Overzicht College Besluiten

dinsdag 31 maart 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Aan de Aarkade/De Vest in Alphen aan den Rijn wordt de nieuwe bibliotheek, archief, bewaakte fietsenstalling en parkeergarage gebouwd. Om het gebouw aan te duiden zijn een aantal namen bedacht die vervolgens via een flitspeiling zijn voorgelegd aan de inwoners. 2451 respondenten hebben gereageerd. 42% vindt dat het gebouw geen naam hoeft te krijgen, 27% koos voor “Het Venster”, 17% voor “Punt” en 14% voor “Centraal”. Besloten is het gebouw geen naam te geven.  Voorgesteld besluit

  Geen naam te geven aan het gebouw met de nieuwe bibliotheek, archief, bewaakte fietsenstalling en parkeergarage aan de Aarkade/De Vest in Alphen aan den Rijn.

 • 2

  Gemeente Alphen aan den Rijn is aan de slag met het pilotproject duurzame wijkwarmte in de Planetenbuurt. Samen met stakeholders is onderzocht of het haalbaar is om warmte uit oppervlaktewater, zoals de Oude Rijn, te gebruiken voor het collectief verwarmen van bestaande bouw in het gebied Planetenbuurt. De stakeholders, die samen 70% van de warmtevraag in het gebied vertegenwoordigen, zijn enthousiast. Zij ondertekenen samen met de gemeente een intentieovereenkomst om dit project verder te brengen. Om het pilotproject financieel haalbaar te maken is subsidie noodzakelijk. De gemeente vraagt daarom de Proeftuinensubsidie Aardgasvrije wijken aan.  Voorgesteld besluit

  Voor het pilotproject Aquathermie Planetenbuurt:
  1. de intentieovereenkomst “Duurzame warmte Planetenbuurt Alphen aan den Rijn” te laten ondertekenen.
  2. de portefeuillehouder duurzaamheid te machtigen deze intentieovereenkomst namens het College te ondertekenen.
  3. instemmen met het aanvragen van de Proeftuinensubsidie Aardgasvrije Wijken.
  4. de portefeuillehouder mandateren om na besluitvorming door het College tekstuele wijzigingen door te voeren in de subsidieaanvraag Proeftuin Aardgasvrije Wijken.
  5. de Raad met bijgevoegde informatiebrief informeren over de voortgang van en de afwegingen die een rol spelen in dit project.

 • 3

  In de Alphense woningmarktstrategie 2019-2022 is vastgesteld dat de gemeente bij woningbouwprojecten eist dat in principe 25% van de woningen als sociale huurwoning wordt gerealiseerd, geldend voor alle nieuwe projecten vanaf besluitvorming Woonagenda Holland Rijnland 2017 (vastgesteld voorjaar 2018). Het plan Steekterpoort 208-210 voldoet niet aan deze eis, vanwege afspraken die medio 2017 gemaakt zijn.
  Een aantal woningbouwprojecten in de kern Alphen bevat de komende jaren geen of weinig sociale huurwoningen, zoals Rijnhaven en Gouwsluisseweg. Dit komt doordat het uitwerken van de plannen en het opstarten van de ruimtelijke procedures is gestart voordat de huidige eisen (25% sociale huur, 10% voor middeninkomens) van kracht waren.
  Gezien de actuele spanning op de woningmarkt en de sociale huurmarkt in het bijzonder, is het wenselijk om het aandeel sociale huur in de gehele Alphense woningbouwprogrammering omhoog te brengen. Na het vaststellen van de Alphense woningmarktstrategie zijn alternatieve onorthodoxe woningbouwlocaties in beeld gebracht om de woningbouwproductie te versnellen en het aandeel sociale huurwoningen te verhogen. Als gevolg hiervan bedraagt het aandeel sociaal in het hele woningbouwprogramma tot aan 2030 in de kern Alphen momenteel 29%. Het aandeel voor middeninkomens bedraagt 16%.
  Het aantal geplande sociale huurwoningen bedraagt 1087 tot 2026 (zekere plannen: 644 woningen, mogelijke plannen: 443 woningen), waarmee we de doelstelling om tot 2026 800 sociale huurwoningen in de kern Alphen toe te voegen waarschijnlijk zullen halen, indien er geen sprake is van meer dan 25% planuitval.
  Doordat er voldoende sociale woningbouw gepland is, kunnen we ervan afzien om eerder vastgestelde plannen met een laag aandeel sociaal aan te passen. Hiermee vermijden we vertraging en schadeloosstelling door de gemeente, omdat we geen bestaande contracten open hoeven te breken.  Voorgesteld besluit

