Overzicht College Besluiten

dinsdag 23 juli 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De PvdA heeft op 12 juli 2019 artikel 42 vragen gesteld met het onderwerp sociale huurwoningen. Er is verzocht om een totaaloverzicht van het aantal gerealiseerde woningen vanaf 1 januari 2014 tot heden en het aantal gerealiseerde sociale huurwoningen in dezelfde periode.
  Voor de periode van 2014 t/m 2018 zijn de vragen zijn beantwoord.  Voorgesteld besluit

  Instemming met de beantwoording van de artikel 42 vragen vanuit de PvdA.

 • 2

  De gemeente geeft opdracht aan de NS voor het plaatsen en exploiteren van OV fietsen op het station in Boskoop. Hiermee wordt het afleggen van ‘de laatste kilometer’ eenvoudiger en sneller voor bezoekers van Boskoop.  Voorgesteld besluit

  Besluit:

  1. Akkoord te gaan met de bijgevoegde offerte voor het plaatsen en exploiteren van OV fietsen op het station in Boskoop.
  2. Het initiële investeringsbedrag ad. € 28.630,- te dekken door een onttrekking uit de reserve Structuurvisie Verkeer en Vervoer (SVV) in 2019.
  3. Het subsidiebedrag ad. € 14.315,- zodra beschikt en ontvangen, terug te storten in de reserve Structuurvisie Verkeer en Vervoer (SVV).
  4. Bovenstaande mutatie in de begroting te verwerken via een verzamelbegrotingswijziging in Najaarsrapportage 2019.

 • 3

  De gemeente heeft een verkenning gedaan naar de mogelijkheden van een tweede ontsluiting van Hazerswoude-Dorp zuidwest op de N209. Uit deze verkenning is gebleken dat de variant van een wijkontsluitingsweg rondom weidelanden en via de Jan van Eijcklaan en de Breitnerlaan aansluitend op de bestaande kern de voorkeur heeft. Deze variant zal zowel financieel als verkeerstechnisch verder worden uitgewerkt.
  Hierover is een aantal vragen gesteld door de heer Morssink namens de fractie van D66.
  In bijgevoegde brief beantwoord het college de gestelde vragen.  Voorgesteld besluit

  De gestelde artikel 40 vragen van de heer Morssink te beantwoorden middels het verzenden van bijgevoegde brief binnen het kader van artikel 40 van het Reglement van orde.

 • 4

  In het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 heeft het college de wens uitgesproken om de verschillende budgetten voor educatie (o.a. cultuur-, natuur- en milieueducatie) te bundelen en een integraal aanbod te ontwikkelen. In het traject Afloop en Overgang Sociaal Domein 2021 is daarom Natuur- en milieueducatie (NME) opgenomen als één van de opdrachten die de gemeente wil laten aflopen. Het doel is om nieuwe opdrachten te formuleren die leiden tot een ‘doorgaande’ dienstverlening aan inwoners per 2021.  Voorgesteld besluit

  Het convenant NME met Avifauna per 1 augustus 2021 opzeggen.

 • 5

  Op 9 november 2018 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het vergroten van de tweede verdieping en een dakopbouw ten behoeve van vier appartementen op de locatie Hooftstraat 81/83 te Alphen aan den Rijn. Tegen dit besluit zijn in totaal 12 bezwaarschriften ingediend. Na heroverweging en onder aanvulling van het bestreden besluit is besloten de verleende omgevingsvergunning in stand te laten en het bezwaar gedeeltelijk gegrond te verklaren.  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van de 12 bezwaarschriften tegen het besluit van 9 november 2018 tot het verlenen van omgevingsvergunning voor het vergroten van de tweede verdieping en een dakopbouw ten behoeve van vier appartementen, locatie Hooftstraat 81/83 te Alphen aan den Rijn en van het uitgebrachte advies van de Commissie bezwaarschriften van 18 juni 2019;
  • Na heroverweging en onder aanvulling van het bestreden besluit middels gebruikmaking van de afwijkingsbevoegdheid zoals opgenomen in artikel 51.3 van de regels van het bestemmingsplan Alphen Stad, de omgevingsvergunning in stand te laten;
  • De bezwaarschriften tegen het besluit tot vergunningverlening ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren;
  • De verbeurde dwangsommen wegens het niet tijdig besluiten uit te keren aan 3 bezwaarden.

