Overzicht College Besluiten

dinsdag 15 december 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De gemeente beschrijft in het verkeersveiligheidsbeleidsplan aan welke zaken tijdens de looptijd van het plan (2021-2026) aandacht wordt besteed om de verkeersveiligheid in de gemeente te bevorderen. Het vorige beleidsplan is geëvalueerd, er is een analyse gedaan van de ongevallen in de afgelopen jaren en er is bij partners als VVN, fietsersbond en gebiedsadviseurs opgehaald welke locaties als onveilig worden ervaren. Verder is het nieuwe beleidsplan opgesteld aan de hand van de thema’s uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV 2030) van de Rijksoverheid. Alphen aan den Rijn gaat de komende jaren werken aan de volgende speerpunten:
  • Een strategie om het stijgend aantal verkeersslachtoffers tegen te gaan, met bijzondere aandacht voor het grote aandeel jongeren, fietsers en bromfietsers in de ongevallenstatistieken, door lokaal invulling te geven aan het SPV 2030;
  • Een aanpak Grijze wegen;
  • Een uitvoeringsagenda voor de verkeersveiligheidsknelpunten voor de fiets;
  • Een educatieplan;
  • Een concrete aanpak voor het knelpunt N209 – Heerewegh.  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen bijgevoegd concept verkeersveiligheidsplan Alphen aan den Rijn 2021-2026 vast te stellen.

 • 2

  De overeenkomst met GO! voor jeugd loopt af op 31 december 2021. De gemeente wenst het contract met GO! voor jeugd met één jaar te verlengen.  Voorgesteld besluit

  1. Het collegebesluit “Verlenging overeenkomst GO! voor jeugd” (zaaknummer 333489) van 22 september 2020 te herzien door de overeenkomst met GO! voor jeugd voor de duur van één jaar (2022) te verlengen.
  2. GO! voor jeugd schriftelijk te informeren over het herziene verleningsbesluit en het beschikbare aanvullende budget voor 2022.
  3. Een bedrag van € 263.000,-- in 2022 op te vangen in programma 4.
  4. Bijgaande raadsbrief vast te stellen en de Raad middels deze brief te informeren over de verlenging.

 • 3

  Om te voorzien in de woningbehoefte van de kern Koudekerk aan den Rijn was op het voormalige Bosbeton-terrein aan de oostzijde van deze kern voorzien in de woningbouwlocatie Rijnpark. Naar jarenlange juridische strijd (met name door het aspect geurhinder) is er voor gekozen om de ontwikkeling van de woningbouwlocatie Rijnpark niet voort te zetten en de overeenkomsten die ten grondslag liggen aan de samenwerking voor de locatie Rijnpark in der minne te ontbinden door middel van een vaststellingsovereenkomst.  Voorgesteld besluit

  1. Met Rijnpark Ontwikkeling BV en Niersman Projectontwikkeling 2 BV een Vaststellingsovereenkomst voor de minnelijke afwikkeling van de woningbouwlocatie Rijnpark te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Op grond van artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet en artikel 10 lid 2 sub b WOB, geheimhouding op te leggen ten aanzien van de vaststellingsovereenkomst. De geheimhouding vervalt zodra aan alle verplichtingen uit de vaststellingsovereenkomst is voldaan;
  3. Wethouder G.P. van As te mandateren om overeenkomsten namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan;
  4. De financiële gevolgen (balansmutatie), conform het actuele Besluit Begroting en Verantwoording, op te nemen en te verwerken in de administratie via de eerstvolgende actualisatie van de MPG.

 • 4

  De raad heeft in de vergadering van 10 december jl. besloten om met betrekking tot deze vaststellingsovereenkomst geen wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Daarom kan het college nu definitief besluiten deze overeenkomst aan te gaan.  Voorgesteld besluit

  Vaststellingsovereenkomst aan te gaan met
  o de Landelijke rijvereniging en ponyclub ‘De Alphense Ruiters”,
  o de Stichting Stal- en Rijcentrum LR en PC De Alphense Ruiters c.q. de Stichting Hippisch Centrum Zeegersloot,
  o de bestuurders van voornoemde rechtspersonen in privé,
  gericht op het beëindigen van de geschillen tussen genoemde partijen en de gemeente, het behoud van de manegefunctie in Alphen aan den Rijn, en het tot stand komen van een toekomstbestendige en transparante contractuele relatie.

