Overzicht College Besluiten

dinsdag 23 juni 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Op 26 juni 2019 heeft de gemeente met Habeko en Hazerswoudse Boys een intentieovereenkomst gesloten. Doel was om te onderzoeken of de opbrengst uit de verkoop van het derde veld van Hazerswoudse Boys hoog genoeg is om een kunstgrasveld mee kunnen te realiseren op het trainingsveld van Hazerswoudse Boys. Achterliggende gedachte daarbij was dat Hazerswoudse Boys met een extra kunstgrasveld voldoende speelcapaciteit heeft om te kunnen trainen en om wedstrijden te kunnen spelen. Op een kunstgrasveld kunnen namelijk meer speeluren worden gemaakt dan op een natuurgrasveld. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de ontwikkeling niet haalbaar was. Vervolgens heeft Habeko de samenwerking gezocht met Hazerswoude Boys en zelf onderzocht of de realisatie van een kunstgrasveld mogelijk is. Op 26 februari 2020 hebben zij een brief naar het college gestuurd met een voorstel waarbinnen de ontwikkeling volgens hen wel haalbaar is. Met dit collegevoorstel zorgt het college voor dekking van het kunstgrasveld in de begroting van 2021 en wordt een brief verzonden naar Habeko en Hazerswoudse Boys met de voorwaarden waaronder  de haalbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling verder kan worden onderzocht.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de voorwaarden waaronder de gemeente met Habeko en Hazerswoudse Boys de haalbaarheid van de ontwikkeling van sociale woningbouw op veld 3 van Hazerswoudse Boys verder wil onderzoeken:
  a. Habeko koopt het veld van de gemeente, laat de grond bouw- en woonrijp maken en laat de sociale huurwoningen op die locatie ontwikkelen waarbij alle aanbestedingsplichtige opdrachten voor eigen rekening en risico door Habeko in de markt worden gezet. Habeko geeft de vrije sector kavels uit mits Habeko daar goedkeuring voor krijgt verkregen van de Minister danwel als Habeko kan aantonen dat er sprake is van een uitzondering op grond waarvan deze goedkeuring niet is vereist;
  b. Belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming.
  c. De uit te geven grond moet, in verband met de staatssteunregels, marktconform zijn en Habeko moet BTW en plankosten aan de gemeente betalen.
  d. De gemeente kan een deel van de opbrengst uit de verkoop van veld 3 inzetten ter dekking van de boekwaarde die rust op het derde veld.
  e. De gemeente kan een deel van de opbrengst uit de verkoop van veld 3 inzetten ter dekking van de aanleg van een geschikt officieel KNVB goedgekeurd kunstgraswedstrijdveld, met veldomheining en veldverlichting waarbij alle aanbestedingsplichtige opdrachten door Hazerswoudse Boys voor eigen rekening en risico in de markt worden gezet.
  f. Hazerswoudse Boys kan het risico op schade aan het nieuwe veld door eventuele zettingsverschillen afdekken.
  2. Bijgevoegde brieven - waarin bovenstaande voorwaarden zijn opgenomen - aan Habeko en Hazerswoudse Boys te versturen.
  3. Via de begroting 2021 een investeringsbudget ad. € 776.493,- opnemen in het Meerjarig Investeringsplan (MIP) en dit te dekken middels;
  a. De verkoop opbrengst veld 3;
  b. Een vrijval vanuit de voorziening MJOP buitensportvelden;
  c. Het rente resultaat, begroting 2021;

 • 2

  Op 7 april heeft het college besloten om de Voedselbank een tegemoetkoming te verstrekken. Het college is van mening dat voorkomen moet worden dat kwetsbare huishoudens die afhankelijk zijn van de Voedselbank financieel nog meer in de problemen komen. Het college heeft op 23 juni 2020 naar aanleiding van een verzoek van de Voedselbank, besloten om de subsidietermijn te verlengen van 1 juni 2020 naar 1 augustus 2020.  Voorgesteld besluit

  -De subsidietermijn zoals deze is opgenomen in het collegebesluit van 7 april 2020 te verlengen van 1 juni 2020 naar 1 augustus 2020 (de overige voorwaarden blijven ongewijzigd).

