Overzicht College Besluiten

dinsdag 3 november 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het Huisvestingsplan Senioren maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsplan Senioren 2018-2021
  (vastgesteld door de raad in november 2018) dat gericht is op wonen, welzijn en zorg. Het
  speerpunt Wonen en woonomgeving behoefde nog nadere uitwerking. Companen heeft hiertoe in
  opdracht van de gemeente een nadere analyse van de woonbehoeften van senioren opgesteld.
  Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met twee groepen inwoners. Vervolgens zijn gesprekken
  gevoerd met de woningcorporaties, het Zorgkantoor en zorgaanbieders en is onderzocht welke
  locaties benut kunnen worden voor seniorenwoningen of woonvormen voor mensen met dementie
  en hoe en waar we zorg, ondersteuning en ontmoeting meer nabij kunnen brengen. We richten
  ons in dit huisvestingsplan niet op zaken als de fysieke omgeving. Dit huisvestingsplan is de basis
  om concrete uitvoeringsafspraken te maken met samenwerkingspartners en gezamenlijk te
  werken aan de huisvesting van senioren.  Voorgesteld besluit

  1. Uitgangspunten bij de huisvesting van senioren vast te stellen;
  2. Maatregelen ten behoeve van het huisvesten van senioren en het nabij brengen van zorg, ondersteuning
  en ontmoeting uit te voeren;
  3. Huisvestingsplan Senioren ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad via de lijst ingekomen
  stukken.

 • 2

  Om de landelijke corona-richtlijnen met betrekking tot de inzameling van huishoudelijk afval op het Ecopark uit te voeren en de 1,5 meter afstand tussen bezoekers en medewerkers te kunnen garanderen, heeft het college besloten de Corona maatregelen voor het Ecopark die nu tot 1 juli 2021 voort te zetten. De resultaten van het reserveringssysteem voor het Ecopark zijn positief en de bezoekers zijn erg tevreden en daarom is besloten dat het reserveringssysteem permanent gebruikt gaat worden.
  Het college heeft besloten de afvaltarieven 2021 voor het Ecopark op €0,- te stellen, het aantal bezoeken per huishouden te maximeren tot 12 maal per jaar, waarbij er desgewenst extra bezoeken bijgekocht kunnen worden voor €14,95 per bezoek voor 4 M3 grof afval per keer.  Voorgesteld besluit

  - De corona maatregelen voor het Ecopark te verlengen tot 1 juli 2021
  - Het reserveringssysteem voor het Ecopark permanent te maken.
  - De afvaltarieven 2021 voor het Ecopark op €0,- te stellen.
  - Het maximaal aantal gratis bezoeken per jaar, per afvalpas op 12 te stellen.
  - De mogelijkheid te bieden om voor €14,95 per bezoek op de afvalpas bij te
  boeken.

 • 3

  Het college van B&W heeft in april 2020 het Steunfonds COVID-19 opgericht en in september 2020 verlengd, om lokale sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteit- of acute liquiditeitsproblemen op te lossen die zij redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen.

  Ook maatschappelijke organisaties (zonder winstoogmerk) in onze cultuursector kunnen een beroep doen op het Steunfonds COVID-19. De Provincie Zuid-Holland heeft de subsidieregeling ‘noodsteun culture sector Zuid-Holland 2020’ uitgewerkt, waarmee gemeenten subsidie kunnen aanvragen om vitale culturele instellingen financiële ondersteuning te bieden, die nodig is om de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 het hoofd te bieden. De subsidie die op basis van een aanvraag aan Gemeente Alphen aan den Rijn wordt verleend, komt ten goede komen aan het Steunfonds COVID-19 door de eerder verleende voorlopige, eenmalige subsidies aan de vitale culturele instellingen gedeeltelijk te dekken. Het college van B&W heeft besloten om ook van de tweede tranche van de subsidie van de provincie gebruik te maken.  Voorgesteld besluit

  1. Voor € 65.000 een subsidieaanvraag te doen bij de Provincie Zuid-Holland te doen op basis van de vastgestelde subsidieregeling ‘noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020’ om de eenmalige, voorlopige verleende subsidies aan culturele instellingen vanuit het Steunfonds COVID-19 mede te dekken;
  2. Het bedrag van € 65.000 via resultaatbestemming bij de jaarrekening 2020 te doteren aan de Algemene Reserve ten behoeve van het gedeeltelijk afdekken van de eerdere onttrekking voor het Steunfonds COVID-19 voor lokale sociaal maatschappelijke organisaties, onder voorbehoud van de subsidieverlening van € 65.000.

