Gemeenteraad

donderdag 30 januari 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

Mededelingen voor raadsleden:
Vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering mailen naar de griffie.
Het afgeven van een stemverklaring bij een hamerstuk dient u aan te melden.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De heer Morssink (D66) is met kennisgeving afwezig.
  De heer Bontekoe deelt een naamswijziging van zijn fractie mee: met ingang van de volgende vergadering wordt het Dorpen en Wijken Belangen.


  00:02:45 - 00:03:33 - Liesbeth Spies
  00:03:33 - 00:03:49 - Peter Bontekoe
  00:03:49 - 00:04:04 - Liesbeth Spies
  00:04:04 - 00:04:10 - Peter Bontekoe
  00:04:10 - 00:04:41 - Liesbeth Spies
  00:04:41 - 00:04:48 - Hans van Kuijk
  00:04:48 - 00:05:33 - Liesbeth Spies
 • 2
 • 3


  00:05:33 - 00:06:03 - Peter Bontekoe
  00:06:03 - 00:06:08 - Liesbeth Spies
  00:06:08 - 00:09:53 - Kees van Velzen
  00:09:53 - 00:10:03 - Peter Bontekoe
  00:10:03 - 00:10:49 - Kees van Velzen
  00:10:49 - 00:10:59 - Liesbeth Spies
  00:10:59 - 00:11:26 - Peter Bontekoe
  00:11:26 - 00:15:37 - Leo Maat
  00:15:37 - 00:15:59 - Peter Bontekoe
  00:15:59 - 00:16:26 - Leo Maat
  00:16:26 - 00:16:27 - Liesbeth Spies
  00:16:27 - 00:16:35 - Peter Bontekoe
  00:16:35 - 00:16:40 - Leo Maat
  00:16:40 - 00:16:45 - Peter Bontekoe
  00:16:45 - 00:16:47 - Liesbeth Spies
  00:16:49 - 00:17:00 - Peter Bontekoe
  00:17:00 - 00:17:01 - Liesbeth Spies
  00:17:01 - 00:17:09 - Peter Bontekoe
  00:17:28 - 00:18:42 - Kees van Velzen
  00:18:42 - 00:19:04 - Liesbeth Spies
  00:19:04 - 00:19:50 - José Huls
  00:19:50 - 00:20:39 - G.A. Groep-Eijsackers
  00:20:39 - 00:27:05 - Han de Jager
  00:27:05 - 00:27:16 - José Huls
  00:27:16 - 00:27:31 - G.A. Groep-Eijsackers
  00:27:31 - 00:28:27 - Liesbeth Spies
 • 4

  In de raadsvergadering wordt niet inhoudelijk ingegaan op de op deze lijst staande mededelingen en brieven. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de afdoeningsadviezen.  Besluit
  - De brieven genoemd onder 5i en 5p: voor kennisgeving aannemen; - Brief zwaar verkeer/verkeersveiligheid Dorpsstraat Hazerswoude Dorp: aan de orde stellen in rondvraag commissie RED op 6 februari as. - Memo raad RES Holland Rijnland: dankwoord van de heer Van Kuijk over wijze waarop dit is opgepakt met als resultaat een extra participatiemoment voor de raad en een verbinding met lokaal beleid.

  00:28:27 - 00:28:35 - Henk Goes
  00:28:35 - 00:28:46 - Liesbeth Spies
  00:28:46 - 00:29:06 - Hans van Kuijk
  00:29:06 - 00:29:22 - Liesbeth Spies
  00:29:22 - 00:29:35 - Peter Bontekoe
  00:29:35 - 00:29:38 - Liesbeth Spies
  00:29:38 - 00:29:39 - Peter Bontekoe
  00:29:44 - 00:30:05 - Liesbeth Spies
  00:30:05 - 00:30:31 - Hans van Kuijk
  00:30:31 - 00:30:39 - Liesbeth Spies
  00:30:39 - 00:31:00 - Jeroen van Gool
  00:31:00 - 00:31:12 - Liesbeth Spies
  00:31:12 - 00:31:55 - Marijke Kottenhagen
  00:31:55 - 00:32:28 - Liesbeth Spies
  00:32:55 - 00:33:41 - Hans van Kuijk
  00:33:41 - 00:34:06 - Liesbeth Spies
 • 4.1
 • 4.1.a
 • 4.1.b

  Op 20 november 2019 vond het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (BO MIRT) plaats. In dit overleg zijn afspraken gemaakt over lopende en nieuwe regionale ontwikkelingen op het gebied van infrastructuur en ruimte. De raad wordt met dit memo geïnformeerd over de zaken en ontwikkelingen die voor onze gemeente van belang zijn.


 • 4.1.c

  Het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2020 is het tweede programma dat voortvloeit uit de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Alphen aan den Rijn (IVB) dat op 22 november 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het veiligheidsbeleid zijn zes prioriteiten voor de jaren 2019-2022 vastgesteld: verbinding veiligheid en sociale domein versterken; ondermijning aanpakken; verder ontwikkelen aanpak radicalisering en polarisatie; kader ontwikkelen voor de regierol op fysieke veiligheid; veiligheidsrisico’s in kaart brengen die voortkomen uit de veranderende samenleving; integrale aanpak versterken door een strategische inzet voor de gemeentelijke handhavers als partner in integrale teams voor wijkveiligheid en – leefbaarheid. In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's wordt aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan de prioriteiten en de wettelijke taken uit het beleid.  Voorgesteld besluit

  • het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2020 vast te stellen
  • het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2020 ter informatie aan de raad aan te bieden

 • 4.1.d

  Het huisvestingsplan bijzondere groepen richt zich op de huisvestingsvragen van inwoners in een kwetsbare sociale situatie die in de regel niet in staat zijn in hun eigen huisvestingsbehoefte te voorzien of deze te behouden zonder ondersteuning. Denk hierbij aan:

  • inwoners met ernstige psychische problemen;
  • dak- en thuislozen;
  • inwoners met een licht verstandelijke beperking;
  • jongeren die uitstromen uit de intramurale jeugdhulp;
  • ex-gedetineerden;
  • overig.  Voorgesteld besluit

  1. Uitgangspunten bij de huisvesting van bijzondere groepen vaststellen;
  2. Activiteiten ten behoeve van passend huisvesten van bijzondere groepen uitvoeren;
  3. Huisvestingsplan ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad via de lijst ingekomen stukken.


