Overzicht College Besluiten

dinsdag 22 januari 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Gemeente Alphen aan den Rijn gaat meedoen in het postcoderoosproject Zon op Alphen door in totaal 391 certificaten aan te kopen (voor naar verwachting 19 gemeentelijke elektra aansluitingen). Vorig jaar heeft de gemeente samen met de energiecoöperatie Energiek Alphen aan den Rijn en Golfclub Zeegersloot een green deal gesloten om dit postcoderoosproject te realiseren op het dak van Rijnvicus en de drivingrange van Golfclub Zeegersloot (in totaal ca 2000 panelen). Dit sluit aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente uit het actieprogramma Duurzaamheid. Inwoners en bedrijven binnen de postcoderoos, die geen of te weinig ruimte hebben op hun eigen dak, kunnen binnen dit project zonnepanelen kopen en hiermee bijdragen aan de verduurzaming van de gemeente en de energietransitie. Het gaat om inwoners en bedrijven van de kernen Alphen aan den Rijn, Aarlanderveen, Koudekerk a/d Rijn, Hazerswoude Rijndijk, Gouwsluis en de Steekterpolder (ruim 35.000 huishoudens).  Voorgesteld besluit

  1. Deel te nemen in het postcoderoos project Zon op Alphen aan den Rijn door 391 certificaten aan te kopen.
  2. Hiervoor budget beschikbaar te stellen van € 78.424,- en dit te dekken middels een onttrekking aan de reserve duurzaamheid;
  3. De jaarlijkse inkomsten van ongeveer € 9.000,- terug te laten vloeien in de reserve Duurzaamheid;
  4. Bovenstaande mutaties verwerken via de Voorjaarsnota 2019;
  5. Vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van budget via de voorjaarsnota, te starten met de aankoop van certificaten.

 • 2

  De eigenaar van het perceel Boezemlaan 21 te Boskoop is voornemens om op de achterzijde van dit perceel een nieuwe, vrijstaande woning te realiseren. De geplande woning past niet rechtstreeks binnen het geldende bestemmingsplan ‘Actualisatie Boskoop - Dorp 2010’. Het perceel kent namelijk de bestemming Wonen met Tuin, echter zonder bouwvlak waardoor het oprichten van een woning niet mogelijk is. Het perceel kent hiervoor wel een wijzigingsbevoegdheid (‘wijzigingsgebied wro-zone-wijzigingsgebied 18-6’), op basis waarvan één woning kan worden toegevoegd. Van deze wijzigingsbevoegdheid wordt geen gebruik gemaakt. Aanvrager heeft verzocht om medewerking te verlenen aan het bouwplan op basis van een uitgebreide planologische afwijkingsprocedure op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan het project en het ontwerpbesluit voor een ieder zes weken ter inzage te leggen.


 • 3

  Archeologische sporen zijn van belang omdat ze ons wat kunnen vertellen over de aanwezigheid van mensen in het verleden. Archeologie is maar zelden duidelijk zichtbaar. Meestal zitten de sporen verborgen in de ondergrond. Soms is het vrij aannemelijk waar ze kunnen worden aangetroffen, maar meestal kan het slechts gaan om beargumenteerde verwachtingen. Door het onderwerp archeologie zo vroeg mogelijk bij de vorming van ruimtelijke plannen te betrekken wordt voorkomen dat sporen onnodig verdwijnen of dat er op te uitgebreide schaal archeologische opgravingen moeten plaatsvinden. Met het Parapluplan Archeologie vindt er een afgewogen juridische verankering plaats van de archeologische verwachtingen binnen de ruimtelijke ordening. Het plan is ook het resultaat van een actualisatie en harmonisatie van het beleid van de afzonderlijke gemeenten van voor de herindeling in 2014.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen:

  1. Het Parapluplan Archeologie met identificatienummer NL.IMRO.0484.archeologie-VA01 met bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoog afgeleide verbeelding van het Parapluplan Archeologie vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