 • 4

  Vanaf 1 januari 2020 kunnen alle huishoudens twee maal per jaar gratis grof afval aan huis laten inzamelen. Deze proef is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat deze proef niet tot minder dumpingen in de openbare ruimte heeft geleid. Deze dienstverlening is echter wel kostbaar. Daarom zal de inzameling van grof afval aan huis per 1 januari 2021 weer, zoals voorheen, met big bags, tegen betaling plaatsvinden. Het tarief voor inzameling van grof afval aan huis, wordt met 63% verlaagd van €34,80 naar €14,95 voor 4 M3 grof afval. Het tarief voor de inzameling van grof tuinafval aan huis vervalt; dit was €34,80 en dit wordt vanaf 2021 gratis.  Voorgesteld besluit

  - De evaluatie van de Pilot Gratis Grof Afval inzameling af te ronden.
  - Vanaf 1 januari 2021 de inzameling van grof afval aan huis weer uit te voeren zoals voor 1 januari 2020 te doen gebruikelijk was; Inzameling op afspraak, met
  big bags en tegen betaling.
  - Het tarief voor inzameling grof afval aan huis te verlagen van €34,80 naar €14,95.
  - Het tarief voor inzameling van gebundeld grof tuinafval aan huis te laten vervallen van €34,80 naar €0,-
  - De gemeenteraad hierover met bijgevoegde brief te informeren.

 • 5

  Na langdurig overleg tussen de gemeente en het bestuur van de manege is minnelijk overeenstemming bereikt over oplossing van de gerezen geschillen. Deze geschillen waren terug te voeren op verschil van inzicht over de onderhoudsverantwoordelijkheid en het achterblijven van betalingen door de manege. Kern van de nu bereikte minnelijke overeenstemming is dat de gemeente volledig eigenaar wordt van het manegecomplex en de bijbehorende woning en het manegedeel vervolgens terug verhuurt. Daarmee blijft de functie van de manege op de huidige plek behouden en kunnen zowel gemeente als de manege met een schone lei hun toekomstige contractuele relatie vorm geven.  Voorgesteld besluit

  • Het voornemen te hebben een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met
  o de Landelijke rijvereniging en ponyclub ‘De Alphense Ruiters”, en
  o de Stichting Stal- en Rijcentrum LR en PC De Alphense Ruiters c.q. de Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot,
  o de bestuurders van voornoemde rechtspersonen in privé,
  gericht op het beëindigen van de geschillen tussen genoemde partijen en de gemeente, het behoud van de manegefunctie in Alphen aan den Rijn, en het tot stand komen van een toekomstbestendige en transparante contractuele relatie.
  • De raad in de gelegenheid te stellen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen terzake van het voornemen om deze vaststellingsovereenkomst aan te gaan.
  • De raad voor te stellen in te stemmen met de financiële consequenties van deze voorgenomen vaststellingsovereenkomst en hiertoe :
  a. een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 567.000,-- (deel erfpachtrechten
  vereniging en stichting) en € 150.000,-- (omzetten erfpachtdeel gemeente) en conform activering annuïtair af te schrijven;
  b. de jaarlijkse exploitatielasten (beheer en onderhoud) ad. € 33.000,-- in de begroting op te nemen;
  c. de GREX Westkanaalweg 17 per 31 december 2020 af te sluiten en de resterende boekwaarde ad € 109.000,-- te onttrekken aan de reserve vastgoedmanagement;
  d. het verschil tussen kostpijshuur en gerealiseerde huurprijs voor de duur van 4 jaar, ad € 129.000,--, te onttrekken aan de reserve vastgoedmanagement;
  e. het voor de buitenruimte van de manege en woning uit oogpunt van bruikbaarheid, veiligheid en behoud van waarde noodzakelijke onderhoudsbudget ad. € 150.000,-- (exclusief BTW) te onttrekken aan de reserve vastgoedmanagement;
  f. de toekomstige verkoopopbrengst van woningperceel en manegeperceel toe te voegen aan de reserve vastgoedmanagement.

