Overzicht College Besluiten

woensdag 6 mei 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Reales Development B.V. heeft het voornemen om 186 appartementen te realiseren op de locatie  Dr. A.D. Sacharovlaan 2/2a in Alphen aan den Rijn (voormalige Frames-locatie). Door het afsluiten van een Anterieure Exploitatieovereenkomst voldoet de gemeente aan het wettelijk kostenverhaal.  Voorgesteld besluit

  1. Met Reales Development B.V. een Anterieure Exploitatieovereenkomst te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder Van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht
  tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  3. De faciliterende projectexploitatie “Sacharovlaan 2” te openen en vast te stellen;
  4. De neutrale financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de begroting via de periodieke
  actualisatie van het MPG.

 • 2

  Een aantal ontwikkelingen leidt tot de groei van groepen die een beroep doen op de sociale
  huurmarkt. Zonder nieuwbouw leidt dit tot verdringing. Steeds meer groepen krijgen voorrang bij
  woningtoewijzing. Dit gaat ten koste van de slagingskansen van ‘regulier woningzoekenden’.
  In de Alphense Woningmarktstrategie 2019-2022 is bepaald dat in elk woningbouwinitiatief in
  ieder geval 25% sociale woningbouw gerealiseerd dient te worden. De praktijk laat zien dat de
  bouw van dit aandeel sociale huurwoningen tot nu toe niet overal tot stand komt. Met het instellen
  van een Vereveningsfonds ontstaat de mogelijkheid flexibel om te gaan met de invulling van de
  sociale woningbouwopgave. Er is een aantal stappen nodig om te komen tot het instellen van een
  Vereveningsfonds, namelijk het wijzigen van de vigerende structuurvisies met een
  uitvoeringsparagraaf nadat de raad wensen en bedenkingen heeft geuit over de belangrijkste
  uitgangspunten van het Vereveningsfonds. Het Vereveningsfonds is enerzijds bedoeld voor
  storting van een financiële bijdrage in het fonds wanneer het college besluit dat niet kan worden
  voldaan aan de vereiste sociale woningbouwopgave of wanneer op een locatie sociale woningbouw
  niet mogelijk is, anderzijds voor verstrekking van een bijdrage ten laste van het Vereveningsfonds
  wanneer in een woningbouwinitiatief (op verzoek van de gemeente) meer dan 25% sociale

  woningbouw wordt gerealiseerd en er sprake is van een tekort op de exploitatie.  Voorgesteld besluit

  - De raad uitnodigen wensen en bedenkingen te uiten over de belangrijkste uitgangspunten van de beleidsnota Vereveningsfonds.

 • 3

  De bewaakte fietsenstallingen aan het Fossapad en De Vest (binnenkort bij de nieuwgebouwde bibliotheek en parkeergarage aan de Aarkade) worden in opdracht van de gemeente beheerd door Biesieklette. Hierbij wordt gebruik gemaakt van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om hen via een baan in de stalling te begeleiden naar werk. Het college heeft besloten het beheer onder te brengen bij Rijnvicus. Doel is om de begeleiding en uitstroom van het personeel te bevorderen en het beheer van de stallingen te optimaliseren.  Voorgesteld besluit

  1. De overeenkomst met Biesieklette voor het beheren van de bewaakte fietsenstallingen aan het Fossapad en De Vest op te zeggen per 1 juli 2020.
  2. Biesieklette eenmalig te compenseren voor een bedrag van € 34.774,75, zijnde de Holding-fee waarmee in de begroting 2020 van Biesieklette rekening was gehouden;
  3. Het beheer van de bewaakte fietsenstallingen in te besteden bij Rijnvicus.
  4. Een pilotperiode van 3 jaar aan te gaan waarin wordt gemonitord of Rijnvicus de toegezegde uitstroom realiseert. Gedurende deze pilotperiode de extra kosten voor het
  beheer te dekken uit de Parkeerexploitatie. Aan het eind van deze pilotperiode een besluit voor te leggen omtrent de definitieve dekking van de extra kosten.

 • 4

  Vanuit de fracties VVD, Nieuw Elan en D66 zijn vragen gesteld over maatregelen voor ondernemers. Conform bestuurlijke toezegging zijn deze vragen nu schriftelijk beantwoord. Tevens wordt de raad via een raadsinformatiebrief breder geïnformeerd over het actuele pakket aan gemeentelijke maatregelen voor ondernemers inclusief de maatregelen die nog in voorbereiding zijn.  Voorgesteld besluit

  - Bijgaande antwoorden op de vragen vanuit de fracties VVD/Nieuw Elan/D66 te versturen via de griffie;
  - Bijgaande informatiebrief over gemeentelijke maatregelen i.v.m. corona te versturen aan de gemeenteraad.

 • 5

  Blok 3 aan de Thorbeckestraat vormt het sluitstuk van de door de gemeente geïnitieerde (her)ontwikkeling van het stadshart. Het college heeft op 7 april 2020 ingestemd met de koopovereenkomst. Er is een addendum opgesteld omdat de overheidsmaatregelen in verband met het coronavirus gevolgen kunnen hebben voor het bepaalde in de koopovereenkomst.  Voorgesteld besluit

  1. het addendum op de koopovereenkomst met BEMOG Projectontwikkeling West B.V. ten behoeve van de ontwikkeling van Blok 3 Stadshart Lage Zijde, De Kroon van Alphen vast te stellen en toe te voegen aan deze overeenkomst.

 • 6

  Om de openbare ruimte kwalitatief op orde te houden heeft de raad in mei 2015 de visie op de openbare ruimte “de Alphense lijn” en het daarbij behorende beheerkwaliteitsplan vastgesteld. Hieruit vloeit het investeringsprogramma openbare ruimte. Dit is het meerjarenprogamma voor groot onderhoud en reconstructies in de openbare ruimte van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het college heeft besloten het investeringsprogramma ter informatie aan te bieden aan de raad.  Voorgesteld besluit

  1. het investeringsprogramma openbare ruimte vast te stellen
  2. het investeringsprogramma openbare ruimte ter kennisgeving aan de raad aan te bieden