Gemeenteraad

donderdag 22 november 2018 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:
Mededeling voor raadsleden Vragen voor agendapunt 3 kunt u tot 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie. Het afgeven van een stemverklaring bij de hamerstukken dient u te melden.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:04:42 - 00:07:13 - Liesbeth Spies
 • 2
 • 3

  00:07:13 - 00:08:32 - Helma van der Louw-Vergeer
  00:08:32 - 00:10:29 - Leo Maat
  00:10:29 - 00:11:53 - Hans van Kuijk
  00:11:53 - 00:15:00 - Leo Maat
  00:15:00 - 00:16:40 - Wil Verschuur
  00:16:40 - 00:22:52 - Gerard van As
  00:22:52 - 00:24:54 - Wil Verschuur
  00:24:54 - 00:25:13 - Liesbeth Spies
  00:25:13 - 00:25:19 - Wil Verschuur
  00:25:19 - 00:27:09 - Liesbeth Spies
  00:29:00 - 00:35:13 - Leo Maat
 • 4

  Op de inhoud van de op de lijst staande mededelingen en brieven wordt tijdens de raadsvergadering niet ingegaan. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de afdoeningsadviezen.  00:35:13 - 00:35:31 - Liesbeth Spies
  00:35:31 - 00:35:56 - Ernst Jan Straver
  00:35:56 - 00:36:06 - Liesbeth Spies
 • 4.01

  De raad wordt geïnformeerd over het realiseren van Tiny Forests in de gemeente. De eerste Tiny Forest wordt nog dit jaar aangeplant in de Groene Vinger. In de komende jaren zullen ook in de andere kernen een Tiny Forest worden gerealiseerd. Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een Tiny Forest is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren in het ‘buitenlokaal’ over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het doel van het project is om op kleine schaal oplossingen te bieden op het gebied van biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid, leefbaarheid, tegengaan van hittestress, waterberging en CO2 opslag.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad informeren over het realiseren van meerdere Tiny Forests, middels bijgaande brief.


  00:36:06 - 00:36:53 - Hans van Kuijk
  00:36:53 - 00:37:25 - Gert-Jan Schotanus
 • 4.02

  Steeds meer huishoudens geven aan dat zij enige of grote moeite hebben met rondkomen of problematische schulden hebben. In 2017 had 17% van onze inwoners enige of grote moeite met rondkomen en 9% risicovolle of problematische schulden. Moeite met rondkomen en/of schulden veroorzaken veel zorgen en stress en leiden vaak tot een slechte gezondheid, problemen binnen relaties en kan in het ergste geval leidden tot dakloosheid. Om grote schulden, andere problemen en langdurige dienst- en hulpverleningstrajecten te voorkomen zetten we in op vroegsignalering van schulden. Met de pilot ‘Schoon Schip’ gaan we voor een periode van 6 maanden aan de slag met vroegsignalering bij inwoners die een premieachterstand hebben van 2 maanden bij zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. Doordat medewerkers van Schoon Schip in een eerder stadium met de schuldenaar in gesprek komen over de problematiek, kan voorkomen worden dat de stress en schulden te zeer oploopt, kan een neerwaartse spiraal tijdig worden onderbroken en het herstel worden ingezet.  Voorgesteld besluit

  1. Het Convenant vroegsignalering van schulden Alphen aan den Rijn, het Protocol vroegsignalering van schulden Alphen aan den Rijn en de Verwerkersovereenkomst Schoon Schip - Inforing BV vaststellen; 2. Wethouder Han de Jager mandateren om het Convenant van schulden Alphen aan den Rijn en de Verwerkersovereenkomst Schoon Schip – Inforing BV te ondertekenen; 3. Het benodigde bedrag van €8.300 voor de pilot vroegsignalering van schulden ‘Schoon Schip’ beschikbaar stellen vanuit de uitkering die de gemeente vanuit het Rijk heeft gekregen voor de preventie van schulden en armoede; 4. Het Convenant vroegsignalering van schulden Alphen aan den Rijn, het Protocol pilot vroegsignalering van schulden Alphen aan den Rijn ‘Schoon Schip’ en de Verwerkersovereenkomst Schoon Schip – Inforing BV ter kennisname aanbieden aan de Raad.


  Besluit
  Collegebesluit Pilot vroegsignalering van schulden Alphen aan den Rijn: verzoek aan agendacommissie om dit te agenderen voor bespreking in commissieverband;
 • 4.03

  GO! voor jeugd heeft haar eerste voortgangsrapportage aan het college verstrekt. Ter informatie en ter bespreking is deze aan de raadswerkgroep sociaal domein gestuurd.  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van de eerste voortgangsrapportage van GO! voor jeugd en deze ter bespreking door te sturen naar de raadswerkgroep Sociaal Domein.


  Besluit
  Kennis te nemen van de eerste voortgangsrapportage van GO! voor jeugd en deze ter bespreking door te sturen naar de raadswerkgroep Sociaal Domein.
  De raad stemt met afdoeningsadvies is.
 • 4.04

  De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een lange traditie van belevingspeilingen, voorheen stadspeilingen genoemd. In 2018 is een nieuwe belevingspeiling uitgevoerd en een aantal resultaten zijn overzichtelijk gepresenteerd in factsheet. Deze worden ter informatie aangeboden. Tevens wordt er een voorstel gedaan voor een nieuwe opzet van de belevingspeiling van 2019.  Voorgesteld besluit

  - Kennisnemen van de resultaten van de belevingspeiling 2018 - Het vervolgvoorstel vaststellen.


  Besluit
  Collegebesluit Resultaten belevingspeiling 2018: de heer Van Kuijk vraagt zich af of in 2019 opnieuw zo’n peiling gedaan wordt: rechtvaardigt een respons van goed 20% dit wel? Wethouder Schotanus merkt op dat peiling in het vervolg op verschillende manieren en op verschillende aspecten zal worden ingezet;
 • 4.05

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 27 juni 2018 uitspraak gedaan op het tegen het bestemmingsplan Rijnpark en het hogere waardenbesluit (Wet geluidhinder) ingestelde beroep en dit beroep gegrond verklaard. De afgelopen periode is extern juridisch advies ingewonnen over de gemeentelijke positie met betrekking tot de gesloten anterieure overeenkomsten. Tevens heeft overleg plaatsgevonden met betrokken partijen. Een en ander heeft geleid tot het voornemen om een aangepast globaal bestemmingsplan Rijnpark op te stellen. Het in procedure brengen van het aangepaste bestemmingsplan Rijnpark is in de huidige planning voorzien in het eerste kwartaal van 2019.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad informeren over het vervolgtraject voor het bestemmingsplan Rijnpark.