 • 6

  In 2016 heeft de gemeenteraad financiële middelen beschikbaar gesteld voor de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (hierna MFA) aan de Spoorlaan in Zwammerdam. De MFA bestaat uit een dorpshuis in combinatie met nieuwbouw van de Oranje Nassauschool, een gymzaal, kinderopvang en de brandweer naast het clubhuis van voetbalvereniging Zwammerdam. De komst van een nieuwe MFA biedt veel kansen en mogelijkheden voor het hele dorp. Grenzen tussen gebruikers vervagen waardoor meer eenheid, samenwerking en betrokkenheid kan ontstaan. Een nieuw gebouw biedt verder de mogelijkheid om het gezamenlijk gebruik te optimaliseren en de kosten voor onderhoud en energie te beperken. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan ‘Limes’ worden herzien. Daartoe wordt een bestemmingsplan ‘Multifunctionele Accommodatie Zwammerdam’ opgesteld. Burgemeester en wethouders hebben de bereidheid uitgesproken hieraan medewerking te willen verlenen.  Voorgesteld besluit

  1. de procedure, ex artikel 3.8 onder a Wro, voor het ontwerpbestemmingsplan te starten;
  2. het ontwerpbestemmingsplan met plannaam 'Multifunctionele Accommodatie, Zwammerdam’ (MFA), bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0484.ZDmfazwammerdam-ON01, digitaal met de bijbehorende bestanden en afgeleide analoge verbeeldingen vast te stellen;
  3. in te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbesluit H.hogere waarde Wet geluidhinder voor het wegverkeerslawaai N11 en dit o.b. gezamenlijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen;
  4. met verantwoording van het groepsrisico gemotiveerd af te wijken van het gemeentelijk beleid op het aspect externe veiligheid, dit voor de ligging van de MFA binnen de 100% letaalzone van de hogedruk aardgasleiding A515;
  5. geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a
   Wro, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn;
  6. de raad te informeren via de lijst van mededelingen;
  7. nadat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder voor een ieder voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen, opnieuw in deze zaak te besluiten en daarbij de raad voor te stellen het bestemmingsplan vast te stellen;
  8. wethouder Van As te mandateren eventuele tekstuele aanpassingen (updates) door te voeren in het onder punt 1 genoemde bestemmingsplan tot uiterlijk het moment van vaststellen door de gemeenteraad.

 • 7

  De Rijnstreekgemeenten bereiden zich voor op nieuwe contractering van de Wmo-taken per 2021. Dit betref de huishoudelijke hulp, de hulpmiddelen, de begeleiding, welzijn en preventie. Omdat ook per 2021 de Wmo-taken beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de centrumgemeenten naar alle gemeenten overgedragen zou worden biedt dit de mogelijkheid slimme combinaties te maken. Dit kan voordelen hebben voor de inwoner die een beroep op deze hulp wil doen. En het kan tot transformatieopbrengsten leiden. Nu VNG en het Rijk onlangs overeengekomen zijn dat de herverdeling van de budgetten pas per 2022 zal starten valt deze combinatie weg. Om deze reden verzoeken de Rijnstreekgemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem om onderling afspraken te maken om het regiobudget vooruitlopend op de landelijke herverdeling al in 2021 te verdelen. Op deze manier kunnen de gemeenten een gecombineerd inkooptraject starten voor alle Wmo-taken per 2021.  Voorgesteld besluit

  Bijgaande brief aan het College van de Gemeente Leiden te verzenden waarin Leiden als centrumgemeente gevraagd wordt om -vooruitlopend op de doordecentralisatie maatschappelijke zorg in 2022- al per 2021 afspraken te maken over de verdeling van het regiobudget zodat de Rijnstreekgemeenten in 2021 de maatschappelijke zorg kunnen contracteren gelijk met de overige Wmo-taken.

