Overzicht College Besluiten

dinsdag 12 november 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

Agendapunten

 • 1

  De Financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert via tussentijdse rapportages over afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting van de gemeente en de (mogelijke) effecten op de meerjarenraming. Dit zijn na vier maanden de Voorjaarsnota en na acht maanden de Najaarsnota. Daarna volgt dan het Jaarverslag. De tussenrapportages "bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de daaruit voortvloeiende bijstelling van het beleid en een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming, alsmede een adequate toelichting daarop." Daarmee vormt de nota een (bij) sturingsinstrument, een "afwijkingenrapportage" voor beleid en budgetten. Na verwerking van de financiële mutaties uit de Najaarsnota 2019 houdt Gemeente Alphen aan den Rijn een structureel sluitende begroting.  Voorgesteld besluit

  1. de Najaarsnota 2019 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen: 1) Grote projecten, 2) Treasurybeleid, 3) Kredieten, 4) Reservemutaties, 5) Begrotingswijzigingen en 6) Taakvelden; 2. de Najaarsnota 2019 met de genoemde opgenomen bijlagen aan te bieden aan de auditcommissie en de raad; 3. de raad voor te stellen: 3.1 in te stemmen met de Najaarsnota 2019 en met de daarin opgenomen bijlagen: 1) Grote projecten, 2) Treasurybeleid, 3) Kredieten, 4) Reservemutaties, 5) Begrotingswijzigingen en 6) Taakvelden; 3.2 de uit deze Najaarsnota 2019 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2023 conform vast te stellen.

 • 2

  Het Rijk, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, roept provincies en gemeenten op om 4 december 2019 het Schone Lucht Akkoord te tekenen. Als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging leven Nederlanders op dit moment gemiddeld 9 maanden korter en overlijden jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig. Deelnemende partijen In dit akkoord stellen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. Deelnemers voeren de afspraken binnen dit akkoord uit. In het akkoord worden maatregelen voorgesteld voor de sectoren (weg) verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. In het Schone Lucht Akkoord wordt de bijdrage van de luchtvaart aan emissies in Nederland en de bijbehorende gezondheidseffecten in beeld gebracht. Aanpak en maatregelen worden uitgewerkt in de Luchtvaartnota en het daaropvolgende Luchthavenverkeersbesluiten. Het akkoord is een inspanningsverplichting voor de deelnemende partijen waarbij van partijen een eigen bijdrage wordt verlangd. Het Rijk stelt € 50.000.000,00 beschikbaar voor uitvoering van het akkoord voor de periode 2020-2023. Het akkoord heeft een looptijd tot 2030. Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn wordt op de onderwerpen vanuit sectorale opgaven, waarop de gemeente invloed heeft, al invulling gegeven aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit schone luchtakkoord kan er toe bijdragen dat een versnelling van de gemeentelijke ambities kan plaatsvinden. De kosten van de uitvoering zijn beperkt tot ambtelijke uren van de eigen organisatie en jaarlijks een beperkt aantal uren inzet (geraamd 12-16 uur per gemeente) van de ODMH.  Voorgesteld besluit

  1. Dat de gemeente Alphen aan den Rijn de doelstelling van het akkoord onderschrijft en daaraan actief een bijdrage wil leveren. 2. Dat de gemeente Alphen aan den Rijn om voornoemde redenen deelneemt aan het Schone Luchtakkoord; 3. En hiertoe op 4 december 2019 het Schone Lucht akkoord mede ondertekend;