 • 5

  In de Verordening parkeerbelastingen worden onder andere de tarieven geregeld voor betaald parkeren. In de verordening is geregeld dat het college regels stelt over waar er betaald moet worden voor het parkeren op straat, hoe de betaling van de parkeerbelasting moet worden gedaan en waar een wielklem mag worden gelegd of mag worden weggesleept tot zekerheid van het betalen van een naheffingsaanslag. In dit besluit worden deze zaken geregeld.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegd concept Uitvoeringsbesluit Verordening parkeerbelastingen 2021 vaststellen.

 • 6

  Het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2021 is het derde programma dat voortvloeit uit de nota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 Alphen aan den Rijn (IVB) dat op 22 november 2018 door de gemeenteraad is vastgesteld. In het veiligheidsbeleid zijn zes prioriteiten voor de jaren 2019-2022 vastgesteld: verbinding veiligheid en sociale domein versterken; ondermijning aanpakken; verder ontwikkelen aanpak radicalisering en polarisatie; kader ontwikkelen voor de regierol op fysieke veiligheid; veiligheidsrisico’s in kaart brengen die voortkomen uit de veranderende samenleving; integrale aanpak versterken door een strategische inzet voor de gemeentelijke handhavers als partner in integrale teams voor wijkveiligheid en –leefbaarheid. In de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's wordt aangegeven hoe uitvoering wordt gegeven aan de prioriteiten en de wettelijke taken uit het beleid.  Voorgesteld besluit

  1. het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2021 vast te stellen
  2. het Uitvoeringsprogramma integraal veiligheidsbeleid 2021 ter informatie aan de raad aan te bieden via de lijst ingekomen stukken

 • 7

  De huidige provinciale loswallocatie in Hazerswoude-Rijndijk voldoet niet meer aan de functionele eisen van een loswal en heeft vanuit de milieuvergunning beperkte gebruiksmogelijkheden. Om in de behoefte aan een functionele openbare provinciale loswal te voorzien, hebben de gemeente Alphen aan den Rijn en de Provincie Zuid-Holland gezocht naar een alternatieve locatie voor een openbare loswal. Dit is de locatie aan de Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn geworden. Met het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst leggen de gemeente Alphen aan den Rijn en de Provincie Zuid-Holland de wijze van samenwerking en taakverdeling vast voor het realiseren van de loswal en het (hiertoe noodzakelijke) omleggen van de weg Hoogewaard.  Voorgesteld besluit

  1. Met de provincie Zuid-Holland een Samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van een provinciale loswal aan de Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn te sluiten, één en ander volgens bijgevoegd concept;
  2. Wethouder G.P. van As te mandateren om overeenkomsten namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in de overeenkomst en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan.

 • 8

  Om de ontwikkeling van Bentwijck (voorheen Bentlanden II) planologisch mogelijk te kunnen maken is het noodzakelijk om de bestemming van het perceel Heerewegh 34 in Benthuizen te wijzigen naar een woonbestemming. Met de eigenaar van deze gronden zijn hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst.  Voorgesteld besluit

  1. Een overeenkomst te sluiten met de eigenaar van het perceel Heerewegh 34 in Benthuizen, waarin afspraken zijn gemaakt over een vervolgfunctie naar wonen van het perceel Heerewegh 34; één en ander volgens bijgevoegde concept;
  2. Wethouder Van As te mandateren om de overeenkomst namens uw college aan te gaan, tekstuele wijzigingen door te voeren in overeenkomsten en conform bijgevoegde volmacht tot ondertekening van de definitieve overeenkomst over te gaan.

