Gemeenteraad

donderdag 1 november 2018 16:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:
Aanvang 16.00 uur Vaststellen Programmabegroting 2019

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:02:41 - 00:04:14 - Liesbeth Spies
 • 2

  De programmabegroting wordt aan het college aangeboden voor eerste lezing. De inhoudelijke discussie en definitieve besluitvorming vindt plaats op 25 september 2018. Tot die datum kunnen portefeuillehouders nog kleine inhoudelijke wijzigingen doorgeven aan de afdeling Financien.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen: 1. de Programmabegroting 2019 vast te stellen; 2. kennis te nemen van de Meerjarenraming 2020-2022.


  Besluiten
  Motie P 1 Transparant begroten Het college onderschrijft de behoefte en is daarover reeds in gesprek met de auditcommissie. Met deze commissie zal verder worden gewerkt aan de doorontwikkeling van de begroting. Van belang is dat de hele raad dit onderschrijft. De suggestie om communicatiedeskundigen te betrekken wordt meegenomen. De motie wordt aangenomen, met de stemmen van de VVD fractie tegen. Motie P 2.1 Veiligheid fietsers Zijde Boskoop. Met de toezegging van de wethouder dat het college in het eerste kwartaal 2019 met het resultaat komt van het overleg dat nu reeds gaande is met alle betrokkenen, wordt de motie niet in stemming gebracht. Het betreft een complexe problematiek, de veiligheid staat voorop, suggestie wordt meegenomen. Motie P 2.2 Verbieden verkoop sociale huurwoningen aan beleggers. Deze motie Wordt door het college overgenomen en niet in stemming gebracht. Motie P 2.3 Verordening doelgroepen sociale woningbouw en middenhuur Wordt door college overgenomen en niet in stemming gebracht. Motie P 2.4 Onderhoudsplannen buitensport en beweegbare bruggen Met de toezegging van de wethouder dat MJOP buitensport volgende week in commissieverband wordt besproken en het MJOP bruggen in het voorjaar bij voorjaarsrapportage wordt meegenomen, wordt de motie ingetrokken. Motie P 2.5 Schrappen urgentiestatus statushouders De motie wordt aangehouden in afwachting van nieuwe huisvestingsverordening die in Holland-Rijnlandverband wordt opgesteld (cyclus januari 2019). Motie P 3.1/3.2 Betrouwbare, haalbare en betaalbare verduurzaming/duurzaam wonen Beide moties worden in elkaar geschoven met dien verstande dat de laatste bullit van 3.2 (mogelijkheid gereduceerde leges) aan 3.1 wordt toegevoegd. De wethouder onderkent de geuite zorg: wees zorgvuldig en voorzichtig met de energietransitie, vooral op het gebied van wonen. De motie wordt aangenomen met de stemmen tegen van BA. Motie P 3.3 Plan voor netwerk oplaadmogelijkheden elektrische auto’s De wethouder neemt motie over met dien verstande dat dit voor de zomer 2019 gebeurt. De motie wordt niet in stemming gebracht. Motie P3.4 Voortgangsrapportage actieplan duurzaamheid. Wethouder Maat vindt deze motie overbodig: er zijn al rapportages, de eerstvolgende voortgangsrapportage verschijnt in het eerste kwartaal 2019. De motie wordt niet in stemming gebracht. Motie P 4.0 Heroriëntatie Multifunctionele accommodaties (MFA) Het college kan deze motie overnemen als de genoemde datum wordt vervangen door “voor de zomer 2019”. Een nieuwe bestuursopdracht wordt nog dit jaar opgesteld. Dit wordt een bredere bestuursopdracht, waarin ook de sportaccommodaties worden meegenomen die zich lenen als MFA. De motie wordt niet in stemming gebracht. Motie P 4.1/4.1A accommodatie MAX Ter vergadering worden beide moties tot één nieuwe motie samengevoegd. Het college spreekt waardering uit voor vele en goede werk van MAX. De financiering van de accommodatie en het type activiteiten is niet eenvoudig. Kern is: behoud van activiteiten die door de gemeente worden gefinancierd: jeugd en jongerenwerk. Dus behoud van de corebusiness van MAX. Het college spant zich in om, samen met MAX, tot een financieel haalbare oplossing te komen maar op een gegeven moment moet wel een knoop worden doorgehakt. Daarbij wordt betrokken de huidige onderbenutting van gemeentelijk vastgoed. Van nieuwbouw dan wel zeecontainers kan geen sprake zijn. De suggestie