 • 3

  Het college van B&W heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale sociaal maatschappelijke
  organisaties te helpen om continuïteit- of acute liquiditeitsproblemen op te lossen die zij
  redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene
  subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het
  Steunfonds. Het college besluit over de derde tranche aanvragen in het kader van dit steunfonds.  Voorgesteld besluit

  1. De in Bijlage 1 genoemde organisaties een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 365.925,76 (tranche III);

 • 4

  De gemeente Alphen aan den Rijn hecht waarde aan de ontwikkeling van de logistieke sector in haar gemeente en heeft dit als één van de speerpunten opgenomen in haar economisch beleid. Het plangebied van Steekterpoort II is vanwege de omvang en de nabijheid van de containerterminal zeer geschikt voor kavels groter dan 3 ha voor grote logistieke partijen. Door het invullen van deze behoefte kan de combinatie van transport over water en weg beter worden benut. Om daadwerkelijk tot uitgifte over te gaan is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan van Steekterpoort II deze invulling mogelijk maakt.
  Om de omgevingsdialoog af te ronden zal het concept ontwerpbestemmingsplan eerst worden voorgelegd aan bewonersvereniging ‘Onder de hefbrug’, zodat – na verwerking van de reactie - het ontwerpbestemmingsplan in het najaar in procedure kan worden gebracht.
  De raad wordt over de voortgang geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het concept ontwerpbestemmingsplan Steekterpoort II;
  2. De gemeenteraad te informeren over de voortgang conform bij gevoegde conceptbrief;
  3. Het concept ontwerpbestemmingsplan in het kader van de omgevingsdialoog voor te leggen aan bewonersvereniging ‘Onder de Hefbrug’.

 • 5

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de meicirculaire 2020 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.  Voorgesteld besluit

  1. De uitkomsten van de meicirculaire 2020, jaarschijf 2020 te verwerken in de Najaarsnota 2020;
  2. De uitkomsten van de meicirculaire 2020, jaarschijven 2021 tot en met 2024 te betrekken bij de kaderbrief 2021 en verwerken in de begroting 2021-2024;
  3. Akkoord te gaan met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties;
  4. Akkoord te gaan met het handhaven van de stelpost BCF op € 550.000;
  5. De raad te informeren over de uitkomsten van de meicirculaire 2020, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemt bij besluit 1 tot en met 4.

 • 6

  Het college informeert de raad middels de Kaderbrief 2021 over de voorgenomen mutaties van de financiële positie van de gemeente in de aankomende Programmabegroting 2021-2024 ten gevolge van autonome ontwikkelingen en noodzakelijke beleidsbijstellingen. In de planning & controlcyclus 2020 van de gemeente vervangt de Kaderbrief 2021 dit jaar de reguliere kadernota. De coronacrisis brengt dit jaar dusdanige buitengewone omstandigheden en onzekerheden met zich mee, dat het uitbrengen van een reguliere kadernota onwenselijk is.  Voorgesteld besluit

  1. De raad middels bijgaande Kaderbrief 2021 informeren over de voorgenomen mutaties van de financiële positie van de gemeente in de aankomende Programmabegroting 2021-2024.

 • 7

  Gemeenten zijn volgens de Wet Kinderopvang verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor gastouderopvang). Over de uitvoer hiervan leggen gemeenten jaarlijks verantwoording af. Uit de jaarverantwoording kinderopvang 2019 blijkt dat de Gemeente Alphen aan den Rijn voldoet aan de uitvoer van haar wettelijke taken.  Voorgesteld besluit

  - De jaarverantwoording Kinderopvang 2019 vast te stellen.

