Gemeenteraad

donderdag 31 oktober 2019 16:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.W.E. Spies
Toelichting:

Programmabegroting 2020

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Met kennisgeving afwezig: de dames De Groot en Groep en de heer Leenaerts.
  Mevrouw Verschuur en de heer Bontekoe zijn later.


  00:12:40 - 00:13:28 - Liesbeth Spies
  00:13:52 - 00:16:44 - Inspreker
  00:16:44 - 00:18:28 - Liesbeth Spies
  00:18:28 - 00:19:10 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:19:10 - 00:19:14 - Liesbeth Spies
  00:19:14 - 00:19:17 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:19:41 - 00:19:48 - Liesbeth Spies
  00:19:48 - 00:20:05 - Henk Goes
  00:20:05 - 00:20:38 - Robert Jan Blom
  00:20:38 - 00:20:44 - Iris van de Kolk
  00:20:44 - 00:20:57 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:20:57 - 00:22:12 - Liesbeth Spies
  00:22:12 - 00:22:23 - Jeroen van Gool
  00:22:23 - 00:22:46 - Liesbeth Spies
  00:22:47 - 00:23:15 - Kees van Velzen
  00:23:15 - 00:23:56 - René Driesen
  00:23:56 - 00:24:45 - Liesbeth Spies
  00:24:45 - 00:24:50 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:24:50 - 00:24:56 - Liesbeth Spies
 • 2.a

  Sprekersvolgorde: ChristenUnie-BeterAlphen-SP-CDA-SGP-PvdA-RijnGouweLokaal-GroenLinks-D66-Wijken en Kernen Belangen-VVD-NieuwElan

 • 2.a.1

  In de Programmabegroting 2020 zijn de voornemens van het gemeentebestuur opgenomen voor de voorbereiding en uitvoering van beleid in begrotingsjaar 2020 met een doorkijk naar de meerjarenperiode 2021-2023. Deze beleidsvoornemens zijn ingedeeld in zes programma's.
  Met het vaststellen van de begroting geeft de raad toestemming voor de totale baten en lasten per programma, het overzicht algemene dekkingsmiddelen en het in de begroting opgenomen MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP). Met de goedkeuring van het MIP stelt de raad tevens de voor deze investeringen benodigde investeringskredieten beschikbaar. Ook stelt de raad de in de begroting opgenomen verplichte paragrafen vast.


  Resultaat stemming:


  Besluit
  De raad stelt de jaarschrijf 2020 van de programmabegroting, inclusief amendement, vast. BA en SP stemmen tegen

  Aangenomen moties
  Titel
  Motie Circulair moet je doen! (bermgraspapier)
  Motie Groene Hart Koerier
  Motie Jaagpad in ere herstellen
  Motie Knarrenhof
  Motie Trap op Trap af