om op zoek te gaan naar een ruimte die rekening houdt met de eigenheid van het tienerwerk wordt meegenomen. Omdat van nieuwbouw/zeecontainers geen sprake kan zijn, ontraadt het college deze motie. Wethouder De Jager zegt toe bereid te zijn om zich maximaal in te zetten voor het contineren van tieneractiviteiten in een passende accommodatie. De motie wordt niet in stemming gebracht. Motie P 4.2 Onderzoek aanpassing bijstandsnorm De motie wordt ingetrokken onder toezegging dat een informatiebrief verschijnt over dit onderwerp. Motie P4.3 Inzichtelijk maken kosten Castellum en nieuwe bibliotheek De bibliotheek wordt gebouwd, exploitatieoverzicht volgt. Wat betreft Castellum verschijnt in december een informatiebrief. De motie wordt aangehouden. Motie P 4.4 Verduurzaming scholen Het college voert deze al uit zowel in primair als voortgezet onderwijs. De motie wordt niet in stemming gebracht. Binnenkort wordt het Integraal huisvestingsplan (december 2018). Motie P 4.5 BUIG tekort Met de toezegging van wethouder dat dit in december inzichtelijk wordt (instroom, uitstroom, effectiviteit, maatregelen) gemaakt wordt de motie ingetrokken. Motie P 6 Geen verhoging woonlasten. De motie wordt verworpen met stemmen voor van VVD en BA.
  De raad stelt, met de stemmen van de VVD tegen, de programmabegroting 2019 vast
  Stemverklaringen: CU: had meer lef verwacht in deze begroting, desondanks is het belangrijk dat de uitvoering ter hand wordt genomen, verwacht meer wederkerigheid in uitvoering. Zal de uitvoering van deze begroting kritisch volgen. Stemt in met begroting; SP: stemt in met de begroting, rekening houdend met geplaatste kanttekeningen waaronder zorg over het financiële beleid; D66: stemt in, de zorgen eerder geuit bij de financiële paragraaf van het uitvoeringsprogramma (Kadernota 2019) blijven bestaan, ziet uit naar Najaarsrapportage en de daarin inzichtelijk gemaakte risico’s en ramingen; BA: stemt voor maar niet voor verhoging belastingen; VVD: stemt tegen; had gehoopt op meer concrete acties, meer samenwerking en minder onderzoek; RGL: stemt voor: is het met een aantal zaken niet eens, maar er staan ook goede dingen in die gewoon moeten gebeuren. Zal e.e.a. kritisch volgen; CDA: spreekt waardering uit voor de steun van een groot aantal fracties voor deze begroting.
  Amendement A 2.1 Verminderen post onderzoek woningbouwstrategie: ontraden door college. Het amendement wordt verworpen met de stemmen voor van VVD en SP. Amendement A 2.2 Schrappen post onderzoek ontsluiting fietsparkeerkelder Fossapad. Wethouder Schotanus wijst erop dat dit de uitvoering betreft van een aangenomen motie om de toegankelijkheid te verbeteren. Offertes voor aanpassingen zijn binnen, de VvE is akkoord. Realisatie kan starten. Stemverklaringen van D66, VVD en CU: de uitleg van de wethouder is onduidelijk, betreft geen post onderzoek maar uitvoering. Het amendement wordt verworpen met de stemmen voor van de fracties VVD, RGL, D66, BA, CU, SP en PvdA. Amendement A 2.3 Post onderzoek fietssnelwegen schrappen: het college ontraadt dit amendement. Gebruik van fiets wordt steeds belangrijker als vervanging van de auto, ook in regionaal verband (Woerden en Gouda) wordt hierop ingezet. Het amendement wordt verworpen met de stemmen van de VVD voor. Amendement A 3 Schrappen post onderzoek gebruik waterstof als energiebron. College ontraadt dit amendement: betreft het ondersteunen van innovatieve ondernemers die bezig zijn met onderzoek naar gebruik waterstof als energiebron. Amendement wordt ingetrokken. Amendement A 4.1 Schrappen post onderzoek zwembad Boskoop. College ontraadt amendement. Het amendement wordt verworpen met de stemmen voor van VVD, D66, CU en PvdA. Amendement A 4.2 Schrappen post pilot basisinkomen Het college ontraadt dit amendement. Afhankelijk van de resultaten van onderzoeken die in het land worden uitgevoerd, wordt bekeken of dit ook in Alphen aan den Rijn functioneel kan zijn. Het amendement wordt verworpen met de stemmen voor van VVD, D66 en CU. Het college informeert de raad.
  De Begroting wordt vastgesteld met stemmen tegen van de fractie van de VVD

