Overzicht College Besluiten

dinsdag 21 januari 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Burgemeester en wethouders hebben besloten om de raad te verzoeken om in te stemmen met de aankoop van 1.68 Ruimte-voor-Ruimte contingent uit het project voor de realisatie van een drijvende zonneweide aan de Toegangseweg 20 te Boskoop voor een totaal bedrag van € 212.500,- (excl. BTW) aan te kopen, teneinde dit project tot stand te kunnen laten komen.  Voorgesteld besluit

  1. De raad te verzoeken om in te stemmen met het aankopen van 1.68 Ruimte-voor-Ruimte contingent voor de realisatie van een drijvende zonneweide aan de Toegangseweg 20 te Boskoop, voor een totaal bedrag van € 212.500,- (excl. BTW);
  2. De raad te verzoeken het aangekochte contingent te activeren onder de Voorraad (gronden) en de (structurele-) rente lasten ad. € 5.313,- vanaf 2021 te dekken ten laste van beschikbare budgetruimte op de post Milieu beleid.

 • 2

  Aan de Rijndijk / Willem Kloosstraat in Hazerswoude-Rijndijk bevindt zich de locatie van het voormalige bedrijf ‘Carrier’. De huidige eigenaar/initiatiefnemer wenst deze locatie te transformeren naar een nieuw woongebied met 28 woningen. De locatie heeft een prominente plek in Hazerswoude-Rijndijk en heeft een sterke relatie met ontwikkelingen in de omgeving. Het ontwikkelen van woningbouw op de Carrierlocatie is een kans om aan de Rijndijk / Willem Kloosstraat een nieuw gezicht te maken en een entree tot het centrum vorm te geven. Ter plaatse van het plangebied is het bestemmingsplan ‘Watertoren e.o.’ vigerend. Om de beoogde woningbouwontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan ‘Watertoren e.o.’ worden herzien. Daartoe wordt een bestemmingsplan ‘Carrier terrein, Hazerswoude-Rijndijk’ opgesteld.  Voorgesteld besluit

  1. de procedure, ex artikel 3.8 onder a Wro, voor het ontwerpbestemmingsplan te starten;
  2. het ontwerpbestemmingsplan met plannaam 'Carrier terrein, Hazerswoude-Rijndijk, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand: NL.IMRO.0484.HRcarrierterrein-ON01, digitaal met de bijbehorende bestanden en afgeleide analoge verbeeldingen vast te stellen;
  3. in te stemmen met het bijgevoegde ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor het wegverkeerslawaai Rijndijk en dit ontwerpbesluit gezamenlijk met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a
   Wro, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn;
  5. geen plan-MilieuEffectRapportage maken, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  6. de raad te informeren via de lijst van mededelingen;
  7. nadat het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder voor een ieder voor een periode van 6 weken ter inzage heeft gelegen, opnieuw in deze zaak te besluiten en daarbij de raad voor te stellen het bestemmingsplan vast te stellen;
  8. wethouder Van As te mandateren eventuele tekstuele aanpassingen (updates) door te voeren in het onder punt 2 genoemde bestemmingsplan tot uiterlijk het moment van vaststellen door de gemeenteraad.

 • 3

  De eigenaar van gronden in de polder Oudshoorn aan de Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a) heeft een plan gemaakt om een landgoed te ontwikkelen op een perceel gelegen aan de Westkanaalweg ten oosten van nummer 18a in Alphen aan den Rijn op de grens met Ter Aar (gemeente Nieuwkoop). Het plan voorziet in een landgoed met vier huiskavels voor woningbouw en een openbaar groen- en wandelgebied, groot circa 7 ha. Deze planontwikkeling is in overeenstemming met de door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten, zoals vastgelegd in het Masterplan Wandelbos (2010) en het nadien in 2017 aangenomen amendement naar aanleiding van het verzoek tot het oprichten van een Landgoed. Het college heeft besloten om het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak om het oprichten van een Landgoed met vier huiskavels juridisch/planologisch mogelijk gemaakt.  Voorgesteld besluit

  1. het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Verboom, Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a) met identificatienummer NL.IMRO.0484.B163Wstkanwegtn18a-ON01 en de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Verboom, Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a) vast te stellen;
  3. Het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Verboom, Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a) gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  4. Het ontwerpbeeldkwaliteitsplan als ontwerp addendum op de welstandsnota gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  5. Het ontwerpbestemmingsplan Landgoed Verboom, Westkanaalweg ongenummerd (ten oosten van 18a) ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.