 • 8

  De gemeente sluit met boomkwekerijen Van der Werf en Bulk een convenant over de omlegging van de vaarweg rondom het perceel van boomkwekerij Ruud van der Werf. De huidige vaarweg doorkruist de percelen van Van der Werf. Door deze te dempen kan Van der Werf zijn gronden aaneensluiten en daarmee zijn kwekerij toekomstbestendig maken.

  Voor het vaarverkeer van de VVV en de grondschippers moet dan een alternatieve bevaarbare vaarroute mogelijk gemaakt worden. Deze vaarroute komt rondom het perceel van Van der Werf. Om deze route bevaarbaar te maken worden in het convenant met de boomkwekerijen afspraken vastgelegd over de plaatsing van remmingwerken door de gemeente en het afgraven van een deel van een perceel door Van der Werf. Tenslotte wordt afgesproken dat de alternatieve vaarroute wordt opgenomen in de nog vast te stellen vaarwegenverordening van de gemeente Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  1. Het concept-convenant inzake de verlegging van een vaarweg en de plaatsing van remmingwerken te Boskoop, vast te stellen;
  2. Wethouder C.J. van Velzen te mandateren om wijzigingen aan te brengen in de besluitvormingsdocumenten.

 • 9

  Gemeente Alphen aan den Rijn heeft de ambitie om Rijnhaven-Oost te transformeren naar een gemengd gebied waar gewoond en gewerkt wordt en waarbij de haven weer van de stad wordt. Een aantal jaar geleden is de voormalige locatie van Biesterfeld verworven omdat dit bedrijf de transformatie-ambitie belemmerde. De locatie Biesterfeld, nu De Werf genoemd, is onder andere bedoeld voor bedrijven die invulling geven aan ‘de haven van de stad’ maken. Ten behoeve van deze ontwikkeling sluit de gemeente een koopovereenkomst voor de ontwikkeling van het voormalige ketelhuis (Eikenlaan 18) op De Werf tot een kleinschalige horeca functie voor de verschillende gebruikers in het Rijnhaven gebied, met een nadruk op het organiseren van kleinschalige events en bijeenkomsten.  Voorgesteld besluit

  1. Verkoop Eikenlaan 18 (ketelhuis op De Werf) aan ArWi Beheer tbv van ontwikkeling kleinschalige horeca functie op de Werf, ter grootte van in totaal ca. 345 m² [zie bijgevoegde plankaart] voor een bedrag van €110.000,- exclusief omzetbelasting.
  2. Deze inkomsten boeken ten gunste van de grondexploitatie De Werf met nr. 93105200 – en 710550.

 • 10

  Het college geeft opdracht om samen met de gemeente Zoetermeer en de provincie Zuid-Holland een probleemanalyse op te stellen. De analyse heeft als doel een oplossing te vinden om het (doorgaande) verkeer in het gebied tussen de N209 en N206 (A12–N11-A4) te verminderen en daarmee de leefbaarheid van de inliggende kernen te verbeteren.  Voorgesteld besluit

  Vaststellen bestuursopdracht (startnotitie) voor het opstellen van de probleemanalyse N206-N209

 • 11

  Bouwbedrijf Van Vliet Bouw, nu nog gevestigd in Aarlanderveen, heeft besloten zich te vestigen aan het woon- werklint van de Steekterweg, onderdeel van het bedrijventerrein Steekterpoort. Op de kavel zal ten behoeve van het realiseren van een nieuwe bedrijfslocatie voor Van Vliet Bouw een kantoor en bedrijfshal worden gevestigd. Van Vliet Bouw is werkzaam op het terrein van renovatie/verbouwing en kleinschalige nieuwbouw, en heeft een sterke klantenkring in de gemeente Alphen aan den Rijn en omgeving. Bij het bedrijf zijn 21 mensen werkzaam.
  Uitstraling van het eigen pand is van groot belang voor het bedrijf, en er is dan ook nadrukkelijk gekozen voor een locatie waar de kwaliteit van het bouwbedrijf tot uitdrukking kan komen in het eigen ontworpen en zeer duurzaam bedrijfspand op een representatieve kavel met veel groen. De kavel zal wat betreft stedenbouwkundige invulling aansluiten bij de aard, maat en schaal van de Steekterweg en geeft een eerste invulling aan het woon-werklint waarbij scheidende groenstroken rondom de percelen en tussen de kavels onderdeel uitmaken van de landschappelijke inrichting.  Voorgesteld besluit