  Aangenomen moties
  Titel
  Betrouwbare, haalbare en betaalbare verduurzaming
  Transparant begroten en verantwoorden

  00:04:14 - 00:04:41 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:04:41 - 00:04:57 - Liesbeth Spies
  00:04:57 - 00:05:12 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:05:12 - 00:05:17 - Liesbeth Spies
  00:05:17 - 00:05:46 - René Driesen
  00:05:46 - 00:05:58 - Robert Jan Blom
  00:05:58 - 00:06:07 - Liesbeth Spies
  00:06:07 - 00:06:15 - Harre van der Nat
  00:06:15 - 00:06:54 - Liesbeth Spies
  00:06:54 - 00:10:38 - Anouk Noordermeer
  00:10:38 - 00:10:42 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:10:42 - 00:11:01 - Anouk Noordermeer
  00:11:01 - 00:11:11 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:11:11 - 00:12:22 - Anouk Noordermeer
  00:12:22 - 00:12:29 - René Driesen
  00:12:29 - 00:13:53 - Anouk Noordermeer
  00:13:53 - 00:14:07 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:14:07 - 00:15:03 - Anouk Noordermeer
  00:15:03 - 00:21:06 - Ank de Groot-Slagter
  00:21:06 - 00:24:45 - Robert Jan Blom
  00:24:45 - 00:25:00 - Harre van der Nat
  00:25:00 - 00:25:26 - Robert Jan Blom
  00:25:26 - 00:25:42 - Harre van der Nat
  00:25:42 - 00:28:28 - Robert Jan Blom
  00:28:28 - 00:28:44 - Gert van den Ham
  00:28:44 - 00:32:58 - Pieter Jan Morssink
  00:32:58 - 00:33:08 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:33:08 - 00:33:33 - Gert van den Ham
  00:33:33 - 00:33:37 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:33:37 - 00:35:55 - Gert van den Ham
  00:35:55 - 00:41:38 - Hans van Kuijk
  00:41:38 - 00:46:06 - René Driesen
  00:46:06 - 00:46:12 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:46:12 - 00:47:01 - René Driesen
  00:47:01 - 00:47:21 - Harre van der Nat
  00:47:21 - 00:47:52 - René Driesen
  00:47:52 - 00:48:26 - Hans van Kuijk
  00:48:26 - 00:48:40 - René Driesen
  00:48:40 - 00:48:52 - Hans van Kuijk
  00:48:52 - 00:49:18 - René Driesen
  00:49:18 - 00:49:28 - Hans van Kuijk
  00:49:28 - 00:50:42 - René Driesen
  00:50:42 - 00:54:25 - Ernst Jan Straver
  00:54:25 - 00:54:32 - Mark Vermeulen
  00:54:32 - 00:54:43 - Ernst Jan Straver
  00:54:43 - 00:54:54 - Mark Vermeulen
  00:54:54 - 00:56:46 - Ernst Jan Straver
  00:56:46 - 00:56:57 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:56:57 - 00:58:11 - Ernst Jan Straver
  00:58:11 - 01:05:03 - Wil Verschuur
  01:05:03 - 01:06:23 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:06:23 - 01:06:27 - Gert van den Ham
  01:06:27 - 01:06:46 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:06:46 - 01:07:17 - Gert van den Ham
  01:07:17 - 01:08:35 - Marjon Verkleij-Lemmers
 • 2.01

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de septembercirculaire 2018 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht en wordt een voorschot gegeven op de lagere verwachte uitgaven van het Rijk voor het lopende jaar 2018. Het in de begroting 2019-2022 geschetste beeld van de financiële positie, wordt door de uitkomsten van de Septembercirculaire 2018 niet verstoord.


 • 2.a

  01:08:35 - 01:08:43 - Gert van den Ham
  01:08:43 - 01:13:03 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:13:03 - 01:19:56 - Harre van der Nat
  01:19:56 - 01:22:57 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:22:57 - 01:23:01 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:23:01 - 01:23:56 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:23:56 - 01:24:21 - Marjon Verkleij-Lemmers
  01:24:21 - 01:25:50 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:25:50 - 02:34:11 - Liesbeth Spies
 • 2.a.1

  Bij de stemmen staat Peter Bontekoe niet bij NE vermeld. Dit kan door technische redenen niet meer worden hersteld. Peter Bontekoe stemde voor.