  00:25:27 - 00:30:24 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:30:24 - 00:31:20 - Jeroen van Gool
  00:31:20 - 00:31:32 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:31:32 - 00:37:30 - Iris van de Kolk
  00:37:30 - 00:37:57 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:37:57 - 00:38:37 - Iris van de Kolk
  00:38:37 - 00:38:55 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:38:55 - 00:39:20 - Hans van Kuijk
  00:39:20 - 00:39:26 - Iris van de Kolk
  00:39:26 - 00:39:54 - Caroline Blom-de Ruiter
  00:39:54 - 00:40:10 - Iris van de Kolk
  00:40:10 - 00:43:50 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:43:50 - 00:44:23 - Henk Goes
  00:44:23 - 00:44:45 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:44:45 - 00:44:57 - Henk Goes
  00:44:57 - 00:47:11 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:47:11 - 00:47:47 - Iris van de Kolk
  00:47:47 - 00:48:23 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:48:23 - 00:48:39 - Iris van de Kolk
  00:48:39 - 00:49:00 - Marjon Verkleij-Lemmers
  00:49:00 - 00:51:41 - Hans van Kuijk
  00:51:41 - 00:51:57 - Jeroen van Gool
  00:51:57 - 00:52:27 - Erik van Zuylen
  00:52:27 - 00:53:15 - Hans van Kuijk
  00:53:15 - 00:53:26 - Gert van den Ham
  00:53:26 - 00:56:52 - Hans van Kuijk
  00:56:52 - 01:02:29 - Ernst Jan Straver
  01:02:29 - 01:03:01 - Jeroen van Gool
  01:03:01 - 01:03:53 - Ernst Jan Straver
  01:03:53 - 01:09:24 - René Driesen
  01:09:24 - 01:10:07 - Caroline Blom-de Ruiter
  01:10:07 - 01:10:46 - René Driesen
  01:10:46 - 01:18:52 - Gert van den Ham
  01:18:52 - 01:19:22 - André de Jeu
  01:19:22 - 01:19:37 - Gert van den Ham
  01:19:37 - 01:19:57 - André de Jeu
  01:19:57 - 01:20:43 - Gert van den Ham
  01:20:43 - 01:20:59 - André de Jeu
  01:20:59 - 01:21:09 - Gert van den Ham
  01:21:09 - 01:26:41 - Anouk Noordermeer
  01:26:41 - 01:27:15 - André de Jeu
  01:27:15 - 01:27:41 - Anouk Noordermeer
  01:27:41 - 01:28:01 - André de Jeu
  01:28:01 - 01:28:29 - Anouk Noordermeer
  01:28:29 - 01:28:43 - André de Jeu
  01:28:43 - 01:29:00 - Anouk Noordermeer
  01:29:00 - 01:29:34 - Erik van Zuylen
  01:29:34 - 01:30:12 - Anouk Noordermeer
  01:30:12 - 01:30:42 - Erik van Zuylen
  01:30:42 - 01:31:19 - Anouk Noordermeer
  01:31:19 - 01:32:10 - Gert van den Ham
  01:32:10 - 01:32:25 - Anouk Noordermeer
  01:32:25 - 01:32:41 - André de Jeu
  01:32:41 - 01:35:12 - Anouk Noordermeer
  01:35:12 - 01:35:55 - Erik van Zuylen
  01:35:55 - 01:36:21 - Anouk Noordermeer
  01:36:21 - 01:37:39 - André de Jeu
  01:37:39 - 01:37:45 - Iris van de Kolk
  01:37:45 - 01:43:17 - André de Jeu
  01:43:17 - 01:43:48 - Liesbeth Spies
  02:45:00 - 02:52:43 - Kees van Velzen
  02:52:43 - 02:53:41 - Gert van den Ham
  02:53:41 - 02:55:08 - Kees van Velzen
  02:55:08 - 02:55:37 - Marjon Verkleij-Lemmers
  02:55:37 - 02:57:10 - Kees van Velzen
  02:57:10 - 02:57:26 - Wil Verschuur
  02:57:26 - 02:59:29 - Kees van Velzen
  02:59:29 - 02:59:58 - Gert van den Ham
  02:59:58 - 03:00:43 - Kees van Velzen
  03:00:43 - 03:01:15 - Anouk Noordermeer
  03:01:15 - 03:02:08 - Kees van Velzen
  03:02:08 - 03:02:15 - Anouk Noordermeer
  03:02:15 - 03:05:06 - Kees van Velzen
  03:05:06 - 03:05:09 - Ernst Jan Straver
  03:05:09 - 03:06:21 - Kees van Velzen
  03:06:21 - 03:06:57 - Wil Verschuur
  03:06:57 - 03:07:37 - Kees van Velzen
  03:07:37 - 03:07:57 - Liesbeth Spies
  03:07:57 - 03:11:47 - Gerard van As
  03:11:47 - 03:12:23 - Wil Verschuur
  03:12:23 - 03:15:06 - Gerard van As
 • 2.a.1a

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Het amendement wordt aangenomen met stemmen voor van VVD, CDA, SGP, D66, SP, CU, PvdA, GL, WKB en NE.
 • 2.a.1b

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt in stemming gebracht en aangenomen met stemmen tegen van BA.
 • 2.a.1c

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt in stemming gebracht en aangenomen met stemmen tegen van BA.
 • 2.a.1d

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt in stemming gebracht en aangenomen met stemmen voor van VVD, CDA, SP, PvdA, GL, NE en WKB.
 • 2.a.1e

  Resultaat stemming:


  Besluit
  De motie wordt in stemming gebracht en aangenomen met stemmen tegen van VVD en BA.
 • 2.a.1f

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Motie wordt in stemming gebracht en aangenomen met stemmen tegen van BA.
 • 2.a.2