  Besluit
  Collegebesluit huisvestingsplan bijzondere groepen en prestatieafspraken woningcorporaties betrekken bij dossier wonen/miniconferentie wonen (via agendacommissie)
 • 4.1.e

  De cliëntenadviesraad heeft twee (ongevraagde) adviezen uitgebracht over het project “Koudekerk Rollatorproof” en het ondertekenen van het VNG Manifest “Iedereen doet mee”. De cliëntenadviesraad adviseert om op korte termijn een inventarisatie te maken van alle knelpunten op het gebied van de toegankelijkheid in de hele Gemeente Alphen aan den Rijn en deze zo spoedig mogelijk weg te nemen. Daarnaast adviseert de cliëntenadviesraad dat de gemeente het VNG Manifest “Iedereen doet mee” ondertekent.

  Met de invoering van het VN-Verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking moeten gemeenten gaan aangeven hoe zij uitvoering geven aan het tot stand komen van een inclusieve samenleving. De gemeente Alphen aan den Rijn is hier voortvarend mee aan de slag gegaan wat heeft geresulteerd in de startnotitie “Alphense Inclusie Agenda” die inmiddels door de raad is vastgesteld.
  Een inclusieve samenleving is echter niet in één dag bereikt. Op meerdere terreinen en schaalniveaus zijn er binnen de samenleving maatregelen en activiteiten noodzakelijk om dat doel te bereiken.
  Het uitgangspunt van het VN-Verdrag is dat er gewerkt moet worden aan een geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid. Dit betekent dat er van de verschillende partijen (o.a. gemeenten) niet kan worden verwacht dat ze alles in één keer volledig toegankelijk maken. De overheid adviseert gemeenten om toegankelijkheid integraal mee te nemen in bestaande bouw- en reconstructieplannen. Het initiatief voor Koudekerk rollatorproof komt van het Dorpsoverleg Koudekerk en richt zich op de brede integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte. De gemeente ondersteunt dit initiatief omdat er voldoende aanleiding voor is. De kern Koudekerk aan den Rijn kent een groot aandeel ouderen en dat aandeel zal ook de komende jaren groeien. Wij waarderen de inspanningen die de dorpsbewoners leveren op dit onderwerp en faciliteren het proces en dragen kennis bij. Daarnaast worden verschillende woonwijken in Koudekerk op dit moment en in de komende jaren gereconstrueerd, zodat verschillende knelpunten in lopende werkzaamheden kunnen worden meegenomen.
  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om het VNG-Manifest “Ïedereen doet mee” nog niet te ondertekenen maar eerst inhoudelijk verder uitwerking te geven aan de Alphense Inclusie Agenda.  Voorgesteld besluit

  Het advies van de cliëntenadviesraad over het project “Koudekerk rollatorproof” beantwoorden conform bijgaande brief

 • 4.1.f

  Tijdens de Algemene Beschouwingen van 31 oktober 2019 heeft de raad verzocht om een stand van zaken van de ontwikkelingen rondom de huisartsenpoedpost in Alpen aan den Rijn. Aanleiding hiervoor is berichtgeving dd. juli 2018 door de Stichting Samenwerkende Huisartsen Rijnland (SHR) en de Doktersdienst Duin- en Bollenstreek (DDDB) waarin de organisaties aangegeven scenario’s uit te uitwerken voor een passende dekking van de toekomstige huisartsenspoedzorg in de regio.


 • 4.1.g

  Een groen schoolplein draagt bij aan een goede ontwikkeling van het kind. Zij leren al op jonge leeftijd om duurzaam te denken en te handelen. De scholen in Alphen aan den Rijn worden gestimuleerd om het schoolplein te vergroenen en klimaat-adaptief te maken. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven om hier actief mee aan de slag te gaan. Vandaag heeft het college besloten om een deel van de kosten die deelnemende scholen hiervoor maken te vergoeden. Naast financiële middelen ondersteunt de gemeente ook in de vorm van acties zoals een schoolplein-vergroen-actie met behulp van
  omgevingsvakmannen, Operatie Steenbreek en samen met kinderen bomen snoeien. Bovendien kunnen scholen verzoeken indienen voor moestuinbakken, bijenhotels en wormenhotels.


 • 4.1.h

  In het coalitieakkoord is afgesproken te onderzoeken of het aantal m2 zwemwater kan worden uitgebreid met het realiseren van een zwembad in Boskoop. Dit onderzoek is gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat de aanleg van een zwembad tot hoge investeringskosten voor de gemeente leidt. Daarnaast is een structurele exploitatiebijdrage van de gemeente noodzakelijk om deze voorziening in stand te houden na realisatie. Ook heeft het realiseren van een zwembad mogelijk negatieve gevolgen voor de bestaande zwemvoorzieningen (sluiting), met name in Hazerswoude-Dorp. Het college gaat zich inzetten om de bestaande zwemvoorzieningen in Hazerswoude-Dorp en Koudekerk te versterken. Het college gaat in samenspraak met de besturen van deze zwembaden de overeenkomsten vernieuwen zodat deze besturen de komende jaren zelfstandig kunnen blijven exploiteren.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het onderzoek ‘Quick scan zwembad Boskoop en exploitatie openluchtzwembaden’;
  2. Op basis van dit onderzoek geen verdere initiatieven nemen voor het realiseren van een zwembad in Boskoop;
  3. In samenwerking met de besturen van de zwembaden De Hazelaar en het Prins Willem Alexanderbad (PWA-bad) komen tot nieuwe overeenkomsten waarin de besturen de komende 10 jaren zelfstandig verantwoordelijk blijven voor de exploitatie van deze zwembaden;
  4. De raad te informeren via bijgevoegde brief.

 • 4.1.i

  Per 1 januari 2020 start gemeente Alphen aan den Rijn met een nieuwe onafhankelijke Adviesraad sociaal domein. Hiervoor zocht het college een nieuwe voorzitter en een nieuwe voorzitter. Op 22 november 2019 is gestart met het werven van een voorzitter en een vicevoorzitter door het openstellen van een vacature en het voeren van selectiegesprekken door een selectiecommissie. Op 17 december 2019 heeft het college besloten een voorzitter en een vicevoorzitter te benoemen.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het advies selectiecommissie waarin aan het college een voorzitter en een vicevoorzitter van de Adviesraad sociaal domein wordt
   voorgedragen.
  2. Instemmen met het besluit tot het benoemen van de heer J.G. van Arkel als voorzitter van de Adviesraad sociaal domein.
  3. Instemmen met het besluit tot het benoemen van F. van der Schot als vicevoorzitter van de Adviesraad sociaal domein.
  4. Bijgaande brief aan de raad te versturen.