  Resultaat stemming:

 • 2.a.2

  Bij de stemmen staat Peter Bontekoe niet bij NE vermeld. Dit kan door technische redenen niet meer worden hersteld. Peter Bontekoe stemde voor.


  Resultaat stemming:

 • 2.a.3

  Bij de stemmen staat Peter Bontekoe niet bij NE vermeld. Dit kan door technische redenen niet meer worden hersteld. Peter Bontekoe stemde tegen.


  Resultaat stemming:

 • 2.b

  02:34:13 - 02:37:58 - Liesbeth Spies
 • 2.c

  02:37:58 - 02:38:11 - Kees van Velzen
  02:38:11 - 02:39:16 - Liesbeth Spies
  02:39:16 - 02:42:01 - Kees van Velzen
  02:42:01 - 02:42:31 - Caroline Blom-de Ruiter
  02:42:31 - 02:43:40 - Kees van Velzen
  02:43:40 - 02:43:46 - Caroline Blom-de Ruiter
  02:43:46 - 02:44:43 - Kees van Velzen
  02:44:43 - 02:44:50 - Gert van den Ham
  02:44:50 - 02:44:58 - Kees van Velzen
  02:44:58 - 02:45:17 - Wil Verschuur
  02:45:17 - 02:48:18 - Kees van Velzen
  02:48:18 - 02:49:22 - Bas Wienbelt
  02:49:22 - 02:52:16 - Kees van Velzen
  02:52:16 - 02:52:52 - Bas Wienbelt
  02:52:52 - 02:53:20 - Kees van Velzen
  02:53:20 - 02:53:27 - Wil Verschuur
  02:53:27 - 02:53:39 - Gert van den Ham
  02:53:39 - 02:54:12 - Kees van Velzen
  02:54:12 - 02:54:35 - Wil Verschuur
  02:54:35 - 02:57:24 - Kees van Velzen
  02:57:24 - 02:57:29 - Caroline Blom-de Ruiter
  02:57:29 - 02:58:11 - Kees van Velzen
  02:58:11 - 02:58:12 - Caroline Blom-de Ruiter
  02:58:13 - 03:00:02 - Kees van Velzen
  03:00:02 - 03:00:26 - Hans van Kuijk
  03:00:26 - 03:00:45 - Kees van Velzen
  03:00:45 - 03:01:19 - Wil Verschuur
  03:01:19 - 03:02:12 - Kees van Velzen
  03:02:12 - 03:02:20 - Wil Verschuur
  03:02:20 - 03:02:22 - Kees van Velzen
  03:03:46 - 03:03:58 - Wil Verschuur
  03:03:58 - 03:04:58 - Kees van Velzen
  03:04:58 - 03:05:09 - Ernst Jan Straver
  03:05:09 - 03:07:28 - Kees van Velzen
  03:07:28 - 03:08:04 - Liesbeth Spies
  03:08:04 - 03:09:33 - Gerard van As
  03:09:33 - 03:09:37 - Marjon Verkleij-Lemmers
  03:09:37 - 03:16:13 - Gerard van As
  03:16:13 - 03:17:24 - Bas Wienbelt
  03:17:24 - 03:18:46 - Gerard van As
  03:18:46 - 03:18:54 - René Driesen
  03:18:54 - 03:19:31 - Gerard van As
  03:19:31 - 03:19:40 - René Driesen
  03:19:40 - 03:20:22 - Gerard van As
  03:20:22 - 03:20:26 - Liesbeth Spies
  03:20:26 - 03:20:59 - Gerard van As
  03:20:59 - 03:21:01 - Liesbeth Spies
  03:21:01 - 03:21:44 - Gerard van As
  03:21:44 - 03:21:53 - Liesbeth Spies
  03:21:53 - 03:22:48 - Wil Verschuur
  03:22:48 - 03:24:30 - Gerard van As
  03:24:30 - 03:24:45 - Liesbeth Spies
  03:24:45 - 03:26:12 - Kees van Velzen
  03:26:12 - 03:26:19 - Hans van Kuijk
  03:26:19 - 03:26:22 - Kees van Velzen
  03:28:56 - 03:29:31 - Bas Wienbelt
  03:29:31 - 03:30:07 - Kees van Velzen
  03:30:07 - 03:30:25 - Bas Wienbelt
  03:30:25 - 03:32:26 - Kees van Velzen
  03:32:26 - 03:32:51 - Wil Verschuur
  03:32:51 - 03:33:12 - Kees van Velzen
  03:33:12 - 03:33:23 - Bas Wienbelt
  03:33:23 - 03:34:12 - Kees van Velzen
  03:34:12 - 03:34:45 - Hans van Kuijk
  03:34:45 - 03:35:27 - Kees van Velzen
  03:35:27 - 03:36:01 - Hans van Kuijk
  03:36:01 - 03:36:33 - Kees van Velzen
  03:36:33 - 03:36:58 - Hans van Kuijk
  03:36:58 - 03:37:00 - Kees van Velzen
  03:37:01 - 03:37:07 - Hans van Kuijk
  03:37:07 - 03:37:56 - Kees van Velzen
  03:37:56 - 03:38:24 - Hans van Kuijk
  03:38:24 - 03:38:34 - Kees van Velzen
  03:38:34 - 03:38:48 - Hans van Kuijk
  03:38:48 - 03:39:21 - Henk Goes
  03:39:21 - 03:39:27 - Hans van Kuijk
  03:39:27 - 03:39:58 - Wouter van Kleef
  03:39:58 - 03:40:24 - Kees van Velzen
  03:40:24 - 03:40:40 - Wil Verschuur
  03:40:40 - 03:40:44 - Kees van Velzen