  Besluit
  De raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.06

  In mei 2017 is het “Plan van Aanpak Alphen Marketing, Samen doen!” vastgesteld en vervolgens in uitvoering gegaan. In het coalitieakkoord van het college van B&W is voor citymarketing de komende jaren een flinke (financiële) impuls voorzien. In dat kader heeft Alphen Marketing/EDBA een aanvulling gemaakt op het huidige Plan van Aanpak, waarin voor de komende 2 jaar is aangegeven op welke wijze hieraan invulling gegeven gaat worden en hoe het budget verdeeld gaat worden over de verschillende projecten/activiteiten.  Voorgesteld besluit

  Besluit: - Vastellen van het “Plan van Aanpak Alphen Marketing 2019-2020”, als aanvulling op en behorend bij het eerder vastgestelde “Plan van Aanpak Alphen Marketing 2017, Samen doen!” - Het “Plan van Aanpak Alphen Marketing 2019-2020” ter informatie sturen naar de gemeenteraad


  Besluit
  Collegebesluit aanvulling op Plan van Aanpak Marketing mei 2017: komt aan de orde in een informatiemarkt;

  00:37:25 - 00:37:45 - Pieter Jan Morssink
  00:37:45 - 00:38:40 - Ernst Jan Straver
  00:38:40 - 00:40:04 - Liesbeth Spies
 • 4.07

  De woning Wilhelminalaan 24 in Alphen aan den Rijn (Uilennest) uit 1916 maakt deel uit van de historische lintbebouwing langs de dijk van de Oude Rijn, de vroegere Leidsche Straatweg. Het pand is een voormalige fabrikantenvilla, gebouwd in opdracht van een brandstoffenhandelaar, nabij zijn bedrijf. De huidige eigenaar verzoekt om aanwijzing van het pand als beschermd gemeentelijk monument. De Erfgoedcommissie adviseert daarover positief. Het pand vertegenwoordigt waarden die liggen op het vlak van stedenbouw, architectuur, bouwhistorie en cultuurhistorie.  Voorgesteld besluit

  1. Het pand Wilhelminalaan 24 in Alphen aan den Rijn aan te wijzen als beschermd gemeentelijk monument; 2. Daarvoor bijgevoegde redengevende omschrijving vast te stellen 3. De eigenaar te informeren en daarna het besluit te publiceren 4. De gemeenteraad in te lichten via de lijst ingekomen mededelingen en brieven


  Besluit
  De raad stemt in met afdoeningsadvies.
 • 4.08

  In de raadsvergadering van 27 oktober 2016 is de motie van GroenLinks aangenomen over het bestemmen van de opbrengst van het nog te verkopen Kasteel pand. De opbrengst moest worden aangewend voor isolerende maatregelen en andere benodigde aanpassingen, zoals een inschuifbare tribune, om de mogelijkheden voor popmuziek in Theater Castellum en het Parktheater te verbeteren. De raad zou te zijner tijd een voorstel tot dit financiële bestemmingsbesluit ontvangen. De raad wordt geïnformeerd over het resultaat uit de verkoop en het gevolg voor de uitvoering van de motie.  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad op de hoogte te brengen van het resultaat van de verkoop Concertweg 1-3 in relatie tot de motie van GroenLinks, conform de bijgevoegde brief.


  Besluit
  De raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.09

  Uit onderzoek van de GGD is gebleken dat De Boterbloem kinderopvang aanbiedt in de zin van de wet kinderopvang. Dit betekent dat De Boterbloem moet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen van de kinderopvang. Op dit moment is dat niet het geval. Met De Boterbloem is door de gemeente en de GGD besproken welke opties er zijn om vanaf 1 januari 2019 een andere koers in te slaan binnen de wettelijke kaders. De Boterbloem heeft laten weten dat zij geen toekomst ziet in de besproken opties. Dit heeft hen doen besluiten op vanaf 1 januari 2019 te sluiten. De gemeente betreurt het dat de geboden opties, ondanks de inspanningen, niet hebben geleid tot een alternatief aanbod vanaf 1 januari 2019 en dat De Boterbloem heeft besloten om te stoppen.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde brief versturen aan Stichting Sociaal Cultureel werk de Boterbloem.


  Besluit
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.10

  Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft op 25 januari 2018 de motie beginspraak toekomst Stichting Alphense Kinderboerderijen (SAK) overgenomen. In de motie wordt verzocht om in beginspraak samen met SAK (beheerder van 3 kinderboerderijen in de gemeente) een duurzame toekomstvisie op te stellen. Ter uitvoering hiervan heeft het college op 15 maart 2018 de bestuursopdracht Toekomstvisie Kinderboerderijen vastgesteld. De onderzoeksfase van deze bestuursopdracht is nu afgrond. Met deze brief informeert het college de gemeenteraad over de resultaten van de onderzoeksfase.  Voorgesteld besluit

  1. Met bijgevoegde brief de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van de onderzoeksfase van de duurzame toekomstvisie Alphense kinderboerderijen.


  Besluit
  De raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.11

  Het college neemt kennis van het vervoerplan 2019 van Arriva. In het vervoerplan staan voor de gemeente Alphen aan den Rijn een aantal wijzigingen op stapel van het busvervoer. Zo zal R-net bus 470 (Alphen-Schiphol) voortaan in de nacht als bus 870 rijden en daarbij ook het brugrestaurant A4 aandoen. De route van buurtbus 728 in Boskoop wordt iets gewijzigd met haltes aan de Zuidkade en de Linnaeusweg. Na gereedkomen van het station Lansingerland, medio 2019, vinden er nog enkele aanpassingen plaats: bus 186 (Boskoop–Gouda) gaat alleen rijden tussen Boskoop en Waddinxveen met aansluiting op R-net en bus 382. Deze laatste (de bus tussen Boskoop en Den Haag) wordt ingekort tot een route tussen Waddinxveen en Zoetermeer en wordt uitgebreid naar daluren en het weekend. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Arriva.  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van de wijzigingen in het (bus) OV in 2019 op basis van het vervoerplan 2019 van Arriva • Het vervoerplan 2019 te plaatsen op de lijst van mededelingen voor de gemeenteraad


  Besluit
  Collegebesluit vervoerplan 2019: mevrouw Verschuur vraagt aandacht voor openbaar vervoer in de wijk Kerk en Zanen, met name voor ouderen;
 • 4.12

  Vanaf 2021 zullen we met de doorcentralisatie van de Maatschappelijke Zorg (MZ) als gemeente de verantwoordelijkheid dragen voor de ondersteuning en opvang van inwoners die zich in een zeer kwetsbare situatie bevinden door ernstige psychische stoornissen of omdat zij dakloos zijn geraakt. Ter voorbereiding op deze doordecentralisatie hebben de gemeenten van Holland Rijnland een Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang (MO) Holland Rijnland (HR) 2018-2021 en investeringsfonds MZ opgesteld. In het Convenant leggen we afspraken vast over het voorkomen van dakloosheid, het bevorderen van uitstroom uit de daklozenopvang en het lokaal huisvesten van frequente gebruikers van de daklozenopvang. Tegelijkertijd krijgen we met het instellen van het investeringsfonds MZ de middelen tot onze beschikking om te anticiperen op deze afspraken. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we inwoners met complexe vraagstukken zo goed mogelijk in de eigen omgeving ondersteund worden. Op 21 november wordt het Convenant in het PHO Maatschappij ondertekend. Hiervoor is instemming van alle deelnemende gemeenten noodzakelijk.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met het Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021 met daarin de afspraken over het voorkomen van dakloosheid, het bevorderen van uitstroom uit de maatschappelijke opvang en het lokaal huisvesten van frequente gebruikers van de maatschappelijke opvang; 2. Wethouder Han de Jager mandateren om het Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021 te ondertekenen; 3. Het Convenant Regionale Samenwerking Maatschappelijke Opvang Holland Rijnland 2018-2021 ter kennisname aanbieden aan de Raad, de Cliëntenadviesraad Alphen aan den Rijn en de Inwonersadviesraad Alphen aan den Rijn.


