Overzicht College Besluiten

dinsdag 6 oktober 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het college besloot op 8 september dat vestiging van popmuseum RockArt in het oude Raadhuis van Alphen aan den Rijn niet haalbaar is. Er wordt verder gezocht naar een nieuwe bestemming. Daarbij wordt uitgegaan van een of meerdere maatschappelijk-culturele functie(s) gebaseerd op de vraag, het beschikbare aanbod en de dekking van de benodigde investeringen en structurele lasten. Het college wordt gevraagd hiertoe een projectplanning vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  • De projectplanning “bestemming oude Raadhuis Alphen aan den Rijn” vast te stellen.
  • De raad middels bijgevoegde brief te informeren

 • 2

  Gemeente Alphen aan den Rijn wil zich kandideren als European City of Sport in 2021. ACES Europe verleent gemeenten deze status. ACES Europe is een vereniging die elk jaar de titel verleent. ACES Europe kent de titel European City of Sport toe, een initiatief dat in het Witboek de erkenning van de Europese Commissie heeft gekregen (art. 50). Bovendien is ACES Europe een officiële partner van de Europese Commissie tijdens de Europese sportweek. Doel voor de Gemeente Alphen aan den Rijn is om te laten zien dat het zich heeft ontwikkeld tot een gemeente waarin sport, bewegen en vitaliteit hoog op de agenda staan en door deze titel een aantal initiatieven te laten ontstaan, te versterken en/of te versnellen. Gemeente Alphen aan den Rijn koppelt deze titel expliciet aan de nationale sportweek in 2021.  Voorgesteld besluit

  • Gemeente Alphen aan den Rijn kandideert zich voor de titel European City of Sports;
  • Dekking (€25.000 in 2020 en €25.000 in 2021) voor kandidering in 2020 en uitvoering in 2021 is beschikbaar binnen programma 4.

 • 3

  Van 6 augustus tot en met 16 september 2020 heeft het ontwerpwijzigingsplan Laag Boskoop 20, Boskoop voor een ieder ter inzage gelegen. Het plan ziet in het realiseren van 2 woningen op het genoemde perceel met toepassing van de zogenaamde Ruimte-voor-Ruimte regeling.  Voorgesteld besluit

  1. Het wijzigingsplan Laag Boskoop 20, Boskoop, met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKlaagboskoop20-VA01, digitaal met de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide versie van het wijzigingsplan Laag Boskoop 20, Boskoop vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid onder a van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins zijn verzekerd.

 • 4

  De stichting Alphen Marketing is onlangs opgericht. In de statuten is opgenomen dat het college moet besluiten over een wijziging van de statuten. Voorgesteld wordt om tot een geringe maar noodzakelijke wijziging in de statuten van Alphen Marketing over te gaan vanuit fiscaal oogpunt  Voorgesteld besluit

  -    Artikel 12 lid 3 uit de statuten van stichting Alphen Marketing te laten wijzigen in: “De gemeente Alphen aan den Rijn is gerechtigd tot het saldo van de ontbonden stichting.”

 • 5

  De Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) is sinds medio 2020 aan de slag in
  haar rol als onafhankelijk adviesorgaan van Gemeente Alphen aan den Rijn op economisch gebied.
  Om haar rol goed te kunnen vervullen heeft de EDBA voor haar activiteiten een subsidieaanvraag
  gedaan voor 2020 en voor 2021.  Voorgesteld besluit

  - Een voorlopige, eenmalige subsidie te verstrekken van €163.500 aan stichting EDBA voor 2020;
  - Een voorlopige, eenmalige subsidie te verstrekken van €225.000 aan stichting EDBA voor 2021.

 • 6

  Ten behoeve van het instellen van een Bestemmingsreserve Verevening Sociale woningbouw – hierna Vereveningsfonds – door de gemeenteraad, dient de juridische grondslag te liggen in de structuurvisies van de gemeente Alphen aan den Rijn, te weten De stad van Morgen, Integrale structuurvisie Greenport Boskoop en de samengestelde structuurvisie van Rijnwoude. Met de Uitvoeringsparagraaf woningbouw wordt de juridische grondslag gewaarborgd.
  De vigerende structuurvisies worden met de Structuurvisie Uitvoeringsparagraaf woningbouw aangevuld. Deze wordt voor een periode van zes weken ter inzage worden gelegd.  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerp van de Structuurvisie Uitvoeringsparagraaf Woningbouw, met identificatienummer NL.IMRO.0484.SVuitparwoningbouw-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerp van de Structuurvisie Uitvoeringsparagraaf Woningbouw vrij te geven voor inspraak en voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen.