  03:40:44 - 03:40:52 - Liesbeth Spies
  03:40:52 - 03:44:52 - Leo Maat
  03:44:52 - 03:45:39 - Bas Wienbelt
  03:45:39 - 03:48:18 - Leo Maat
  03:48:18 - 03:49:08 - Wil Verschuur
  03:49:08 - 03:49:37 - Leo Maat
  03:49:37 - 03:49:54 - Gert van den Ham
  03:49:54 - 03:50:12 - Leo Maat
  03:50:12 - 03:50:58 - Peter Bontekoe
  03:50:58 - 03:52:25 - Leo Maat
  03:52:25 - 03:52:45 - René Driesen
  03:52:45 - 03:53:10 - Leo Maat
  03:53:10 - 03:53:18 - Maurits de Vries
  03:53:18 - 03:53:23 - René Driesen
  03:53:23 - 03:53:41 - Maurits de Vries
  03:53:41 - 03:53:57 - Leo Maat
  03:53:57 - 03:53:59 - Maurits de Vries
  03:53:59 - 03:54:46 - Leo Maat
  03:54:46 - 03:55:13 - Wil Verschuur
  03:55:13 - 03:56:46 - Leo Maat
  03:56:46 - 03:57:23 - Iris van de Kolk
  03:57:23 - 03:59:58 - Leo Maat
  03:59:58 - 04:00:02 - René Driesen
  04:00:02 - 04:00:22 - Leo Maat
  04:00:22 - 04:00:27 - Liesbeth Spies
  04:00:27 - 04:01:01 - René Driesen
  04:01:01 - 04:01:49 - Bas Leenaerts
  04:01:49 - 04:04:34 - Leo Maat
  04:04:34 - 04:04:46 - Liesbeth Spies
  04:04:46 - 04:05:00 - Ernst Jan Straver
  04:05:00 - 04:05:50 - Leo Maat
  04:05:50 - 04:06:04 - Bas Leenaerts
  04:06:04 - 04:06:05 - Liesbeth Spies
  04:06:05 - 04:06:08 - Leo Maat
  04:06:08 - 04:06:19 - Bas Leenaerts
  04:06:19 - 04:06:57 - Leo Maat
  04:06:57 - 04:07:01 - Jeroen van Gool
  04:07:01 - 04:07:44 - Leo Maat
  04:07:44 - 04:07:53 - Jeroen van Gool
  04:07:53 - 04:08:42 - Leo Maat
  04:08:42 - 04:08:57 - Liesbeth Spies
  04:08:57 - 04:09:12 - Bas Wienbelt
  04:09:12 - 04:09:47 - Leo Maat
  04:09:47 - 04:10:07 - Bas Wienbelt
  04:10:07 - 04:10:33 - Leo Maat
  04:10:33 - 04:10:39 - Bas Wienbelt
  04:10:39 - 04:10:43 - Leo Maat
  04:10:43 - 04:10:51 - Bas Wienbelt
  04:10:51 - 04:11:09 - Liesbeth Spies
  04:11:09 - 04:14:46 - Gert-Jan Schotanus
  04:14:46 - 04:15:29 - Erik van Zuylen
  04:15:29 - 04:15:50 - Gert-Jan Schotanus
  04:15:50 - 04:16:23 - Caroline Blom-de Ruiter
  04:16:23 - 04:16:24 - Gert-Jan Schotanus
  04:16:24 - 04:16:33 - Liesbeth Spies
  04:16:33 - 04:18:22 - Gert-Jan Schotanus
  04:18:22 - 04:18:47 - Ernst Jan Straver
  04:18:47 - 04:19:08 - Gert-Jan Schotanus
  04:19:08 - 04:19:13 - Ernst Jan Straver
  04:19:13 - 04:19:18 - Gert-Jan Schotanus
  04:19:18 - 04:19:20 - Bas Wienbelt
  04:19:20 - 04:19:50 - Gert-Jan Schotanus
  04:19:50 - 04:20:17 - Bas Wienbelt
  04:20:17 - 04:20:35 - Gert-Jan Schotanus
  04:20:35 - 04:20:40 - Liesbeth Spies
  04:20:40 - 04:22:32 - Gert-Jan Schotanus
  04:22:32 - 04:22:54 - Liesbeth Spies
  04:22:54 - 04:23:04 - Anouk Noordermeer
  04:23:04 - 04:23:34 - Gert-Jan Schotanus
  04:23:34 - 04:23:58 - Han de Jager
  04:23:58 - 04:24:17 - Anouk Noordermeer
  04:24:17 - 04:24:59 - Gert-Jan Schotanus
  04:24:59 - 04:31:13 - Han de Jager
  04:31:13 - 04:31:40 - Gert van den Ham
  04:31:40 - 04:34:06 - Han de Jager
  04:34:06 - 04:36:08 - Bas Wienbelt
  04:36:08 - 04:36:16 - Han de Jager
  04:36:16 - 04:37:01 - Bas Wienbelt
  04:37:01 - 04:37:56 - Han de Jager
  04:37:56 - 04:38:20 - Bas Wienbelt
  04:38:20 - 04:38:45 - Han de Jager
  04:38:45 - 04:38:53 - Bas Wienbelt
  04:38:53 - 04:39:06 - Han de Jager
  04:39:06 - 04:39:35 - Marjon Verkleij-Lemmers
  04:39:35 - 04:39:38 - Han de Jager
  04:39:38 - 04:39:50 - Liesbeth Spies
  04:39:50 - 04:42:05 - Han de Jager
  04:42:05 - 04:42:55 - Ernst Jan Straver
  04:42:55 - 04:44:38 - Han de Jager
  04:44:38 - 04:44:48 - Liesbeth Spies
  04:44:48 - 04:45:21 - Ank de Groot-Slagter
  04:45:21 - 04:45:40 - Ernst Jan Straver
  04:45:40 - 04:45:49 - Liesbeth Spies
  04:45:49 - 04:46:02 - Han de Jager
  04:46:02 - 04:46:21 - Evon Zevenbergen