 • 4.1.j

  De gemeente is eigenaar van een perceel grond aan de Tankval/Gouwelandenlaan op bedrijventerrein De Schans II. Dit perceel was gereserveerd voor een hotelontwikkeling vanwege de directe ontsluiting langs de N-11. De gemeente heeft met Van der Valk overeenstemming bereikt over de verkoop van de kavel voor een hotel met 140 kamers met bijbehorende zalen en een restaurant.


 • 4.1.k

  Om vaarwegen in de gemeente te beschermen is de Vaarwegenverordening Alphen aan den Rijn 2019 opgesteld. De concept-Vaarwegenverordening is behandeld in de Raadscommissie ruimtelijk en economisch domein van 7 november 2019. Voorafgaand en tijdens de raadscommissie-vergadering is er door diverse insprekers aangegeven dat er geen draagvlak is voor de voorgestelde vastlegging van de vaarroutes in Boskoop. Ook zijn er vragen gesteld bij het voorbereidingstraject rondom het opnemen van vaarwegen in Boskoop. Op voorstel van de voorzitter van de commissie heeft de portefeuillehouder het raadsvoorstel teruggenomen. Met deze brief informeert het college de gemeenteraad over de wijze waarop er invulling wordt gegeven aan het behoud van de vaarwegen. In de bijlage is het gevolgde voorbereidingsproces van de vaarwegenverordening beschreven.  Voorgesteld besluit

  1. Met bijgevoegde brief de gemeenteraad te informeren over hoe het behoud van de vaarwegen wordt ingevuld.


  Besluit
  Collegebesluit behoud Vaarwegen: de heer Bontekoe komt i.o.m. wethouder Van Velzen met een voorstel voor Boskoopse vaarwegen ter agendering in maartcyclus (via agendacommissie)
 • 4.1.l

  In navolging van de brief die het college d.d. 26 november 2019 aan de gemeenteraad heeft gestuurd over de artikelen in het Algemeen Dagblad (AD) en het Leidsch Dagblad over GO! voor jeugd en het initiatief dat een aantal ouders heeft genomen om ervaringsverhalen te verzamelen, informeert het college de gemeenteraad over het vervolg.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad te informeren via bijgevoegde brief over GO! voor jeugd

 • 4.1.m

  Op grond van de wet (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht) zijn we verplicht jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen waarin we aangeven welke activiteiten we in een jaar zullen uitvoeren op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht. In maart 2018 is het beleidsplan VTH Wabo 2018-2021 vastgesteld. In dit beleidsplan zijn de uitgangspunten voor het uitvoerings- en handhavingsbeleid van de Wabo vastgesteld. Het Uitvoeringsprogramma 2020 is opgesteld op basis van dit beleidsplan.  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Wabo 2020.
  2. Het uitvoeringsprogramma ter informatie aan de raad aanbieden via de lijst van ingekomen stukken en aan de Provincie Zuid-Holland aanbieden in het kader van interbestuurlijk toezicht.

 • 4.1.n

  De jaarwisseling is in Alphen aan den Rijn doorgaans een veilige en feestelijke festiviteit.
  Naast een gezellig samenzijn behoort het afsteken van vuurwerk ook tot deze traditie.
  Het afsteken van vuurwerk is het gehele jaar door verboden met uitzondering van de jaarwisseling (31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur).
  Het afsteken van categorie 1 vuurwerk (kindervuurwerk of fop-en-schertsvuurwerk) is het gehele jaar door wel toegestaan. Het afsteken van vuurwerk kan schade en overlast veroorzaken voor mensen, maar ook voor dieren en milieu. Stichting Vogelpark Avifauna heeft een verzoek ingediend om een vuurwerkvrije zone in te stellen voor komende jaarwisseling.
  Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn is ervoor gekozen om het gebied ten zuiden van Avifauna (Heempad) aan te wijzen als vuurwerkvrije zone.
  Dit betekent dat er in bovengenoemd gebied ook tussen 31 december 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur geen vuurwerk afgestoken mag worden. De burgemeester doet een beroep op alle inwoners om zich te realiseren dat vuurwerk overlast en schade kan veroorzaken.
  Gun iedereen een fijne jaarwisseling, ga respectvol met elkaar om, voorkom overlast voor mens en dier en steek geen vuurwerk af in de directe omgeving van dieren.  Voorgesteld besluit

  • vast te stellen het “Aanwijzingsbesluit extra vuurwerkvrije zone jaarwisseling 2019-2020 Alphen aan den Rijn"

 • 4.1.o

  Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Steekterpoort II heeft de gemeente nog één perceel grond nodig dat nog geen eigendom van de gemeente is. Met de eigenaar van het perceel is in december 2016 overeenstemming bereikt over de verwerving. Door een gewijzigde verkaveling is het noodzakelijk een nieuwe koopovereenkomst te sluiten. De gemeente krijgt hiermee alle percelen grond in eigendom die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein.  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van een koopovereenkomst voor de verwerving van een perceel grond nabij de Steekterweg voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Steekterpoort II;
  2. Het aangaan van een overeenkomst voor het laten vervallen van een erfdienstbaarheid;
  3. Wethouder Van As mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen in de overeenkomsten;
  4. De teamleider project- en accountmanagement te mandateren deze overeenkomsten aan te gaan en om volmacht aan de notaris te verlenen voor de notariële afwikkeling;
   
  5. De kosten voor deze verwerving ten laste te brengen van de grondexploitatie Steekterpoort.

 • 4.1.p

  De cliëntenadviesraad heeft twee (ongevraagde) adviezen uitgebracht over het project “Koudekerk Rollatorproof” en het ondertekenen van het VNG Manifest “Iedereen doet mee”. De cliëntenadviesraad adviseert om op korte termijn een inventarisatie te maken van alle knelpunten op het gebied van de toegankelijkheid in de hele Gemeente Alphen aan den Rijn en deze zo spoedig mogelijk weg te nemen. Daarnaast adviseert de cliëntenadviesraad dat de gemeente het VNG Manifest “Iedereen doet mee” ondertekent.