  1. Woningbouwplannen met < 25% sociale huur die vastgesteld zijn voor het voorjaar van 2018 worden niet aangepast.
  2. Memo ‘Aandeel sociaal in woningbouwplannen kern Alphen’ ter kennisname aanbieden aan de gemeenteraad via de lijst ingekomen stukken.

 • 4

  Op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde kunnen raadsleden schriftelijk vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Mevrouw Blom-de Ruiter heeft vragen gesteld over het parkeren door wijkverpleegkundigen in het centrum. Zij vraagt om vrijstelling van het betalen van parkeerbelasting. In de antwoordbrief wordt uitgelegd hoe het is geregeld voor wijkverpleegkundigen, dat er allerlei oplossingen zijn om het betalen van parkeerbelasting ordentelijk te regelen en dat de Parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen niet de geëigende route vormen om vrijstelling te regelen.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde concept-brief vaststellen en verzenden waarin wordt geantwoord dat er allerlei oplossingen zijn voor wijkverpleegkundigen om het betalen van parkeerbelasting ordentelijk te regelen en dat de Parkeerverordening en Verordening parkeerbelastingen hier niet de geëigende route vormen.

 • 5

  De Gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage citymarketing aan de organisatie van het Zomerspektakel 2020, waarmee de gemeente zowel lokaal, regionaal als nationaal op de kaart wordt gezet.  Voorgesteld besluit

  Conform advies Alphen Marketing in te stemmen met het verlenen van maximaal € 30.000,- uit het evenementenbudget citymarketing, als exploitatiebijdrage aan stichting Zomerspektakel aan het Meer voor het organiseren van het Zomerspektakel 2020 in Alphen aan den Rijn. Deze bijdrage is enkel van toepassing in geval van een negatief exploitatieresultaat.

 • 6

  Het college neemt kennis van het Jaarverslag 2019 van de Erfgoedcommissie en stemt in met het ter informatie toezenden van het jaarverslag aan de Raad.  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de inhoud “Jaarverslag 2019 Erfgoedcommissie Alphen aan den Rijn”;
  2. Instemmen met het ter informatie toezenden van het Jaarverslag 2019 Erfgoedcommissie  aan de Raad.

 • 7

  Burgermeester en wethouders hebben besloten een planologische procedure te starten voor het (ontwerp)wijzigingsplan Loeteweg 6b, Hazerswoude-Dorp. Hierin wordt de bestemming van de bestaande bedrijfswoning gewijzigd naar burgerwoning.  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpwijzigingsplan Loeteweg 6b, Hazerswoude-Dorp, met identificatienummer NL.0484.HDloeteweg6b-ON01, vast te stellen;
  2. Het ontwerpwijzigingsplan Loeteweg 6b, Hazerswoude-Dorp ter inzage te leggen.

 • 8

  Aan de Rijndijk / Willem Kloosstraat in Hazerswoude-Rijndijk bevindt zich de locatie van het voormalige bedrijf ‘Carrier’. De huidige eigenaar/initiatiefnemer wenst deze locatie te transformeren naar een nieuw woongebied met 28 woningen. De locatie heeft een prominente plek in Hazerswoude-Rijndijk en heeft een sterke relatie met ontwikkelingen in de omgeving. Het ontwikkelen van woningbouw op de Carrierlocatie is een kans om aan de Rijndijk / Willem Kloosstraat een nieuw gezicht te maken en een entree tot het centrum vorm te geven. Ter plaatse van het plangebied is het bestemmingsplan ‘Watertoren e.o.’ vigerend. Om de beoogde woningbouwontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan ‘Watertoren e.o.’ worden herzien. Daartoe wordt een bestemmingsplan ‘Carrier terrein, Hazerswoude-Rijndijk’ opgesteld.
  Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 30 januari tot en met 11 maart 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
  In deze periode is alleen door Liander N.V. een schriftelijke zienswijze ingediend.
  Tevens is het plan voorgelegd aan de vaste overleginstanties. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft gereageerd.
  Deze ingediende zienswijze en ingekomen overlegreactie zijn voorzien van een beantwoording en zijn opgenomen in een Nota. Het bestemmingsplan  wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt geadviseerd het bestemmingsplan vast te stellen conform het ontwerpbestemmingsplan ‘Carrier terrein, Hazerswoude-Rijndijk’.  Voorgesteld besluit