  1. Beng Vastgoed BV koopt ten behoeve van de bouw van een nieuw bedrijfspand en kantoor voor Van Vliet Bouw op een bedrijfskavel gelegen op de Steekterweg 75, onderdeel van het bedrijventerrein Steekterpoort, een perceel ter grootte van ca. 1953 m² voor een bedrag van €441.378,- excl BTW. De verkoop is conform de in de grex opgenomen verkoopopbrengst.
  2. Deze inkomsten boeken ten gunste van de grondexploitatie met nr. Fcl 93105000 en Ecl 710310.

 • 12

  Op 10 augustus 2019 vindt het Wet ’n Wild Beachfestival plaats. De gemeente en hulpdiensten hebben voorliggend "Integraal Operationeel Plan Wet 'n Wild Beachfestival 2019" opgesteld. In dit plan staat beschreven hoe de hulpdiensten zo adequaat mogelijk reageren op eventuele incidenten.  Voorgesteld besluit

  Het Integraal Operationeel Plan Wet ’n Wild Beachfestival 2019 vast te stellen.

 • 13

  Op grond van de wet (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het hieruit voortvloeiende Besluit omgevingsrecht) zijn we verplicht om jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast te stellen waarin we aangeven welke activiteiten we in het komende jaar zullen uitvoeren op het gebied van vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht.
  Het uitvoeringsprogramma moet jaarlijks geëvalueerd worden en vastgelegd worden in een verslag, dat na vaststelling gedeeld moet worden met de gemeenteraad en Provinciale Staten (in het kader van interbestuurlijk toezicht). Deze evaluatie is vastgelegd in het Jaarverslag VTH 2018.

  Op 14 mei jl heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aanvaard. Met het aanvaarden van het wetsvoorstel is er duidelijkheid over de toekomstige rol van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. De inwerkingtreding van de wet is gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze staat gepland voor 1 januari 2021.  Voorgesteld besluit

  1. Vaststellen van het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Wabo 2018;
  2. De gemeenteraad en Provinciale Staten hierover te informeren;
  3. Onderzoek doen naar en in beeld brengen van de consequenties van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor onze organisatie (impactanalyse).

 • 14

  In het coalitieakkoord Groene stad met lef! is afgesproken dat Alphen aan den Rijn jaarlijks een klimaatbegroting opstelt. Naar aanleiding daarvan is de eerste Klimaatbegroting 2017 – 2020 Alphen aan den Rijn vastgesteld. De Klimaatbegroting 2017 – 2020 Alphen aan den Rijn ondersteunt het Actieprogramma Duurzaamheid 2017 – 2020 met informatie over de verwachte CO2-emissiereductie van de opgenomen maatregelen en projecten. Dit maakt het verwachte effect van het Actieprogramma Duurzaamheid concreet. De jaarlijkse klimaatbegroting gaat vanaf 2020 onderdeel uitmaken van de begroting en jaarrekening van de gemeente.  Voorgesteld besluit

  • De klimaatbegroting 2017 – 2020 Alphen aan den Rijn vast te stellen;
  • De klimaatbegroting ter informatie aan de Raad te presenteren op de Raadsinformatiemarkt op 12 september 2019;
  • De uitkomsten van emissiereductieberekeningen op te nemen in de toelichting op de begroting 2020;