  Besluit
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.13

  Archeologische sporen zijn van belang omdat ze ons wat kunnen vertellen over de aanwezigheid van mensen in het verleden. Archeologie is maar zelden duidelijk zichtbaar. Meestal zitten de sporen verborgen in de ondergrond. Soms is het vrij aannemelijk waar ze kunnen worden aangetroffen, maar meestal kan het slechts gaan om beargumenteerde verwachtingen. Door het onderwerp archeologie zo vroeg mogelijk bij de vorming van ruimtelijke plannen te betrekken wordt voorkomen dat sporen onnodig verdwijnen of dat er op te uitgebreide schaal archeologische opgravingen moeten plaatsvinden. Met het Parapluplan Archeologie vindt er een afgewogen juridische verankering plaats van de archeologische verwachtingen binnen de ruimtelijke ordening. Het plan is ook het resultaat van een actualisatie en harmonisatie van het beleid van de afzonderlijke gemeenten van voor de herindeling van 2014.  Voorgesteld besluit

  1. het Parapluplan Archeologie, met identificatienummer NL.IMRO.0484.archeologie van de gemeente Alphen aan den Rijn, zowel digitaal als de analoog afgeleide verbeelding, in ontwerp vast te stellen 2. het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen


  Besluit
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.14

  Burgmeester en wethouders hebben het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Boskoop - vierde actualisatie en het ontwerpbestemmingsplan Sierteeltgebied - tweede herziening vastgesteld. De ontwerpbestemmingsplannen voorzien in een aantal algemene ontwikkelingen en een aantal locatiegebonden ontwikkelingen. De ontwikkelingen hebben goeddeels allen betrekking op het boom- en sierteeltgebied.  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Boskoop - vierde actualisatie met identificatienummer NL.IMRO.0484.B168buigebbosk4act-ON01 vast te stellen; 2. Het ontwerpbestemmingsplan Sierteeltgebied- tweede herziening met identificatienummer NL.IMRO.0484.B169HDsierteelt2hr-ON01 vast te stellen; 3. Het ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder voor de drie nieuw te bouwen woningen aan de Omloop te Boskoop vast te stellen; 4. De onder punten 1 en 2 genoemde ontwerpbestemmingsplannen en het onder punt 3 genoemde ontwerpbesluit Hogere waarden ter inzage te leggen.


  Besluit
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.15

  Op de locatie Wijkdijk 10 en 12 in Boskoop staan twee geschakelde woningen die door aanlegwerkzaamheden van een nieuw gemaal aan de vernieuwde Wijkdijk ernstig zijn beschadigd. De woningen zijn vanwege scheuren in de muren en gevels door de gemeente onbewoonbaar verklaard. De twee families wonen ca. twee jaar in twee houten keten achter de woningen. Dit is voor beide families een onwenselijke en nijpende situatie. Om de herbouw van twee vrijstaande woningen mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Hierbij worden de bestemming Bedrijf en Agrarisch gewijzigd in de bestemming Wonen.  Voorgesteld besluit

  1. De bestemmingsplanprocedure voor bestemmingsplan Wijkdijk 10-12, Boskoop met identificatienummer NL.IMRO.0484.BKwijkdijk1012-ON01 te starten; 2. De raad te informeren via de lijst van mededelingen.


  Besluit
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.16

  Het afvalbrengstation Ecopark De Limes wordt door de inwoners van de gemeente goed gebruikt en wordt gewaardeerd. Er zijn echter wel enkele aanpassingen noodzakelijk. Het afvalbrengstation is gelegen in het bedrijfsterrein Steekterpoort. Op drukke momenten komt het voor dat er een wachtrij ontstaat voor de slagboom met een terugslag op de openbare weg. Bij toekomstige ontwikkelingen op het bedrijventerrein zal dit steeds meer hinder gaan opleveren voor ander verkeer. De toegangscontrole via de afvalpas heeft tot gevolg dat er een draaicirkel aanwezig moet zijn voor bestuurders zonder pas, zonder dat dit invloed heeft op het functionele gebruik van het Ecopark. Om tegemoet te komen aan deze aspecten wordt het afvalbrengstation aangepast door meer verkeersruimte te creëren.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gaan met een aanpassing van het Afvalbrengstation Ecopark De Limes; 2. Een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor infrastructurele maatregelen aanpassing Ecopark ad. € 443.200,-; 3. De investering, conform de nota Activa en Afschrijven, te activeren en af te schrijven in 10 jaar; 4. De structurele kapitaallasten (gemiddeld € 50.414 per jaar) van deze investering te dekken binnen de KDE afval; 5. Bovenstaande financiële gevolgen onderdeel laten zijn van besluitvorming via de Najaarsrapportage 2018. Bij vaststelling van de Najaarsrapportage door de raad, is het hiervoor genoemde investeringsbudget pas formeel beschikbaar.


  Besluit
  Collegebesluit Aanpassing Afvalbrengstation Ecopark De Limes: kan worden besproken bij de behandeling van de Najaarsrapportage in de raadscommissie van 6 december as.;
 • 4.17

  Het grootonderhoud van het gemeentelijk vastgoed is geborgd in een meerjaren-onderhoudsplanning. In deze planning is opgenomen welke onderhoudswerkzaamheden de komende jaren worden verwacht en welk budget hiervoor nodig is. Met deze onderhoudsplanning worden de gebouwen in stand gehouden op het afgesproken onderhoudsniveau: instandhouding door sober maar doelmatig onderhoud. In de afgelopen tijd zijn na nader grondig, soms destructief onderzoek van enkele vastgoedobjecten ernstige gebreken geconstateerd. Uit deze onderzoeken is gebleken dat herstel van deze gebreken op korte termijn noodzakelijk is om gevolgschade en onveilige situaties te voorkomen. Met deze werkzaamheden is in de vastgestelde onderhoudsplanning geen rekening gehouden. Budget en dekking zijn derhalve niet verwerkt in de begroting. Om deze urgente en noodzakelijke werkzaamheden toch te kunnen uitvoeren wordt college en raad verzocht om via de Najaarsrapportage 2018 budget en dekking beschikbaar te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. Ten behoeve van de uitvoering van noodzakelijk en urgent grootonderhoud aan diverse vastgoedobjecten, incidenteel budget en dekking ad. € 450.000,- beschikbaar te stellen; 2. Dit budget te dekken ten laste van: a. de algemene reserve ad. € 200.000,- en te storten in de voorziening kernvastgoed; b. de in de voorziening onderhoud KDE parkeergarage beschikbare financiële ruimte (€ 250.000,-); 3. Bovenstaande financiële gevolgen onderdeel laten zijn van besluitvorming via de Najaarsrapportage 2018; 4. Bij vaststelling van de Najaarsrapportage 2018 door de raad, is de hiervoor genoemde financiële ruimte pas daadwerkelijk beschikbaar voor uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden; 5. Gezien de urgentie van de uit te voeren werkzaamheden wordt vooruitlopend op het formeel beschikbaar komen van budget en dekking gestart met aanbesteding/ gunning/uitvoering; 6. De overige noodzakelijke werkzaamheden op te nemen in de actualisatie (inhoudelijk en financieel) van de MJOPs Kern-, Sport-, en Parkeergarage 2019 die via separate besluitvorming aan de raad zal worden voorgelegd.