  De beheerders van het gemeentefonds (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) verstrekken regelmatig mededelingen over de algemene uitkering via de gemeentefondscirculaires. Daarin worden de ontwikkelingen toegelicht op grond van de meest recente gegevens over de financiën en het beleid op rijksniveau. In dit verband is onlangs de septembercirculaire 2019 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangen. In deze circulaire worden de mutaties in het gemeentefonds nader toegelicht.  Voorgesteld besluit

  1. De uitkomsten van de septembercirculaire 2019, jaarschijf 2019 te verwerken in de Najaarsnota 2019;
  2. De uitkomsten van de septembercirculaire 2019, jaarschijf 2020 verwerken in de Voorjaarsnota 2020;
  3. De uitkomsten van de septembercirculaire 2019, jaarschijven 2021 t/m 2023 betrekken bij de Kadernota 2021;
  4. Akkoord te gaan met de verbijzondering van de voorgestelde taakmutaties;
  5. De raad te informeren over de uitkomsten van de septembercirculaire 2019, met hierin verwerkt de voorgestelde verwerking van deze uitkomsten zoals benoemt bij besluit 1 tot en met 4.

 • 2.a.3

  De dump van grof afval in de openbare ruimte leidt tot overlast en vervuiling. Daarom start de gemeente een pilot waarbij twee keer per jaar gratis grof afval aan huis wordt opgehaald. De pilot wordt na zes maanden geëvalueerd.
  Bij ondergrondse containerlocaties waar continu veel grof afval wordt bijgeplaatst, wordt met de Schone Buurtcoaches een pilot opgestart waarmee maatwerkoplossingen voor tussenopslag en extra ophaalmogelijkheden voor grof afval worden onderzocht en in overleg met gemeente Zoetermeer wordt onderzocht of bewoners van de kern Benthuizen gebruik kunnen maken van het Afvalbrengstation van gemeente Zoetermeer.  Voorgesteld besluit

  1. Uitvoering te geven aan de motie Grof Afval (Groen Links en Nieuw Elan) met drie pilots:
   a. De eerste twee afspraken per jaar, voor 1 m3 grof afval of voor 1 m3 grof tuinafval per keer aan huis gratis in te zamelen. Voor vervolgafspraken blijft het voorrijtarief €34,80 gelden (2019).
   b. Grof afval in Benthuizen; in overleg met gemeente Zoetermeer te onderzoeken of bewoners van de kern Benthuizen gebruik kunnen maken van het Afvalbrengstation van gemeente Zoetermeer.
   c. Pilot grof afval rond hotspots; Rond hotspot locaties in samenwerking met verhuurders van hoogbouwwoningen, te zoeken naar maatwerk oplossingen voor inzameling van grof afval.


  Besluit
  Besluit is nog niet genomen. Eerst in commissieverband bespreken (n.a.v. ordevoorstel)

  Financiële consequenties van het voorstel is al wel verwerkt in de begroting.

 • 2.a.4

  De kosten op het gebied van afval nemen landelijk toe. Om kosten te besparen, voert de gemeente bezuinigingen in het ophalen en verwerken van afval door. Vanaf 1 januari 2020 worden de openingstijden van het Ecopark van dinsdag tot en met zaterdag beperkt, en op maandag is het park gesloten. Voor de verwerking van een aantal afvalstromen wordt vanaf 2020 bij het Ecopark een verwerkingstarief geheven. Verder wordt de afschrijvingstermijn van de minicontainers aan huis verlengd met tien jaar.  Voorgesteld besluit

  1. Uitvoering te geven aan de Kadernota 2020 betreffende afval: a. Verlengen afschrijvingstermijn van minicontainers van 10 naar 20 jaar. b. Introductie van storttarieven op het Ecopark in lijn met buurgemeenten. c. Beperken openingstijden Ecopark; i. Ecopark gesloten op maandag ii. Ecopark van dinsdag tot en met zaterdag van 8u-16u open.


  Besluit
  Eerst in commissieverband bespreken (nav ordevoorstel)

  Financiële consequenties van het voorstel is al wel verwerkt in de begroting.

 • 2.a.5

  De verwerkingskosten van afval nemen landelijk toe en de opbrengsten van grondstoffen zoals
  papier en PMD nemen af. De omvang van bovengenoemde kostenstijging is zodanig dat het niet
  mogelijk is om de tarieven van de afvalstoffenheffing op het niveau van 2019 te houden. Daarom
  worden de tarieven voor Afvalstoffenheffing in 2020 met 9% verhoogd. Deze tarieven worden in
  december 2019 voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.  Voorgesteld besluit

  Collegebesluit d.d 15 oktober 2019:

  • de tarieven Afvalstoffenheffing te verhogen met 9% in 2020
  • deze verhoging middels de leges verordeningen 2018 voor te leggen aan de gemeenteraad.