 • 6

  Aan de gemeente zijn 2 agrarische percelen grond te koop aangeboden. De percelen liggen nabij het Goudse Rijpad en de J.C. Hoogendoornlaan. Om actief in te kunnen spelen op toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen heeft de gemeente belang bij grondposities. De gemeente heeft besloten de percelen te kopen.  Voorgesteld besluit

  1. De raad verzoeken de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen en te activeren, als actief grondbeleid in lijn met de nota grondbeleid voor:
   a. Verwerving grond perceel Goudse Rijpad ad. € 566.356,-;
   b. Verwerving grond perceel JC Hoogendoornlaan ad. € 248.644,-;
  2. De raad verzoeken om de structurele rentelasten van deze activa ad. € 20.375,- vanaf 2021 te dekken via de jaarlijkse actualisatie van het renteresultaat;
  3. Het aangaan van een koopovereenkomst met P. Vos voor de aankoop van agrarische percelen grond nabij het Goudse Rijpad en de J.C. Hoogendoornlaan in Alphen aan den Rijn, nadat de raad de hiervoor genoemde kredieten beschikbaar heeft gesteld;
  4. Wethouder Van As mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van
   ondergeschikt belang aan te brengen in de overeenkomst;
  5. De teamleider project- en accountmanagement te mandateren deze overeenkomst aan te gaan en om volmacht aan de notaris te verlenen voor de notariële afwikkeling.
   

 • 7

  Sinds 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. Jaarlijks wordt bekeken of de Verordening en/of de Nadere regels geactualiseerd moeten worden. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben, waar wenselijk, dit beleid met elkaar afgestemd.
  Dit jaar zijn (alleen) de Nadere regels geactualiseerd. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie, landelijke wetswijzigingen en de jaarlijkse indexatie van de tarieven.  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van de wijzigingen op de Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn, met ingang van 1 januari 2021.

 • 8

  De aanpassing van de belastingverordeningen en -tarieven vindt jaarlijks in december plaats na vaststelling van de gemeentebegroting. Uitgangspunt van het coalitieakkoord 2018-2022 Groene stad met Lef is een beheerste ontwikkeling van de gemeentelijke lastendruk voor de inwoners van Alphen aan den Rijn. De onroerende-zaak belasting wordt alleen gecorrigeerd voor prijsinflatie. Indien er wordt besloten om een bepaalde belasting af te schaffen dan kan dit aanleiding zijn om de OZB evenredig te verhogen. De basis voor rioolheffing en afvalstoffenheffing blijft 100%  kostendekking.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen tot het vaststellen van de volgende verordeningen op de heffing en invordering van:
  1. onroerende-zaakbelastingen 2021 (gelet op artikel 220 tot en met 220 h Gemeentewet)
  2. afvalstoffenheffing plus tarieventabel 2021 (gelet op artikel 229 Gemeentewet en artikel 15.33 Wet Milieubeheer)
  3. rioolheffing 2021 (gelet op artikel 228a Gemeentewet)
  4. hondenbelasting 2021 (gelet op artikel 226 Gemeentewet)
  5. marktgeld 2021 (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet)
  6. leges plus tarieventabel 2021 (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdeel b Gemeentewet en artikel 156 lid 1 en 2, aanhef en onderdeel h Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet)
  7. toeristenbelasting 2021(gelet op artikel 224 Gemeentewet)
  8. parkeerbelastingen 2021 (gelet op artikel 225 Gemeentewet en de parkeerverordening 2018)
  9. belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2021 (gelet op artikel 221 Gemeentewet)
  10. grafrechten plus tarieventabel 2021 (gelet op artikel 229 lid 1 aanhef en onderdelen a en b Gemeentewet)
  11. precariobelastingen 2021 (gelet op artikel 228 Gemeentewet)