  Besluit
  De raad stemt in met afdoeningsadvies .
 • 4.18

  De gemeente is eigenaar van Concertweg 1 en 3 te Alphen aan den Rijn. Concertweg 1 (begane grond) was voorheen in gebruik als poppodium en jongerencentrum. De gemeente heeft het pand niet meer nodig en wenst het te verkopen. Concertweg 3 (verdieping) is in gebruik als buurtcentrum. KassemSports wordt eigenaar van zowel Concertweg 1 als 3. De begane grond wordt gebruikt als Taekwondo– en Thaiboksschool. De verdieping huurt de gemeente voor het buurtcentrum.  Voorgesteld besluit

  1. Het aangaan van een koopovereenkomst met KassemSports voor de verkoop van Concertweg 1 en 3 te Alphen aan den Rijn; 2. Het aangaan van een huurovereenkomst met KassemSports voor de huur van Concertweg 3 te Alphen aan den Rijn; 3. Wethouder Van As mandaat te verlenen om tekstuele en juridische wijzigingen van ondergeschikt belang aan te brengen in de bijgevoegde overeenkomsten; 4. De manager Beheer Openbare Ruimte te mandateren de overeenkomsten aan te gaan; 5. De manager Beheer Openbare Ruimte te mandateren om volmacht aan de notaris te verlenen voor de notariële afwikkeling; 6. De opbrengst uit verkoop van het object ten gunste brengen van de reguliere begroting (product vastgoed); 7. De vrijval van de boekwaarde en de overige (verkoop-)kosten ten laste te brengen van de reguliere begroting (product vastgoed); 8. Het negatieve resultaat (opbrengst minus kosten) ad. € 185.213,- ten laste brengen van de reserve welzijnsaccommodaties; 9. De financiële gevolgen van dit voorstel in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Najaarsrapportage 2018.


  Besluit
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.19

  In de reserve Vastgoed wordt geld gestort uit besparingen en verkopen binnen de Vastgoedportefeuille. Dit geld mag gebruikt worden voor de verdere professionalisering van het Vastgoed. De raad dient hierover te besluiten. Het college stelt de raad (via de Najaarsrapportage 2018) voor een bedrag van €120.000,- uit de reserve te halen voor kosten die gemaakt moeten worden voor de verkoop van onder andere panden, de verdere implementatie van elektronisch toegangssysteem en de aanschaf van een systeem (makelpunt) om het gebruik van het vastgoed te verbeteren. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld de taakstellende bezuiniging op vastgoed voor 2018 te betalen uit de reserve Vastgoed.  Voorgesteld besluit

  1. Diverse (project)-budgetten beschikbaar te stellen van totaal € 120.000,- ten behoeve van de professionalisering Vastgoedmanagement en deze te dekken middels een onttrekking aan de reserve Vastgoedmanagement; 2. De incidentele taakstelling 2018 van € 200.000,- te dekken middels een onttrekking aan de reserve vastgoedmanagement; 3. Bij de kadernota 2020 de structurele taakstelling vastgoed te onderzoeken. De pijlers hiervoor zijn het subsidiebeleid, het MFA beleid en het verhuurbeleid. 4. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken middels een verzamelbegrotingswijziging bij de Najaarsrapportage 2018. Bij vaststelling van de Najaarsrapportage door de raad, is de hiervoor genoemde aanvullende financiële ruimte ad. € 320.000,- pas formeel beschikbaar; 5. Vooruit lopend op het formeel beschikbaar komen van het budget (zie hiervoor) te starten met werkzaamheden om op korte termijn onderzoeken te kunnen uitvoeren, vastgoedgebruik te optimaliseren en projecten op te starten.


  Besluit
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies.
 • 4.20

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de septembercirculaire 2018 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht en wordt een voorschot gegeven op de lagere verwachte uitgaven van het Rijk voor het lopende jaar 2018. Het in de begroting 2019-2022 geschetste beeld van de financiële positie, wordt door de uitkomsten van de Septembercirculaire 2018 niet verstoord.  Besluit
  Collegebesluit Septembercirculaire 2018 Gemeentefonds: idem;
 • 4.21

  In het college van de Gemeente Alphen aan den Rijn heeft in haar collegeakkoord 2018- 2022 ‘Groene Stad met lef’, duurzaamheid een prominente plek gegeven. Een belangrijke doelstelling om te komen tot een duurzame stad is het ‘vergroenen’ van de bestaande woningen en andere bebouwing. Dit gaat niet vanzelf, daarom is besloten om woningbezitters en ondernemers te stimuleren om hun gebouwen te verduurzamen door middel van groene leges. Uitgangspunt van groene leges is dat die onderdelen van bouwwerken die bijdragen aan de verduurzaming, waar normaliter leges voor worden betaald, komen te vervallen.  Voorgesteld besluit

  • Vanuit de meer dan begrote inkomsten van de bouwleges in 2018 een bedrag van €400.000.- te reserveren voor een implementatie van o.a. groene leges in de legesverordening van 2020. • Deze saldomutatie voor exploitatiejaar 2018 te verwerken in de najaarsrapportage 2018


  Besluit
  Collegebesluit Reserveren van budget voor de invoering van Groene Leges: mevrouw Verschuur vindt dat te veel geld wordt uitgegeven aan klimaatbeheersing;

  00:40:04 - 00:40:29 - Wil Verschuur
  00:40:29 - 00:40:58 - Liesbeth Spies
 • 4.22

  Bij de evaluatie van de Gemeenschappelijke Regeling De Oude Rijnzone (GR ORZ) is besloten dat de GR ORZ zich uitsluitend bezig zal houden met de monitoring van de afspraken die partijen hebben gemaakt voor de projecten die een bijdrage uit het Regionaal Investeringsfonds "De Oude Rijnzone" krijgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het concept Uitvoeringsplan Oude Rijnzone (UP). Het concept UP beslaat het eerstvolgende jaar met een doorkijk tot het einde van de looptijd van de GR ORZ en wordt jaarlijks geactualiseerd. In het concept UP is abusievelijk een bedrag over her te verdelen middelen weggevallen. Aan de GR wordt verzocht het concept UP met toevoeging van dit bedrag vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De concept antwoordbrief aan de raad aan te bieden


  Besluit
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies.
 • 4.23

  Mevrouw A. de Groot-Slagter heeft namens RijnGouweLokaal vragen gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van orde over de nieuw te bouwen MFA in Zwammerdam. De vragen gaan over de nabijgelegen aardgasleiding A515, de kosten en de reconstructie van de Spoorlaan. De vragen zijn door het College van B&W beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen, die mevrouw A. de Groot-Slagter namens RijnGouweLokaal heeft gesteld over de nieuwbouw van de MFA in Zwammerdam te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.


  Besluit
  De artikel 40 vragen, die mevrouw A. de Groot-Slagter namens RijnGouweLokaal heeft gesteld over de nieuwbouw van de MFA in Zwammerdam te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.24

  De heer P. Bontekoe heeft namens Nieuw Elan vragen gesteld op grond van artikel 40 van het reglement van orde over de bewoning van arbeidsmigranten in woonkernen. De vragen gaan over vergunningverlening, handhaving en beleid. De vragen zijn door het College van B&W beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen die de heer P. Bontekoe namens Nieuw Elan heeft gesteld over de bewoning arbeidsmigranten in kernen te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.


