Overzicht College Besluiten

dinsdag 12 november 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De Financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert via tussentijdse rapportages over afwijkingen van de realisatie ten opzichte van de begroting van de gemeente en de (mogelijke) effecten op de meerjarenraming. Dit zijn na vier maanden de Voorjaarsnota en na acht maanden de Najaarsnota. Daarna volgt dan het Jaarverslag. De tussenrapportages "bevatten per programma een inhoudelijke uiteenzetting over afwijkingen van de uitvoering ten opzichte van de begroting en de daaruit voortvloeiende bijstelling van het beleid en een overzicht van baten en lasten met de bijgestelde raming, alsmede een adequate toelichting daarop." Daarmee vormt de nota een (bij) sturingsinstrument, een "afwijkingenrapportage" voor beleid en budgetten.
  Na verwerking van de financiële mutaties uit de Najaarsnota 2019 houdt Gemeente Alphen aan den Rijn een structureel sluitende begroting.  Voorgesteld besluit

  1. de Najaarsnota 2019 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen:
  1. Grote projecten, 2) Treasurybeleid, 3) Kredieten, 4) Reservemutaties, 5) Begrotingswijzigingen en 6) Taakvelden;
  1. de Najaarsnota 2019 met de genoemde opgenomen bijlagen aan te bieden aan de
   auditcommissie en de raad;
  2. de raad voor te stellen:
   3.1 in te stemmen met de Najaarsnota 2019 en met de daarin opgenomen bijlagen: 1) Grote projecten, 2) Treasurybeleid, 3) Kredieten, 4) Reservemutaties,
  1. Begrotingswijzigingen en 6) Taakvelden;
   3.2 de uit deze Najaarsnota 2019 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2023 conform vast te stellen.

 • 2

  Het Rijk, de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, roept provincies en gemeenten op om 4 december 2019 het Schone Lucht Akkoord te tekenen. Als gevolg van blootstelling aan luchtverontreiniging leven Nederlanders op dit moment gemiddeld 9 maanden korter en overlijden jaarlijks 11.000 mensen vroegtijdig. Deelnemende partijen In dit akkoord stellen als gezamenlijk doel om in 2030 minimaal 50% gezondheidswinst uit binnenlandse bronnen te realiseren ten opzichte van 2016. Deelnemers voeren de afspraken binnen dit akkoord uit. In het akkoord worden maatregelen voorgesteld voor de sectoren (weg) verkeer, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. In het Schone Lucht Akkoord wordt de bijdrage van de luchtvaart aan emissies in Nederland en de bijbehorende gezondheidseffecten in beeld gebracht. Aanpak en maatregelen worden uitgewerkt in de Luchtvaartnota en het daaropvolgende Luchthavenverkeersbesluiten. Het akkoord is een inspanningsverplichting voor de deelnemende partijen waarbij van partijen een eigen bijdrage wordt verlangd. Het Rijk stelt € 50.000.000,00 beschikbaar voor uitvoering van het akkoord voor de periode 2020-2023. Het akkoord heeft een looptijd tot 2030. Binnen de gemeente Alphen aan den Rijn wordt op de onderwerpen vanuit sectorale opgaven, waarop de gemeente invloed heeft, al invulling gegeven aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit schone luchtakkoord kan er toe bijdragen dat een versnelling van de gemeentelijke ambities kan plaatsvinden. De kosten van de uitvoering zijn beperkt tot ambtelijke uren van de eigen organisatie en jaarlijks een beperkt aantal uren inzet (geraamd 12-16 uur per gemeente) van de ODMH.  Voorgesteld besluit

  1. Dat de gemeente Alphen aan den Rijn de doelstelling van het akkoord onderschrijft en daaraan actief een bijdrage wil leveren.
  2. Dat de gemeente Alphen aan den Rijn om voornoemde redenen deelneemt aan het Schone Luchtakkoord;
  3. En hiertoe op 4 december 2019 het Schone Lucht akkoord mede ondertekend;

 • 3

  De samenwerkende gemeenten in Holland Rijnland werken aan een regionale bedrijventerreinenstrategie. Zoals toegezegd wordt de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn in de gelegenheid gesteld om eventuele wensen/bedenkingen op het concept “Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019” kenbaar te maken vóór vaststelling van de strategie in het AB Holland Rijnland op 18 december.  Voorgesteld besluit

  Het concept ‘Ruimtelijke strategie bedrijventerreinen Holland Rijnland 2019’ voor wensen en bedenkingen voor te leggen aan de gemeenteraad.

 • 4

  In de gemeente Alphen aan den Rijn staan nu circa 150 openbare oplaadpalen. Omdat de verwachting is dat het aantal elektrische auto’s flink gaat toenemen, is op basis van een prognose een Plankaart Laadinfrastructuur gemaakt met de mogelijke locaties van openbare oplaadpalen in het jaar 2025. Het gaat daarbij om circa 250 extra openbare oplaadpalen. Ook de bestaande openbare oplaadpalen zijn aangegeven op de plankaart (zie bijlage en https://arcg.is/1yP8z4).

