Overzicht College Besluiten

dinsdag 24 november 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  In maart 2019 is de startnotitie herijking dorps- en buurthuizen vastgesteld door de
  gemeenteraad. Fase 1 (de diagnose van ieder gebied) is in juli 2019 vastgesteld door de
  gemeenteraad, fase 2 (de analyse, conclusies en besluiten per gebied) in oktober 2019 en fase 3
  (eindvoorstel aanwijzing, financiering en consequenties) in juli 2020. Het college wordt gevraagd
  de uitwerking van het beleid, fase 4, vast te stellen.  Voorgesteld besluit

  1. Het beleidsdocument ‘Uitwerking beleid herijking dorps- en buurthuizen (tariferingsstelsel)’ vast te stellen.
  2. Conform de door de gemeenteraad vastgestelde ‘Herijking Dorps- en Buurthuizen Fase 3’ subsidie verlenen aan de exploitanten van de dorps- en buurthuizen waarvoor het beheer niet is opgenomen in de uitvraag Preventie Sociaal Domein.
  3. Subsidieverlening kan alleen plaatsvinden indien exploitanten in bezit zijn van een getekende huurovereenkomst, indien de exploitant geen eigenaar is van de accommodatie.

 • 2

  De statuten van Rijnvicus B.V. worden gewijzigd om ze beter aan te laten sluiten op de wettelijke vereisten van de vennootschapsbelasting.  Voorgesteld besluit

  akkoord te gaan met de voorgestelde statutenwijziging van Rijnvicus B.V.

 • 3

  Er is een verzoek binnengekomen van Smooth Coffee, voor een tijdelijke standplaats bij de t-steiger in het Zegerslootgebied. De standplaats zal in beginsel dagelijks worden ingenomen. De bestaande horeca, is momenteel gesloten. Met de toewijzing van een tijdelijke standplaats kunnen recreanten toch koffie, thee en versnaperingen (geen alcohol) kopen.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  1. Op grond van artikel 13 van het beleid standplaatsenbeleid en venten ambulante handel (hierna: standplaatsenbeleid), de hardheidsclausule toepassen voor het aanwijzen van een tijdelijke standplaats bij de t-steiger in het Zegerslootgebied aan Smooth Coffee, de heer P. Verbokkem.
  2. In te stemmen met het verlenen van een standplaatsvergunning op grond van artikel 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
  3. Voor het innemen van de standplaats een nader te bepalen huurprijs in rekening te brengen.

 • 4

  Sinds 13 maart jl. worden de coronamaatregelen van het kabinet, via een aanwijzing van de minister van VWS, omgezet in regionale noodverordeningen. Hiermee hebben de maatregelen een juridische basis voor de handhaving. De voorzitter veiligheidsregio stelt de noodverordening vast, na afstemming met de burgemeesters. Deze werkwijze geldt in alle 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Gelet op de duur van de crisis, de onwenselijkheid om voor langere tijd het instrument noodverordening in te zetten en om een meer democratische borging van de ingrijpende maatregelen te realiseren, is de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Twm) opgesteld.  Voorgesteld besluit

  De burgemeester besluit:
  1. de raad voor te stellen wensen/bedenkingen mee te geven ten aanzien van het Regionaal toepassingskader Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 (Rtwm) van de Veiligheidsregio Hollands Midden ter bespreking in het Regionaal Beleidsteam van de Veiligheidsregio Hollands Midden en aansluitend de vaststelling door de burgemeester;
  2. Het college te informeren over deze wensen/bedenkingen en het concept regionaal toepassingskader.

 • 4.b

  De gemeente heeft bij verkeersbesluit besloten tot het instellen van een verbod voor vrachtwagens op de Loeteweg in Hazerswoude Dorp. Enkele bedrijven hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Ook een raadslid heeft vragen gesteld over het instellen van dit verbod. De bezwaren zijn om advies voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. De commissie heeft geadviseerd de bezwaren ongegrond te verklaren en het verkeersbesluit in stand te laten. Het college heeft dit advies overgenomen. Aan de bezwaarmakers was toegezegd dat de bebording afgeplakt blijft tot de Beslissing op Bezwaar er is. Nu de beslissing er is zal het verbod binnenkort geeffectueerd worden.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde concept-brief aan de raad van Alphen aan den Rijn vaststellen en verzenden waarin wordt meegedeeld dat de Beslissing op Bezwaar tegen het verkeersbesluit Loeteweg Hazerswoude Dorp is genomen en de geslotenverklaring voor vrachtwagens binnenkort worden geeffectueerd.