  Besluit
  De artikel 40 vragen die de heer P. Bontekoe namens Nieuw Elan heeft gesteld over de bewoning arbeidsmigranten in kernen te beantwoorden door middel van bijgevoegde brief.
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.25

  Mevrouw Blom-de Ruiter heeft op grond van artikel 40 van het raadsreglement van orde vragen gesteld. De vragen hebben betrekking op de mogelijkheid van gegevensuitwisseling in het kader van de nazorg ex-gedetineerden. Hiervoor moet de (ex) gedetineerde toestemming verlenen. Omdat het in alle gevallen wel in het belang is van de (ex) gedetineerde om hiervoor toestemming te verlenen, zien we in de praktijk dat het merendeel van de cliënten openstaat voor een gesprek en de informatie over het algemeen dus beschikbaar is om nazorg te kunnen verlenen. Voor gedetineerden die geen toestemming geven voor het uitwisselen van gegevens bestaan, ingeval zij vanwege zwaardere delicten gedetineerd zijn, mogelijkheden tot het delen van informatie. Ingeval er van een lichter delict sprake was, bestaat deze mogelijkheid niet.  Voorgesteld besluit

  De door mevrouw Blom-de Ruiter gestelde vragen over gegevensuitwisseling in het kader van de nazorg aan ex-gedetineerden te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief.


  Besluit
  De door mevrouw Blom-de Ruiter gestelde vragen over gegevensuitwisseling in het kader van de nazorg aan ex-gedetineerden te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief.
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.26

  De heer Goes van de PvdA heeft op 10 oktober 2018 vragen gesteld op basis van artikel 40 Reglement van Orde gemeenteraad. Het betreft onder andere een vraag over de looptijd van de Gemeenschappelijke Regeling Oude Rijnzone en of de lopende projecten tijdig voor het verstrijken van de looptijd (eind 2019) afgerond zijn. Het college heeft deze vragen beantwoord.  Voorgesteld besluit

  De antwoordbrief met bijlagen te verzenden aan de heer Goes van het PvdA.


  Besluit
  De antwoordbrief met bijlagen te verzenden aan de heer Goes van het PvdA.
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies
 • 4.27
 • 4.28
 • 4.29
 • 4.30
 • 4.31

  De heer E. Zevenbergen van de fractie van Nieuw Elan heeft, op grond van artikel 40 van het reglement van orde, enkele vragen gesteld over de status en toekomst van Cafetaria Restaria Royaal op de Euromarkt. De cafetaria heeft vergunning om tot de standplaats op deze locatie te exploiteren. De uitbaters zijn momenteel met gemeente in gesprek over de beëindiging van de exploitatie. Wanneer de locatie is verlaten wordt de openbare ruimte hersteld en in gebruik genomen als parkeerterrein.  Voorgesteld besluit

  De vragen van de heer E. Zevenbergen, op grond van artikel 40 van het reglement van orde, over de status en toekomst van Cafetaria Restaria Royaal te beantwoorden met bijgaande brief.


  Besluit
  De vragen van de heer E. Zevenbergen, op grond van artikel 40 van het reglement van orde, over de status en toekomst van Cafetaria Restaria Royaal te beantwoorden met bijgaande brief.
  De Raad stemt in met afdoeningsadvies.
 • 4.32

  Op grond van het Reglement van Orde van de raad heeft mevrouw Van der Louw (CDA-fractie) artikel 40 vragen gesteld met betrekking tot terug levering van energie op het stroomnet van Boskoop. Mevrouw Van der Louw uit haar zorgen over de opvangcapaciteit van het energienet beheerd door netbeheerder Liander en de consequenties hiervan voor de energietransitie.  Voorgesteld besluit

  De schriftelijke vragen van mevrouw Van der Louw (CDA-fractie) met betrekking tot terug levering van energie op het stroomnet van Boskoop te beantwoorden conform bijgaande brief.


  Besluit
  De schriftelijke vragen van mevrouw Van der Louw (CDA-fractie) met betrekking tot terug levering van energie op het stroomnet van Boskoop te beantwoorden conform bijgaande brief.
 • 4.33


  Besluiten
  4.33 Kopie brief bewonerscommissie Augustijnen- en Norbertijnenlaan aan wethouder Schotanus over natuurlijk sporten Kreekrugpad: mevrouw Verschuur vindt het een goed idee dat hierover in commissieverband wordt gesproken; 4.35 Brief JDFA: brief betrekken in verdere besluitvorming; 4.41: brieven aan college inzake Programmatische aanpak Gouwe: agendacommissie verzoeken die voor commissiebehandeling te agenderen; 4.46 Brief Volkstuinverenigingen over verlengen huurcontract met verhoging huurprijzen: mevrouw Verschuur is tegen verhoging huurprijzen; 4.47 Brief aan college en raad bewoners Grashof/Helmhof over klimpark: mevrouw Verschuur is tegen dergelijke plannen in woonwijken.
  De raad stemt met de overige afdoeningsadviezen in.

  00:40:58 - 00:41:50 - Wil Verschuur
  00:41:55 - 00:42:50 - Liesbeth Spies
  00:42:50 - 00:43:22 - Marijke Kottenhagen
  00:43:22 - 00:43:30 - Liesbeth Spies
  00:43:30 - 00:43:35 - Wil Verschuur
  00:44:13 - 00:44:31 - Liesbeth Spies
  00:44:31 - 00:44:51 - Wil Verschuur
  00:44:51 - 00:45:44 - Liesbeth Spies
 • 5

  Het Regionale Beleidsplan (RBP) is een plan van politie, gemeenten en Openbaar Ministerie in de regionale eenheid Den Haag, waarin de gezamenlijke prioriteiten en doelstellingen op het gebied van (sociale) veiligheid beschreven worden. Door samen op te trekken op basis van goed onderbouwde, gezamenlijke keuzes, kunnen wij krachtiger optreden tegen overlast en problemen op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Daar waar de betreffende problematiek aan de orde is, dit kan natuurlijk lokaal verschillen, krijgen de regionale ambities uit het beleidsplan een vertaling naar lokale maatregelen en activiteiten. In het lokale beleid blijft vanzelfsprekend ruimte voor het benoemen van specifieke veiligheidsprioriteiten, afhankelijk van de lokale problematiek. De lokale driehoek blijft nadrukkelijk de regie houden.  Voorgesteld besluit

  Het concept Regionaal Beleidsplan 2019- 2022 ter consultatie aan de gemeenteraad voor te leggen met bijgevoegde conceptreactie.


  Besluit
  De raad stemt unaniem in met de in te dienen zienswijze op het concept Regionaal Beleidsplan 2019-2022 van de eenheid Den Haag.
  Stemverklaringen: Mevrouw Blom spreekt waardering uit voor werk van portefeuillehouder en ondersteunt van harte de zienswijze zoals verwoord in de brief. Mevrouw De Groot uit haar zorg over de hoge werkdruk en het hoge ziekteverzuim als gevolg van een tekort aan menskracht. Stemmen invoeren helaas niet mogelijk door wijziging raadslid.