  Vanwege de plankaart zijn er nieuwe beleidsregels nodig voor het aanvragen, plaatsen en exploiteren van openbare oplaadpalen in openbaar gebied. Met de nieuwe beleidsregels (zie bijlage) kunnen bij exploitanten van openbare oplaadpalen die de Beleidsregels hebben ondertekend, naar behoefte openbare oplaadpalen worden aangevraagd op de locaties op de plankaart. Deze aanvragen kunnen worden gedaan door inwoners en bedrijven die een elektrisch motorvoertuig (gaan) rijden en niet op eigen terrein kunnen parkeren, waarbij zij kunnen kiezen uit de beschikbare exploitanten van openbare oplaadpalen. Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen als er in de omgeving binnen een bepaalde afstand geen bestaande openbare oplaadpaal is waarvan gebruik kan worden gemaakt. Afwijken van een locatie op de plankaart is alleen mogelijk als hier goede argumenten voor zijn, bijvoorbeeld herinrichting van een gebied of ligging van de kabel waarop moet worden aangesloten. De locaties zijn overigens wel gecheckt op de ligging van de kabels.

  Als de aanvraag door de exploitant in behandeling is genomen, vraagt de exploitant bij de gemeente een ontheffing aan voor het plaatsen van een openbare oplaadpaal en een verkeersbesluit aan voor het reserveren van parkeerplaatsen voor het opladen bij de oplaadpaal. Ook hebben exploitanten onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid om zonder aanvraag van een inwoner of een bedrijf een ontheffing en een verkeersbesluit t.b.v. een oplaadpaal en het opladen aan te vragen. De nieuwe beleidsregels maken het tevens mogelijk een verkeersbesluit te nemen voor het reserveren van parkeerplaatsen bij alle of meerdere locaties van de plankaart. Realisatie gebeurt dan wel pas nadat een oplaadpaal geplaatst is.

  De plankaart en de beleidsregels zijn eerst vrijgegeven voor inspraak en hebben in de periode van 5 september t/m 16 oktober 2019 ter inzage gelegen. Er zijn 2 reacties binnengekomen van 2 exploitanten van oplaadpalen op het voornemen de leges voor het verkrijgen van een ontheffing voor het plaatsen van een oplaadpaal te verhogen van € 103,40 in 2019 naar € 350 in 2020. Voor 2020 zijn de leges al bepaald op een bedrag van € 104,85. Vaststelling volgt in de raad van december 2019. De leges kunnen dus vanaf 2021 pas worden verhoogd.  Voorgesteld besluit

  • De Plankaart Laadinfrastructuur 2025 en de nieuwe Beleidsregels 2019 voor het aanvragen, plaatsen en exploiteren van openbare oplaadpalen voor elektrische motorvoertuigen in de gemeente Alphen aan den Rijn vaststellen
  • De leges van € 104,85 voor het verkrijgen van een ontheffing voor het plaatsen van een oplaadpaal voor 2020 niet verhogen.

 • 5

  Op 7 november is de raad tijdens de informatiemarkt geïnformeerd over de (financiële)
  oplossingsrichtingen voor de problemen van de Stichting Alphens Tennispark. Naast het historisch
  perspectief zijn op basis van de thema’s financieel/juridisch/organisatorisch, toekomst
  racketsport, en ruimtelijke varianten de oplossingsmogelijkheden benoemd. Aan de raad wordt
  gevraagd om een keuze te maken uit de gepresenteerde varianten, zodat het college kan komen
  tot een voorkeursvariant om verder te optimaliseren. De raad neemt op 12 december een definitief
  besluit over de variant die verder wordt geoptimaliseerd en uitgewerkt in overeenkomsten met
  betrokken partijen.  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het raadsvoorstel met de volgende beslispunten:
   • Op basis van gepresenteerde varianten tijdens de informatiemarkt van 7
   november jl. een keuze te maken uit de varianten die het college meeneemt in de
   uitwerking naar een voorkeursvariant;
   • Naast het gemeentelijk voorstel variant 1 (alle racketsport op Nieuwe Sloot) wordt
   gekozen voor variant 2 (geen racketsport op Nieuwe Sloot), variant 3 (alleen tv
   Nieuwe Sloot op Nieuwe Sloot), variant 4 (huidige tenniscentrum en
   buitenaccommodatie in compacte vorm op Nieuwe Sloot) en variant 4b (zelfde als
   variant 4 door private partijen);
   • Het college opdracht geven om op 12 december 2019 de raad de
   voorkeursvariant voor te leggen op basis van de criteria:
  • Maatschappelijk draagvlak
  • Toekomstbestendigheid racketsport
  • Duurzaamheid
  • Betaalbaarheid
   • Op 12 december 2019 de raad te informeren over de benodigde tijd en
   maatregelen om de voorkeursvariant te optimaliseren.