 • 8

  In november 2019 is door de gemeenteraad van Gemeente Alphen aan den Rijn het beleidskader Sociaal Domein 2021, ‘Omdat het gewoon kan’ vastgesteld. In dit beleidskader zijn leidende principes, thema’s en een zestal bundels benoemd. Eén van deze bundels is de bundel Preventie, een subsidieregeling die vanaf 1 juli 2021 van start gaat. Om de transformatie in het sociaal domein te versnellen heeft de raad op 26 maart jl. drie jaar lang extra financiën ter beschikking gesteld. Deze middelen moeten gebruikt worden om de preventieve basis zo in te richten dat er vanuit de basis een beweging op gang gebracht wordt. Eén van de speerpunten hierbij is dat de preventieve basisinfrastructuur dusdanig ingericht en versterkt wordt dat deze zorg gaat dragen voor een gezonde leefstijl voor al onze inwoners (van -9 maanden tot 100+).
  In 2019 en 2020 heeft Gemeente Alphen aan den Rijn aan een lokaal sportakkoord gewerkt. Al snel bleek dit sportakkoord niet alleen over sport te gaan, maar over vitale inwoners. Samen met inwoners, verenigingen, werkgevers, onderwijs, gezondheidszorg en andere belangrijke actoren binnen onze gemeente, stelt Gemeente Alphen aan den Rijn een vitaliteitsplan met concrete plannen op om te komen tot vitalere inwoners. Dit plan, waar alle genoemde partijen verantwoordelijkheid voor nemen, is van en voor de samenleving en heeft een directe link naar de bundel Preventie.
  Door de coronacrisis is leefstijl weer helemaal op de agenda terecht gekomen. Niet alleen hebben veel Nederlanders (en dus ook inwoners van Alphen aan den Rijn) de afgelopen maanden zich minder bezig gehouden met gezond leven, ook geven wetenschappers aan dat juist een gezonde leefstijl belangrijk is om complicaties bij een virusinfectie te voorkomen.
  Omdat gezonde leefstijl wellicht nu nog belangrijker is dan ooit tevoren en er allerlei initiatieven ontstaan vanuit de samenleving (in het kader van het Vitaliteitsplan), wil het college enkele initiatieven al vanaf 2020 financieren. Deze initiatieven kunnen voor één jaar gefinancierd worden vooruitlopend op de subsidieregeling.  Voorgesteld besluit

  De raad in de Najaarsnota voor te stellen om € 100.000 van de reeds beschikbaar gestelde middelen ad €3.000.000 voor incidentele investering Preventie in 2021 (Zaaknummer 290709) naar 2020 te verschuiven.

 • 9

  Gemeente Alphen aan den Rijn streeft naar een gezonde, duurzame en aantrekkelijke binnenstad. Tegelijkertijd worden problemen gesignaleerd op het vlak van parkeren en parkeerbeleid. In de huidige situatie is de parkeerdruk ’s avonds in het centrum hoog. Om meer woningen in het stadshart te kunnen toestaan en ook iets te kunnen doen aan de huidige parkeerdruk is aanpassing van het parkeerbeleid noodzakelijk. Om het parkeerbeleid in het centrum zorgvuldig maar ook doelgericht te kunnen aanpassen wil het college met de raad in gesprek over de mogelijke opties en de effecten van de verschillende maatregelen.  Voorgesteld besluit

  - De discussienota voor discussie en standpuntbepaling aan te bieden aan de gemeenteraad
  - Hierbij uit te gaan van strategie 2, inhoudende ruimte te geven aan ontwikkelingen en oplossen en voorkomen van parkeerproblemen in het centrum
  - Hiervoor een informatiemarkt te organiseren na de zomer 2020 en daarbij de raadsleden te vragen welke richting wenselijk zou zijn als sturend principe voor het te volgen parkeerbeleid

 • 10

  De Economic Development Board Alphen (EDBA) ontwikkelt zich door tot een onafhankelijk adviesorgaan, waarbij niet langer uitvoerende taken zoals citymarketing passen. Daarom worden de activiteiten van Alphen Marketing vanaf medio 2020 ondergebracht in een nieuwe stichting met bijpassende statuten. Op basis van de gemeentewet, dienen deze statuten eerst voorgelegd te worden aan de gemeenteraad voor wensen en bedenkingen, voordat de stichting Alphen Marketing definitief opgericht kan worden.  Voorgesteld besluit

  De concept statuten van Stichting Alphen Marketing i.o. voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad.