 • 2.b
 • 2.c

  03:15:06 - 03:15:56 - Henk Goes
  03:15:56 - 03:19:51 - Gerard van As
  03:19:51 - 03:21:01 - Caroline Blom-de Ruiter
  03:21:01 - 03:21:58 - Gerard van As
  03:21:58 - 03:22:51 - Henk Goes
  03:22:51 - 03:23:59 - Gerard van As
  03:23:59 - 03:24:13 - Wil Verschuur
  03:24:13 - 03:25:42 - Gerard van As
  03:25:42 - 03:26:02 - Wil Verschuur
  03:26:02 - 03:27:27 - Gerard van As
  03:27:27 - 03:28:02 - Liesbeth Spies
  03:28:02 - 03:34:36 - Leo Maat
  03:34:36 - 03:35:02 - Wil Verschuur
  03:35:02 - 03:35:24 - Leo Maat
  03:35:24 - 03:35:43 - Anouk Noordermeer
  03:35:43 - 03:36:09 - Leo Maat
  03:36:09 - 03:36:32 - Iris van de Kolk
  03:36:32 - 03:37:14 - Henk Goes
  03:37:14 - 03:37:50 - Leo Maat
  03:37:50 - 03:38:00 - Henk Goes
  03:38:00 - 03:38:31 - Leo Maat
  03:38:31 - 03:38:39 - Gert van den Ham
  03:38:39 - 03:39:11 - Henk Goes
  03:39:11 - 03:40:03 - René Driesen
  03:40:03 - 03:40:34 - Marjon Verkleij-Lemmers
  03:40:34 - 03:41:07 - Henk Goes
  03:41:07 - 03:41:54 - Leo Maat
  03:41:54 - 03:42:14 - Pieter Jan Morssink
  03:42:14 - 03:43:16 - Leo Maat
  03:43:16 - 03:44:14 - André de Jeu
  03:44:14 - 03:49:03 - Gert-Jan Schotanus
  03:49:03 - 03:49:46 - Gert van den Ham
  03:49:46 - 03:51:10 - Gert-Jan Schotanus
  03:51:10 - 03:51:56 - Henk Goes
  03:51:56 - 03:54:08 - Gert-Jan Schotanus
  03:54:08 - 03:54:21 - Marjon Verkleij-Lemmers
  03:54:21 - 03:55:09 - Gert-Jan Schotanus
  03:55:09 - 03:55:37 - Hans van Kuijk
  03:55:37 - 03:56:09 - Erik van Zuylen
  03:56:09 - 03:58:22 - Gert-Jan Schotanus
  03:58:22 - 03:59:38 - Mark Vermeulen
  03:59:38 - 04:00:22 - Gert-Jan Schotanus
  04:00:22 - 04:00:44 - Mark Vermeulen
  04:00:44 - 04:00:55 - Gert-Jan Schotanus
  04:00:55 - 04:01:15 - Pieter Jan Morssink
  04:01:15 - 04:01:17 - Mark Vermeulen
  04:01:17 - 04:02:17 - Gert-Jan Schotanus
  04:02:18 - 04:02:20 - Marjon Verkleij-Lemmers
  04:02:20 - 04:02:34 - Henk Goes
  04:02:34 - 04:02:47 - Liesbeth Spies
  04:02:47 - 04:07:26 - Han de Jager
  04:07:26 - 04:07:54 - Caroline Blom-de Ruiter
  04:07:54 - 04:10:07 - Han de Jager
  04:10:07 - 04:11:27 - Iris van de Kolk
  04:11:27 - 04:12:15 - Han de Jager
  04:12:15 - 04:13:11 - Iris van de Kolk
  04:13:11 - 04:13:43 - Han de Jager
  04:13:43 - 04:14:33 - Maurits de Vries
  04:14:33 - 04:15:13 - José Huls
  04:15:13 - 04:15:46 - Ernst Jan Straver
  04:15:46 - 04:16:40 - Iris van de Kolk
  04:16:40 - 04:16:59 - Elise Braat
  04:16:59 - 04:18:05 - Han de Jager
  04:18:05 - 04:18:41 - Marjon Verkleij-Lemmers
  04:18:41 - 04:18:45 - Han de Jager
  04:18:45 - 04:18:51 - Liesbeth Spies
