Overzicht College Besluiten

dinsdag 5 maart 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn heeft op 25 september 2014 een coördinatiebesluit genomen op grond van artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening om een gecoördineerde behandeling mogelijk te maken voor a. het oprichten van een composteerinrichting en een manege aan de Hogeveenseweg 57/59 en b. het oprichten van kleinschalige recreatievoorzieningen aan de Hogeveenseweg 87 in Benthuizen. Hierna is een bestemmingsplan voorbereid. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 5 april 2018 gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Tijdens de termijn van tervisielegging zijn (9) zienswijzen ingediend tegen voornamelijk het oprichten van een composteerinrichting. Om de voorbereiding voor een raadsbehandeling te kunnen afronden is nadere informatie opgevraagd bij initiatiefnemer. In een herinneringsbrief wordt hiervoor nogmaals aandacht gevraagd.  Voorgesteld besluit

  Akkoord te gaan met verzending van bijgevoegde concept brief aan initiatiefnemer.

 • 2

  Op 15 januari 2019 heeft het college van B&W besloten om het werkbudget van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) voor 2019 eenmalig te verhogen. Bij deze aanvraag was ook een (voorlopige) verantwoording over het budget EDBA 2018 toegevoegd. Mevrouw W. Verschuur heeft namens de fractie Beter Alphen naar aanleiding van dit besluit vragen gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van orde. Het college heeft deze vragen nu schriftelijk beantwoord.  Voorgesteld besluit

  • De door mevrouw W. Verschuur namens de fractie Beter Alphen gestelde artikel 40 vragen over het werkbudget EDBA 2019 en gedane betalingen 2018, te beantwoorden door middel van bijgevoegde antwoordbrief.

 • 3

  Het beheer van de MFA-voorzieningen Wielewaal en Westerhove wordt in 2019, gelijk aan de afgelopen jaren, in opdracht van de gemeente door Rijnvicus verzorgd. Het beheer van de MFA-voorzieningen Concertweg, Oude Wereld en Van Brakelstraat wordt in 2019, gelijk aan de afgelopen jaren, in opdracht van de gemeente door Participe verzorgd. In het kader van het project Herijking buurt- en dorpshuisvoorzieningen wordt in 2019 bezien of beheer van deze vijf MFA-voorzieningen in 2020 zal worden voortgezet en zo ja, op welke wijze dit zal plaatsvinden.  Voorgesteld besluit

  1. het beheer van de MFA-voorzieningen Wielewaal en Westerhove in 2019 ten bedrage van € 76.500,- te laten uitvoeren door Rijnvicus;
  2. het beheer van de MFA-voorzieningen Concertweg, Oude Wereld en Van Brakelstraat ten bedrage van € 304.737,- te laten uitvoeren door Participe.

 • 4

  Per 1 januari 2016 voert de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) de milieutaken voor
  de gemeente Alphen aan den Rijn uit, waarbij de ODMH is gefaciliteerd in bevoegdheden via een mandaatbesluit. Naar aanleiding van een wijziging van het Besluit omgevingsrecht is het basispakket, omvattend de taken die een omgevingsdienst voor de gemeente dient uit te voeren, gewijzigd. Gelet op deze wijziging is ook een wijziging van het mandaatbesluit voor de ODMH noodzakelijk.  Voorgesteld besluit

  − het ‘Mandaatbesluit voor de Omgevingsdienst Midden-Holland 2019’ vast te stellen conform bijgevoegd concept-besluit;

  • dit ‘Mandaatbesluit voor de Omgevingsdienst Midden-Holland 2019’ met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 mei 2018;
  • het ‘Mandaatbesluit voor de Omgevingsdienst Midden-Holland 2019’ bekend te maken conform de Algemene wet bestuursrecht;
  • in te trekken het per 1 januari 2016 in werking getreden ‘Mandaatbesluit Omgevingsdienst Midden-Holland’.

 • 5

  Op 2 juli 2018 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een pergola op het perceel Rozenlaan 3 te Boskoop. Tegen dit besluit is door de ARAG Rechtsbijstand namens de eigenaren van het naastgelegen perceel Rozenlaan 5 bezwaar ingediend. Na heroverweging en onder aanpassing van de motivering is besloten de bestreden omgevingsvergunning in stand te laten en het bezwaar ongegrond te verklaren.  Voorgesteld besluit

  • Na heroverweging en onder aanvulling van de motivering het bestreden besluit, de omgevingsvergunning in stand te laten;
  • Het bezwaarschrift tegen het besluit tot vergunningverlening ontvankelijk en ongegrond te verklaren.
  • Het verzoek tot vergoeding van de kosten, ex artikel 7:15 Awb af te wijzen.

 • 6

  Het project ‘buurtbedrijf Edelstenenbuurt’ is per 1 januari 2019 beëindigd. In 2018 is het buurtbedrijf (stichting StreetliveTV) met incidentele subsidie in stand gehouden. Met de aanvullende subsidie worden de jongerenwerk-activiteiten van StreetliveTV opgenomen in BOOST en breder ingezet in de gemeente. Tegelijkertijd wordt binnen BOOST een stevige impuls gegeven aan de doorontwikkeling van het jongerenwerk (vooral gericht op de leeftijdsgroep 12-21 jaar). Dit moet leiden tot een goede aansluiting van BOOST bij wat jongeren beweegt en een slagvaardige aanpak van problematiek van en rond jongeren in de wijken en kernen van de gemeente. Het professionele jongerenwerk is onderdeel van de ‘preventieve’ keten, maar is tevens schakel in de dienst- en hulpverleningketen voor deze leeftijdsgroep. De wijk en de buurt met de ‘vindplaatsen’ van jongeren vormt de primaire werkplaats voor het jongerenwerk.  Voorgesteld besluit

  • BOOST ( 12-27 ) is voor 2019 een aanvullende subsidie verleend van 150.000 euro voor de uitvoering van jongerenwerk.