 • 9

  De coronamaatregelen die voor de aankomende Tweede Kamerverkiezing van toepassing zijn brengen extra werkzaamheden met zich mee. Hiervoor is het nodig om extra stembureauleden in te zetten en vragen we meer van de stembureauleden dan bij een reguliere verkiezing. Om die redenen worden de vergoedingen verhoogd zolang de coronamaatregelen van kracht zijn. De verhoging is vergelijkbaar met de vergoedingen die worden betaald bij een dubbele verkiezing. De vergoeding voor reserveleden en tellers wordt tijdelijk verhoogd naar € 50,-. Zodra de coronamaatregelen zijn opgeheven zijn de vergoedingen weer van toepassing zoals bij een reguliere verkiezing.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met een hogere vergoeding voor stembureauleden zolang de coronamaatregelen gelden.

 • 10

  De gemeenten in Holland Rijnland besluiten om met ingang van 2022 de ondersteuning en opvang voor inwoners met ernstige psychosociale problemen lokaal te organiseren. Met deze verandering kan elke gemeente ervoor zorgen dat benodigde hulp eerder, dichterbij en meer in samenhang met andere sociale activiteiten en de lokale hulpverlening wordt georganiseerd.
  We hebben het dan over ‘beschermd wonen’, ‘maatschappelijke opvang’, en taken op het gebied van verslavingszorg en bemoeizorg. Sinds 2015 zijn deze taken gemeentelijke taken onder de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), maar deze worden tot nog toe door de Gemeente Leiden voor alle gemeenten in Holland Rijnland uitgevoerd. De Gemeente Leiden ontvangt hier tot 2022 de middelen voor van het Rijk.
  Met ingang van 2022 worden de financiële middelen voor beschermd wonen door het Rijk geleidelijk steeds meer naar de afzonderlijke gemeenten overgedragen. De financiële middelen voor maatschappelijke opvang, verslavingszorg en bemoeizorg worden door het Rijk voorlopig nog aan de Gemeente Leiden verstrekt ten behoeve van de hele regio. In onze regio maken we afspraken met elkaar om de middelen die de gemeente Leiden vanaf 2022 nog ontvangt ook over de afzonderlijke gemeenten te verdelen.
  Om alle ondersteuning op lokaal niveau in 2022 goed geregeld te hebben is nu een raadsbesluit nodig zodat begin 2021 de inkoop van maatschappelijke zorg kan starten. Over de precieze verdeling van de financiële middelen volgt een raadsbesluit in het eerste kwartaal van 2021 als het landelijke verdeelmodel bekend is en daarvan afgeleid het regionale verdeelmodel.
  De raadsinformatiebrief geeft een beknopte inleiding op het raadsvoorstel en gaat daarnaast in op de opvang van dak- en thuislozen.  Voorgesteld besluit

  1. Bijgaand raadsvoorstel doordecentralisatie maatschappelijke zorg aan de raad voorleggen voor besluitvorming;
  2. Binnen Holland Rijnland en in de Rijnstreek afspraken vastleggen over de verdeling van de taken en middelen en de wijze van samenwerking na de doordecentralisatie;
  3. Bijgaande raadsinformatiebrief doordecentralisatie maatschappelijke zorg en opvang dak- en thuislozen aan de raad aanbieden ter informatie;
  4. De agendacommissie van de raad voorstellen om in februari of maart 2021 een raadsinformatiemarkt te houden over maatschappelijke zorg.

 • 11

  In de zomerperiode van 2020 is voor de locatie Noordrand I een online-participatieproces gestart. Alle publieksgroepen (bewoners, belangenverenigingen, buurgemeenten, kennisinstanties etc.) konden meedoen aan deze online-participatie. Doel van de participatie was dat iedereen die meedeed zijn mening kon geven over de informatie die op dat moment beschikbaar was over de ontwikkeling van noordrand I.
  De online-participatie bestond uit 4 stappen. Het resultaat van alle 4 de stappen is terug te vinden in het eindverslag.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van het Eindverslag online-participatie Noordrand I.
  2. De raad met bijgaande brief informeren over de resultaten en vervolgproces.