 • 5

  Bij de besluitvorming herijking dorps- en buurthuizen is het plan opgevat om een Ontwikkelcentrum te realiseren in de Edelstenen- en Planetenbuurt. Parallel aan deze ontwikkeling liep er een traject om de voedselbank een eigen plek te geven. Dit heeft geresulteerd in een locatie bij de Briljantstraat. Beide ontwikkelingen zijn gezamenlijk opgepakt als één project. De voedselbank heeft meegedacht over de herontwikkeling Briljantstraat 1 en 5 om te komen tot één gebouw met een gezamenlijke entree. De voedselbank heeft wel apart een ruimte nodig voor de opslag, uitgifte. Deze aparte ruimtes worden door een ontvangstplein verbonden aan de multifunctionele accommodatie. Hierdoor ontstaat één gebouw. Briljantstraat 5 kan na de realisatie gesloopt worden.
  Door het realiseren van één gebouw en de inhoudelijke ambities voor de Edelstenenbuurt zijn de kosten echter hoger dan het beschikbare budget. De gemeenteraad wordt gevraagd de realisatie van het wijkcentrum met voedselbankfunctie vast te stellen en de benodigde € 2.438.150,-(incl. btw en rentelasten) aan de algemene reserve en de reserve vastgoed welzijnsaccommodaties te onttrekken.  Voorgesteld besluit

  Het college besluit om de raad voor te stellen :

  1. De ontwikkeling van een wijkcentrum met voedselbankfunctie te realiseren op de Briljantstraat 1;
  2. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de verbouwing ad. € 1.597.200,- (incl. BTW) en dit conform beleid te activeren en af te schrijven in 25 jaar;
  3. Een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de inrichting en vaste installaties ad. € 217.800,- (incl. BTW) en dit conform beleid te activeren en af te schrijven in 15 jaar;
  4. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen voor de (her-)inrichting van de openbare ruimte ad. € 60.500,- (incl. BTW);
  5. De totale (kapitaal)-lasten ad. € 2.4381.102,- te dekken middels:
   a. vrijval van reeds beschikbaar gestelde dekking vanuit de reserve welzijnsaccommodaties ad. € 350.000,- in de jaren 2021 tot en met 2025
   b. Vanaf 2026 wordt gedurende de looptijd van de investeringen, respectievelijk 25 en 15 jaar, een bedrag van € 104.280 te onttrekken aan de exploitatieruimte van de gemeentelijke begroting.
  6. De hiervoor genoemde financiële gevolgen in de begroting te verwerken middels een separate begrotingswijziging.

 • 6

  De nazorglocatie Coupépolder betreft een gesloten voormalige stortplaats waar op grond van de door de Provincie afgegeven beschikking, op basis van het in 2011 vastgestelde nazorgplan in het kader van de Wet bodembescherming een eeuwig durende nazorgverplichting rust.
  Het beschikte nazorgplan uit 2011 dient periodiek tegen het licht gehouden te worden om te onderzoeken of de nazorg nog passend is bij de actuele situatie. Met het bevoegd gezag is besproken dat na 10 jaar het nazorgplan geactualiseerd dient te worden.
  Het nieuwe nazorgplan is in opdracht van de Omgevingsdienst Midden-Holland opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan het bevoegd gezag. Dit nieuwe nazorgplan beschrijft de uit te voeren nazorg vanaf 2022.
  De raadscommissie bodem is in de vergadering van 6 oktober 2020 geïnformeerd over het voornemen tot het vaststellen van een nieuw nazorgplan. Afgesproken is dat het nieuwe nazorgplan, zodra dat gereed is, ter informatie aan de Raad wordt aangeboden.  Voorgesteld besluit

  1. Het nazorgplan Coupépolder 2020 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. Het nazorgplan Coupépolder 2020 via de lijst ingekomen stukken ter kennisname aan de gemeenteraad aanbieden.

 • 7

  Aan de Churchilllaan in Alphen aan den Rijn is Niersman Projectonwikkeling voornemens een appartementencomplex te ontwikkelen. Hierbij wordt rekening gehouden met een eventuele toekomstige doortrekking van de Burgemeester Bruijns Slotsingel. Het gaat om een complex met 71 appartementen. Hiervan zijn 25% sociaal en 10% in de middenhuur. Niersman heeft een schetsontwerp laten opstellen voor de ontwikkeling. Om de haalbaarheid van dit schetsontwerp te onderzoeken en om kosten te verhalen wordt er een intentieovereenkomst gesloten met Niersman.  Voorgesteld besluit

