onze personele regelingen en beleid:

  1. het Personeelshandboek Gemeente Alphen aan den Rijn vast te stellen, met inbegrip van de daarin opgenomen regelingen en beleid conform de aangeleverde bijlagen, met dien verstande dat voor het Sociaal Statuut Gemeente Alphen aan den Rijn geldt dat dit onder voorbehoud is van het overleg met de vakbonden op 19 december 2019;
  2. de inwerkingtreding van het Personeelshandboek Gemeente Alphen aan den Rijn, met inbegrip van de daarin opgenomen regelingen en beleid, te bepalen op 1 januari 2020;
  3. per 1 januari 2020 aan te sluiten bij de Regionale Arbeidsgeschillencommissie Servicepunt71;
  4. per 1 januari 2020 de volgende lokale personele regelingen in te trekken:
   o Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Alphen aan den Rijn;
   o Regeling bedrijfshulpverlening;
   o Regeling beeldscherm- en veiligheidsbrillen;
   o Uitvoeringsregeling beloningsbeleid Gemeente Alphen aan den Rijn;
   o Beoordelingsregeling;
   o Regeling faciliteiten voor studie en persoonlijke ontwikkeling;
   o Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering;
   o Regeling gedifferentieerd belonen;
   o Regeling generatiepact;
   o Regeling inconveniëntentoelage;
   o Regeling stagevergoeding;
   o Regeling vergoeding en verstrekking;
   o Regeling vergoeding woon-werkverkeer;
   o Regeling werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen;
   o Regeling werktijden en verlof;
   o Sociaal statuut Gemeente Alphen aan den Rijn;
   o Integriteitsbeleid Gemeente Alphen aan den Rijn 2016;
   o Gedragscode voor Ambtenaren;
   o Klachtenregeling Ongewenst Gedrag;
   o Klokkenluidersregeling; en
   o Huis- en gedragsregels.
  5. de werkgeverscommissie over voorgaande punten te informeren;
  6. het personeelshandboek voor de medewerkers beschikbaar te stellen via intranet.

 • 9

  Sinds 2016 voeren BOOST en Alphen Beweegt de opdrachten uit op het gebied van de gemeentelijke basisvoorzieningen voor opgroeien en ontwikkelen, preventie, cultuur, talentontwikkeling en gezonde leefomgeving voor een periode van drie jaar. De definitieve subsidievaststelling over de periode 2016-2018 van deze subsidietenders vinden plaats in 2019. De financiële beoordeling van de gerealiseerde maatschappelijke effecten in 2016,2017 en 2018, is onderdeel van dit proces.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1.Definitief vaststellen subsidietenders BOOST 2016-2018

  • conform bedragen in vaststellingsbeschikkingen
  • onder voorbehoud toestemming aan Bibliotheek Rijn- en Venen verlenen voor het vormen van voorzieningen waarvan de bedragen in 2020 worden besteed aan realisatie van de Maatschappelijke Effecten
  • met uitzondering van SportSpectrum Next in het kader van financieel onderzoek
  • incidentele subsidie Parkvilla conform beschikking definitief vaststellen
  • incidentele subsidie Parkvilla met betrekking tot behoefte onderzoek Poppodium definitief vaststellen
  1. Definitief vaststellen subsidietender Gezonde Leefstijl (Alphen Beweegt en Stichting Buurtwerk Alexander) 2016-2018.

 • 10

  In het Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2018 worden nadere regels gesteld met betrekking tot betaald parkeren en vergunningen parkeren. Hierin worden ook de gebieden aangewezen waar met vergunning geparkeerd mag worden. In de Lemelerberg, Cauberg en een gedeelte van het parkeerterrein aan de Keizershof, zijde Eisenhowerlaan, bij winkelcentrum Herenhof wordt een parkeerschijfzone (blauwe zone) ingevoerd. Bewoners kunnen met een parkeervergunning langdurig parkeren. In de derde wijziging wordt dit gebied aangewezen als gebied waar de bewoners met vergunning kunnen parkeren.  Voorgesteld besluit

  1. De derde wijziging Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2018 vast te stellen;
  2. De tweede wijziging Uitvoeringsbesluit Parkeerverordening 2018 in te trekken.

 • 11

  De gemeente heeft de jaarwisseling voorbereid met de hulpdiensten teneinde de openbare orde en veiligheid te kunnen waarborgen. Afspraken daarover zijn vastgelegd in het draaiboek jaarwisseling 2019-2020.  Voorgesteld besluit

  Het draaiboek jaarwisseling 2019-2020 vast te stellen.