 • 11

  Vanaf half maart 2020 zit heel Nederland in een intelligente ‘lockdown’ vanwege de Coronacrisis. Inmiddels zitten we in de ‘exitfase’ waarin voorzichtig vooruit gekeken wordt naar de situatie na de ‘lockdown’. De grote vraag is hoe het economische landschap van Alphen aan den Rijn er na de ‘lockdown’ uit zal zien in de nieuwe ‘1,5 meter samenleving’. Deze vraag en zorg betreft vooral de horeca en retail. Met name deze sectoren zijn gevoelig voor het gedrag van de consumenten in de nieuwe ‘1,5 meter samenleving’ en de effecten van dit gedrag zullen voor iedereen zichtbaar worden. We kunnen rekening houden met meer leegstand, meer faillissementen maar ook met een toenemende creatieve inzet bij de Alphense ondernemers om in de crisis te kunnen ‘overleven’. In deze dynamiek zal naar verwachting een groot beroep op de inzet van de gemeente worden gedaan. De gemeente wil met haar inzet op korte termijn voorkomen dat de nieuwe ‘1,5 meter samenleving’ zal leiden tot een aanslag op de leefbaarheid in de winkelgebieden. De gemeente heeft haar beleid vastgelegd in de notitie ‘Winkelgebieden in de nieuwe ‘1,5 meter samenleving’ en het college heeft dit nu vastgesteld. Voor de uitvoering wil de gemeente op korte termijn de samenwerking met het Alphense bedrijfsleven intensiveren en zich daarbij met name richten op het economisch kwetsbare Centrum/Stadshart en de aanloopstraten daarin. Voor de langere termijn zal de actualisatie van de huidige detailhandelsvisie eind dit jaar meer inzicht geven.  Voorgesteld besluit

  De notitie Winkelgebieden in de nieuwe ‘1,5 meter samenleving’ vaststellen.

 • 12

  Mevrouw Groep-Eijsackers van de SP heeft vragen gesteld over mogelijke misstanden en onderverhuur aan een woning aan de Aardster in Alphen aan den Rijn. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van mevrouw Groep-Eijsackers, namens de fractie van de SP, te beantwoorden met bijgevoegde brief.

 • 13

  Eigenaar van een voormalige varkenshouderij aan de Kortsteekterweg 26 te Alphen aan den Rijn wil de locatie herontwikkelen. Om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. De ontwikkeling houdt in dat in ruil voor sanering van de agrarische bedrijfsbebouwing twee nieuwe woningen mogen worden gebouwd. Ook wordt de agrarische bedrijfswoning omgezet in een burgerwoning. Het betreft een particuliere ontwikkeling waarbij de gemeente een faciliterende rol heeft. Middels een anterieure exploitatieovereenkomst worden de publieke kosten die voortkomen uit deze ontwikkeling verhaald op de initiatiefnemer. Het college heeft besloten deze overeenkomst aan te gaan en wethouder Van As te mandateren om deze namens het college te ondertekenen.  Voorgesteld besluit

  1. Met de heer W.C.M. van Niekerk een Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om de overeenkomst aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot
  ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie "Kortsteekterweg 26 te Alphen aan den Rijn" te openen en vast te stellen en de neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting/administratie via de Najaarsnota 2020.

 • 14

  De gemeente wil woonservicegebieden realiseren waar senioren met en zonder zorgvraag zelfstandig kunnen wonen, ook als zij (zwaardere) gezondheidsklachten krijgen. In het
  woonservicegebied zijn voorzieningen voor zorg, welzijn, ontmoeting en ondersteuning aanwezig zodat senioren in en nabij het gebied beter, verantwoord en zelfstandig kunnen blijven wonen. De woonservicegebieden dragen bij aan eenzaamheidsbestrijding, (spontane) ontmoeting, ondersteuning tussen bewoners onderling en een gevoel van veiligheid.
  In de woonservicegebieden wordt een ‘tussenvorm’ gerealiseerd: een beschut complex waar vitale én minder vitale senioren wonen. Senioren kunnen hier blijven wonen tot en met het moment dat zij zware dementiezorg nodig hebben (tenzij dit niet langer veilig en verantwoord is).
  Om te beginnen wordt er gestart met een pilot in de omgeving Bospark die zich richt op zowel de realisatie van het complex als op het hele woonservicegebied. Dit laatste is van belang omdat we gebieden willen realiseren waar we voorzieningen en zorg nabij plekken waar veel senioren wonen kunnen brengen, vanwege onvoldoende mogelijkheden om nieuwe (complexen met) seniorenwoningen te realiseren.  Voorgesteld besluit

  De ambitie om woonservicegebieden met woonzorgcomplexen te realiseren, startend met een pilot in de omgeving Bospark, vaststellen.