  00:45:44 - 00:46:14 - Helma van der Louw-Vergeer
  00:46:14 - 00:47:15 - Liesbeth Spies
 • 6

  Het integraal veiligheidsbeleid (IVB) geeft invulling aan de wettelijke regierol van de gemeente om het sturen op integrale veiligheid goed vorm te geven. In 2018 is Alphen aan den Rijn de veiligste 100.000+ gemeente. We streven ernaar dit voor de komende vier jaar zo te houden. Voor het werken aan en sturen op integrale veiligheid krijgen zes strategische veiligheidsthema’s prioriteit in het integrale veiligheidsbeleid 2019-2022. Deze thema’s zijn vastgesteld door de raad op 31 mei 2018. De thema's zijn: 1. Verbinding veiligheid en sociale domein versterken 2. Ondermijning aanpakken 3. Verder ontwikkelen aanpak radicalisering en polarisatie 4. Kader ontwikkelen voor de regierol op fysieke veiligheid 5. Veiligheidsrisico’s in kaart brengen die voortkomen uit de veranderende samenleving 6. Integrale aanpak versterken door een strategische inzet voor de gemeentelijke handhavers als partner in integrale teams voor wijkveiligheid en –leefbaarheid. Deze thema’s zijn in een participatietraject besproken met de maatschappelijke partners. Bovendien is als basis voor het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar een veiligheidsanalyse gemaakt. Op basis van deze informatie is het strategische kader vorm gegeven in het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022. Het college stelt de raad voor om dit strategisch kader vast te stellen. Op basis van de het integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 stelt het college jaarlijks een uitvoeringsprogramma vast.  Voorgesteld besluit

  1. de veiligheidsanalyse vast te stellen. 2. In te stemmen met het concept integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 en de raad voorstellen om dit strategisch kader vast te stellen conform bijgevoegd raadsvoorstel. 3. het uitvoeringsprogramma 2019 vast te stellen onder voorbehoud van de vaststelling door de raad van het integraal veiligheidsbeleid.


  Besluit
  De raad besluit unaniem, op basis van de veiligheidsanalyse het Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 vast te stellen met de volgende zes strategische veiligheidsthema’s: 1 Verbinding veiligheid en sociale domein versterken 2 Ondermijning aanpakken 3 Verder ontwikkelen aanpak radicalisering en polarisatie 4 Kader ontwikkelen voor de regierol op fysieke veiligheid
  Stemverklaringen: De heer Van Gool spreekt de hoop uit dat dit veiligheidsbeleid bijdraagt aan meer respect voor de politie. Mevrouw Verschuur vraagt aandacht voor meer politie op straat in plaats van achter een bureau. Stemmen zijn helaas niet ingevoerd door wijziging raadslid.

  00:47:15 - 00:47:56 - Wil Verschuur
  00:47:56 - 00:48:10 - Liesbeth Spies
  00:48:10 - 00:49:04 - Henk Goes
  00:49:13 - 00:49:34 - Liesbeth Spies
 • 7

  Green Development B.V. is sinds 2008 eigenaar van de nu in ontwikkeling te nemen Nuon-locatie. In de afgelopen jaren is de aanwezige bebouwing gesloopt en is op het gekochte en op het naastgelegen (bij de gemeente in eigendom zijnde) kavel een sanering uitgevoerd. Met de ontwikkelaar is een exploitatieovereenkomst gesloten voor de bouw van 56 zorgappartementen, 63 vrije sector huurappartementen en maximaal 1770 m2 b.v.o. zakelijke dienstverlening. Het perceel valt in de beheersverordening Stationsomgeving en het bestemmingsplan “parkeren”. De bestemming op het perceel is “bedrijven”. Het realiseren van het gewenste plan is niet ten dienste van de bestemming “bedrijven”. Hierdoor is het plan strijdig met de beheersverordening. Om de strijdigheid op te heffen wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Het ontwerpbestemmingsplan is in het kader van artikel 3.1.1. Bro overlegd met diverse adviseurs. De uitkomsten zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft verder van 9 augustus t/m 19 september 2018 ter visie gelegen. Gedurende die periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Het college biedt het bestemmingsplan nu aan voor vaststelling door de gemeenteraad.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen: 1. het bestemmingsplan ‘Nuon-locatie, Alphen aan den Rijn’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.ANuonlocatie-VA01met de bijbehorende bestanden, vast te stellen; 2. de analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan ‘Nuon-locatie, Alphen aan den Rijn’ vast te stellen; 3. geen milieueffectrapport te maken omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 4. geen exploitatieplan, zoals bedoeld in de Wro, vast te stellen omdat de kosten van de grondexploitatie door de exploitatieovereenkomst anderszins verzekerd zijn.


  Besluit
  De raad besluit met de stemmen van de SP tegen: 1 het bestemmingsplan ‘Nuon-locatie, Alphen aan den Rijn’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.ANuonlocatie-VA01met de bijbehorende bestanden, vast te stellen; 2 de analoge afgeleide verbeelding van het bestemmingsplan ‘Nuon-locatie, Alphen aan den Rijn’ vast te stellen; 3 geen milieueffectrapport te maken omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 4 geen exploitatieplan, zoals bedoeld in de Wro, vast te stellen omdat de kosten van de grondexploitatie door de exploitatieovereenkomst anderszins verzekerd zijn.
  Stemverklaringen: De heer Goes is blij met nieuwbouw van de huurappartementen en de zorgappartementen maar is minder blij met de realisatie van 1.770 m2 commerciële (zakelijke) dienstverlening dichterbij. Hij had deze ruimte liever willen benutten voor sociale woningbouw van Woonforte. Mevrouw Van de Kolk is tegen de realisatie van 1.770 m2 commerciële (zakelijke) dienstverlening naast de Toorlocatie. Dit is bouwen voor leegstand. Daarom stemt fractie van SP tegen. Stemmen niet ingevoerd door wijziging raadslid.
 • 8

  Met de inzet van het programma Blijvend Thuis willen we bereiken dat alle inwoners van Alphen aan den Rijn zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en meedoen in de Alphense samenleving, eventueel met begeleiding en ondersteuning. Het gaat dus bij uitstek om preventie: voorkomen dan wel uitstellen dat inwoners zich niet meer verantwoord zelfstandig thuis kunnen redden. Dit uitvoeringsplan richt zich voornamelijk op de groeiende groep senioren (75-plussers) waarbij de vraag om begeleiding en ondersteuning in het algemeen aanzienlijk hoger ligt dan bij de groep senioren onder de 75 jaar. Maar ook voor deze laatste groep zal aandacht zijn, zodat zij tijdig zijn geïnformeerd over alle, mogelijk te nemen, maatregelen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. We richten ons in dit plan op de periode 2018-2021, maar kijken ook vooruit tot 2040.  Voorgesteld besluit