 • 12

  Gemeente Alphen aan den Rijn is aan de slag met het pilotproject duurzame wijkwarmte in de Planetenbuurt. Samen met stakeholders wordt onderzocht of het haalbaar is om warmte uit oppervlaktewater, zoals de Oude Rijn, te gebruiken voor het collectief verwarmen van bestaande bouw in het gebied Planetenbuurt. Voor de dekking van een deel van de voorbereidingskosten van dit pilotproject vraagt provincie Zuid-Holland namens ons en negen andere gemeenten een Europese Elenasubsidie aan. De gemeente ondertekent een intentieovereenkomst met provincie Zuid-Holland ten behoeve van deze subsidie aanvraag.  Voorgesteld besluit

  1. De intentieverklaring Duurzame Wijkwarmte te laten ondertekenen.
  2. De portefeuillehouder duurzaamheid te machtigen deze intentieverklaring namens het college te ondertekenen.

 • 13

  In steeds meer gemeenten werken kinderopvang en stichtingen/verenigingen samen, zoals bijvoorbeeld sportverenigingen. De gemeente stimuleert dergelijke samenwerking, mits veilige en gezonde kinderopvang geborgd is. Op deze plekken kan er sprake zijn van een Drank- en Horeca vergunning. In het plan van aanpak wordt omschreven hoe de gemeente omgaat met deze situaties.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het plan van aanpak: (bestaande) kinderopvang op locaties met Drank- en Horecavergunning.

 • 14

  Gemeente Alphen aan den Rijn en J.M. de Wit Groenvoorziening en B.V. en A. Bunnik B.V. ondertekenen een overeenkomst voor het maaien van gazon voor de periode van twee jaar (tot 31 december 2021) met de optie tot verlenging van twee maal één jaar. Deze overeenkomsten zijn tot stand gekomen na een Europese Openbare Aanbestedingsprocedure en worden ondertekend door wethouder J.G. Schotanus namens Gemeente Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  Aangaan van twee overeenkomsten voor het maaien van gazon tussen Gemeente Alphen aan den Rijn en J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. en A. Bunnik B.V.

 • 15

  Met dit voorstel wordt het rapport naar aanleiding van het onderzoek ‘Gemeente in regie op woningbouw’ aan het college aangeboden. In het kader van de opgave ‘Gemeente in Regie’ is de afgelopen drie maanden door Berenschot onderzoek gedaan naar het onderwerp woningbouw. Met dit rapport ontvangt het college de bevindingen en de aanbevelingen van het onderzoek. Deze bevindingen en aanbevelingen zijn doorvertaald naar concrete verbeteracties. Deze verbeteracties zijn opgesteld in samenwerking met de interne woningbouwdeskundigen/stakeholders en dienen om een voorspelbare en wendbare partner te kunnen blijven in de snel veranderende woningbouw.  Voorgesteld besluit

  Verbeteracties in het kader van de opgave Gemeente in Regie op woningbouw vaststellen.

 • 16

  De heer Van Gool van het CDA heeft vragen gesteld over de reconstructie plan Zuid in Hazerswoude-dorp. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer Van Gool, namens de CDA-fractie, te beantwoorden met de bijgevoegde brief.

 • 17

  Gemeente Alphen aan den Rijn en de firma Alphaplan BV ondertekenen een (raam)overeenkomst Dienstverlening Vastgoed Onderhoud voor de periode van twee jaar (tot 31 december 2021) met de optie tot verlenging van twee maal één jaar. Deze overeenkomst komt tot stand na een Europese Openbare Aanbestedingsprocedure.
  Het doel van deze aanbestedingsprocedure betrof het selecteren van één geschikte organisatie waarmee een samenwerking wordt aangegaan voor het vastgoed onderhoud, het beheer, de voorbereiding, de meerjarenonderhoudsprogamma’s (MJOP’s) en de realisatie van projecten uit de MJOP’s om hiermee de kwaliteit, het instandhoudingsniveau en daarmee de veiligheid en bruikbaarheid van de panden volgens de NEN 2767 te behouden.  Voorgesteld besluit

  Aangaan overeenkomst voor Dienstverlening Vastgoed Onderhoud tussen de Gemeente Alphen aan den Rijn en Alphaplan BV.