 • 7

  Met het vaststellen van de kadernota Vastgoed is de afgelopen jaren uitvoering gegeven aan de daarin opgenomen verbetertrajecten.
  In 2014 was de volgende taakstelling opgelegd:
  • Verminderde huuropbrengsten € 150.000,-
  • Restant Alphen in Balans € 300.000,-
  • Strategische heroriëntatie € 500.000,- (en € 1,4 mln incidenteel)
  Deze taakstelling moet opgebracht worden uit optimalisatie van het vastgoedbeheer en door verkoop van vastgoed.  Een deel van de taakstelling (Alphen in Balans) stamt zelfs nog van voor de gemeentelijke herindeling). De incidentele taakstelling is gehaald door optimalisatie van het vastgoed. De structurele taakstelling was maar beperkt haalbaar. De afgelopen jaren is de structurele taakstelling gedekt uit incidentele middelen (verkoop) die in de reserve vastgoed zijn geboekt.
  Na zes jaar blijkt dit op de langere termijn niet meer haalbaar. De verkoop van vastgoed wordt steeds minder. Daar komt bij dat de geboekte opbrengst van verkoop, na aftrek van kosten, vaak beperkt is. Tevens wordt soms de keuze gemaakt de opbrengst van verkoop in te zetten als dekking voor ver- of nieuwbouw waardoor vastgoed geen opbrengst kan realiseren die ten goede komt aan de reserve vastgoed.  Voorgesteld besluit

  1. Incidenteel budget beschikbaar te stellen van totaal in € 350.000,-- ten behoeve van de taakstelling professionalisering Vastgoedmanagement en deze te dekken middels een incidentele onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement;
  2. Bovenstaande mutatie in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotings-wijziging bij de najaarsnota 2020.

 • 8

  De EDBA en Alphen Marketing ontvangen van de gemeente jaarlijks een subsidie voor hun activiteiten. Conform de subsidiebeschikkingen vindt er na afloop van het subsidiejaar een eindverantwoording plaats, op basis waarvan de subsidie voor dat jaar definitief wordt vastgesteld. Dit vindt nu plaats voor 2019. Voor Alphen Marketing wordt ook de definitieve subsidie voor het eerste halfjaar van 2020 vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. Op basis van het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2019 van EDBA de definitieve subsidie 2019 vast te stellen op € 65.326 en het teveel uitgekeerde bedrag 2019 ad        € 17.674 terug te vorderen van de stichting EDBA;
  2. Op basis van het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2019 de definitieve subsidie Alphen Marketing 2019 vast te stellen op het voorlopig verleende bedrag 2019 ad. €350.000,-;
  3. Op basis van het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2020 de subsidie 2020 Alphen Marketing vast te stellen op € 182.915 en het overschot ad €16.585 terug te vorderen van de stichting EDBA/Alphen Marketing.

 • 9

  De activiteiten van Alphen Marketing worden per oktober 2020 uitgevoerd vanuit een nieuwe
  opgerichte stichting Alphen Marketing. Hiervoor wordt nu een opdrachtovereenkomst gesloten
  met de stichting Alphen Marketing.  Voorgesteld besluit

  - Bijgaande opdracht- en DAEB overeenkomst met de stichting Alphen Marketing aan te gaan;
  - Voor het jaar 2020 op basis van de ingediende begroting een opdracht te verstrekken ter hoogte van € 167.085;
  - Wethouder Van As te mandateren om de opdracht- en DAEB-overeenkomst te ondertekenen en de laatste tekstuele aanvulling in de overeenkomst door te voeren als gevolg van de recente statutenwijziging;
  - Kennis te nemen van de brief van stichting Alphen Marketing.