 • 15

  In maart 2018 kreeg BOOST van de gemeente de opdracht om een voorstel uit te werken voor het faciliteren van (pop)muziek in Alphen aan den Rijn. Dit op basis van uitkomsten van behoefteonderzoek.
  Het onderzoek werd uitgevoerd onder regie van Parkvilla en een projectgroep waarin ook Castellum, Streetlive TV en de Nieuwe Muziekschool Alphen deelnamen. Op 2 maart 2019 ontving de gemeente van Parkvilla het door adviesbureau Claudia de Graauw opgestelde eindrapport (zaaknummer 258395, zie bijlage). Als voorbereiding op de behandeling van de aangepaste Cultuurvisie 2019 - 2024 in oktober, wordt de raad geïnformeerd over de inhoud van het rapport.  Voorgesteld besluit

  • Kennisnemen van het rapport “Popmuziek in Alphen aan den Rijn”
  • Het rapport “Popmuziek in Alphen aan den Rijn” ter informatie aan de Raad toe te sturen
  • Instemmen met de inhoud van de bijgevoegde aanbiedingsbrief

 • 16

  Voor de realisatie van de Fietsbrug Aarkanaal dient de gemeente Alphen aan den Rijn tijdig te beschikken over het perceel Oostkanaalweg 2. De gemeente heeft de eigenaar van het perceel benaderd om langs minnelijke weg tot overeenstemming te komen. Dat heeft geleid tot overeenstemming over de aankoop.  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van een koopovereenkomst voor de aankoop van de woning met ondergrond aan de Oostkanaalweg 2 te Alphen aan den Rijn;
  2. Wethouder Van Velzen mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van
   ondergeschikt belang aan te brengen in de overeenkomst;
  3. De kosten van deze aankoop ten laste te brengen van het projectkrediet Fietsbrug Aarkanaal;
  4. De teamleider beleid openbare ruimte en vastgoed te mandateren koopovereenkomst aan te gaan;
  5. De teamleider beleid openbare ruimte en vastgoed te mandateren om volmacht aan de notaris te verlenen voor de notariële afwikkeling.

 • 17

  Gemeente Alphen aan den Rijn levert een bijdrage aan evenementen die als doel hebben de aantrekkelijkheid en het imago van de gemeente te versterken voor bezoekers en inwoners. De gemeente streeft naar het stimuleren van toegankelijke en diverse evenementen, die verspreid over het jaar plaatsvinden.
  Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid, en in voldoende mate aansluiten bij de doelstellingen van Alphen Marketing. De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage aan de organisatie van de Jaarmarkt, Romeinse Limes Classic en het Holygreen Festival, vanwege de bijzondere kant die deze evenementen van de gemeente laten zien, en de bijdrage die ze leveren aan het vergroten van de aantrekkingskracht van de gemeente.  Voorgesteld besluit

  -in te stemmen met het toekennen van een totale exploitatiebijdrage van maximaal € 26.950,- voor de organisatie van de Jaarmarkt, Romeinse Limes Classic en het Holygreen Festival;
  -de aanvraag voor een financiële bijdrage voor het NK Indoor Roeien af te wijzen.

 • 18

  Het verzoek van de Stichting Cuypersgenootschap van 27 mei 2019 om zeven panden aan te wijzen als gemeentelijke monumenten wijzen wij af. Wij erkennen de cultuurhistorische waarden van de panden, daarover is geen discussie. De manier waarop wij als gemeente de panden willen gaan beschermen is een andere dan het aanwijzen als gemeentelijk monument. In de conceptbeschikking leest u over de overwegingen die bij dit besluit een rol spelen.  Voorgesteld besluit

  De ontwerpbeschikking vast te stellen met de volgende besluitpunten:

  1. Het verzoek van Stichting Cuypersgenootschap om zeven genoemde panden in de gemeente Alphen aan den Rijn, aan te wijzen als gemeente monument, af te wijzen;
  2. Conceptbeschikking voorleggen aan Stichting Cuypersgenootschap.

