Overzicht College Besluiten

dinsdag 28 mei 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De Financiële verordening schrijft voor dat het college de raad informeert via tussentijdse rapportages: na vier maanden de Voorjaarsnota en na acht maanden de Najaarsnota. Daarna volgt dan het Jaarverslag. De tussenrapportages "bevatten een uiteenzetting over uitvoering en bijstelling van beleid en een overzicht van baten en lasten met bijgestelde raming, evenals een adequate toelichting daarop". Daarmee vormt de rapportage een (bij) sturingsinstrument; een "afwijkingenrapportage" voor beleid en budgetten.  Voorgesteld besluit

  de Voorjaarsnota 2019 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad, en de raad te vragen:

  1. de Voorjaarsnota 2019 vast te stellen met de daarin opgenomen bijlagen;
  2. de uit deze Voorjaarsnota 2019 voortvloeiende wijzigingen van de Programmabegroting 2019 en de Meerjarenraming 2020-2022 conform vast te stellen.

 • 2

  Op basis van artikel 4 van onze Financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) biedt het college jaarlijks aan de raad een kadernota aan. De kadernota is een richtinggevend document met
  daarin de financiële kaders en de beleidsvoornemens voor de programmabegroting van
  het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast.
  Met de Kadernota 2020 geeft het college richting aan de voorbereiding van de aankomende Programmabegroting 2020-2023.

  De financiële positie van de gemeente staat sterk onder druk door kostenstijgingen bij veel onderhoudsprogramma’s, waarmee de gemeente haar voorzieningen in stand houdt, bij de verbonden partijen, waarin de gemeente deelneemt en die diensten aan onze inwoners leveren en bij veel bouwprojecten, zoals het onderwijshuisvestingsprogramma voor het primair en speciaal onderwijs en de MFA in Zwammerdam. Om de gevolgen van deze kostenstijgingen op te kunnen vangen stelt het college op korte termijn een pakket aan maatregelen voor, dat structureel € 2,5 miljoen aan ruimte moet opleveren. Daarmee krijgt de gemeente weer een sluitende begroting. Om ook in de toekomst over een gezonde financiële positie te kunnen beschikken, om eventuele nieuwe tegenvallers op te kunnen vangen of om nieuwe voorzieningen voor onze inwoners te kunnen realiseren, voert de gemeente dit najaar en komend voorjaar een kerntakendiscussie. Dit moet voor € 5 miljoen aan keuzeruimte, die in de volgende kadernota, Kadernota 2021 aan de raad zal worden voorgelegd. Ook onderzoekt de gemeente of de lastendrukverlaging die met ingang van 2022 ontstaat door de afschaffing van de precariobelasting via de OZB behouden kan blijven als algemeen dekkingsmiddel voor het behoud van onze gemeentelijke voorzieningen.  Voorgesteld besluit

  1. De Kadernota 2020 ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.

 • 3

  Conform artikel 197 Gemeentewet legt het college met de Jaarstukken 2018 verantwoording af aan de raad over het gevoerde bestuur over het jaar 2018. De genoemde stukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.
  Het jaarverslag bestaat vervolgens uit a) programmaverantwoording en b) de paragrafen.
  De jaarrekening bestaat uit a) het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting, b) de balans en de toelichting, c) de bijlage met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen.  Voorgesteld besluit

  de Jaarstukken 2018 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad, en de raad te vragen:

  1. de Jaarstukken 2018 vast te stellen conform bijgevoegd voorstel;
  2. daarbij het Jaarrekeningresultaat Alphen aan den Rijn 2018 vóór bestemming vast te stellen op - € 7.466.000;
  3. daarbij de resultaatbestemmingen vast te stellen op - € 834.000 met in achtneming van de voorgestelde verdeling van de resultaatbestemmingen zoals opgenomen in de Jaarstukken 2018 en de toelichting van dit besluitformulier;
  4. daarmee het saldo na resultaatbestemmingen vast te stellen op - € 8.300.000 (totaal van het jaarrekeningresultaat en de resultaatbestemmingen) en dit saldo te onttrekken aan de Algemene Reserve.