 • 9

  De gemeente Alphen aan den Rijn levert al diverse jaren een bijdrage aan het ondernemingshuis iFlow. In 2020 heeft het college besloten om de gemeentelijke bijdrage voor de komende jaren niet te continueren, onder andere omdat in de huidige opzet een sluitende exploitatie niet realiseerbaar is en het concept niet toekomstbestendig. iFlow/VOA is daarom in gesprek met nieuwe partijen om de kansen voor een doorontwikkeling voor de lange termijn te verkennen.  Uitwerking, onderbouwing en draagvlak voor een nieuw concept kost echter tijd. Het college wordt nu gevraagd om een bijdrage te verstrekken voor het eerste half jaar 2021, zodat een zorgvuldige nadere uitwerking en afstemming met stakeholders verder kan plaatsvinden.  Voorgesteld besluit

  Een eenmalige subsidie van €13.234 aan de VOA te verstrekken t.b.v. ondernemingshuis iFlow Alphen aan den Rijn.

 • 10

  Het centrum van Alphen aan den Rijn is een aangewezen BIZ-gebied voor vastgoedeigenaren. Ten aanzien van de uitvoering van de BIZ gelden afspraken tussen de vastgoedeigenaren verenigd in de CVCA en de gemeente. Deze afspraken over de BIZ zijn vastgelegd in een
  uitvoeringsovereenkomst. In de uitvoeringsovereenkomst staat opgenomen dat de BIZ vereniging CVCA ieder jaar een jaarverslag dient te overleggen over het voorafgaande subsidiejaar. Op basis van deze stukken stelt het college van B&W de hoogte van de BIZ-bijdrage voor dat jaar definitief vast en kan de eindafrekening plaatsvinden. Dit vindt nu plaats over 2019. Tevens heeft de CVCA de begroting 2020 ingediend. Na goedkeuring van de begroting wordt het voorschot voor 2020 overgemaakt.  Voorgesteld besluit

  1. Het jaarverslag 2019 van de Vereniging van Eigenaren Commercieel Vastgoed Centrum Alphen (CVCA) goed te keuren;
  2. De definitieve BIZ opbrengst 2019 voor BIZ CVCA vast te stellen op € 48.400,-;
  3. Het verschil tussen het reeds verleende voorschotbedrag 2019 (€ 47.000,-) en de werkelijke BIZ opbrengst 2019 (€48.400) ter hoogte van € 1.400,-  conform de gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst over te maken aan de CVCA;
  4. De begroting 2020 vast te stellen en op basis hiervan een voorschot te verstrekken ter hoogte van de tot op heden daadwerkelijk binnen gekomen BIZ opbrengst 2020 van € 46.800,-.

 • 11

  Met de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 vindt een actualisatie plaats van de uitgangspunten en maatregelen van de in 2011 vastgestelde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop. Een ontwerp van deze partiële herziening heeft op grond van de inspraakverordening voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens de inzageperiode zijn 2 inspraakreacties ingekomen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 (ongewijzigd) vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om: 1. De Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020, met identificatienummer NL.IMRO.0484.SVgpboskoopher2020-VA01, vast te stellen;
  2. De beantwoording van de inspraakreacties, zoals opgenomen in de Nota van inspraak d.d. 8 december 2020, vast te stellen;
  3. Vast te stellen dat de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport regio Boskoop - partiële herziening 2020 niet leidt tot belangrijke nadelige milieugevolgen en geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

 • 12

  Het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn is bevoegd personen aan te wijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Op 15 december 2020 heeft het college het besluit ‘Inrichten toezichthoudende functie per 1 januari 2021’ is vastgesteld. Gelet op Wmo 2015 (artikel 6.1) en de Verordening Sociaal Domein gemeente Alphenaan den Rijn 2015 neemt het college een aanwijzingsbesluit.  Voorgesteld besluit

  Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wmo per 1 januari 2021 (tijdelijk)
  1. Sharon Cohen aan te wijzen, zijnde een ambtenaar aan te wijzen als toezichthouder overeenkomstig artikel 6.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en belast is met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze voornoemde wet en het houden van toezicht op de naleving van de Verordening en Nadere regels Sociaal Domein gemeente Alphen aan den Rijn.
  2. Het college zorgdraagt voor de uitgifte van het legitimatiebewijs voor de toezichthouder overeenkomstig de wettelijke eisen;
  3. De onder sub 1 van dit besluit bedoeld persoon is bevoegd om uit naam van het college aanvullende handelingen te verrichten ten behoeve van (dossier)onderzoek naar aanleiding van calamiteiten (zaken die ernstig mis gaan in de ondersteuning door aanbieders) en geweldsincidenten (hierbij gaat het zowel om geweld van de kant van beroepskrachten als, in bepaalde gevallen, om geweld tussen cliënten) die zich hebben
  voorgedaan bij de verstrekking van een voorziening en voor zover dat betrekking heeft op alle (minimum)voorschriften uit de wet, de regels die in de verordening (en de nadere regels) zijn opgenomen, en op de (aanvullende) voorwaarden die in overeenkomsten met zorgaanbieders zijn gesteld.
  4. Het college ziet toe op de uitvoering van de onder sub 1 van dit besluit bedoelde persoon binnen de toepasselijke wettelijke voorschriften;
  5. Het college trekt de aanwijzing van de onder sub 1 van dit besluit genoemde persoon tot toezichthouder in op het moment van benoeming van de nieuwe toezichthouder, conform afspraak in het (bijbehorend) collegebesluit ‘Inrichten toezichthoudende functie per 1 januari 2021’.

 • 13

  In onze gemeenten is reeds veel georganiseerd op het gebied van kwaliteitssturing en bijbehorende instrumenten op onze contracten, subsidies en aanbestede opdrachten en het voorkomen van fraude. Het gaat immers om gemeenschapsgeld dat bedoeld is voor onze inwoners die dit nodig hebben.
  Tegelijkertijd is het houden van Wmo-toezicht een wettelijk gemeentelijke taak, die naast onze bestaande sturingsinstrumenten grote meerwaarde biedt voor kwalitatief goede en eerlijke dienstverlening naar onze inwoners. Toezicht houden wil zeggen het verzamelen van informatie over de vraag of een handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde wettelijke (kwaliteits)eisen, het zich daarna vormen van een oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren. Wmo-toezicht is aanvullend op de kwaliteitssturing die we reeds uitvoeren. Zo kan ‘op papier’, in managementrapportages en in maatwerk en pgb-beschikkingen, de zorg op orde zijn en voldoen aan de contracteisen, terwijl in de praktijk niet de kwaliteit geleverd wordt die is afgesproken, bewust dan wel onbewust. De toezichthouder toetst en onderzoekt casussen om het geheel van zorg te verbeteren.
  De toezichtfunctie is op dit moment reactief ingevuld, op basis van calamiteiten en/of signalen. Het voorstel is de toezichtfunctie in de vorm van een pilot verder te versterken door deze in het tweede kwartaal voor 1,5 jaar proactief en risico-gebaseerd in te richten. Daarnaast is het voorstel om dit op Rijnstreek niveau in te steken, waarbij de toezichthouder nauw samenwerkt met de drie gemeenten en lokaal maatwerk levert.
  Om in het eerste kwartaal van 2021 een goede werving te doen voor de functie, start de toezichthoudende functie als pilot in het tweede of derde kwartaal van 2021 te laten starten en in het vierde kwartaal van het jaar 2022 te evalueren. Op basis van de evaluatie wordt besloten in welke vorm de toezichtfunctie structureel wordt voortgezet.
  Per 1 januari 2021 stopt de huidige gemeentelijk toezichthouder, zoals eerder ook is overeengekomen. De functie wordt per 1 januari 2021 tijdelijk intern ondergebracht totdat de nieuwe toezichthouder in het tweede kwartaal van 2021 is aangesteld.
  De doelen die het college met dit besluit nastreeft zijn aanvullende kwaliteitssturing, met aandacht voor de kwaliteit op de ingekochte en geleverde pgb-ondersteuning.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1. om de toezichthoudende functie te professionaliseren door de functie in het tweede kwartaal van 2021 voor 1,5 jaar als pilot ‘pro actief risico-gebaseerd’ in te richten om het Wmo-toezicht kwalitatief te versterken en meer zicht krijgen op de samenhang tussen de verkregen meldingen en signalen;
  2. Gijs Lampe per 1 januari 2021 te ontheffen als toezichthouder Wmo (reactief).
  3. Sharon Cohen per 1 januari 2021 tijdelijk aan te stellen als toezichthouder Wmo reactief te vervullen tot de start van de pilot, in het tweede kwartaal van 2021 (middels het aanstellingsbesluit, zie bijlage 1)
  4. om de toezichthoudende functie Rijnstreek-breed te beleggen voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braasem (Rijnstreek), waarbij de functie wordt uitgevoerd door een aan te stellen (interne) toezichthouder van gemeente Alphen aan den Rijn en de gemaakte kosten als volgt te verdelen:
  - 1/6 gemeente Nieuwkoop;
  - 1/6 gemeente Kaag en Braassem;
  - 4/6 gemeente Alphen.
  5. dat tijdens de pilot toezichthoudende functie in ieder geval de volgende onderdelen behelst:
  a. toezicht houden op meldingen en calamiteiten op grond van de Wmo.
  b. een nadrukkelijke(re) rol spelen bij het tegengaan van pgb fraude op grond van de Wmo;
  c. een signaalfunctie naar de landelijk aangestelde toezichthouder(s) het sociaal domein.
  6. Ten aanzien van het uitvoeren van de toezichtfunctie in de pilot de volgende voorwaarden gelden:
  a. De toezichthouder voldoet aan de gestelde competenties (zie competentieprofiel)  en zo nodig of ter aanvulling, op kosten van gemeenten, een of meer opleidingen volgt om hier op zo kort mogelijke termijn hier aan te voldoen;
  b. De toezichthouder kan zijn of haar rol professioneel en onafhankelijk uitvoeren.
  c. De toezichthouder werkt op basis van een door de toezichthouder op te stellen werkplan, acteert op signalen en houdt qua rol en taakverdeling in ieder geval rekening met:
  - de andere taken en rollen van de gemeente, zoals het contractmanagement,
  - de verantwoordelijkheden van die aanbieders die in een subsidie, contract of anderszins met de gemeente zijn vastgelegd;
  - de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de (gemeentelijk) toezichthouder Wmo en de landelijke toezichthouders op het sociaal domein.
  7. In het vierde kwartaal van 2022 de toezichthoudende functie te evalueren en op basis hiervan te besluiten om de toezichthoudende functie structureel te beleggen:
  a. volgens de eerder gekozen inrichting of een andere variant (primair Wmo-toezicht); en/of
  b. verder uit te breiden naar sociaal domein breed (integraal toezicht).