 • 4

  Stichting Coenecoop College verlaat per 1 januari 2019 het schoolgebouw aan de Kievitstraat 54 te Boskoop. De school gaat verhuizen naar het voormalig gemeentehuis Boskoop aan het Raadhuisplein 1 te Boskoop.
  De Wet op het voortgezet onderwijs (artikel 76u) bepaalt dat schoolgebouwen die worden verlaten door het onderwijs, terugvallen aan de gemeente. Schoolbestuur en de gemeente ondertekenen hiervoor een verklaring, die vervolgens door het Kadaster wordt gebruikt om het eigendom over te schrijven.  Voorgesteld besluit

  1. De verklaring buitengebruikstelling Kievitstraat 54 te Boskoop ex. Artikel 76u Wet op het voortgezet onderwijs vast te stellen en in te dienen bij het Kadaster;
  2. De manager Beheer Openbare Ruimte te machtigen voor het ondertekenen van de verklaring.

 • 5

  In verband met de invoering van een nieuw beloningshoofdstuk en het Individueel Keuze Budget (IKB) in de CAR/UWO moet ook de rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (babs) worden aangepast. In deze regeling wordt namelijk veelvuldig verwezen naar verschillende (gewijzigde) artikelen uit de CAR/UWO.  Voorgesteld besluit

  Vaststellen van een nieuwe rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 • 6

  Publiekssamenvatting
  De gemeente is verantwoordelijk voor de organisatie van de verkiezingen. Deze organisatie is in handen van team Burgerzaken dat daarbij wordt ondersteund door Toezicht en meldingen voor het opbouwen van de stembureaus en het plaatsen van de verkiezingsborden. Afgelopen jaren is gebleken dat het budget dat beschikbaar is niet toereikend is. Dit is veroorzaakt door prijsstijgingen van de materialen, maar ook door de uitbreiding van het aantal stembureaus om een goede verdeling van stembureaus te hebben over de gemeente. Om die reden is het nodig de budgetten die beschikbaar zijn structureel te verhogen om ook de komende jaren dezelfde dienstverlening te kunnen blijven leveren. Het gaat om een verhoging van € 35.000,- voor Burgerzaken en € 35.000,- voor Toezicht en meldingen.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  • Verhogen van de budget voor de organisatie van de verkiezingen binnen Burgerzaken met € 35.000,- per jaar.
  • Verhogen van de budget voor de organisatie van de verkiezingen binnen Toezicht en meldingen met € 35.000,- per jaar.
  • Deze budgetverhoging dekken uit de “Stelpost indexatiefonds materiële budgetten”, die structureel in de Kadernota 2019 is gevormd. Inzet van deze stelpost is een bevoegdheid van het college. De hiervoor benodigde technische wijziging van de begroting middels de Voorjaarsrapportage 2019 verwerken.

 • 7

  Gemeente Alphen aan den Rijn is verzocht om 2 percelen te onttrekken aan het openbaar verkeer in Hazerswoude-Rijndijk; te weten

  1. een deel van het perceel (met kadastrale aanduiding Hazerswoude sectie B nummers 2769 en 2098) voor Rijndijk 248-250 (voormalig winkelpand Hoogvliet) en
  2. een deel van het perceel (kadastrale aanduiding Hazerswoude sectie B nummer 924) aan de Rijndijk 264-268 (leegstaande panden van o.a. drankenhal Hoogvliet).
   Door deze onttrekkingen ontstaat er op beide locaties een mogelijkheid om het trottoir doorlopend en aangesloten aan te leggen. De raad is op grond van de Wegenwet bevoegd hierover te besluiten. Het voorgenomen besluit wordt vrijgegeven voor inspraak.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voorstellen het voornemen tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van
   een deel van perceel (met kadastrale aanduiding Hazerswoude sectie B nummers 2769 en 2098) ter plaatse van Rijndijk 248-250 te Hazerswoude-Rijndijk op grond van de Wegenwet vast te stellen en dat besluit ter inzage te leggen voor schriftelijke inspraak;
  2. De raad voorstellen het voornemen tot het onttrekken aan het openbaar verkeer van een deel van het perceel (kadastrale aanduiding Hazerswoude sectie B nummer 924) ter plaatse van Rijndijk 264 – 268 te Hazerswoude-Rijndijk op grond van de Wegenwet vast te stellen en dat besluit ter inzage te leggen voor schriftelijke inspraak.