 • 7
 • 8

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft samen met de gemeenten Kaag en Braasem en Nieuwkoop dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) ontwikkeld en vastgesteld voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening. De afspraak is gemaakt om de prestaties die de gemeente Alphen aan den Rijn moet leveren, de zogenoemde Kritieke prestatie Indicatoren (KPI’s), jaarlijks te herijken en door het college te laten vaststellen. Het gaat om afspraken over de werkzaamheden en activiteiten die het Serviceplein en Rijnvicus uitvoeren op het gebied van Werk en Inkomen inclusief de schuldhulpverlening.  Voorgesteld besluit

  1. Vastellen addendum 2019 behorende bij de vigerende dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Nieuwkoop
  2. Vastellen addendum 2019 behorende bij de vigerende dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Kaag en Braassem.
  3. Kennis nemen van het DVO Rijnvicus B.V. – gemeente Alphen aan den Rijn

 • 9

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid. De organisaties die voor 2019 een aanvraag hebben ingediend voor het organiseren van evenementen in het kader van sociale samenhang en aan de criteria voldoen, ontvangen een bijdrage.  Voorgesteld besluit

  -een bijdrage van € 5.289,- toekennen aan de organisatoren van activiteiten in 2019 die de sociale samenhang in de gemeente ten goede komen, vanuit het budget evenementen sociale samenhang.
  -de aanvraag van de Coöperatieve Muziekschool Alphen aan den Rijn voor de organisatie van de Open Alphense Blokfluitdag afwijzen.

 • 10

  Publiekssamenvatting De gemeente Alphen aan den Rijn heeft momenteel 26 vaste huwelijkslocaties. Drie locaties vallen onder het beheer van de gemeente Alphen aan den Rijn: het Oude Raadhuis te Alphen aan den Rijn, het gemeentehuis te Alphen aan den Rijn en het Raadhuis van Boskoop. Daarnaast zijn er 23 buitenlocaties die door de gemeente Alphen aan den Rijn benoemd zijn tot vaste huwelijkslocaties. Dit zijn onder meer kerken, horecaondernemingen en theaters.  Voorgesteld besluit

  Besloten is
  Bistrobar “Bij Hen” te Alphen aan den Rijn en De Proeftuin Van Holland te Boskoop aan te wijzen tot vaste huwelijkslocaties van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 • 11

  In 2011 is de Nedergermaanse Limes in Nederland voorgedragen als potentiële Werelderfgoedsite van UNESCO door de opname op de Voorlopige Lijst UNESCO Werelderfgoed. In 2014 heeft Nederland samen met de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts afgesproken om in gezamenlijkheid deze Werelderfgoednominatie voor te bereiden – teneinde de Nedergermaanse Limes in zijn geheel te kunnen nomineren. In 2015 heeft de Nederlandse regering het voornemen uitgesproken om de Nedergermaanse Limes in 2020 – mede namens de Duitse deelstaten– officieel te nomineren als transnationale Werelderfgoedsite. Het Duitse deel van de Nedergermaanse Limes is hiertoe in 2018 opgenomen op de Duitse Voorlopige Lijst UNESCO Werelderfgoed.  Voorgesteld besluit

  1. Door middel van bijgevoegde brief aan de Nederlandse Limessamenwerking (NLS) laten weten dat Alphen aan den Rijn geen opmerkingen heeft bij het concept-managementplan en dat wij de activiteiten rond het thema Limes communicatief zullen ondersteunen.
  2. De raad te informeren door de concept managementrapportage en antwoordbrief aan te leveren voor de Lijst Ingekomen Stukken.

 • 12

  In de raadsvergadering van 1 november 2018 is een motie ingediend door verschillende politieke partijen waarin de verkeersonveiligheid voor fietsers aan de Zijde centraal staat. De motie is niet in stemming gebracht omdat door wethouder Van Velzen is toegezegd dat een probleem stellende notitie wordt opgesteld. In dit collegebesluit wordt de notitie ‘verkeersonveiligheid Zijde inzichtelijk’ aangeboden aan het college. In de notitie wordt de verkeersonveiligheid op de Zijde omschreven. Hierbij is gekeken naar het fietspad van west naar oost (en visa versa) en naar de oversteekmogelijkheden van noord naar zuid (en visa versa). De notitie is duidelijk, de veiligheid laat op verschillende locaties te wensen over. Daarom wordt voorgesteld om op zoek te gaan naar verbeteringen, waarbij het uitgangspunt is: ‘de Zijde is vol, maar we gaan er voor zorgen dat de oversteekbaarheid voor het langzaam verkeer goed en veilig kan plaats vinden.’  Voorgesteld besluit

  1. bijgaande notitie Verkeersonveiligheid Zijde inzichtelijk vaststellen
  2. deze notitie ter informatie te versturen naar de raadsleden
  3. de voorgestelde vervolgaanpak:
  • onderzoek opstarten samen met provincie Zuid Holland naar de fietsveiligheid op de hefbrug van Boskoop
  • onderzoek uitvoeren naar de langzaam verkeersstromen op de Zijde
  • komen met een voorstel waarin verbetermaatregelen voor langzaam verkeer op de Zijde staan benoemd
  1. een tijdsplanning van punt 3, waarin in Q3 het voorstel aan het college wordt gepresenteerd en in Q4 aan de raad.