  1. de indiener van de zienswijze, vermeld in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen en overlegreacties, versie 12 maart 2020’ ontvankelijk te verklaren;
  2. de betreffende ingediende zienswijze ongegrond te verklaren, als vermeld in besluitpunt 1 genoemde ‘Nota van beantwoording zienswijzen en overlegreacties’;
  3. de in besluitpunt 1 genoemde ‘Nota van beantwoording zienswijzen en overlegreacties’ vast te stellen;
  4. het bestemmingsplan met plannaam  'Carrier terrein, Hazerswoude-Rijndijk’, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0484.HRcarrierterrein-VA01, met de bijbehorende bestanden in digitale en analoge vorm vast te stellen in overeenstemming met het ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan; dit met inachtneming van de besluitpunten 2 en 3;
  5. geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.
  6. wethouder Van As te mandateren om wijzigingen aan te brengen in de besluitvormingsdocumenten tot aan het moment van aanlevering van de stukken aan de griffie.

 • 9

  In verband met ruimtelijke ontwikkelingen in Alphen aan den Rijn, Hazerswoude Rijndijk en Hazerswoude Dorp is het nodig de bebouwde kom grenzen op enkele locaties te verschuiven, dan wel aan te wijzen. Op de Steekterweg verschuift de grens over een afstand van 105 meter in oostelijke richting en op de Rijndijk de grens 140 meter in westelijke richting ivm de bouw van woningen op voormalige bedrijfslocaties. In Hazerswoude Dorp wordt de wijk Weidelanden gerealiseerd. De wijk wordt opgenomen binnen de bebouwde kom waarmee de grens komt te liggen bij de rotonde met de N209. Binnen de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 50 km/u, tenzij anders aangegeven. Op de Rijndijk en bij de Zilverschoon zal dit maximaal 30 km/u zijn.  Voorgesteld besluit

  1.    Het raadsvoorstel tot het vaststellen van de bebouwde kom grenzen Steekterweg Alphen aan den Rijn, Rijndijk Hazerswoude Rijndijk en Zilverschoon Hazerswoude Dorp, vastgesteld op 3 maart 2020, intrekken omdat dit in 2015 aan het college is gedelegeerd;
  2.    De volgende bebouwde kom grenzen vast te stellen, een en ander conform de bij dit voorstel behorende tekeningen:
  a.    Steekterweg ter hoogte van nummer 208 te Alphen aan den Rijn;
  b.    Rijndijk, ter hoogte van nummer 8 te Hazerswoude Rijndijk;
  c.    Zilverschoon, ter hoogte van de rotonde met de N209 te Hazerswoude Dorp.
  3.    Deze grenzen te markeren door middel van het plaatsen van de bebouwde kom borden H01 en H02 van bijlage I Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 op voornoemde locaties.