  04:46:21 - 04:46:32 - Liesbeth Spies
  05:03:52 - 05:04:02 - Evon Zevenbergen
  05:04:02 - 05:08:38 - Han de Jager
  05:08:38 - 05:09:48 - Harre van der Nat
  05:09:48 - 05:11:05 - Han de Jager
  05:11:05 - 05:13:20 - Ank de Groot-Slagter
  05:13:20 - 05:14:12 - Han de Jager
  05:14:12 - 05:14:58 - René Driesen
  05:14:58 - 05:15:24 - Han de Jager
  05:15:24 - 05:15:34 - René Driesen
  05:15:34 - 05:15:36 - Caroline Blom-de Ruiter
  05:15:36 - 05:16:16 - Wil Verschuur
  05:16:16 - 05:16:38 - Han de Jager
  05:16:38 - 05:16:45 - Robert Jan Blom
  05:16:45 - 05:17:32 - Harre van der Nat
  05:17:32 - 05:17:38 - Han de Jager
  05:17:38 - 05:17:40 - Liesbeth Spies
  05:17:54 - 05:18:01 - René Driesen
  05:18:01 - 05:20:11 - Leo Maat
  05:20:11 - 05:20:26 - René Driesen
  05:20:26 - 05:20:43 - Leo Maat
  05:20:43 - 05:21:11 - Liesbeth Spies
  05:21:11 - 05:21:14 - Evon Zevenbergen
  05:21:14 - 05:23:52 - Liesbeth Spies
  05:23:52 - 05:23:57 - Hans van Kuijk
  05:23:57 - 05:24:23 - Liesbeth Spies
  05:24:23 - 05:24:29 - Ernst Jan Straver
  05:24:29 - 05:27:36 - Liesbeth Spies
  05:27:36 - 05:28:37 - Kees van Velzen
  05:28:37 - 05:29:19 - Wil Verschuur
  05:29:19 - 05:29:52 - Liesbeth Spies
  05:29:52 - 05:29:56 - Henk Goes
  05:29:56 - 05:30:06 - Anouk Noordermeer
  05:30:06 - 05:30:52 - Kees van Velzen
  05:30:52 - 05:31:18 - Pieter Jan Morssink
  05:31:18 - 05:31:59 - Kees van Velzen
  05:31:59 - 05:32:40 - Liesbeth Spies
  05:32:40 - 05:32:51 - André de Jeu
  05:32:51 - 05:33:20 - Liesbeth Spies
  05:33:20 - 05:34:10 - Kees van Velzen
  05:34:10 - 05:34:16 - Maurits de Vries
  05:34:16 - 05:34:44 - Kees van Velzen
  05:34:44 - 05:34:49 - Liesbeth Spies
  05:34:49 - 05:35:01 - Anouk Noordermeer
  05:35:01 - 05:35:51 - Liesbeth Spies
  05:35:51 - 05:36:25 - Kees van Velzen
  05:36:25 - 05:36:53 - Anouk Noordermeer
  05:36:53 - 05:37:36 - Kees van Velzen
  05:37:36 - 05:37:57 - Bas Wienbelt
  05:37:57 - 05:38:05 - Kees van Velzen
  05:38:05 - 05:39:05 - Liesbeth Spies
  05:52:13 - 05:52:26 - Evon Zevenbergen
  05:52:26 - 05:52:42 - Liesbeth Spies
  05:52:42 - 05:53:21 - André de Jeu
  05:53:21 - 05:53:34 - Liesbeth Spies
  05:53:34 - 05:54:34 - Ank de Groot-Slagter
  05:54:34 - 05:56:04 - Harre van der Nat
  05:56:04 - 05:57:01 - Mark Vermeulen
  05:57:01 - 05:57:16 - Anouk Noordermeer
  05:57:16 - 05:58:42 - André de Jeu
  05:58:42 - 05:58:55 - Anouk Noordermeer
  05:58:55 - 05:59:15 - Liesbeth Spies
  05:59:15 - 05:59:54 - Ernst Jan Straver
  05:59:54 - 06:00:17 - André de Jeu
  06:00:17 - 06:00:51 - Ank de Groot-Slagter
  06:00:51 - 06:01:06 - André de Jeu
  06:01:06 - 06:01:22 - Ank de Groot-Slagter
  06:01:22 - 06:01:23 - André de Jeu
  06:01:23 - 06:01:25 - Liesbeth Spies
  06:01:25 - 06:02:45 - Ernst Jan Straver
  06:02:45 - 06:03:07 - Marjon Verkleij-Lemmers
  06:03:07 - 06:03:33 - Wil Verschuur
  06:03:33 - 06:04:16 - Harre van der Nat
  06:04:16 - 06:04:35 - Liesbeth Spies
  06:04:35 - 06:04:48 - Anouk Noordermeer
  06:04:48 - 06:05:49 - Ank de Groot-Slagter
  06:05:49 - 06:06:59 - Wil Verschuur
  06:06:59 - 06:07:35 - Marjon Verkleij-Lemmers
  06:07:35 - 06:08:48 - Harre van der Nat
  06:08:48 - 06:09:29 - Liesbeth Spies
  06:09:29 - 06:11:06 - Gerard van As
  06:11:06 - 06:11:45 - Ank de Groot-Slagter
  06:11:45 - 06:12:12 - Gerard van As
  06:12:12 - 06:12:54 - Marjon Verkleij-Lemmers
  06:12:54 - 06:13:13 - Gerard van As
  06:13:13 - 06:14:15 - Liesbeth Spies
  06:14:15 - 06:14:45 - Marjon Verkleij-Lemmers
  06:14:45 - 06:15:17 - Liesbeth Spies
  06:15:17 - 06:16:49 - Han de Jager
  06:16:49 - 06:17:46 - Liesbeth Spies
 • 2.d
 • 2.e
 • 2.f