  1 het Uitvoeringsplan Senioren (onderdeel van het programma Blijvend Thuis) vast te stellen met de volgende vier speerpunten, met de focus, voor de komende periode: 1) Wonen en woonomgeving Focus: Nadere analyse woonbehoeften senioren. 2) Ondersteuning en zorg, met daarbinnen de onderwerpen: a Oudermishandeling, inclusief financiële uitbuiting b Dementie c Eenzaamheid d Mantelzorgondersteuning, inclusief respijtzorg Focus: Een sluitende keten zorg en welzijn door onder andere het opstellen en uitwerken van ‘klantreizen’ met als doel knelpunten in de keten voor senioren tegen te gaan en het signaleren van problematiek als eenzaamheid en dementie middels bijeenkomsten volgens de “niet pluis” methodiek. 3) Technologie Focus: Pilot ICT toepassingen (domotica/monitoring op afstand) in het kader van langer zelfstandig thuis wonen. 4) Informatievoorziening en bewustwording. Focus: Goede en toegankelijke informatievoorziening en het creëren van bewustwording met betrekking tot bovenstaande speerpunten, door middel van een publiekscampagne (onder andere een jaarlijkse krant en bijeenkomsten). 2 in 2021 op basis van een evaluatie en de ervaringen van inwoners te bepalen op welke speerpunten de inspanningen in de volgende periode gericht gaat worden; 3 een bedrag € 100.00 beschikbaar te stellen voor 2019 en 2020 en vanaf 2021 structureel een bedrag van € 175.000 en deze bedragen ten laste van programma 4 in de begroting 2019-2022 te brengen.


  Besluit
  De raad besluit unaniem: 1 het Uitvoeringsplan Senioren (onderdeel van het programma Blijvend Thuis) vast te stellen met de volgende vier speerpunten, met de focus, voor de komende periode: 1) Wonen en woonomgeving Focus: Nadere analyse woonbehoeften senioren. 2) Ondersteuning en zorg, met daarbinnen de onderwerpen: a Oudermishandeling, inclusief financiële uitbuiting b Dementie c Eenzaamheid d Mantelzorgondersteuning, inclusief respijtzorg Focus: Een sluitende keten zorg en welzijn door onder andere het opstellen en uitwerken van ‘klantreizen’ met als doel knelpunten in de keten voor senioren tegen te gaan en het signaleren van problematiek als eenzaamheid en dementie middels bijeenkomsten volgens de “niet pluis” methodiek. 3) Technologie Focus: Pilot ICT toepassingen (domotica/monitoring op afstand) in het kader van langer zelfstandig thuis wonen. 4) Informatievoorziening en bewustwording. Focus: Goede en toegankelijke informatievoorziening en het creëren van bewustwording met betrekking tot bovenstaande speerpunten, door middel van een publiekscampagne (onder andere een jaarlijkse krant en bijeenkomsten). 2 in 2021 op basis van een evaluatie en de ervaringen van inwoners te bepalen op welke speerpunten de inspanningen in de volgende periode gericht gaat worden; 3 een bedrag € 100.000 beschikbaar te stellen voor 2019 en 2020 en vanaf 2021 structureel een bedrag van € 175.000 en deze bedragen ten laste van programma 4 in de begroting 2019-2022 te brengen.
  Stemverklaringen: De heer Du Chatinier stemt met het voorstel in, mede omdat de wethouder heeft toegezegd periodiek een onderzoek naar de klanttevredenheid aan de raad ter beschikking te stellen. Mevrouw Scholtens uit haar waardering voor het werk van wethouder en ambtenaren inzake het gevoerde interactieve proces bij de totstandkoming van dit plan. Wonen en woonomgeving vragen nog verdere uitwerking. Mevrouw De Groot uit haar zorg over de uitvoering van dit plan en vraagt aandacht voor professionele zorg en de inhoud van de ingediende zienswijzen. Wil dat de gemeente de regie houdt en niet alles overlaten aan Tom in de buurt en Participe. Stemmen helaas niet ingevoerd door wijziging raadslid.

  00:49:34 - 00:49:59 - Michel du Chatinier
  00:49:59 - 00:50:23 - Ank de Groot-Slagter
  00:50:23 - 00:50:57 - Helma van der Louw-Vergeer
  00:50:57 - 00:52:23 - Liesbeth Spies
 • 9

  De besturen van de openbare scholen voor voortgezet onderwijs gevestigd in de Gemeente Alphen aan den Rijn en Waddinxveen, het Coenecoop College en het Scala College, hebben besloten een bestuurlijke fusie aan te gaan op 1 januari 2019. Zij hebben voor de nieuw op te richten stichting statuten opgesteld. Conform de huidige statuten van beide stichtingen moeten de betrokken gemeenteraden het besluit tot bestuurlijke fusie en de statuten goedkeuren.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voorstellen goedkeuring te verlenen aan de juridische fusie tussen Stichting Coenecoop College (Coenecoop College) en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Alphen aan den Rijn (Scala College). 2. De raad voorstellen de concept-statuten van de nieuw op te richten stichting goed te keuren. 3. De raad voorstellen de beoogde leden van de Raad van Toezicht te benoemen. 4. De raad voorstellen kennis te nemen van de fusie-effectrapportage (FER) en het Collegebesluit van 4 april 2018.


  Besluit
  De raad besluit op basis van de Fusie-Effectrapportage bestuurlijke fusie Scala College en Coenecoop College: 1 in te stemmen met de juridische fusie tussen Stichting Coenecoop College (Coenecoop College) en de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Alphen aan den Rijn (Scala College); 2 in te stemmen met de concept-statuten van de nieuw op te richten stichting; 3 de heer W.S.A.H. Croes, mevrouw ir. J. L. van Doesburg, de heer ir. V. Rademakers, de heer B. de Lange, de heer M. Fränzel, mevrouw R. Sluiter en de heer R. van de Raaij tot lid van de Raad van Toezicht te benoemen.
  Stemmen niet ingevoerd door wijziging raadslid.
 • 10


  Besluit
  De raad besluit unaniem PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. te Rotterdam, aan te wijzen als accountant voor de controle van de jaarrekeningen van de boekjaren 2019-2022.
  Stemmen niet ingevoerd door wijziging raadslid.
 • 11


  Besluiten
  Motie IJsbaan Leiden voor Alphense Schaatsers: De motie wordt in stemming gebracht, middels een hoofdelijke stemming. Stemverklaring: De heer Van Gool: de fractie van het CDA stemt in met het voorstel van de wethouder op voorwaarde dat op 10 januari 2019 een extra raadsvergadering wordt ingepland, aansluitend aan de reguliere vergadering van de raadscommissie. De motie wordt verworpen met 18 stemmen voor mw Blom, dhr Bontekoe, mw Braat, dhr Du Chatinier, dhr Goes, mw De Groot, dhr Van den Ham, mw Van de Kolk, dhr Van Kuijk, dhr Leenaerts, dhr Morssink, dhr Van der Nat, mw Noordermeer, dhr Van Polanen, dhr Straver, mw De Vos, dhr De Vries, dhr Wienbelt en 20 stemmen tegen de heren Blom, Driesen, Van Gool, mw Goddrie, dhr Van Heusden, mw Hoogenes, mw Huls, mw Kottenhagen, dhr De Jeu, dhr Van Kleef, dhr Langerak, mw Van der Louw, mw Scholtens, dhr Uittenbogaart, mw Verkleij, dhr Vermeulen, mw Verschuur, dhr Versteeg, dhr Zevenbergen en dhr Van Zuylen.
  Stemmen kunnen helaas niet worden ingevoerd door wijziging raadslid.
  Motie Kinderburgemeester en Kinderraad: De motie wordt aangenomen met de stemmen tegen van de fractie van BA.
  Stemmen kunnen helaas niet worden ingevoerd door wijziging raadslid.