 • 10

  De gemeente besluit de geplande subsidie-uitvragen en aanbestedingen Sociaal domein 2021 in verband met de gevolgen van het Corona virus in elk geval uit te stellen tot 1 september 2021. Dit betreft de Alphense subsidie-uitvragen Preventie en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), de Alphense inkoop huishoudelijke hulp en de gezamenlijke inkoop van de drie Rijnstreekgemeenten voor Hulpmiddelen en Inburgering. De reeds gepubliceerde Rijnstreek aanbesteding Ondersteuning wordt ingetrokken.
  De contracten huishoudelijke hulp kunnen en worden met een jaar verlengd en lopen door tot ultimo 2021. We doen dit om rust te creëren voor inwoners. In een tijd van onzekerheid is het fijn om zoveel mogelijk te kunnen rekenen op vaste partners met bekend aanbod en voorzieningen en vaste contactpersonen. Onze partners hebben zo de ruimte om zich volledig hiervoor in te zetten. Voor deze aanpak hebben we advies gevraagd aan onze huidige partners en potentiële nieuwe aanbieders. Met deze keus sluiten we aan bij de meerderheid van de adviezen. We willen nu maximale ruimte en slagkracht houden om te doen wat het beste is voor de inwoner in de huidige situatie. Dat betekent dat we nog geen besluit nemen wanneer we de subsidie-uitvragen en aanbestedingen wel publiceren. In mei/juni zullen we opnieuw bekijken wat de beste vervolgstappen zijn en wanneer. Alle informatie plaatsen we op de website www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021.  Voorgesteld besluit

  1.    In verband met het Coronavirus tot 1 september 2020:
  a. geen subsidie-uitvragen Preventie en Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) te publiceren
  b. geen aanbestedingen huishoudelijke hulp, hulpmiddelen of inburgering te publiceren
  c. de gepubliceerde aanbesteding Ondersteuning in te trekken
  2.    De huidige contracten en subsidies die ultimo 2020 eindigen in elk geval met een half jaar verlengen.
  3.    Eind mei/juni 2020 opnieuw te bezien welke planning realistisch is.

 • 11

  In de brief worden artikel 40 vragen van de VVD-fractie beantwoord. Het betreft vragen over de maatregelen die de gemeente Alphen aan den Rijn neemt om ondernemers die geraakt worden door het Coronavirus te helpen.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met beantwoording van artikel 40 vragen middels bijgevoegde brief.

 • 12

  Het Ecopark is een belangrijke dienstverlening bij de afvoer van afval in de gemeente. Op dit moment is het erg druk op het Ecopark. Om de landelijke Coronarichtlijnen uit te kunnen voeren, en de veiligheid van bezoekers en medewerkers te garanderen, worden minder voertuigen tegelijkertijd op het terrein toegelaten. Om zo veel mogelijk klanten te kunnen helpen wordt de opening van het Ecopark verruimd en het betalen voor afval uitgesteld; op maandagen gaat het Ecopark open van 8:00 – 16:00 uur en het betalen voor afval op het Ecopark wordt uitgesteld tot 1 mei 2020.  Voorgesteld besluit

  -    Beperken van het aantal bezoekers op het Ecopark en strikt handhaven Corona-richtlijnen
  -    Verruimen opening Ecopark; op maandagen open van 8:00 – 16:00 uur
  -    De invoering van het betalen voor afval op het Ecopark uit te stellen tot 1 mei 2020.

 • 13

  We zien grote opgaven op ons af komen, die allemaal ruimte vragen en tegelijkertijd maatschappelijke meerwaarde opleveren voor onze gemeente. Zo hebben we geconstateerd dat er een tekort is aan goede en betaalbare huisvesting. Ondanks onze inspanningen om binnenstedelijk te transformeren, herstructureren en verdichten, is de ruimte voor woningbouwontwikkeling binnen de kern van Alphen aan den Rijn binnen een paar jaar uitgeput als we ons groene, ruimtelijke karakter overeind willen houden. Daarom gaf de gemeenteraad begin vorig jaar opdracht om onderzoek te doen naar een aantal locaties, waaronder het Oostvaartpark aan de rand van Hazerswoude-Rijndijk.
  Locatieontwikkeling op deze plek kan niet zomaar vanwege onze ligging in het Groene Hart. Het college van b. en w. is van mening dat nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart alleen mogelijk zijn als de opgaven en kwaliteiten van het Groene Hart meegenomen worden in het ontwerp en worden geïntegreerd met andere opgaven. Daarom is er voor het Oostvaartpark een landschappelijk raamwerk opgesteld. Dit is een sterke groenblauwe ruimtelijke drager, waarbinnen opgaven als klimaat, energie, biodiversiteit, mobiliteit en wonen een plek kunnen krijgen. Deze manier van werken zorgt voor het behouden en versterken van de eigenheid en het karakter van het gebied. Tegelijkertijd wordt ruimte geboden om adaptief te ontwikkelen en in te spelen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.
  Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor om het raamwerk voor Oostvaartpark vast te stellen als basis voor het opstellen van een kavelpaspoort.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1 Het landschappelijk raamwerken voor Oostvaartpark vast te stellen.
  2 Voor het Oostvaartpark een kavelpaspoort met ontwerpprincipes op te stellen, waarbinnen ontwikkeling plaats kan vinden.
  3 Voor het Oostvaartpark een participatiestrategie op te stellen en uit te werken.
  4 De kosten, met betrekking tot de hiervoor genoemde beslispunten/mutaties, te dekken uit reeds beschikbaar gestelde (project-)budgetten begroting 2020.