 • 19

  In Holland-Rijnland verband is samengewerkt aan de regionale visie Natuurlijke Leefomgeving. Deze visie Natuurlijke Leefomgeving, Basis in Balans, vormt één van de bouwstenen voor onze gemeentelijke omgevingsvisie (GOVI) met betrekking tot de beleidsthema’s Natuur, Landschap, Landbouw(transitie), Biodiversiteit(sherstel), Water(kwaliteit), Bodem(daling) en Klimaat(adaptatie). De andere hoofdthema’s resulteren in regionale visies op het vlak van energie(transitie), mobiliteit, wonen, werken/economie. Deze andere hoofdthema’s worden of zijn nog verder uitgewerkt in Holland Rijnland verband en worden op een later moment aan de raad ter besluitvorming aangeboden. Al deze visies leveren bouwstenen voor onze gemeentelijke omgevingsvisie, de Landschapsbiografie, Perspectief voor landschap en stad, Plattelandsbeleid, Strategisch vergezicht 2040-2050, Woonagenda, Bedrijventerreinen- en kantorenstrategie, Mobiliteitsvisie en Energievisie.

  In deze visie Natuurlijke Leefomgeving wordt op basis van de thema’s Water, Groen, Bodem, Landschap en Biodiversiteit, een beeld geschetst van de huidige stand van zaken van de natuur en landbouwwaarden met een doorkijk naar 2040. In de informatiemarkt op 14 maart 2019 is het proces, de aanpak en de analyse ter voorbereiding op de besluitvorming aan de commissie en raadsleden gepresenteerd. De visie Natuurlijke Leefomgeving is een van de bouwstenen die zullen worden gebruikt als input voor onze omgevingsvisie. In Hart van Holland/Holland Rijnland verband wordt de regionale integrale ruimtelijke visie gebruikt om beleidskeuzes te maken als alle ruimteclaims van de hoofdthema’s (wonen, werken, recreëren, mobiliteit, energie, duurzame voedselproductie, klimaatadaptatie en natuur/biodiversiteit) over elkaar worden gelegd.  Voorgesteld besluit

  De Raad voor te stellen om de Visie Natuurlijke Leefomgeving vast te stellen en daarmee input te laten zijn voor de Gemeentelijke Omgevingsvisie (GOVI), Plattelandsbeleid, Perspectief voor landschap en stad en Strategisch vergezicht 2040-2050.

 • 20

  De gemeente Alphen aan den Rijn neemt samen met gemeente Kaag en Braassem deel in de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem (BVO). De BVO levert deze gemeenten alle benodigde I&A-diensten. Het bestuur van de BVO heeft een concept gewijzigde begroting voor 2019 en een ontwerpbegroting voor 2020 opgesteld, die na de behandeling in de colleges op 9 juli jl. aan de gemeenteraden zijn gezonden. Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat de raden van de deelnemende gemeenten acht weken de tijd hebben om hun zienswijzen op deze ontwerpbegrotingen kenbaar te maken.

  Belangrijk aspect bij de conceptbegrotingen voor 2019 en 2020 is dat de bijdrage van beide deelnemende gemeentes hoger is dan bij de oprichting in 2017 is voorzien. Tevens kende het totstandkomingsproces van deze conceptbegrotingen verschillende hobbels, waardoor de wettelijke aanlevertermijnen voor deze documenten niet gehaald konden worden. Nadat in een informatiemarkt op 11 september 2019 nadere toelichting is gegeven op de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen binnen de BVO vanaf de oprichting tot en met heden, wordt de raad gevraagd om in haar vergadering van 26 september 2019 een positieve zienswijze op de conceptbegrotingen 2019 en 2010 te geven met kanttekeningen ten aanzien van het halen van wettelijke termijnen in de toekomst en de kostenontwikkeling.  Voorgesteld besluit

  De concept- (primitieve) begroting 2019, inclusief begrotingswijziging 2019-01 en de ontwerpbegroting 2020 van de GR BVO Rijn en Braassem ter zienswijze aan de raad van 26 september 2019 voor te leggen, waarbij de raad gevraagd wordt in te stemmen met de conceptbegrotingen 2019 en 2010 met kanttekeningen ten aanzien van het halen van wettelijke vaststellingstermijnen in de toekomst en de kostenontwikkeling van de BVO.