  06:17:46 - 06:18:02 - Han de Jager
  06:18:02 - 06:18:27 - Pieter Jan Morssink
  06:18:27 - 06:18:43 - Caroline Blom-de Ruiter
  06:18:43 - 06:18:58 - Bas Wienbelt
  06:18:58 - 06:20:23 - Liesbeth Spies
  06:20:23 - 06:21:32 - Caroline Blom-de Ruiter
  06:21:32 - 06:21:51 - Harre van der Nat
  06:21:51 - 06:22:16 - Gert van den Ham
  06:22:16 - 06:22:47 - Wil Verschuur
  06:22:47 - 06:23:15 - Anouk Noordermeer
  06:23:15 - 06:23:57 - Ank de Groot-Slagter
  06:23:57 - 06:24:01 - Liesbeth Spies
  06:24:01 - 06:24:15 - Marjon Verkleij-Lemmers
  06:24:15 - 06:28:27 - Liesbeth Spies
 • 3
 • 4
 • 4.01

  In 2014 heeft de raad besloten om € 10 miljoen structureel te bezuinigen. In de periode 2014-2018 is het grootste deel van dit bedrag met maatregelen ingevuld. In de begroting 2018-2021 stond nog een in te vullen bedrag van € 1 miljoen open. In dit voorstel wordt nu, 4 jaar na besluitvorming, kort samengevat hoe het bezuinigingsbedrag tot op heden is ingevuld en hoe het nog openstaande bedrag van € 1 miljoen vanaf 2019 wordt gerealiseerd. Met de invulling van dit laatste miljoen is de Strategische heroriëntatie 2014-2018 in financiële zin afgerond.  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de financiële stand van zaken per heden van de realisatie van de in 2014 vastgestelde bezuinigingen in het kader van de Strategische heroriëntatie 2014-2018; 2. Instemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2019-2022 van de in huidige begroting 2018-2021 nog openstaande bezuinigingsstelposten op vastgoed, beheer openbare ruimte en algemene onderbesteding met een totaalbedrag van € 1,013 miljoen.