 • 4

  Eén van de molens van Stichting Molenviergang Aarlanderveen wordt grondig gerestaureerd. Dat kost € 475.000,-. Na subsidie van het Rijk, een bijdrage van het hoogheemraadschap van Rijnland, giften van sponsoren en wervingsacties resteert nog een tekort van € 90.000,--. De gemeente neemt daarvan de helft voor haar rekening. Hoewel het niet gebruikelijk is dat de gemeente subsidie geeft voor de restauratie van rijksmonumenten, is er hier sprake van een unieke situatie. De molens zijn monumenten van bedrijf en techniek die tot op de dag van vandaag een belangrijke functie vervullen in het beheer van het waterpeil van de Drooggemaakte Polder aan de Westzijde van Aarlanderveen. Dat is zo bijzonder dat daarom een aanvullende bijdrage van de gemeente op zijn plaats is. Dit temeer omdat de gemeente zich ook via een convenant samen met provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijn, heeft verplicht om bij te dragen in de exploitatie van de molens.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voor te stellen aan Stichting Molenviergang Aarlanderveen een bijdrage toe te kennen van € 45.000,- voor de restauratie van molen nummer drie (Bovenmolen)
  2. De raad voor te stellen deze bijdrage te dekken via een onttrekking aan de algemene reserve
  3. De hiervoor genoemde mutaties in de begroting te verwerken via een separate begro-tingswijziging

 • 5

  Gemeenten zijn op grond van de Archiefwet 1995 verplicht een archiefverordening vast te stellen. Deze verordening geeft aan op welke wijze aan de zorg voor de archieven inhoud wordt gegeven.
  Door steeds verdergaande digitalisering van informatiestromen en de invoering van het zaakgericht werken bij de overheid is aanpassing van de huidige archiefverordening gewenst.
  Tevens zijn enkele artikelen uit de huidige verordening geschrapt omdat de betreffende bepalingen al opgenomen waren in andere specifieke wetgeving. De nu vast te stellen archiefverordening is tot stand gekomen door gebruikmaking van de model-archiefverordening, inclusief de laatste wijziging, van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  Voorgesteld besluit

  I. Het raadsvoorstel Archiefverordening 2019 goed te keuren en ter vaststelling aan de raad aan te bieden.
  II. De Beheerregeling Informatiebeheer 2019 vast te stellen onder voorbehoud dat de raad de Archiefverordening 2019 vaststelt.
  III. De Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer vast te stellen.
  IV. De gemeenteraad voor te stellen de Archiefverordening 2014 in te trekken.

 • 6

  Op 1 januari 2015 zijn de Verordening en Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn van kracht, waarin het gemeentelijk beleid met betrekking tot de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) en de Jeugdwet op integrale wijze zijn opgenomen. De Rijnstreek gemeenten Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop hebben, waar mogelijk, dit beleid met elkaar afgestemd.

  Om een aantal redenen zijn er nu wijzigingen nodig om de Verordening en Nadere regels te
  actualiseren. De voornaamste redenen hiervoor zijn jurisprudentie en wetswijzigingen.

  Een aantal artikelen die zowel betrekking hebben de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) als de Jeugdwet worden gewijzigd. Zo is in jurisprudentie bepaald dat de wijze van vaststelling van de hoogte van een persoonsgebonden budget vastgelegd moet worden in de Verordening in plaats van in de Nadere regels. Daarnaast is er een ministeriële regeling van kracht voor een maximale vergoeding voor hulp uit het sociaal netwerk bij logeren en dagopvang.
  Verder is ten aanzien van de Wmo 2015 de landelijke toegankelijkheid voor maatschappelijke opvang gewaarborgd en is het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 met ingang van 1 januari 2019 gewijzigd waarmee het abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen van kracht is.

  Voor de Participatiewet worden de regels voor kwijtschelding van vorderingen bij meewerken aan een schuldregeling, als gevolg van jurisprudentie en wetswijziging, aangepast. Verder zijn de wijzigingen voor de Participatiewet van taalkundige en technische aard.

  Het college legt de voorgestelde wijzigingen ter advies voor aan de inwoners- en
  cliëntenadviesraad van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het college geeft de wijzigingen van de Verordening tevens gedurende een periode van 6 weken voor inspraak vrij.
  Tot slot biedt het college de wijzigingen van de Verordening ter vaststelling aan de raad aan.  Voorgesteld besluit

  1. Kennisnemen van de voorgestelde wijziging van de Verordening sociaal domein Alphen aan den Rijn.
  2. Kennisnemen van de voorgestelde wijziging van de Nadere regels sociaal domein Alphen aan den Rijn.
  3. De voorgestelde wijziging van de Verordening voor een periode van 6 weken vrijgeven voor inspraak.
  4. De voorgestelde wijziging van de Verordening en Nadere regels voor een periode van 6 weken voor advies vrijgeven aan de cliëntenadviesraad en de inwonersadviesraad.