  Met de invoering van het VN-Verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking moeten gemeenten gaan aangeven hoe zij uitvoering geven aan het tot stand komen van een inclusieve samenleving. De gemeente Alphen aan den Rijn is hier voortvarend mee aan de slag gegaan wat heeft geresulteerd in de startnotitie “Alphense Inclusie Agenda” die inmiddels door de raad is vastgesteld.
  Een inclusieve samenleving is echter niet in één dag bereikt. Op meerdere terreinen en schaalniveaus zijn er binnen de samenleving maatregelen en activiteiten noodzakelijk om dat doel te bereiken.
  Het uitgangspunt van het VN-Verdrag is dat er gewerkt moet worden aan een geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid. Dit betekent dat er van de verschillende partijen (o.a. gemeenten) niet kan worden verwacht dat ze alles in één keer volledig toegankelijk maken. De overheid adviseert gemeenten om toegankelijkheid integraal mee te nemen in bestaande bouw- en reconstructieplannen. Het initiatief voor Koudekerk rollatorproof komt van het Dorpsoverleg Koudekerk en richt zich op de brede integrale toegankelijkheid van de openbare ruimte. De gemeente ondersteunt dit initiatief omdat er voldoende aanleiding voor is. De kern Koudekerk aan den Rijn kent een groot aandeel ouderen en dat aandeel zal ook de komende jaren groeien. Wij waarderen de inspanningen die de dorpsbewoners leveren op dit onderwerp en faciliteren het proces en dragen kennis bij. Daarnaast worden verschillende woonwijken in Koudekerk op dit moment en in de komende jaren gereconstrueerd, zodat verschillende knelpunten in lopende werkzaamheden kunnen worden meegenomen.
  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om het VNG-Manifest “Ïedereen doet mee” nog niet te ondertekenen maar eerst inhoudelijk verder uitwerking te geven aan de Alphense Inclusie Agenda.  Voorgesteld besluit

  Het advies van de cliëntenadviesraad over de ondertekening VNG Manifest “Iedereen doet mee” beantwoorden conform bijgaande brief

 • 4.1.q

  Op 12 december 2019 heeft de gemeenteraad besloten geen wensen en bedenkingen te hebben tegen de verwerving van de gronden en opstallen van de stichting Alphens Tennispark (SAT). Gelijktijdig heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van het investeringskrediet om de aankoop te doen. Het college heeft besloten om de gronden en opstallen van SAT over te nemen per 15 januari 2020. Daarnaast is besloten om de leningenportefeuille met gemeentegarantie van SAT over te nemen.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de overeenkomst tussen stichting Alphens Tennisparken en gemeente;
  2. De gronden en opstallen stichting Alphens Tennispark over te nemen per 15 januari 2020;
  3. De leningenportefeuille met gemeentegarantie:
    Rabobank (leningnummer O3443)
    De Nederlandse Waterschapsbank (leningnummers 1-29477, 1-29478, 1-29479, 1-29481)
   ter waarde van € 3.435.512,08 (per 4/1/2020) over te nemen.

 • 4.1.r

  De leerplichtwet bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd dient te worden over de resultaten van de uitvoering van de leer- en kwalificatieplicht.
  In het schooljaar 2018-2019 is het aantal leerplichtincidenten (5-16 jarigen) toegenomen t.o.v. het vorige schooljaar. Voor kwalificatieplicht (16-18 jarigen) is er eveneens sprake van een toename. Het afgelopen schooljaar heeft het team extra aandacht besteed aan de scholen voor voortgezet onderwijs en de aanscherping van het verzuimprotocol. Dit is terug te zien in het groeiend aantal meldingen die de leerplichtconsulten hebben ontvangen. Door de goede samenwerking met het onderwijs, GO voor Jeugd en de jeugdgezondheidszorg heeft de gemeente de leerplichtigen daarom beter in beeld. Naast een stijgend aantal incidenten signaleren de leerplichtconsulenten overigens ook een meer complexe problematiek in de casussen  Voorgesteld besluit

  Het jaarverslag leerplicht en kwalificatieplicht 2018-2019 vaststellen en de raad hierover informeren.

 • 4.1.s

  In het Raadsbesluit van 12 december 2017 (ZGW 164517), het raadsbesluit van 20 november 2018 (ZGW 218957) en in het collegebesluit van 23 mei 2019 (ZGW 249453) is onder andere besloten om de verbouwing en de werkzaamheden vanuit het MJOP van theater Castellum in de zomer van 2020 uit te voeren. In het raadsbesluit van 28 mei 2019 (ZGW 249453) Is besloten om de voorbereiden van de verbouwing van het pand Castellum te richten op de kernfuncties ‘theater en bioscoopvoorziening’ en de in-huizing van Studio Alphen. Het ontwerp is hier op aangepast en de realisatie kan binnen het vastgestelde investeringsbudget worden uitgevoerd. In het raadsbesluit van 3 december 2019 (ZGW 279911) is besloten door te gaan met de verbouwing van theater Castellum. De opdracht om het werk verder uit te werken tot een Uitvoeringsgereed Ontwerp wordt in januari 2020 verstrekt. In het begin van het tweede kwartaal van 2020 krijgen de aannemers definitieve uitvoeringsopdracht om de verbouwingen en de werkzaamheden vanuit het MJOP te starten in juni 2020. De oplevering van alle werkzaamheden vindt half oktober 2020 plaats.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het Definitief Ontwerp van de verbouwing van theater Castellum.
  2. De opdracht aan Blanksma Groep (bouwkundig aannemer) te gunnen voor de inschrijfsom ad € 1.400.000,-;
  3. De opdracht aan BAM Bouw en Techniek B.V. (werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties) te gunnen
   voor de inschrijfsom € 1.400.000,-;
  4. De opdrachtverstrekking voor de uitwerking van het Uitvoeringsgereed Ontwerp ter waarde van totaal € 2.800.000,-
   ten laste te brengen van het project verbouwing- en MJOP van theater Castellum conform de afgesproken dekking.

 • 4.1.t

  Middels een raadsbrief brengt het college de raad op de hoogte van het verloop van de jaarwisseling 2019-2020. De jaarwisseling is dit jaar relatief rustig verlopen. In Alphen aan den Rijn hebben zich geen grote incidenten voorgedaan. De afsteektijden zijn over het algemeen goed gerespecteerd. Ook hebben veel inwoners hun steentje bijgedragen door vuurwerkafval zelf op te ruimen. Op 2 januari hebben ongeveer 80 medewerkers van de gemeente zich ingezet om het openbaar gebied weer schoon te krijgen.  Voorgesteld besluit

  De raadsbrief verloop Jaarwisseling 2019-2020 vast te stellen en te verzenden aan de raad.