 • 4.02

  In juli 2018 heeft de gemeenteraad de kadernota vastgesteld. Deze kadernota is vertaald naar een integraal beeld voor het sociaal domein. Het sociaal- en maatschappelijk domein is tot en met 2021 in transformatie. Vanuit het integrale beeld blijkt dat de financiële transformatie volgens schema verloopt.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het integraal beeld voor programma 4. 2. De gevolgen voor het jaar 2018 te verwerken in de najaarsrapportage 2018. 3. De gevolgen voor de jaren 2019-2022 te verwerken in de programmabegroting 2019-2022 door middel van een begrotingswijziging.

 • 4.03

  Publiekssamenvatting Vanaf 2019 is in heel Nederland sprake van een sterke daling in het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten, de zogenaamde reisdocumentendip. Door deze daling nemen de legesopbrengsten voor burgerzaken sterk af. Vanaf 2024 herstelt het aantal aanvragen zich weer tot 2029 waarna de aanvraagdip zich herhaalt. Dit patroon wordt veroorzaakt door de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten van 5 naar 10 jaar voor personen van 18 jaar en ouder. Om deze dip in de legesinkomsten op te vangen worden de openingstijden aangepast. Vanaf 1 januari werken we dan binnen Publieksdienstverlening (Burgerzaken/Vergunningen) in de middag alleen op afspraak waardoor de werkzaamheden efficiënter worden ingericht. Tijdens de ochtendopenstelling en de weekenddienst (Burgerzaken) kunnen inwoners zonder afspraak binnenlopen. Er wordt een tarief van € 4,95 ingevoerd voor het bezorgen van reisdocumenten (bij bezorging van meerdere documenten op één adres op hetzelfde moment maximaal € 9,90) waardoor ook het budget dat nu beschikbaar is voor de bezorging voor 90% kan worden ingezet. Binnen PDV wordt ca. 4 fte ingezet ter compensatie van de dip voor de komende 5 jaar. Daarna herstelt het aantal aanvragen weer en is de formatie weer nodig.  Voorgesteld besluit

  Besluit: Instemmen met de maatregelen om teruglopende legesinkomsten in de periode 2019-2023 door de zogenaamde reisdocumentendip op te vangen. Deze maatregelen houden in dat : - vanaf 1-1-2019 € 4,95 in rekening wordt gebracht voor het bezorgen van een reisdocument. Bij meerdere documenten tegelijkertijd op één adres is dit max. € 9,90. - het budget dat nu beschikbaar is voor het gratis bezorgen van documenten voor 90% in te zetten ter compensatie van de dip. - het aanpassen van de openingstijden van Publieksdienstverlening (Burgerzaken/ Vergunningen) wat inhoudt dat in de middagen alleen op afspraak wordt gewerkt. - het reserveren van ca. 4 fte in de flexibele schil voor compensatie van de dip in de jaren 2019 t/m 2023. - het uitvoeren van een evaluatie in de 2e helft van 2019 naar de waardering van de dienstverlening d.m.v. de resultaten vanuit “Klant in focus”.