 • 10

  In januari 2018 heeft de gemeenteraad het ruimtelijke kader voor de toekomstige ontwikkeling van Archeon-Burggooi binnen het Masterplan Archeon-Burggooi vastgesteld. Sindsdien is aan dit ruimtelijke kader uitvoering gegeven door het bestemmingsplan te wijzigen, een deel van de grond van de projectontwikkelaar van Burggooi aan te wenden voor de uitbreiding van Archeon en te starten met de aanleg van een alternatieve ontsluitingsweg met een rechtstreekse aansluiting van Burggooi op de Goudse Schouw.

  Om de besluitvorming omtrent de realisatie van het Nationaal Romeins Scheepvaart Museum (NRSM), inclusief Provinciaal Archeologisch Depot (PAD) te faciliteren is opdracht gegeven een Voorlopig Ontwerp te maken voor het gebouw en directe omgeving. Bovendien is een procesbegeleider ingeschakeld om tot een passende governance van Archeon te komen. Vanwege de corona-crisis hebben gemeente en provincie aangeboden deze kosten gezamenlijk voor hun rekening te nemen.  De kosten hiervoor vormen een voorfinanciering voor de feitelijke realisatiekosten, waar de voorfinanciering dan  ook mee verrekend zal worden.  Voorgesteld besluit

  1.    Instemmen met het beschikbaar stellen van extra projectbudget van € 200.000 ten behoeve van de voorbereiding NRSM;
  2.    Dit budget te dekken middels een incidentele onttrekking aan de reserve Plankosten;
  3.    Bovenstaande mutatie in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Najaarsnota 2020.

 • 11

  ParkeerService voert in opdracht van Gemeente Alphen aan den Rijn diverse taken uit op het gebied van parkeren zoals vergunningverlening, heffen en invorderen van parkeergelden en naheffingsaanslagen, bezwaar en beroepszaken. Het mandaatbesluit en aanwijzingsbesluit behoeven een actualisatie en worden daarom opnieuw vastgesteld. De directeur-bestuurder wordt hiermee gemandateerd en gevolmacht om binnen de opdracht te kunnen handelen.  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegd Mandaatbesluit vast te stellen;
  2. Bijgevoegd Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaar vast te stellen.

 • 12

  Op 14 juni 2017 vond in Londen een grote brand plaats in de Grenfell Tower, waarbij vele tientallen mensen zijn omgekomen. Naar aanleiding van de brand zijn er ook in ons land vragen opgeworpen over de brandwerendheid van dergelijke gebouwen. Op 30 november 2018 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna; BZK) daarom alle Nederlandse gemeenten gevraagd om de meest risicovolle gebouwen in hun gemeenten te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels. Indien noodzakelijk moeten zij maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.
  In onze gemeente is ook een dergelijke inventarisatie uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijgevoegde rapportage. Conclusie van de inventarisatie is dat de onderzochte gebouwen veilig zijn.  Voorgesteld besluit

  1.  Vaststellen van de bijgevoegde rapportage die is opgesteld naar aanleiding van de inventarisatie van en onderzoek naar de brand(on)veiligheid van bepaalde gevels in Alphen aan den Rijn;
  2. De rapportage ter informatie aan de raad aan te bieden via de lijst van ingekomen stukken.

 • 13

  Gemeente Alphen aan den Rijn zet in op het groener, gezonder en aantrekkelijker maken van het centrum. Om dit proces verder kracht bij te zetten, wil Alphen aan den Rijn zich aansluiten bij een het subsidieproject ‘LIFE Urban Climate Adaption by Ecosystem Services’ en in samenwerking met enkele andere organisaties een LIFE subsidie aanvragen. De subsidie wordt ingezet voor vergroening van het Stadhuisplein en zo mogelijk het gemeentehuis om daarmee een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie, zoals voorkomen of terugdringen van hittestress en het bufferen van hemelwater.  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met deelname aan het subsidieproject ‘LIFE Urban Climate Adaption by Ecosystem Services’ voor indiening van een subsidieaanvraag bij het Europese subsidieprogramma LIFE;
  2. daartoe bijgevoegd document ‘Associated Beneficiary Declaration and Mandate’ te ondertekenen (zie voorbeeld bijlage, het juist ingevulde document wordt nog aangeleverd).
  3. in te stemmen met een bijdrage in 2020 ad € 2.000,-- t.b.v. Bax & Company voor de facilitering van het aanvraagproces.
  4. voornoemde bijdragen c.q. voorschotten ten laste te brengen van het budget ‘gemeentelijk milieubeleid’.