  04:18:51 - 04:21:04 - Han de Jager
  04:21:04 - 04:22:01 - Wil Verschuur
  04:22:01 - 04:22:25 - Han de Jager
  04:22:25 - 04:23:03 - Wil Verschuur
  04:23:03 - 04:23:20 - Marjon Verkleij-Lemmers
  04:23:20 - 04:27:16 - Han de Jager
  04:28:05 - 04:29:12 - Caroline Blom-de Ruiter
  04:29:12 - 04:29:23 - Han de Jager
  04:29:23 - 04:30:31 - Erik van Zuylen
  04:30:31 - 04:30:56 - Hans van Kuijk
  04:30:56 - 04:31:35 - Erik van Zuylen
  04:31:35 - 04:32:15 - Marjon Verkleij-Lemmers
  04:32:15 - 04:33:19 - Han de Jager
  04:33:19 - 04:33:52 - Kees van Velzen
  04:33:52 - 04:34:28 - Jeroen van Gool
  04:34:28 - 04:36:16 - Michel du Chatinier
  04:36:16 - 04:39:20 - Kees van Velzen
  04:39:20 - 04:40:42 - André de Jeu
  04:40:42 - 04:40:51 - Kees van Velzen
  04:40:51 - 04:41:19 - Gert van den Ham
  04:41:19 - 04:46:01 - Kees van Velzen
  04:46:01 - 04:46:34 - Hans van Kuijk
  04:46:34 - 04:48:36 - Kees van Velzen
  04:48:36 - 04:48:58 - Hans van Kuijk
  04:48:58 - 04:50:44 - Kees van Velzen
  04:50:44 - 04:51:00 - Caroline Blom-de Ruiter
  04:51:00 - 04:51:48 - Liesbeth Spies
  04:51:48 - 04:53:08 - Johan Wijnhorst
  04:53:08 - 04:53:19 - Liesbeth Spies
  04:53:19 - 04:54:01 - Pieter Jan Morssink
  04:54:01 - 04:54:29 - Jeroen van Gool
  04:54:29 - 04:54:49 - Elise Braat
  04:54:49 - 04:55:11 - Jeroen van Gool
  04:55:11 - 04:55:20 - Elise Braat
  04:55:20 - 04:58:56 - Liesbeth Spies
  04:58:56 - 04:59:24 - Elise Braat
  04:59:24 - 04:59:55 - Monique de Vos-Verwaijen
  04:59:55 - 05:00:51 - André de Jeu
  05:00:51 - 05:01:21 - Liesbeth Spies
  05:01:21 - 05:01:51 - Caroline Blom-de Ruiter
  05:01:51 - 05:02:15 - Jeroen van Gool
  05:02:15 - 05:02:50 - Liesbeth Spies
  05:02:50 - 05:03:19 - Iris van de Kolk
  05:03:19 - 05:05:00 - Liesbeth Spies
  05:05:00 - 05:05:04 - Monique de Vos-Verwaijen
  05:05:04 - 05:05:50 - Liesbeth Spies
  05:05:50 - 05:07:04 - Han de Jager
  05:07:04 - 05:07:27 - Caroline Blom-de Ruiter
  05:07:27 - 05:07:50 - Han de Jager
  05:07:50 - 05:08:20 - Caroline Blom-de Ruiter
  05:08:20 - 05:08:25 - Liesbeth Spies
  05:08:25 - 05:08:54 - Iris van de Kolk
  05:08:54 - 05:09:46 - Han de Jager
  05:09:46 - 05:10:17 - Iris van de Kolk
  05:10:17 - 05:10:52 - Han de Jager
  05:10:52 - 05:10:57 - Iris van de Kolk
  05:10:57 - 05:11:08 - Liesbeth Spies
  05:11:08 - 05:11:18 - Marjon Verkleij-Lemmers
  05:11:18 - 05:11:33 - Gert-Jan Schotanus
  05:11:33 - 05:13:50 - Liesbeth Spies
  05:13:50 - 05:13:55 - Iris van de Kolk
  05:13:55 - 05:17:28 - Liesbeth Spies
 • 2.d
 • 2.e
 • 2.f
 • 2.f.1
 • 3
 • 4