 • 21

  De gemeente Alphen aan den Rijn neemt deel in een aantal gemeenschappelijke regelingen. Eén van deze regelingen is Holland Rijnland. Holland Rijnland heeft voor de periode 2019-2023 een concept-regionale agenda ontwikkeld. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland heeft de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn gevraagd om een zienswijze in te dienen op de concept-regionale agenda van Holland Rijnland.  Voorgesteld besluit

  1. De raad te adviseren in te stemmen met de Regionale agenda Holland-Rijnland 2019-2023
  2. Zienswijze conform het bijgevoegde concept te versturen naar Holland Rijnland

 • 22

  De fractie van de CDA heeft artikel 40 vragen gesteld over de voortgang van de herbestemming van het voormalige gemeente huis van Boskoop.
  Het college heeft de vragen in een antwoordbrief beantwoord.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde antwoordbrief te versturen aan de fractie CDA

 • 23

  Op 18 mei 2017 besloot de gemeenteraad het voormalige gemeentehuis Boskoop te behouden voor de gemeenschap Boskoop en het monumentale deel van het gemeentehuis te bestemmen tot “gemeenschapshuis”. In het nieuwbouw deel is het Coenecoop College gehuisvest, waarmee het VO-onderwijs voor de kern Boskoop is behouden. Met de verplaatsing van het Coenecoop College is de voormalige schoollocatie in de Snijdelwijk vrijgekomen en deze kan worden herontwikkeld. Er wordt een studie verricht voor een gepast programma voor deze locatie. Om tot realisatie te komen zal eerst het voormalige schoolgebouw moeten worden gesloopt.
  Het college besluit nu om aan de gemeenteraad een voorstel voor te leggen om een krediet beschikbaar te stellen voor de sloop van de voormalige schoollocatie van het CoenecoopCollege.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen een (project-)budget beschikbaar te stellen voor de sloopkosten ad. € 350.000,- met betrekking tot oude Coenecoop locatie en deze te dekken middels een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting ad. € 150.000,- en de reserve vastgoed ad. € 200.000,-;

 • 24

  Het college geeft antwoord op artikel 40 vragen van Nieuw Elan over Diftar. De inzameling van grondstoffen vindt plaats volgens het Grondstoffenbeleid 2015 – 2025 zoals dit door de gemeenteraad is vastgesteld op 7 juli 2016. Volgens plan worden in september 2019 in het ‘buitengebied’ van gemeente Alphen aan den Rijn bij grondgebonden woningen nieuwe tweewielcontainers uitgezet voor de gescheiden inzameling van PMD. Samen met de PMD containers worden ook de GFT en restafval containers vervangen. De nieuwe containers zijn voorzien van een chip en worden administratief gekoppeld aan een woning. Een container die als vermist wordt opgegeven zal als vermist worden geregistreerd. Als de container wordt gevonden, dan kan deze met een handscanner worden uitgelezen en worden terugbezorgd. Bij inzameling worden geen ledigingsgegevens geregistreerd of opgeslagen. De inzamelvoertuigen zijn niet voorzien van apparatuur om de chips te scannen of uit te lezen. Er is geen sprake van Diftar maar van container management.  Voorgesteld besluit

  Vaststellen beantwoording artikel 40 vragen van Nieuw Elan over Diftar.