 • 14

  Het college gaat onderzoeken of een tijdelijke, overdekte 400-meter schaatsbaan kan worden gerealiseerd in Alphen aan den Rijn. Een dergelijke schaatsbaan is gedurende de wintermaanden geopend voor zowel de schaatsverenigingen, wedstrijdschaatsers als recreanten. Het college verkent de variant zoals in Rotterdam bestaat, daar is een overdekte baan 4 maanden per jaar geopend. In het onderzoek wordt onder meer gekeken naar potentiële locaties, geïnteresseerde ondernemers en naar de financiële consequenties voor de gemeente. Op grond van de uitkomsten neemt het college naar verwachting in het voorjaar 2021 een voorgenomen besluit.  Voorgesteld besluit

  Onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een tijdelijke schaatsbaan in Alphen aan den Rijn.

 • 15

  De Grondprijzentabel 2021 maakt deel uit van de Nota Grondprijsbeleid en geeft een overzicht van de wijze waarop de gemeente prijzen bij grondverkoop, verhuur en vergoedingen voor zakelijke rechten vaststelt. Daarnaast is in een aantal gevallen, veelal bij maatschappelijke doeleinden en kleine transacties, sprake van een vaste grond-, huurprijs of vergoeding. Deze prijzen zijn eveneens in de Grondprijzentabel opgenomen. Om de marktconformiteit te waarborgen wordt de Grondprijzentabel jaarlijks geactualiseerd en door het college vastgesteld. De Grondprijzentabel 2021 gaat in per 1 januari 2021.  Voorgesteld besluit

  1. De Grondprijzentabel 2021 vast te stellen;
  2. De Grondprijzentabel 2021 in werking te laten treden per 1 januari 2021 en te publiceren op overheid.nl en hierdoor de Grondprijzentabel 2019/2020 (2019/257035) per 1 januari 2021 buiten werking te stellen.

