RC Sociaal en maatschappelijk domein

donderdag 5 maart 2020 20:00 - 21:30
Locatie:
Vergaderkamer III
Voorzitter:
M.R. Verkleij-Lemmers
Toelichting:

Mededelingen voor raads(commissie)leden:
Technische en detailvragen kunt u indienen tot woensdag 26 februari; de antwoorden komen op maandag 2 maart beschikbaar.
Een rondvraag voor dit domein kunt u mailen aan de griffie tot 12.00 uur op de dag van de vergadering.
De spreektijdenregeling is van toepassing.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  00:05:51 - 00:07:37 - Robert Jan Blom
  00:07:37 - 00:10:40 - Maurits de Vries
  00:10:40 - 00:14:58 - Ank de Groot-Slagter
  00:14:58 - 00:16:38 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:16:38 - 00:19:33 - Hans Goedegebuure
  00:19:33 - 00:20:28 - Monique Romeijn
  00:20:28 - 00:22:30 - Bram Strookman
  00:22:30 - 00:28:30 - Erik van Zuylen
  00:28:30 - 00:31:48 - Hans Goedegebuure
  00:31:48 - 00:36:01 - Jonathan Venema
 • 3

  Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad het beleidskader Sociaal Domein 2021 ‘Omdat het gewoon kan’ vastgesteld. Dit is het kader voor de verschillende opdrachten en subsidies in het Sociaal Domein die per 2021 opnieuw geregeld worden. Het college heeft de raad op 6 februari 2020 geïnformeerd over de inhoudelijke uitwerking van het beleidskader. Nu informeert het college de raad over de financiële gevolgen. Voor de dekking van de geraamde kosten stelt het college voor de structurele lasten te dekken ten laste van het structurele begrotingssaldo en de incidentele lasten met een onttrekking aan de Algemene reserve. Mocht het Rijk aanvullende middelen beschikbaar stellen voor de uitvoering van de Wmo dan kunnen deze beschikbaar komen bij de vrij besteedbare algemene middelen.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen, conform het raadsbesluit “Beleidskader Sociaal Domein” van 21 november 2019:
   a. Voor de uitvoering van het “Beleidskader Sociaal Domein” de volgende bedragen beschikbaar stellen ten laste van de structurele begrotingssaldi:
   2021: € 581.000
   2022: € 1.667.000
   2023: € 2.699.000
   2024: € 3.781.000
   b. Voor de uitvoering van het “Beleidskader Sociaal Domein” de volgende bedragen incidenteel beschikbaar stellen vanuit de Algemene Reserve:
   i. Voor de uitvoering van de Bundel Preventie:
   2021: € 1.900.000
   2022: € 1.900.000
   2023: € 1.900.000
   2024: € 1.900.000
   ii. Voor de incidentele investering in Preventie, incl. cliëntervaringsonderzoek:
   2020: € 125.000
   2021: € 3.000.000
   2022: € 3.000.000
   2023: € 3.000.000
   iii. Voor het Risico- en Ontwikkelbudget:
   2021: € 1.700.000
   2022: € 1.700.000
   2023: € 1.700.000
   2024: € 1.700.000
   c. De financiële consequenties van dit voorstel te verwerken via bijgevoegde begrotingswijziging.


  Besluit
  **RC SMD 5 maart 2020:** De wethouder heeft ter vergadering een aantal **toezeggingen** gedaan: - De wethouder zoekt uit of het uniform invulformulier van waarde is en of het toepasbaar is, de wethouder koppelt dit terug aan de commissie; - Daarnaast zegt de wethouder toe de PM post inzake frictiekosten te zullen verwijderen (voor de raadsvergadering van 26-3); - Verder zegt de wethouder een 0-meting toe zodat op inhoud duidelijk wordt waar we nu staan en wat we over vier jaar bereikt willen hebben/ willen staan en of dat is gelukt (hoeft niet verwerkt te worden in voorliggend raadsvoorstel); - In de laatste plaats zegt de wethouder toe dat de monitoring van te voren goed zal inrichten (ten aanzien van opmerkingen hierover dubbele petten gemeente in partnerschappen) (hoeft ook niet verwerkt te worden in voorliggend raadsvoorstel). **Verdere behandeling** De voorzitter concludeert dat het voorstel als hamerstuk naar de raad van 26 maart 2020 gaat.

  00:36:01 - 00:42:53 - Bert Lekx
  00:42:53 - 00:46:21 - Inez Lourens
  00:46:21 - 00:46:53 - Erik van Zuylen
  00:46:53 - 01:01:03 - Han de Jager
  01:01:03 - 01:01:15 - Maurits de Vries
  01:01:15 - 01:14:05 - Han de Jager
  01:14:05 - 01:15:42 - Erik van Zuylen
  01:15:42 - 01:17:10 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:17:10 - 01:18:15 - Henk Oostdam
  01:18:15 - 01:19:26 - Han de Jager
  01:19:26 - 01:19:27 - Bert Lekx
  01:19:27 - 01:19:59 - Inez Lourens
  01:19:59 - 01:22:10 - Han de Jager