  Aangenomen moties
  Titel
  Motie instellen Kinderburgermeester en Kinderraad

  00:52:23 - 00:53:35 - Elise Braat
  00:53:50 - 00:54:26 - Liesbeth Spies
  00:54:26 - 00:54:49 - Maurits de Vries
  00:54:49 - 00:57:16 - Henk Goes
  00:58:13 - 00:58:16 - Liesbeth Spies
  00:58:16 - 00:59:34 - Hans van Kuijk
  00:59:34 - 01:01:52 - Ank de Groot-Slagter
  01:01:52 - 01:02:29 - Wil Verschuur
  01:02:29 - 01:03:36 - Iris van de Kolk
  01:03:36 - 01:05:36 - Anouk Noordermeer
  01:05:36 - 01:05:53 - Liesbeth Spies
  01:05:53 - 01:06:55 - Gert-Jan Schotanus
  01:06:55 - 01:07:01 - Liesbeth Spies
  01:07:01 - 01:08:13 - Henk Goes
  01:08:13 - 01:09:12 - Gert-Jan Schotanus
  01:09:12 - 01:09:59 - Henk Goes
  01:09:59 - 01:10:20 - Gert-Jan Schotanus
  01:10:20 - 01:11:02 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:11:02 - 01:11:42 - Gert-Jan Schotanus
  01:11:42 - 01:11:46 - Iris van de Kolk
  01:11:46 - 01:12:39 - Henk Goes
  01:12:39 - 01:13:08 - Iris van de Kolk
  01:13:08 - 01:13:37 - Gert-Jan Schotanus
  01:13:37 - 01:13:37 - Iris van de Kolk
  01:13:55 - 01:14:01 - Gert-Jan Schotanus
  01:14:01 - 01:14:44 - Wil Verschuur
  01:14:44 - 01:15:00 - Liesbeth Spies
  01:15:00 - 01:15:39 - Wil Verschuur
  01:15:39 - 01:16:11 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:16:11 - 01:16:54 - Gert-Jan Schotanus
  01:16:54 - 01:17:10 - Liesbeth Spies
  01:17:10 - 01:17:36 - Gert-Jan Schotanus
  01:17:47 - 01:18:38 - Henk Goes
  01:18:38 - 01:19:20 - Lisette Goddrie-Godart
  01:19:29 - 01:20:21 - Wouter van Kleef
  01:20:21 - 01:20:35 - Iris van de Kolk
  01:20:35 - 01:21:03 - René Driesen
  01:21:03 - 01:21:05 - Liesbeth Spies
  01:21:05 - 01:21:17 - Iris van de Kolk
  01:21:17 - 01:22:09 - René Driesen
  01:22:09 - 01:22:32 - Gert-Jan Schotanus
  01:22:32 - 01:22:44 - Maurits de Vries
  01:22:44 - 01:23:09 - Gert-Jan Schotanus
  01:23:09 - 01:23:56 - Wil Verschuur
  01:23:56 - 01:24:39 - Gert-Jan Schotanus
  01:24:39 - 01:24:51 - Liesbeth Spies
  01:24:51 - 01:25:29 - Jeroen van Gool
  01:25:29 - 01:26:27 - Liesbeth Spies
  01:26:27 - 01:27:03 - Gert-Jan Schotanus
  01:27:03 - 01:27:09 - Anouk Noordermeer
  01:27:09 - 01:27:37 - Liesbeth Spies
  01:27:37 - 01:28:13 - Ank de Groot-Slagter
  01:28:13 - 01:28:17 - Liesbeth Spies
  01:28:17 - 01:28:21 - Henk Goes
  01:28:53 - 01:30:12 - Liesbeth Spies
  01:46:48 - 01:47:31 - Henk Goes
  01:47:31 - 01:48:13 - René Driesen
  01:48:13 - 01:48:34 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:48:34 - 01:49:36 - Liesbeth Spies
  01:49:36 - 01:50:15 - Gert-Jan Schotanus
  01:50:15 - 01:50:20 - Liesbeth Spies
  01:50:20 - 01:50:21 - Jeroen van Gool
  01:50:55 - 01:51:22 - Liesbeth Spies
  01:51:22 - 01:51:32 - Jeroen van Gool
  01:51:32 - 01:51:51 - Liesbeth Spies
  01:58:09 - 01:58:51 - Jeroen van Gool
  01:58:51 - 01:59:04 - Liesbeth Spies
  01:59:04 - 01:59:38 - René Driesen
  01:59:38 - 02:02:26 - Liesbeth Spies
  02:02:26 - 02:05:38 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:05:38 - 02:06:22 - Bas van Polanen
  02:06:22 - 02:07:17 - Hans van Kuijk
  02:07:17 - 02:07:56 - Wil Verschuur
  02:07:56 - 02:08:50 - Harre van der Nat
  02:08:50 - 02:09:42 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:09:42 - 02:10:04 - René Driesen
  02:10:04 - 02:10:20 - Lisette Goddrie-Godart
  02:10:20 - 02:11:00 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:11:00 - 02:12:09 - Gert-Jan Schotanus
  02:12:09 - 02:12:15 - Liesbeth Spies
  02:12:15 - 02:12:27 - Henk Goes
  02:12:27 - 02:13:09 - Liesbeth Spies
 • 11.a

  Besluit
  De motie wordt verworpen met 18 stemmen voor mw Blom, dhr Bontekoe, mw Braat, dhr Du Chatinier, dhr Goes, mw De Groot, dhr Van den Ham, mw Van de Kolk, dhr Van Kuijk, dhr Leenaerts, dhr Morssink, dhr Van der Nat, mw Noordermeer, dhr Van Polanen, dhr Straver, mw De Vos, dhr De Vries, dhr Wienbelt en 20 stemmen tegen de heren Blom, Driesen, Van Gool, mw Goddrie, dhr Van Heusden, mw Hoogenes, mw Huls, mw Kottenhagen, dhr De Jeu, dhr Van Kleef, dhr Langerak, mw Van der Louw, mw Scholtens, dhr Uittenbogaart, mw Verkleij, dhr Vermeulen, mw Verschuur, dhr Versteeg, dhr Zevenbergen en dhr Van Zuylen.
  Stemmen zijn helaas niet ingevoerd door wijziging raadslid.
 • 11.b

  Besluit
  De motie wordt aangenomen met de stemmen tegen van de fractie van BA.
  Een aantal fracties zou de motie breder willen trekken: ook middelbare scholen betrekken door middel van een jeugdraad, voor een structurele borging zou de kinderraad/ jeugdraad moeten worden ondersteund door KinderrechtenNU, borging via werkgroep versterking lokale democratie. Mevrouw Verschuur is tegen: kinderen moeten spelen en nog niet worden belast met politiek. Wethouder Schotanus is graag bereid deze motie uit te voeren: een kinderraad kan een belangrijke bijdrage zijn in de vorming van de jeugd. Het concept kan ook breder worden getrokken, afhankelijk van de belangstelling. Het gevraagde onderzoek zal hij in samenwerking met de werkgroep lokale democratie oppakken. Voor de zomer zal het college een voorstel aan de raad voorleggen. De stemmen kunnen helaas niet worden ingevoerd door wijziging raadslid.