 • 25

  In het collegebesluit van november 2018 (ZGW 218957) is besloten het noodzakelijk onderhoud van het pand Castellum voor zowel het eigenarendeel als het huurdersdeel op korte termijn te laten uitvoeren. De reden hiervoor is dat het gebouw inmiddels 13 jaar oud is en de afgelopen jaren veel noodzakelijk onderhoud is uitgesteld. Hierdoor hebben verschillende onderdelen van het gebouw hun theoretische levensduur bereikt (10 jaar) of bijna bereikt (15 jaar). Dit noodzakelijke onderhoud staat volledig los van de eventuele verbouwing en moet sowieso worden uitgevoerd om het pand ‘bewoonbaar’ te houden. Een belangrijk onderdeel van dit noodzakelijk onderhoud zijn de theaterstoelen, deze vertonen gebreken. Het merendeel van de gebreken in het kader van onderhoud (slijtage) en veiligheid (de vluchtweg wordt belemmerd door het niet meer opklappen van de zitting).
  De aanbesteding van de inventaris (stoelen en vloerafwerking) voor het theater zijn in gang gezet en de bioscoop loopt daar in mee. De inventaris voor het theaterdeel wordt gedekt uit het MJOP. De vervanging van de inventaris voor het bioscoop dient door de huurder betaald te worden. Omdat Castellum BV geen onderhoudsvoorziening mocht aanleggen is hier bij Castellum BV geen budget voor beschikbaar. De oplossing is gevonden in aanschaf door de gemeente. Mede door de bulkafname van stoelen kan hierdoor een goede prijs worden gerealiseerd. Daarnaast zorgt een integrale aanpak voor zo min mogelijk overlast voor Castellum en het publiek. Castellum BV zal de kapitaalslasten binnen 15 jaar (de afschrijvingstermijn van de inventaris), middels een opslag op de huur, aan de gemeente betalen.  Voorgesteld besluit

  1. Een investeringsbudget ad. € 230.000,- m.b.t. de aanschaf van inventaris bioscoop Castellum beschikbaar te stellen, te activeren en in 15 jaar annuïtair af te schrijven.
  2. De jaarlijkse kapitaallasten ad. € 18.576,- van deze investering te dekken middels een door Castellum BV vanaf 2020 extra te betalen huurcomponent gedurende 15 jaar;
  3. Bovenstaande mutaties (investering/kapitaallasten/dekking) voor de begroting 2019, 2020 en verder in de begroting te verwerken via de eerstvolgende na- en voorjaarsnota.

 • 26

  Op 18 mei 2017 besloot de gemeenteraad het voormalige gemeentehuis Boskoop te behouden voor de gemeenschap Boskoop en het monumentale deel van het gemeentehuis te bestemmen tot “gemeenschapshuis”. Dit is in lijn met het raadsbesluit uit 2013 en wordt bevestigd in de motie van mei 2015, waarin wordt aangegeven dat dit soort panden een geschikte plek zijn om een maatschappelijke functie te vervullen.
  In het nieuwbouw deel is het Coenecoop College gehuisvest, waarmee het VO-onderwijs voor de kern Boskoop is behouden.
  De gemeente hecht er grote waarde aan dat ook het monumentale deel van het gemeentehuis een passende invulling krijgt ten gunste van de inwoners van de kern Boskoop.
  Voor het monumentale deel is een ontwerp gemaakt en het achterstallig onderhoud is geïnventariseerd. Uit de onafhankelijke directieraming en het resultaat van de aanbesteding blijkt dat het beschikbare krediet niet voldoende is.

  Het college besluit een aanvullend krediet te vragen aan de gemeenteraad en wil na instemming van de gemeenteraad overgaan tot gunning.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen:
  1 Een aanvullend investeringsbudget ad. € 1.016.000,- (= afschrijving en rente) beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het monumentale deel en dit te dekken middels een storting vanuit het budget voor achterstallig onderhoud ad. € 165.000,- en de Nuon reserve ad. € 851.000,- in een nieuw in te stellen reserve kapitaallasten oude raadhuis Boskoop;
  2 Een aanvullend investeringsbudget (= afschrijving en rente) ad. € 607.000,- beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het middendeel (bibliotheek) en de dit te dekken middels een storting vanuit de reserve huisvesting bibliotheek Boskoop ad. € 278.000,- en de Nuon
  reserve ad. € 329.000,- in de "reserve kapitaallasten bibliotheek Boskoop".
  3 Kennisnemen van de uitkomst van de aanbesteding en instemmen met de keuze.