 • 16

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, konden veel evenementen dit jaar niet doorgaan. De gemeente wil evenementen en initiatieven steunen die binnen de geldende maatregelen wél kunnen plaatsvinden. Voor het organiseren van een online pubquiz ontvangt JCI Alphen aan den Rijn een bijdrage.  Voorgesteld besluit

  een bijdrage van € 1.500,- toekennen aan JCI Alphen aan den Rijn voor het organiseren van een online pubquiz voor alle inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn, vanuit het evenementenbudget sociale samenhang.

 • 17

  De ontwikkeling van preventiebeleid is de komende jaren een prioriteit voor zowel Zorg & Zekerheid als de Gemeente Alphen aan den Rijn. Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Dit heeft als gevolg dat inwoners een hogere kwaliteit van leven ervaren en dat er minder beroep wordt gedaan op zorg, ondersteuning en welzijn.
  De gemeente Alphen aan den Rijn en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid streven beide naar het realiseren van de gezondste en vitaalste regio dan wel gemeente van Nederland. Beide partijen hebben elkaar gevonden in de ambitie om de gezondheid en de vitaliteit te bevorderen van de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn en de kosten voor zorg en ondersteuning betaalbaar te houden. Dit met behoud van toegankelijke, betaalbare ondersteuning en zorg voor hen die het nodig hebben.
  Formeel wordt deze samenwerking bekrachtigd op 17 december 2020 middels een convenant. In het eerste kwartaal van 2021 wordt een uitvoeringsagenda gepresenteerd met concrete acties  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met aangaan convenant Zorg & Zekerheid
  2. De wethouder Gezondheid te mandateren om het convenant namens het college te ondertekenen;
  3. De wethouder Gezondheid te mandateren om in het convenant zo nodig wijzigingen door te voeren;
  4. Bestuurlijk en ambtelijk in ieder geval tot en met 2025 gecommitteerd te zijn aan de samenwerkingsafspraken

 • 18

  In december 2019 is de subsidie voor BOOST over de periode 2016-2018 vastgesteld. Daarbij is de bibliotheek Rijn en Venen toestemming gegeven om de opgebouwde reserve uit de door de gemeente verleende subsidie in 2020 in te zetten voor extra activiteiten. Hiertoe is een plan overlegd en heeft de gemeente ingestemd met de uitvoering.
  De Bibliotheek Rijn en Venen heeft dit plan niet geheel tot uitvoer kunnen brengen en verzoekt de middelen in 2021 te mogen besteden (subsidierelatie loopt tot 1juli 2021) aan de voorgenomen activiteiten. Besloten is om het verzoek van de Bibliotheek R&V in te willigen.  Voorgesteld besluit

  Het verzoek van de Bibliotheek Rijn en Venen in te willigen om de in de periode 2016-2018 opgebouwde reserve in 2021 in te zetten voor de afgesproken activiteiten.

 • 19

  De VVD heeft op grond van artikel 40 Reglement van orde van de raad vragen gesteld over de lift in het pand van de nieuwe bibliotheek in het centrum van Alphen aan den Rijn. Met bijgevoegde brief beantwoordt het college de gestelde vragen.  Voorgesteld besluit

  De door de VVD gestelde vragen over de lift in het pand van de nieuwe bibliotheek in het centrum van Alphen aan den Rijn te beantwoorden via bijgevoegde antwoordbrief.

 • 20

  De heer M. Piette heeft op grond van het Reglement van orde van de gemeenteraad artikel 40 vragen gesteld over het versterkte gebedsoproep van de Moskee Arraham in Boskoop.
  Tijdens de ramadan heeft de moskee versterkt opgeroepen tot gebed. Na de ramadan waren er ook nog gebedsoproepen te horen. Volgens de Wet Openbare Manifestaties mag dat ook. De gemeente kan de gebedsoproep dus niet verbieden. Het moskeebestuur heeft de gemeente laten weten dat, alles overwegende, er voorlopig geen versterkte gebedsoproepen klinken. Als deze wens weer op de agenda komt, zoekt het moskeebestuur zelf contact met de buurtbewoners.  Voorgesteld besluit

  De artikel 40 vragen van de heer M. Piette via bijgevoegde brief beantwoorden.