 • 14

  We zien grote opgaven op ons af komen, die allemaal ruimte vragen en tegelijkertijd maatschappelijke meerwaarde opleveren voor onze gemeente. Begin vorig jaar gaf de gemeenteraad opdracht in de Zuid- en Noordeinderpolder het maatschappelijk draagvlak te onderzoeken om op termijn de landbouwfunctie te combineren met recreatie, natuur- en landschapsontwikkeling. Uit dit onderzoek blijkt dat dit draagvlak aanwezig is.
  Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor om deze polder verder uit te werken bij de Toekomstvisie voor het buitengebied.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1 De Zuid- en Noordeinderpolder verder uit te werken bij de Toekomstvisie voor het buitengebied.
  2 De kosten hiervoor te dekken uit reeds beschikbaar gestelde (project-)budget begroting 2020.

 • 15

  We zien grote opgaven op ons af komen, die allemaal ruimte vragen en tegelijkertijd maatschappelijke meerwaarde opleveren voor onze gemeente. Zo hebben we geconstateerd dat er een tekort is aan goede en betaalbare huisvesting. Ondanks onze inspanningen om binnenstedelijk te transformeren, herstructureren en verdichten, is de ruimte voor woningbouwontwikkeling binnen de kern van Alphen aan den Rijn binnen een paar jaar uitgeput als we ons groene, ruimtelijke karakter overeind willen houden. Daarom gaf de gemeenteraad begin vorig jaar opdracht om onderzoek te doen naar een aantal locaties aan de randen van de kernen Alphen aan den Rijn, waaronder Noordrand I.
  Locatieontwikkeling op deze plek kan niet zomaar vanwege onze ligging in het Groene Hart. Het college van b. en w. is van mening dat nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart alleen mogelijk zijn als de opgaven en kwaliteiten van het Groene Hart meegenomen worden in het ontwerp en worden geïntegreerd met andere opgaven. Daarom is er voor Noordrand I een landschappelijk raamwerk opgesteld. Dit is een sterke groenblauwe ruimtelijke drager, waarbinnen opgaven als klimaat, energie, biodiversiteit, mobiliteit en wonen een plek kunnen krijgen. Deze manier van werken zorgt voor het behouden en versterken van de eigenheid en het karakter van het gebied. Tegelijkertijd wordt ruimte geboden om adaptief te ontwikkelen en in te spelen op veranderende maatschappelijke ontwikkelingen.
  Het college van b. en w. stelt de gemeenteraad voor om het raamwerk van Noordrand I vast te stellen als basis voor de uitwerking van de ontwikkeling in een masterplan. Bij deze uitwerking wordt voorgesteld om de (middel)lange termijnontwikkeling voor verstedelijking, mobiliteit en landelijk gebied te betrekken.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1 Het landschappelijk raamwerk voor Noordrand I vast te stellen.
  2 Locatie Noordrand I verder uit te werken in een masterplan, waaruit een financiële, technische en qua ontwerp haalbare ontwikkeling blijkt.
  3 De middellange en langetermijnontwikkeling voor verstedelijking, mobiliteit en landelijk gebied te betrekken bij de uitwerking van dit masterplan.
  4 Voor Noordrand I een participatiestrategie op te stellen en uit te werken.
  5 De kosten, met betrekking tot de hiervoor genoemde beslispunten/mutaties, te dekken uit reeds beschikbaar gestelde (project-)budgetten begroting 2020.