 • 4.1.u

  Per 1 juli 2017 is de gemeente gestart met cameratoezicht in de Julianastraat en Hooftstraat in Alphen aan den Rijn. In het convenant met de politie hebben we vastgelegd dat we na twee jaar het cameratoezicht zouden evalueren. Voor de evaluatie is een rapportage door de politie opgesteld met de belangrijkste bevindingen. Hieruit blijkt dat de resultaten tot dusver positief zijn. Over twee jaar wordt besloten of de gemeente doorgaat met het cameratoezicht.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de resultaten van het cameratoezicht in de Hooftstraat en Julianastraat in Alphen aan den Rijn;
  2. Deze ter informatie aan de gemeenteraad te zenden.

 • 4.1.v

  Gemeente Alphen aan den Rijn, woningcorporaties Habeko Wonen, Woonforte en hun huurdersorganisaties ondertekenden prestatieafspraken voor de periode 2017-2021. Hierin is vastgelegd wat ieders bijdrage is aan de volkshuisvestelijke opgaven in onze gemeente. Ieder jaar actualiseren we de opgave en de bijdrage van alle partijen in jaarafspraken. Het college ondertekent deze afspraken en verbindt zich daarmee aan de gemaakte afspraken. De partijen kunnen op basis van deze afspraken elkaar aanspreken op hun inzet.  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van de Prestatieafspraken 2020 tussen de Gemeente Alphen aan den Rijn, Habeko wonen, Woonforte en hun huurdersorganisaties.

 • 4.1.w

  De wereld verandert in een rap tempo. De samenleving wordt complexer en dynamischer en dat brengt onzekerheden met zich mee. Voor overheden de uitdaging om zich aan te passen om mee te kunnen bewegen op de dynamiek van de samenleving. In deze context hebben we als gemeente Alphen aan den Rijn in het sociaal domein te maken met een groot speelveld waarin meerdere organisaties zich bewegen op veel verschillende, maar ook samenhangende vlakken. Van jeugdzorg tot sportstimulering, van dagbesteding tot huishoudelijke ondersteuning, van de bibliotheek tot de begeleiding van statushouders en nog veel meer.
  Dit speelveld gaat per 2021 veranderen. Het gaat specifiek om een aantal onderdelen van het sociaal domein waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Meerdere opdrachten en subsidies die we als gemeente hebben gegeven, lopen definitief af per januari 2021. Daarnaast krijgt we nieuwe taken, ook per januari 2021.
  Bundels Preventie en Voorschoolse Educatie
  Op basis van het participatietraject in het voorjaar van 2019 en de geleerde lessen van de afgelopen jaren, zijn bundels geformuleerd die gelden voor de wijze waarop Gemeente Alphen aan den Rijn vanaf 2021 haar opdrachten, dan wel subsidie-uitvragen, gaat uitzetten. Voor twee van deze bundels is het college voornemens de uitvoering te financieren via een meerjarige subsidierelatie. Daarom geeft het college nu de concept subsidieregelingen Preventie 2021 en Voorschoolse educatie, leesbevordering en ouderbetrokkenheid 2021 vrij voor inspraak.  Voorgesteld besluit

  • Concept Subsidieregeling Preventie 2021 vrijgeven voor inspraak
  • Concept Subsidieregeling Voorschoolse educatie, leesbevordering en ouderbetrokkenheid 2021 vrijgeven voor inspraak

 • 4.1.x

  In de bijlage treft u een brief aan van onze regioburgemeester, de heer Remkes, namens de 27 gemeenten in de politie-eenheid Den Haag. De brief is gericht aan de minister van Justitie en Veiligheid met een roep om aandacht voor het nijpende capaciteitsprobleem bij de politie in onze eenheid.


 • 4.1.y

  In 2019 en 2020 herdenken we het eindigen van de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven. De wens is door het college en de gemeenteraad uitgesproken om extra aandacht te besteden aan de viering hiervan. Daarnaast wil het college initiatieven vanuit de samenleving ondersteunen en samenbrengen tot één programma voor de hele gemeente.
  In een raadsbrief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste stand van zaken van de viering van 75 jaar vrijheid in 2020.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad schriftelijk te informeren over de laatste stand van zaken rondom de viering van 75 jaar vrijheid in 2020.

 • 4.2
 • 4.2.a

  Aan de Rijndijk / Willem Kloosstraat in Hazerswoude-Rijndijk bevindt zich de locatie van het voormalige bedrijf ‘Carrier’. De huidige eigenaar/initiatiefnemer wenst deze locatie te transformeren naar een nieuw woongebied met 28 woningen. De locatie heeft een prominente plek in Hazerswoude-Rijndijk en heeft een sterke relatie met ontwikkelingen in de omgeving. Het ontwikkelen van woningbouw op de Carrierlocatie is een kans om aan de Rijndijk / Willem Kloosstraat een nieuw gezicht te maken en een entree tot het centrum vorm te geven. Ter plaatse van het plangebied is het bestemmingsplan ‘Watertoren e.o.’ vigerend. Om de beoogde woningbouwontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan ‘Watertoren e.o.’ worden herzien. Daartoe wordt een bestemmingsplan ‘Carrier terrein, Hazerswoude-Rijndijk’ opgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. de procedure, ex artikel 3.8 onder a Wro, voor het ontwerpbestemmingsplan te starten;
  2. het ontwerpbestemmingsplan met plannaam 'Carrier terrein, Hazerswoude-Rijndijk, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0484.HRcarrierterrein-ON01, digitaal met de bijbehorende bestanden en afgeleide analoge verbeeldingen vast te stellen;
  3. in te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor het wegverkeerslawaai Rijndijk en dit ontwerpbesluit gezamenlijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a
   Wro, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn;
  5. geen plan-MilieuEffectRapportage maken, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  6. de raad te informeren via de lijst van mededelingen;
  7. nadat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor een ieder voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen, opnieuw in deze zaak te besluiten en daarbij de raad voor te stellen het bestemmingsplan vast te stellen;
  8. wethouder Van As te mandateren eventuele tekstuele aanpassingen (updates) door te voeren in het onder punt 2 genoemde bestemmingsplan tot uiterlijk het moment van vaststellen door de gemeenteraad.