 • 12

  Inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn die een indicatie hebben voor het Wmo vervoer en gebruik maken van de Regiotaxi betalen hiervoor een ritbijdrage per gereden zone. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld. De nieuwe tarieven voor 2021 zijn nu berekend. Hiervoor is net als voorgaande jaren, de indexering voor het Openbaar Vervoer gehanteerd. De tarieven van 2020 zijn op grond van de OV-index voor 2021 verhoogd. Na afronding blijkt dat de ritbijdragen voor zowel inwoners jonger dan 65 jaar als voor inwoners die 65 jaar of ouder zijn, worden verhoogd met €0,01.
  De ritbijdrage per zone voor inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn is in 2021:
  -Wmo reizigers jonger dan 65 jaar €0,81 per (opstap)zone
  -Wmo reizigers 65 jaar en ouder €0,53 per (opstap)zone  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de indexatie van de ritbijdrage die inwoners van Alphen aan den Rijn met een Wmo indicatie per zone in de Regiotaxi betalen per 1 januari 2021

 • 13

  De coronamaatregelen hebben de horeca in een zeer kwetsbare economische positie gebracht.
  Het gebruikelijke terrasseizoen is ten einde, maar de coronamaatregelen vooralsnog niet. Kortgeleden zijn de maatregelen aangescherpt en onduidelijk is hoe zich dit de komende maanden ontwikkelt. Op grond van de huidige Noodverordening moeten horecabedrijven gesloten blijven. Wanneer de horeca weer open mag zal dit naar verwachting onder beperkingen zijn met in ieder geval nog de inachtneming van de 1,5 meter maatregel. De 1,5 meter maatregel zorgt voor een beperkter gebruik van de binnenruimte. Afgelopen periode zijn vanuit horeca ondernemers verschillende verzoeken voor overkappingen van terrassen binnengekomen om daarmee meer ruimte voor bezoekers te creëren om aan de 1,5 meter afstand te voldoen.
  Om horecaondernemers in de winter toch gebruik te kunnen laten maken van het terras zullen overkappingen van de terrassen, onder de voorwaarde dat zij voor de overkapping een terrasvergunning hebben, worden toegestaan tot 1 april 2021.  Voorgesteld besluit

  A. Dat tot 1 april 2021 terrasoverkappingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is zijn toegestaan onder de voorwaarde dat ondernemers een terrasvergunning hebben voor een overkapping;
  B. Onderstaande regels dienen als besluitvormingskader voor aanvragen voor een terrasvergunning voor een overkapping:

  1. De ondernemer dient te voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in het uitvoeringsbesluit “Nadere regels voor het hebben van terrassen 2015” zoals opgenomen in de bijlage van dit besluit. Uitzondering hierop is de voorwaarde opgenomen in artikel 6 lid 3 van dit besluit.
  2. Overkappingen worden alleen toegestaan op het reguliere terras en niet op de tijdelijk vergunde terrassen tot 1 april;
  3. Een overkapping dient aan drie zijden open te zijn;
  4. Voor de aanvraag van de terrasvergunning voor een overkappingen moeten de volgende gegevens worden overlegd, ter inachtneming van (brand)veiligheid en doorgang van veiligheidsdiensten:
   - situatietekening van aangezicht, plattegrond en doorsnede. Voorzien van maatvoering;
   - constructie- en verankeringsgegevens;
   - brandveiligheidsvoorzieningen;
  5. De afmeting van de overkapping overschrijdt niet de grenzen van het terras.
  6. De minimale doorloophoogte tussen de bestrating en de onderkant van de overkapping bedraagt minimaal 2,30 meter; de overkapping mag niet hoger zijn dan de eerste verdiepingsvloer van aangrenzend pand tot een maximum van 3,50 meter.
  7. De overkapping dient veilig te zijn. Dat betekent onder andere:
   a. De overkapping is voldoende bestand tegen weer en wind en moet minimaal en aantoonbaar
        windkracht 8 aankunnen;
   b. Het materiaal met ophanging van daken en aan de overkapping gerelateerde producten moet
        brandveilig zijn. Dit is gegarandeerd als deze voldoen aan de volgende klassen:
  • Klasse 2 NEN 6065;
  • Klasse B NEN-EN 13501-1;
  • Klasse B1 DIN 4102;
  • Klasse M2 volgens NF P 92-503 t/m NF P 92-505 en NF P 92-507.
  1. In het geval van extreme weersomstandigheden is het aan de ondernemer om dit te signaleren en maatregelen te treffen, door de overkapping bijvoorbeeld (gedeeltelijk) af te breken of extra ballast of versteviging aan te brengen. Denk daarbij aan:
   a. Storm vanaf windkracht 8;
   b. Sneeuwbelasting en ijs wanneer de overkapping hier niet op geconstrueerd is.
  2. Pinnen en of haringen mogen slecht na toestemming van de gemeente in de grond geslagen worden.
  3. Aan terrasverwarming verbinden we in het kader van duurzaamheid als voorwaarden: alleen aanzetten waar gasten zitten en alleen als gasten erom vragen.