 • 8

  Over een aantal jaar is er in de kern Alphen aan den Rijn onvoldoende ruimte voor nieuwe woningen. Om in de toekomst voldoende woonruimte te kunnen bieden aan onze inwoners, is vorig jaar onderzoek gedaan naar mogelijke nieuwe locaties. Nadere analyse van deze locaties laat zien dat een aantal stadsranden kansen bieden om de woningbouwontwikkeling te combineren met klimaat- en energieopgaven en tegelijkertijd een nieuw perspectief voor het landelijk gebied. Op deze manier ontstaat een toekomstperspectief voor landschap én stad. Het meest kansrijk zijn de locaties Noordrand I (ten noorden van de Heuvelweg), Gnephoek en de Zuid- en Noordeinderpolder.  Voorgesteld besluit

  Het analyserapport Toekomstperspectief voor landschap en stad ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad; waarbij de belangrijkste conclusies worden onderschreven:
  a. Er is behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties om ook in de toekomst in onze suburbane woningbehoefte te kunnen voorzien;
  b. Verduurzamen van de landbouw en een klimaatbestendige inrichting van het Groene Hart zijn noodzakelijk om het landelijk gebied toekomstwaarde te bieden;
  c. Er is behoefte aan plekken om de vraag naar duurzame energie en mobiliteit te accommoderen.
  d. De stadsranden bieden kansen om deze opgaven met elkaar te combineren, zodat er zorgvuldig met de schaarse ruimte wordt omgegaan.
  2. De gemeenteraad voor te stellen om op basis van dit analyserapport de haalbaarheid van het toekomstperspectief te onderzoeken voor de gebieden met het hoogste maatschappelijk rendement:
   Noordrand I (ten noorden van de Heuvelweg);
   Gnephoek;
  3 Gehoord de commissiebehandeling RED van 10 januari 2019:
  a. De locatie tussen de Leidseschouw en Hazerswoude-Rijndijk; aan beide zijden van de Oude Rijn toe te voegen aan de te onderzoeken locaties, zoals genoemd onder beslispunt 2.
  b. Maatschappelijk draagvlak te onderzoeken om in de Zuid- en Noordeinderpolder de landbouwfunctie te combineren met recreatie, natuur- en landschapsontwikkeling.

 • 9

  Het college brengt de Raad op de hoogte van de voortgang Masterplan met betrekking tot de huisvesting Voortgezet Onderwijs. Ten gevolge van een forse stijging van de bouwkosten kan de gewenste planrealisatie in het geding komen.  Voorgesteld besluit

  Bijgaande raadsbrief vast te stellen en de Raad te doen toekomen.

 • 10

  De portefeuillehouder sport van de gemeente Leiden heeft op 16 januari 2019, op verzoek van het bestuur van Stichting IJshal Leiden, een e-mail gestuurd naar de portefeuillehouder sport van de gemeente Alphen aan den Rijn. In deze e-mail staat het verzoek om garant te staan voor de kapitaallasten van de extra investering van een 333 meter ijshal. De e-mail geeft volgens het college geen nieuwe inzichten en is daarom geen aanleiding om het besluit van het college, om niet bij te dragen, te herzien. Mocht uit de raadsvergadering van Leiden op 24 januari 2019 blijken dat de gemeenteraad positief staat tegenover dit verzoek, neemt het college het verzoek in heroverweging. Met deze brief aan Leiden geeft het college reactie op het verzoek.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde antwoordbrief inzake de garantstelling op de kapitaallasten van de extra investering op de 333-meterbaan in Leiden, te verzenden aan de portefeuillehouder Sport van de gemeente Leiden.