 • 4.3
 • 4.3.a

  Op 28 februari 2019 is middels een notitie aan college inzicht gegeven in de verkeersonveilige punten op de Zijde te Boskoop. Aan deze notitie is een matrix gekoppeld met verbetervoorstellen voor de Zijde. In de matrix zijn 14 maatregelen op 14 locaties uitgewerkt variërend van kleine tot zeer ingrijpende aanpassingen.
  Het college heeft kennis genomen van de matrix en besluit om een aantal maatregelen uit de matrix uit te voeren en zo een aantal locaties voor langzaam verkeer op de Zijde verkeersveiliger te maken.  Besluit
  Collegebesluit verbeteren verkeersveiligheid Zijde: complimenten de heer Van Kuijk over wijze waarop nadere invulling is gegeven aan motie;
 • 4.3.b

  In de periode van 24 september 2019 t/m 4 november 2019 is er bij team Toezicht en Handhaving en Team Inspectie een Pilot Bodycams gerealiseerd met als doel de veiligheid van onze handhavers te kunnen blijven waarborgen. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie van de pilot kan worden geconcludeerd dat het dragen van een bodycam een positieve bijdrage levert aan het veiligheidsgevoel van de handhaver zonder dat de privacy van de burger of handhaver in het geding is. Daartoe bestaat de wens en de noodzaak de bodycam op te nemen als standaarduitrusting van Team Toezicht en Handhaving én twee bodycams beschikbaar te stellen bij Team Inspectie.  Voorgesteld besluit

  1. Op basis van de uitkomsten van de Pilot Bodycams 28 bodycams aan te schaffen, waarvan 26 worden toegevoegd aan de standaarduitrusting van Team Toezicht en Handhaving en 2 bodycams beschikbaar worden gesteld voor Team Inspectie.
  2. De raad voor te stellen de aanschafkosten van de bodycams ad € 34.000 te dekken uit de Reserve Veiligheid.
  3. De raad voor te stellen de onttrekking aan de Reserve Veiligheid bij de Voorjaarsnota 2020 te verwerken.
  4. De jaarlijkse kosten voor cloudcapaciteit en licenties ad € 10.080 te dekken uit de lijnbudgetten van het team Handhaving.

 • 4.4
 • 4.4.a

  De heer Van Gool van het CDA heeft vragen gesteld over de reconstructie plan Zuid in Hazerswoude-dorp. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer Van Gool, namens de CDA-fractie, te beantwoorden met de bijgevoegde brief.


  Besluit
  Vragen n.a.v. beantwoording art 40 vragen Reconstructie plan zuid Hazerswoude-Dorp: aan de orde stellen in rondvraag commissie Red 6 februari as.
 • 4.4.b

  Mevrouw Noordermeer, Fractievoorzitter VVD Alphen aan den Rijn, heeft vragen gesteld over de speelplaatsen in de Gemeente Alphen aan den Rijn. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw Noordermeer, Fractievoorzitter VVD Alphen aan den Rijn, te
  beantwoorden door middel van de bijgevoegde brief.

 • 4.4.c
 • 4.4.d
 • 4.4.e
 • 4.5

 • 4.6
 • 4.6.a
 • 4.6.b
 • 4.7
 • 4.7.1

  Volgens het rooster van aftreden, treedt de heer R. van der Raaij per 1 januari 2020 af als lid raad van toezicht. In overeenstemming met artikel 11, lid 4 van de statuten Stichting Scala College en Coenecoop College is de heer Van der Raaij eenmalig onmiddellijk herbenoembaar. In de vergadering van 4 december 2019 heeft de Raad van Toezicht van de Stichting Scala College en Coenecoop College daarom besloten de gemeenteraad voor te stellen, de heer R. van der Raaij per 1 januari 2020 te herbenoemen als lid van de raad van toezicht.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad via de lijst van antwoord-brieven voor te stellen in te stemmen met de herbenoeming van de heer R. van der Raaij als lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Scala College en Coenecoopcollege per 1 januari 2020.

 • 5

  In de raadsvergadering van 30 november 2019 heeft de raad een motie vastgesteld waarin wordt bepaald dat de griffie de mogelijkheden uitwerkt om een eigen raadswerkgroep gedragscode in te stellen. Dit raadsvoorstel geeft die mogelijkheid aan en heeft als resultaat een besluit tot het instellen van de Raadswerkgroep Gedragscode c.a. Tevens zal deze raadswerkgroep alle overige codes, reglementen en verordeningen inzake de werkwijze van de raad en zijn commissies op inhoud en toepassing toetsen en herijken en vernieuwing voorbereiden.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit, met de stemmen van de fracties BA, RGL en SP tegen: tot het instellen de Raadswerkgroep Gedragscode c.a. (art. 84 GW) met als missie: “het voorbereiden van vernieuwing van de Gedragscode bestuurders Alphen aan den Rijn, mede op basis van doorontwikkeling van wetgeving, en het periodiek toetsen van de uitvoering van deze gedragscode (s) en casuïstiek, alsmede de herijking van overige codes, reglementen en verordeningen inzake de werkwijze van raad en commissies. Brengt advies uit aan de raad”. Samenstelling: per raadsfractie één raadslid. Tot voorzitter wordt de heer E. Straver benoemd en tot plv. voorzitter de heer J.N. van Gool.

  Aangenomen moties
  Titel
  Motie van afkeuring in verband met lekken van vertrouwelijke informatie

  00:34:06 - 00:36:15 - Ank de Groot-Slagter
  00:36:15 - 00:36:26 - Liesbeth Spies
  00:36:26 - 00:36:52 - Hans van Kuijk
  00:36:52 - 00:36:58 - Liesbeth Spies
  00:36:58 - 00:39:14 - Anouk Noordermeer
  00:39:14 - 00:39:22 - Liesbeth Spies
  00:39:22 - 00:41:07 - Ernst Jan Straver
  00:41:07 - 00:42:52 - Ank de Groot-Slagter
  00:42:52 - 00:43:18 - Hans van Kuijk
  00:43:18 - 00:43:35 - Ank de Groot-Slagter
  00:43:35 - 00:43:42 - Liesbeth Spies
  00:43:42 - 00:44:04 - Hans van Kuijk
  00:44:04 - 00:44:32 - Ank de Groot-Slagter
  00:44:32 - 00:45:16 - Wil Verschuur
  00:45:16 - 00:45:29 - Liesbeth Spies
  00:45:29 - 00:45:53 - Ank de Groot-Slagter
  00:45:53 - 00:45:57 - Liesbeth Spies
  00:45:57 - 00:47:00 - Iris van de Kolk
  00:47:00 - 00:47:10 - Liesbeth Spies
  00:47:10 - 00:48:11 - René Driesen
  00:48:11 - 00:48:22 - Iris van de Kolk
  00:48:22 - 00:48:58 - René Driesen
  00:48:58 - 00:49:15 - Anouk Noordermeer
  00:49:15 - 00:49:39 - René Driesen
  00:49:39 - 00:50:07 - Hans van Kuijk
  00:50:07 - 00:50:23 - Iris van de Kolk
  00:50:23 - 00:50:28 - Hans van Kuijk
  00:50:28 - 00:51:09 - Anouk Noordermeer
  00:51:09 - 00:51:33 - René Driesen
  00:51:33 - 00:52:29 - André de Jeu
  00:52:29 - 00:52:39 - Liesbeth Spies
  00:52:39 - 00:53:14 - Iris van de Kolk
  00:53:14 - 00:54:15 - André de Jeu
  00:54:15 - 00:55:01 - Gert van den Ham
  00:55:01 - 00:55:23 - André de Jeu
  00:55:23 - 00:55:30 - Gert van den Ham
  00:55:30 - 00:55:36 - Liesbeth Spies
  00:55:36 - 00:55:41 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:56:18 - 00:58:37 - Liesbeth Spies
 • 5.a