 • 14

  Het is dit jaar de verwachting dat de kerstdagen en jaarwisseling extra bijzonder zullen worden vanwege de coronamaatregelen. Veel mensen zullen deze dagen in kleine gezelschappen thuis vieren. Supermarkten verwachten daardoor extra drukte voor en tijdens de feestdagen. De Albert Heijn heeft daarom voor vier filialen het verzoek ingediend om de openingstijden te verruimen, waardoor spreiding van winkelend publiek mogelijk is. Vanwege deze uitzonderlijke situatie maakt dit voorstel het mogelijk om eenmalig op (24 en 26 december en 1 januari) de winkels in de levensmiddelenbranche zoals supermarkten – bakkers, etc. – open te stellen. Hiermee wordt het winkelend publiek zoveel mogelijk gespreid en blijven de gezondheidsrisico’s voor klanten en personeel zoveel mogelijk beperkt.  Voorgesteld besluit

  1. Te besluiten tot afwijking van de Winkeltijdenverordening, conform bijgevoegde wijzigingsverordening.
  2. De gemeenteraad voorstellen om eenmalig af te wijken van de Winkeltijdenverordening Alphen aan den Rijn 2015, artikel 3.

 • 15

  Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn heeft een steunfonds Covid-19 opgericht om lokale
  sociaal maatschappelijke organisaties te helpen om continuïteitsproblemen op te lossen die zij
  redelijkerwijs niet zelf kunnen opvangen. Deze aanvragen worden getoetst aan de Algemene
  subsidieverordening Gemeente Alphen aan den Rijn 2020 en de Nadere regels behorend bij het
  Steunfonds. Het college besluit over de zevende tranche aanvragen in het kader van dit
  steunfonds.  Voorgesteld besluit

  1. De aangepaste Nadere regels voor het Verlengde Steunfonds COVID-19 vast te stellen met terugwerkende kracht per 31 oktober 2020;
  2. De in Bijlage 1 genoemde organisaties een voorlopige, eenmalige subsidie te verlenen met een totaalbedrag van € 1983,- (tranche VII).

 • 16

  Op 1 juli 2020 heeft het college een voorgenomen besluit genomen t.a.v. de inzet van het eigen personeel voor de kerntaak begraven. Aan de Ondernemingsraad is advies gevraagd over dit voorgenomen besluit en het plan van aanpak/reorganisatieplan met betrekking tot de personele gevolgen hiervan. De Ondernemingsraad een negatief advies uitgebracht over het voorgenomen besluit en het daarbij behorende reorganisatieplan. Ondanks het negatieve advies van de OR stelt het DT voor definitief te besluiten het eigen personeel (5fte) alleen nog in te zetten voor de kerntaak begraven.  Voorgesteld besluit

  Met inachtneming van het advies van de Ondernemingsraad definitief te besluiten het eigen personeel (5fte) alleen nog in te zetten voor de kerntaak begraven.