  1. Bijgevoegde intentieovereenkomst met Niersman Projectontwikkeling te sluiten.

 • 8

  Peter Versteeg heeft namens Nieuw Elan, VVD, PvdA, DWB, RGL, CDA, D66, GroenLinks, CU en SGP een initiatiefvoorstel ingediend voor het mogelijk maken van een
  buurtbus(vereniging) in gemeente Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  Een reactie te sturen op het initiatiefvoorstel ten aanzien van een buurtbus(vereniging), zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief

 • 9

  De portefeuillehouders maatschappelijke zorg in Holland Rijnland hebben op 18 november besloten de doordecentralisatie maatschappelijke zorg uit te stellen naar 2023. De reden hiervoor is het uitblijven van het nieuwe landelijke financiële verdeelmodel. Door deze onduidelijkheid is een verantwoorde voorbereiding niet meer mogelijk en geeft dit teveel onzekerheid voor de inwoners die dit aangaat. Door dit besluit is de noodzaak om nog dit jaar een raadsvoorstel te behandelen over de doordecentralisatie weggevallen. Aan de raad wordt in een brief voorgesteld dit voorstel nu niet te behandelen. In de loop van 2021 zal een raadsvoorstel inclusief uitgewerkte financiële paragraaf over de doordecentralisatie voor besluitvorming voorgelegd worden.  Voorgesteld besluit

  Bijgaande brief verzenden aan de raad en daarmee voorstellen het raadsvoorstel doordecentralisatie maatschappelijke zorg nu niet in behandeling te nemen.

 • 10

  Op 12 november 2019 is een omgevingsvergunning met een tijdelijke instandhoudingstermijn van 2 jaar verleend voor het 4 hoog stapelen van containers op het volledige bedrijventerrein van het Alpherium. Gedurende de proefperiode zijn van december 2019 tot en met september 2020 geluidmetingen verricht door de Omgevingsdienst Midden-Holland om inzicht te verkrijgen in de geluidssituatie bij omwonenden vanwege klachten. Uit de metingen blijkt dat het door het Alpherium veroorzaakte geluid varieert rond een gemiddelde waarde. Dit houdt in dat het Alpherium op alle dagen dat er gemeten is op de Steekterweg binnen de geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit is gebleven. Na overleg met de aanvrager (Combined Cargo Terminals B.V.), Omgevingsdienst Midden-Holland en vertegenwoordigers van bewonersvereniging ‘Onder de hefbrug’ is op 21 september 2020 besloten de geluidmetingen te stoppen. Nu is aangetoond dat het Alpherium kan voldoen aan de geluidvoorschriften van het Activiteitenbesluit milieubeer heeft het college besloten om in beginsel medewerking te verlenen aan een aanvraag omgevingsvergunning voor het permanent 4-hoog stapelen van containers. In het kader van de te voeren uitgebreide voorbereidingsprocedure zal de gemeenteraad worden gevraagd om een verklaring van geen bedenkingen te verlenen.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de afsluitende rapportage ‘Geluidsmetingen Alpherium december 2019-september 2020’ van ODMH;
  2. in beginsel medewerking te verlenen aan een omgevingsvergunning voor het permanent 4 hoog stapelen van containers op het volledige terrein van Alpherium;
  3. CCT in de gelegenheid stellen hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen;
  4. Het besluit ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

 • 11

  Stichting Sport Spectrum Next is een van de BOOST partijen en draagt met activiteiten bij aan het uitvoeren van de gemeentelijke opdrachten Opgroeien en Ontwikkelen -9 maanden 12 jaar en Opgroeien en Ontwikkelen 12-27 jaar en de daarbij horende maatschappelijke effecten.
  De activiteiten van Sport Spectrum Next zijn naar tevredenheid uitgevoerd en dragen bij aan de gemeentelijke maatschappelijke effecten van genoemde opdrachten. Zodoende wordt de subsidie voor deze jaren vastgesteld. Op de subsidie 2018, voor beide opdrachten,  wordt een korting toegepast van 10% vanwege tekortkomingen in de afgesproken informatievoorziening voor de gemeente.  Voorgesteld besluit

  Subsidie over de periode 2016-2018 voor  Stichting Sport Spectrum Next definitief vast te stellen op € 441,000

 • 12

  Er wordt medewerking verleend aan een binnenplanse vrijstelling voor de aanvraag voor het bouwen en in gebruik nemen (categorie 3) van een loods Westzijdeweg 71 te Hazerswoude-Dorp  Voorgesteld besluit

  Medewerking verlenen aan een binnenplanse vrijstelling voor de aanvraag voor het bouwen en in gebruik nemen (categorie 3) van een loods Westzijdeweg 71 te Hazerswoude-Dorp