 • 18

  Participe voert voor Gemeente Alphen aan den Rijn de verstrekking van de individuele Wmo maatwerkvoorzieningen uit. Voor 2020 verleent het college Participe voorlopig een subsidie van € 2.406.856 voor uitvoering van deze taken. Het bijbehorende verstrekkingenbudget dat het college Participe beschikbaar stelt bedraagt € 11.105.000 .  Voorgesteld besluit

  1. Participe voor het jaar 2020 een voorlopige subsidie verlenen van € 2.406.856 voor de uitvoering van de taken op het gebied van individuele Wmo voorzieningen.
  2. Participe een verstrekkingenbudget beschikbaar stellen van € 11.105.000 voor de uitvoering van de taken op het gebied van individuele Wmo voorzieningen.
  3. Participe met bijgaande brief op de hoogte stellen van dit besluit.

 • 19

  Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Steekterpoort II heeft de gemeente nog één perceel grond nodig dat nog geen eigendom van de gemeente is. Met de eigenaar van het perceel is in december 2016 overeenstemming bereikt over de verwerving. Door een gewijzigde verkaveling is het noodzakelijk een nieuwe koopovereenkomst te sluiten. De gemeente krijgt hiermee alle percelen grond in eigendom die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein.  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van een koopovereenkomst voor de verwerving van een perceel grond nabij de Steekterweg voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Steekterpoort II;
  2. Het aangaan van een overeenkomst voor het laten vervallen van een erfdienstbaarheid;
  3. Wethouder Van As mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen in de overeenkomsten;
  4. De teamleider project- en accountmanagement te mandateren deze overeenkomsten aan te gaan en om volmacht aan de notaris te verlenen voor de notariële afwikkeling;
   
  5. De kosten voor deze verwerving ten laste te brengen van de grondexploitatie Steekterpoort.

 • 20

  Gemeente Alphen aan den Rijn levert een bijdrage aan evenementen die als doel hebben de aantrekkelijkheid en het imago van de gemeente te versterken voor bezoekers en inwoners. De gemeente streeft naar het stimuleren van toegankelijke en diverse evenementen, die verspreid over het jaar plaatsvinden. Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid, en in voldoende mate aansluiten bij de doelstellingen van Alphen Marketing. De organisatoren van het Winterfestijn in 2019 en het Bevrijdingsfestival, de 20 van Alphen en het Sportgala in 2020 ontvangen een bijdrage.  Voorgesteld besluit

  • in te stemmen met het toekennen van een exploitatiebijdrage ter hoogte van € 10.000,- voor de organisatie van het Winterfestijn in 2019.
  • in te stemmen met het toekennen van een bijdrage van maximaal € 37.850,- aan verschillende organisatoren voor de organisatie van evenementen in 2020 die een bijdrage leveren aan de citymarketingdoelstellingen van de gemeente.

 • 21

  In navolging van de brief die het college d.d. 26 november 2019 aan de gemeenteraad heeft gestuurd over de artikelen in het Algemeen Dagblad (AD) en het Leidsch Dagblad over GO! voor jeugd en het initiatief dat een aantal ouders heeft genomen om ervaringsverhalen te verzamelen, informeert het college de gemeenteraad over het vervolg.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde brief over GO! voor jeugd

 • 22

  Om vaarwegen in de gemeente te beschermen is de Vaarwegenverordening Alphen aan den Rijn 2019 opgesteld. De concept-Vaarwegenverordening is behandeld in de Raadscommissie ruimtelijk en economisch domein van 7 november 2019. Voorafgaand en tijdens de raadscommissie-vergadering is er door diverse insprekers aangegeven dat er geen draagvlak is voor de voorgestelde vastlegging van de vaarroutes in Boskoop. Ook zijn er vragen gesteld bij het voorbereidingstraject rondom het opnemen van vaarwegen in Boskoop. Op voorstel van de voorzitter van de commissie heeft de portefeuillehouder het raadsvoorstel teruggenomen. Met deze brief informeert het college de gemeenteraad over de wijze waarop er invulling wordt gegeven aan het behoud van de vaarwegen. In de bijlage is het gevolgde voorbereidingsproces van de vaarwegenverordening beschreven.  Voorgesteld besluit

  1. Met bijgevoegde brief de gemeenteraad te informeren over hoe het behoud van de vaarwegen wordt ingevuld.

 • 23

  Om beter te weten wat er leeft in Hazerswoude-Rijndijk Oost heeft het dorpsoverleg in de maanden november en december 2018 een enquête gehouden onder de inwoners. Het dorpsoverleg heeft de resultaten aangeboden op 6 november 2019 aan wethouder Gert-Jan Schotanus en toegezegd is dat het College met een reactie komt. Met bijgaande brief reageert het College op de uitslag van de enquête.  Voorgesteld besluit

  Bijgaande conceptbrief in reactie op de enquête aan dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost vaststellen.