 • 7

  Alphen aan den Rijn is een gemeente met grote ruimtelijke ambities welke zijn vastgelegd in de structuurvisies. De gemeente biedt ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan het realiseren van deze visie. De gemeente blijft echter, in haar publiekrechtelijke taak, verantwoordelijk voor de aanleg van openbare voorzieningen. De Wet Ruimtelijke Ordening is de basis om de kosten van deze openbare voorzieningen op de initiatiefnemer te verhalen. Dit leidt tot een rechtvaardige verdeling van deze kosten over gebruikers, exploitanten, eigenaren en gemeente. Kostenverhaal kan plaatsvinden via gronduitgifte, exploitatieovereenkomst of exploitatieplan. De Nota Bovenwijkse Voorzieningen geeft inzicht in de aan te leggen voorzieningen en de bijdragen vanuit bouwplannen aan de kosten van de voorzieningen.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. De geactualiseerde Nota Bovenwijkse Voorzieningen vast te stellen;
  2. De budgettair neutrale wijzigingen (kosten/dekking) van de Programmabegroting 2019-2022, als gevolg van de actualisatie vast te stellen.
  3. De budgettaire (neutrale-) financiële gevolgen middels bijgevoegde separate begrotingswijziging in de begroting te verwerken.

 • 8

  Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet bundelt alle regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving.
  Het doel van de Omgevingswet is:
  a. Een grotere inzichtelijkheid in het omgevingsrecht voor inwoners, bedrijven en instellingen (bijvoorbeeld: één omgevingsplan voor de hele gemeente vervangt alle regelingen in de afzonderlijke bestemmingsplannen en verordeningen);
  b. De leefomgeving centraal (van een sectorale naar een samenhangende benadering van de leefomgeving);
  c. Ruimte voor maatwerk (meer ruimte voor decentrale overheden, bijvoorbeeld: college en raad besluiten over vergunningplicht)
  d. Snellere en betere besluitvorming voor inwoners, bedrijven en instellingen (bijvoorbeeld: alle vergunningen moeten in principe binnen 8 weken worden afgegeven).
  De Omgevingswet heeft zijn oorsprong in optimalisatie van dienstverlening. Door invoering van de wet ontstaan voor inwoners en bedrijven sneller en beter inzicht in wat kan en mag in de fysieke leefomgeving.  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen:

  1. Het bruto-nettomodel te hanteren als uitgangspunt voor de begroting van kosten voor de invoering van de Omgevingswet in Alphen aan den Rijn;
  2. Een voorbereidingskrediet/werkbudget van € 1,6 mln. voor de invoering van de Omgevingswet beschikbaar te stellen en dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve middels bijgevoegde begrotingswijziging;
  3. De ontwikkeling van de kosten van invoering te monitoren en aan de hand daarvan het bruto-nettomodel jaarlijks bij te stellen;

 • 9

  Sinds 2014 hanteert de gemeente het afwegingskader voor woningbouwontwikkeling. Dit afwegingskader wordt toegepast bij de beoordeling van woningbouwinitiatieven en om prioriteiten te stellen tussen verschillende woningbouwprojecten. Op deze manier stemt de gemeente woningbouwplannen af op beleidsambities op de lange termijn en op de woningbehoefte.
  Het afwegingskader is geactualiseerd, aangezien de markt sinds 2014 ingrijpend is veranderd en er andere beleidskaders van toepassing zijn zoals de regionale woonagenda, duurzaamheidsbeleid en het actieplan spoedzoekers. Bovendien krijgt de groeiende behoefte van bijzondere groepen en senioren een plek in het afwegingskader.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met het Afwegingskader voor woningbouwontwikkeling – versie 2019.

 • 10

  Mevrouw De Groot – Slagter heeft op grond van artikel 40 reglement van orde vragen gesteld over de vestiging van een rouwcentrum in de Javastraat / Nassaustraat in Alphen aan den Rijn. De vragen die gesteld zijn hebben o.a. betrekking op parapluplan bestemmingsplan Parkeren en aanvraag voor omgevingsvergunning.  Voorgesteld besluit

  Via bijgevoegde antwoordbrief de artikel 40 vragen inzake de vestiging van rouwcentrum Javastraat / Nassaustraat te beantwoorden

 • 11

  Het college heeft de raad nader geïnformeerd over de actuele stand van zaken rond het abonnementstarief Wmo en het resultaatgericht indiceren. De aanleiding is respectievelijk de eensgezinde instemming van de tweede kamer met de volledige invoering van het Wmo- abonnementstarief per 1 januari 2020 en de kamerbrief van 12 april 2019 over resultaatgericht indiceren in de Wmo 2015.  Voorgesteld besluit

  De raad te informeren over de actuele stand van zaken van het abonnementstarief en over de kamerbrief van minister de Jonge met betrekking tot het resultaatgericht indiceren, zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief

 • 12

  De Gemeente Alphen aan den Rijn ziet zich gesteld voor een (tijdelijk) toegenomen opgave van woningbouw. Deze kwantitatieve opgave komt bovenop de ‘reguliere’ initiatieven welke door de gemeente worden behandeld. De ambitie is om deze kwantitatieve opgave de komende jaren te realiseren. Deze doelen behorende bij deze woningbouwopgave zijn afgestemd in de opgave Toekomstbestendig wonen en verblijven (zie bijlage). Doel van de onderzoeksopdracht Gemeente in Regie/Woningbouw is om inzicht te krijgen in de manier waarop de keten het beste georganiseerd kan worden om een optimale balans te realiseren tussen doelrealisatie (realisatie van de piek) en de risico’s die dit met zich meebrengt.  Voorgesteld besluit

  De onderzoeksopdracht Gemeente in Regie op woningbouw vast te stellen ten behoeve van selectie van een externe onderzoekspartner.