 • 21

  In de commissievergadering van 3 december jl. hebben enkele fracties vragen gesteld over de aanpassing van de managementstructuur. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd. In februari of zoveel eerder als gewenst zal de gemeentesecretaris de raad bijpraten over de organisatieontwikkeling.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het verzenden van een informatieve brief aan de gemeenteraad over de aanpassing van de managementstructuur.

 • 22

  In november 2019 is door de gemeenteraad van Gemeente Alphen aan den Rijn het beleidskader Sociaal Domein 2021, ‘Omdat het gewoon kan’ vastgesteld. In dit beleidskader zijn leidende principes, thema’s en een zestal bundels benoemd. Eén van deze bundels is de bundel Voorschoolse educatie. Door middel van Voorschoolse educatie wil het college optimale (ontwikkel)kansen creëren en onderwijsachterstanden voor alle kinderen binnen Alphen aan den Rijn voorkomen.
  In september is de subsidieregeling en de subsidie uitvraag die hierbij hoort, na besluit van het college, gepubliceerd. Potentiële subsidieaanvragers konden tot en met 4 november 2020 een subsidie aanvragen in het kader van deze subsidieregeling. Voor elke deelsubsidie zijn in deze periode aanvragen gedaan. Na een zorgvuldig beoordelingsproces besluit het college nu tot het verlenen van subsidie per 1 juli 2021 aan:
  - Stichting Peuterspeelzalen Alphen aan den Rijn (PeuterStart, onderdeel van Junis) voor de uitvoering van Voorschoolse educatie als preferente aanbieder;
  versie d.d. 11 december 2020 pagina 2 van 4
  - Kern kinderopvang voor de uitvoering van Voorschoolse educatie als extra aanbieder in het gebied Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam;
  - Shezaf voor de uitvoering van Voorschoolse educatie als extra aanbieder in de gebieden Hoge Zijde, Lage Zijde en Zegersloot (gebied 3) en Hoorn, Kerk en Zanen en Rietveld (gebied 4)
  - Bibliotheek Rijn en Venen voor de uitvoering van Leesbevordering;
  - Participe voor de uitvoering van Ouderbetrokkenheid
  De subsidieregeling is een belangrijk onderdeel van het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) van Gemeente Alphen aan den Rijn. Het college gaat een subsidierelatie aan met bovenstaande partijen voor de duur van 3,5 jaar met de mogelijkheid tot verlengen van 4 jaar.  Voorgesteld besluit

  1. Naar aanleiding van Subsidieregeling Voorschoolse educatie, Leesbevordering en Ouderbetrokkenheid Gemeente Alphen aan den Rijn 2021 subsidie te verlenen aan:
  - Stichting Peuterspeelzalen Alphen aan den Rijn (SPA, PeuterStart) voor deelsubsidie I Voorschoolse educatie, preferente aanbieder;
  - Kern kinderopvang voor deelsubsidie I Voorschoolse educatie als extra aanbieder voor het gebied Aarlanderveen, Boskoop en Zwammerdam;
  - Shezaf voor deelsubsidie I Voorschoolse educatie als extra aanbieder voor de gebieden Hoge Zijde, Lage Zijde en Zegersloot (gebied 3) en Hoorn, Kerk en Zanen en Rietveld (gebied 4)
  - Bibliotheek Rijn en Venen voor deelsubsidie II Leesbevordering
  - Participe voor deelsubsidie III Ouderbetrokkenheid
  2. Een subsidierelatie aan te gaan voor de periode 1 juli 2021 – 31 december 2024 met de mogelijkheid tot verlenging met vier jaar;
  3. De bijbehorende beschikkingen te laten tekenen op 12 januari 2021;
  4. De gemeenteraad te informeren over dit besluit op dinsdag 12 januari 2021 met het verzoek dit vertrouwelijk te houden tot 14 januari 2021;
  5. Dit besluit openbaar te maken vanaf donderdag 14 januari 2021, tot die tijd is dit besluit vertrouwelijk