  Resultaat stemming:


  Besluit
  • Het lekken van vertrouwelijke informatie ten zeerste afgekeurd dient te worden; • Bij de politie melding gemaakt moet worden van het sterke vermoeden van lekken van vertrouwelijke informatie; • Alles in het werk gesteld moet worden om dit soort lekken in de toekomst onmogelijk te maken en de nieuw te vormen Raadswerkgroep dit ook meeneemt in haar opdracht.
 • 5.b
 • 6

  Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Opvallende wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zijn o.a.: het eenzijdige aanstellingsbesluit (benoeming) wordt een tweezijdige arbeidsovereenkomst; in plaats van de CAR-UWO is er de Cao Gemeenten, en bij ontslag eerst een toets door UWV of kantonrechter i.p.v. geen toets vooraf. Alle benodigde wijzigingen zijn verwerkt in bestaande regelingen voor het gemeentelijk personeel, waarbij het college bevoegd gezag is. Aangezien het werkgeverschap voor het personeel van de Griffie bij de raad ligt - dat wijzigt namelijk niet door de Wnra – is er een tweetal verordeningen, waarin aanpassingen moeten worden aangebracht om deze in overeenstemming te brengen met de Wnra. Dit raadsvoorstel is gericht op de vaststelling van die twee aangepaste verordeningen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit unaniem de verordeningen werkgeverscommissie griffie(r) en instelling en organisatie van de griffie vast te stellen per 1 januari 2020 en per die datum mevrouw J.A.M. Timmerman-Harmsen aan te wijzen als griffier en de heer J.A.A. Augustinus aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.
 • 7

  Voor de werkwijze van de rekenkamercommissie zijn regels vastgelegd in de Verordening op de rekenkamercommissie. Deze verordening kan aangepast worden wanneer in de praktijk blijkt dat de werkwijze verbeterd en verduidelijkt kan worden. Op 13 november 2018 heeft het fractievoorzittersoverleg besloten om artikel 12 in de verordening op de rekenkamercommissie aan te passen (1e wijziging). Deze wijziging heeft in de praktijk geleid tot interpretatieverschillen derhalve heeft het fractievoorzittersoverleg op 21 januari 2020 besloten om deze wijziging ongedaan te maken en deze bepaling in de verordening aan te passen. Verder wordt in artikel 2 de toevoeging op persoonlijke titel gedaan.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit unaniem de 2e wijziging van de Verordening Rekenkamercommissie 2014 vast te stellen.
 • 8

  De gemeente Alphen aan den Rijn zorgt samen met de schoolbesturen op haar grondgebied voor goede schoolgebouwen. Scholen kunnen een aanvraag bij de gemeente indienen voor een voorziening, bijvoorbeeld nieuwbouw of uitbreiding van een schoolgebouw. Aan de hand van de verordening voorzieningen huisvesting 2015 stelt de gemeente elk jaar een lijst vast waarop staat welke voorzieningen worden toegekend en welke voorzieningen worden afgewezen. De gemeente doet dit na overleg met de schoolbesturen. Dit besluit heeft betrekking op uitvoering in het kalenderjaar 2020. De aanvragen aangaande nieuwbouw of uitbreiding zijn conform het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zoals vastgesteld. De dekking voor het IHP is meengenomen in de kadernota 2020.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het programma en overzicht voorzieningen in de huisvesting 2020 vast te stellen voor een bedrag van € 9.994.750 en hiervoor een bedrag van € 8.507.007 te onttrekken aan de reserve Onderwijshuisvesting;
  2. Overeenkomstig artikel 14 van de Verordening voorzieningen onderwijshuisvesting Alphen aan den Rijn 2015, de schoolbesturen op de hoogte te stellen van dit besluit.


  Besluit
  De raad besluit unaniem het programma en overzicht voorzieningen in de huisvesting 2020 vast te stellen voor een bedrag van € 9.994.750 en de hieruit voortvloeiende lasten en kapitaallasten te onttrekken aan de reserve Onderwijshuisvesting
 • 9

  Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. De Wnra regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. Opvallende wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie zijn o.a.: het eenzijdige aanstellingsbesluit (benoeming) wordt een tweezijdige arbeidsovereenkomst; in plaats van de CAR-UWO is er de Cao Gemeenten, en bij ontslag eerst een toets door UWV of kantonrechter i.p.v. geen toets vooraf. Alle benodigde wijzigingen zijn verwerkt in bestaande regelingen voor het gemeentelijk personeel, waarbij het college bevoegd gezag is. Aangezien het werkgeverschap voor het personeel van de Griffie bij de raad ligt - dat wijzigt namelijk niet door de Wnra – is er een tweetal verordeningen, waarin aanpassingen moeten worden aangebracht om deze in overeenstemming te brengen met de Wnra. Dit raadsvoorstel is gericht op de vaststelling van die twee aangepaste verordeningen.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad besluit unaniem de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland vast te stellen.
 • 10


  Aangenomen moties
  Titel
  Motie onderzoek weren bussen uit centrum
  Motie vereenvoudigen communicatie en aanvragen van voorzieningen voor inwoners met bijstand of een laag inkomen’