 • 13

  In het collegebesluit van 20 november 2018 en het Raadsbesluit van 13 december 2018 (ZGW 218957) is onder andere besloten in te stemmen met het aanbrengen van een fasering in tijd van de bestuursopdracht ‘realisatie Toekomstvisie Castellum’. De belangrijkste reden hiervoor is het feit geweest dat wij de uitgangspunten van de gemeentebrede Cultuurvisie wilden meenemen in de uitwerking van de toekomstvisie voor Castellum.

  In die periode heeft de ontwikkeling en uitwerking van de deelopdracht 2, de realisatie van de verbouwing van het pand Castellum, niet stilgestaan. In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat de opdracht ‘transformeer Castellum tot een multifunctioneel gebouw waarin naast theater en bioscoop ook culturele, maatschappelijke en economische activiteiten plaatsvinden’ helaas niet volledig kan worden uitgevoerd. Vooral het creëren van nieuwe werkplekken of kantoorruimten voor het 'in-huizen' van meerdere nieuwe bewoners is niet verenigbaar met het in stand houden van de kernfuncties theater en bioscoop binnen de financiële kaders en de bestaande contouren van het pand.

  Omdat op dit moment de Cultuurvisie nog niet is vastgesteld wordt aan de raad voorgesteld om in te stemmen met het voorliggende besluit (om de voorbereiden van de verbouwing van het pand Castellum te richten om de kernfuncties ‘theater en bioscoopvoorziening’ en de in-huizing van Studio Alphen) en dit mee te nemen binnen de kaders van de nog vast te stellen Cultuurvisie.  Voorgesteld besluit

  1. Constateren dat de bestuursopdracht 'realisatie Toekomstvisie Castellum' niet volledig kan worden uitgevoerd en een herijking van enkele uitgangspunten nodig is.
  2. In stemmen met het voorbereiden van de verbouwing van het pand Castellum om de kernfuncties1 ‘theater en bioscoopvoorziening’ te optimaliseren en de in-huizing van Studio Alphen te realiseren.
  3. De Raad vragen hiermee in te stemmen en vragen dit binnen de kaders van de nog vast te stellen Cultuurvisie mee te nemen conform bijgaand Raadsbesluit.
  4. Besluiten om deze verbouwing en de consequenties daarvan binnen de portefeuille van de wethouder Cultuur te positioneren.
  5. Theater Castellum B.V. de opdracht geven om een meerjarenbegroting 2021 – 2024 aan te leveren waarbij wordt uitgegaan van de nieuwe situatie.
  6. De nieuwe structurele financiële afspraken worden taakstellend voor Theater Castellum B.V. en binnen de begrotingsomvang van Programma 4 van de gemeente taakstellend opgevangen.
  7. De hieruit voortvloeiende begrotingswijziging voor Programma 4 wordt verwerkt bij de Voorjaarsnota 2020. 8. Alle betrokken organisaties informeren over de voortgang van de uitvoering van de gemeentelijke toekomstvisie Castellum; meer dan theater alleen (zie bijgevoegde brief).

 • 14

  Vorige week is antwoord gegeven aan Mevrouw van der Kolk, die namens de fractie van de SP vragen had gesteld aan het college conform artikel 40 Reglement van Orde Gemeenteraad. Deze vragen gingen over de voorgenomen huurprijsstijging van Woonforte.
  Per abuis is bij de beantwoording het antwoord op vraag 8 en 9 niet gegeven. In de antwoordbrief volgen deze alsnog.

  Mevrouw van der Kolk heeft namens de fractie van de SP vragen conform artikel 40 Reglement van Orde Gemeenteraad gesteld aan het college. Deze vragen gaan over de voorgenomen huurprijsstijging van Woonforte. In haar beantwoording heeft het college de voorgenomen huurprijsstijging getoetst aan landelijke kaders en aan de eigen wens om goed te onderzoeken hoe huren betaalbaar kunnen worden gehouden.  Voorgesteld besluit

  Versturen brief met ontbrekende antwoorden op de vragen conform artikel 40 Reglement van Orde Gemeenteraad.

 • 15

  In de brief worden artikel 40 vragen beantwoord van de ChristenUnie over de verkoop van lachgas tijdens Koningsdag en andere evenementen.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met beantwoording van artikel 40 vragen, zoals in bijgevoegde brief.