 • 13

  Ten zuidoosten van de dorpskern Benthuizen wordt een woningbouwplan ontwikkeld om circa 200 woningen in de nieuwbouwwijk Bentwijck te realiseren. In dit plangebied wordt ook een Brede School ontwikkeld voor ‘De School met de Bijbel’ van Mantum Onderwijs, ‘OBS Arnoldus van Os’ van Morgenwijzer en Junis Kinderopvang. Er komt een gezamenlijk schoolgebouw in twee bouwlagen waar iedere school en de kinderopvang zijn eigen identiteit behoudt.
  Vooruitlopende op de bestemmingsplanprocedure is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend om het schoolgebouw al te kunnen realiseren. De aanvraag is in strijd met het geldende bestemmingsplan ‘Benthuizen’, omdat het perceel nog is bestemd voor ‘Agrarisch’. De gevraagde functie past binnen het stedenbouwkundig plan voor de nieuwe woningbouwlocatie. Het college heeft de bereidheid uitgesproken om in principe medewerking te verlenen aan het starten van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, omdat Brede School past binnen de uitgangspunten van het provinciale en gemeentelijke beleid.  Voorgesteld besluit

  1. In principe medewerking te verlenen aan het starten van een procedure omtrent een afwijkingsbesluit ex artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  2. de (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing ‘Brede School, Benthuizen’ voor oprichten van een Brede School in de nieuw in voorbereiding zijnde uitleglocatie Bentwijck in Benthuizen vast te stellen;
  3. het ontwerp afwijkingsbesluit met bijbehorende stukken voor een periode van zes weken ter inzage leggen op grond van artikel 3.10 e.v. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
  4. Als er geen zienswijzen worden ingediend, het afwijkingsbesluit, met identificatienummer NL.IMRO.0484.V2020403BHbrschool-VA01, met bijbehorende stukken vast te stellen.

 • 14

  De ingangsdatum van de Wet Inburgering was gepland op 1 juli 2021 maar wordt waarschijnlijk uitgesteld naar 1 januari 2022. Half december 2020 volgt hierover meer informatie vanuit het Ministerie SZW. De aanbesteding voor de nieuwe gemeentelijke taken is in de eindfase.
  De voorlopige gunning zou nu hebben plaatsgevonden maar dit stellen we uit tot er meer duidelijkheid is. Hopelijk kunnen we in januari 2021 alsnog overgaan tot voorlopige gunning van de Opdracht.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het verzenden van bijgaande raadsbrief.

 • 15

  Op 28 mei jl. heeft het CDA samen met een aantal andere fracties de motie ‘mogelijkheden voor binnenstedelijke woningbouw’ ingediend. In deze motie wordt het college verzocht:
  • Te onderzoeken of er nog meer binnenstedelijke onorthodoxe locaties binnen de gemeente zijn om te transformeren naar woningbouw;
  • Voor al deze locaties in beeld te brengen welke belemmeringen er momenteel zijn;
  • Daar waar dit overlastgevende bedrijven betreft actief met de provincie te verkennen of uitplaatsing mogelijk is en welke kosten hiermee gemoeid zijn;
  • De raad voor het eind van het jaar te informeren over deze locaties en de relatie met de bedrijventerreinenstrategie.
  De motie wordt beantwoord met een raadsbrief en bijbehorende notitie.
  Er zijn 17 locaties onderzocht en per locatie wordt aangegeven in hoeverre woningbouw kansrijk is, welke mogelijke belemmeringen er zijn, of er een relatie is met de bedrijventerreinenstrategie en welke ruimtelijke procedure kan worden doorlopen.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  De motie ‘Mogelijkheden voor binnenstedelijke woningbouw’ beantwoorden met een raadsbrief en bijbehorende notitie.

 • 16

  Gemeente Alphen aan den Rijn, woningcorporaties Habeko Wonen en Woonforte en hun
  huurdersorganisaties ondertekenden prestatieafspraken voor de periode 2017-2021. Hierin is
  vastgelegd wat ieders bijdrage is aan de volkshuisvestelijke opgaven in onze gemeente. Ieder jaar
  actualiseren we de opgave en de bijdrage van alle partijen in jaarafspraken. Het college
  ondertekent deze afspraken en verbindt zich daarmee aan de gemaakte afspraken. De partijen
  kunnen op basis van deze afspraken elkaar aanspreken op hun inzet.  Voorgesteld besluit

  - Vaststellen van de Prestatieafspraken 2021 tussen de Gemeente Alphen aan den Rijn, Habeko wonen, Woonforte en hun huurdersorganisaties;
  - Wethouder G.P. van As machtigen voor het ondertekenen van de Prestatieafspraken 2021.