  00:58:37 - 00:59:02 - Lisette Godart
  00:59:02 - 00:59:45 - Wil Verschuur
  00:59:45 - 01:00:25 - Lisette Godart
  01:00:25 - 01:00:44 - Hans van Kuijk
  01:00:44 - 01:02:04 - Anouk Noordermeer
  01:02:04 - 01:02:21 - Liesbeth Spies
  01:02:21 - 01:02:29 - André de Jeu
  01:02:29 - 01:02:58 - Ank de Groot-Slagter
  01:02:58 - 01:03:13 - Lisette Godart
  01:03:13 - 01:03:26 - Ank de Groot-Slagter
  01:03:26 - 01:04:29 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:04:29 - 01:05:31 - Lisette Godart
  01:05:31 - 01:05:56 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:05:56 - 01:06:08 - Lisette Godart
  01:06:08 - 01:06:17 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:06:17 - 01:06:44 - Wil Verschuur
  01:06:44 - 01:07:19 - Wouter van Kleef
  01:07:19 - 01:08:12 - Mark Vermeulen
  01:08:12 - 01:09:54 - Gert-Jan Schotanus
  01:09:54 - 01:10:00 - Lisette Godart
  01:10:00 - 01:10:34 - Liesbeth Spies
  01:10:34 - 01:11:05 - Lisette Godart
  01:11:05 - 01:12:07 - Ernst Jan Straver
  01:12:07 - 01:12:30 - Lisette Godart
  01:12:30 - 01:12:59 - Maurits de Vries
  01:12:59 - 01:14:43 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:14:43 - 01:16:03 - Lisette Godart
  01:16:03 - 01:18:12 - Ank de Groot-Slagter
  01:18:12 - 01:18:24 - Lisette Godart
  01:18:24 - 01:18:30 - Ank de Groot-Slagter
  01:18:30 - 01:18:34 - Lisette Godart
  01:18:34 - 01:18:52 - Ank de Groot-Slagter
  01:18:52 - 01:19:05 - Lisette Godart
  01:19:05 - 01:19:18 - Ank de Groot-Slagter
  01:19:18 - 01:19:48 - Liesbeth Spies
  01:19:48 - 01:20:55 - G.A. Groep-Eijsackers
  01:20:55 - 01:21:29 - Hans van Kuijk
  01:21:29 - 01:21:52 - Johan Wijnhorst
  01:21:52 - 01:24:57 - Han de Jager
  01:24:57 - 01:24:59 - Lisette Godart
  01:24:59 - 01:25:33 - Liesbeth Spies
  01:25:33 - 01:26:30 - Hans van Kuijk
  01:26:30 - 01:26:50 - Kees van Velzen
  01:26:50 - 01:26:54 - Liesbeth Spies
  01:26:54 - 01:26:55 - Hans van Kuijk
  01:26:55 - 01:27:29 - Liesbeth Spies
  01:27:29 - 01:27:48 - Bas Wienbelt
  01:27:48 - 01:30:01 - José Huls
  01:30:01 - 01:30:35 - Bas Wienbelt
  01:30:35 - 01:36:02 - Liesbeth Spies
  01:36:02 - 01:36:36 - José Huls
  01:36:36 - 01:37:31 - Robert Jan Blom
  01:37:31 - 01:38:06 - Gert van den Ham
  01:38:06 - 01:39:56 - Liesbeth Spies
  01:39:56 - 01:41:05 - G.A. Groep-Eijsackers
  01:41:05 - 01:42:02 - Liesbeth Spies
  01:42:02 - 01:42:34 - G.A. Groep-Eijsackers
  01:42:34 - 01:42:55 - Liesbeth Spies
  01:42:55 - 01:44:21 - Jeroen van Gool
  01:44:21 - 01:44:34 - José Huls
  01:44:34 - 01:44:38 - Bas Wienbelt
  01:44:38 - 01:47:26 - Ank de Groot-Slagter
  01:47:26 - 01:47:56 - José Huls
  01:47:56 - 01:48:42 - Ank de Groot-Slagter
  01:48:42 - 01:48:54 - José Huls
  01:48:54 - 01:49:01 - Bas Wienbelt
  01:49:01 - 01:49:54 - Maurice Piette
  01:49:54 - 01:50:07 - José Huls
  01:50:07 - 01:50:20 - Maurice Piette
  01:50:20 - 01:50:21 - José Huls
  01:50:21 - 01:51:04 - Maurice Piette
  01:51:04 - 01:51:24 - José Huls
  01:51:24 - 01:53:13 - Maurice Piette
  01:53:13 - 01:53:34 - Peter Bontekoe
  01:53:34 - 01:54:31 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:54:31 - 01:55:06 - G.A. Groep-Eijsackers
  01:55:06 - 01:56:27 - Ernst Jan Straver
  01:56:27 - 01:57:21 - José Huls
  02:03:32 - 02:04:14 - Bas Wienbelt
  02:04:14 - 02:05:15 - José Huls
  02:05:15 - 02:05:18 - Bas Wienbelt
  02:05:18 - 02:06:09 - Liesbeth Spies
  02:06:09 - 02:06:40 - José Huls
  02:06:40 - 02:07:29 - Liesbeth Spies
  02:07:29 - 02:07:40 - Bas Wienbelt
  02:07:40 - 02:07:46 - Liesbeth Spies
  02:07:46 - 02:07:52 - José Huls
  02:07:52 - 02:07:56 - Bas Wienbelt
  02:08:15 - 02:08:29 - José Huls
  02:08:29 - 02:08:35 - Bas Wienbelt
  02:08:35 - 02:09:01 - Liesbeth Spies
  02:09:01 - 02:09:12 - Bas Wienbelt
  02:09:12 - 02:09:17 - Henk Goes
  02:09:17 - 02:09:37 - Bas Wienbelt
  02:09:37 - 02:10:14 - Liesbeth Spies
  02:10:14 - 02:10:42 - Peter Bontekoe
  02:10:42 - 02:11:21 - Kees van Velzen
  02:11:21 - 02:11:25 - Peter Bontekoe
  02:11:25 - 02:11:30 - Kees van Velzen
  02:11:30 - 02:11:41 - Peter Bontekoe
  02:11:41 - 02:11:51 - Liesbeth Spies
  02:11:51 - 02:13:07 - Evon Zevenbergen
  02:13:07 - 02:14:05 - Kees van Velzen
  02:14:05 - 02:14:15 - Evon Zevenbergen
  02:14:15 - 02:14:50 - Bas van Polanen
  02:14:50 - 02:15:25 - Mark Vermeulen
  02:15:25 - 02:16:55 - Ank de Groot-Slagter
  02:16:55 - 02:17:50 - Caroline Blom-de Ruiter
  02:17:50 - 02:17:59 - Gert van den Ham
  02:17:59 - 02:18:58 - Iris van de Kolk
  02:18:58 - 02:19:19 - Mark Vermeulen
  02:19:19 - 02:21:14 - Henk Goes
  02:21:14 - 02:21:53 - Marijke Kottenhagen
  02:21:53 - 02:22:37 - Liesbeth Spies
  02:22:37 - 02:22:40 - Evon Zevenbergen
  02:22:40 - 02:24:24 - Liesbeth Spies
 • 10.a
 • 10.b