Overzicht College Besluiten

dinsdag 27 oktober 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het Dorpsoverleg heeft aangegeven bezorgd te zijn over de het ontbreken van woningen voor starters, ouderen en zorgwoningen zowel in Bentwijck als op ander locaties in Benthuizen. Hierover hebben we een goed gesprek met elkaar gevoerd. Naar aanleiding van dit overleg heeft het Dorpsoverleg nog een aanvullend brief geschreven.  Voorgesteld besluit

  Bijgaande antwoordbrief aan het Dorpsoverleg te verzenden.

 • 2

  De Vereniging Bewonersbelangen “De Bentlanden” heeft haar reactie gegeven op het ontwerp van Bentwijck.  Voorgesteld besluit

  Bijgaande antwoordbrief aan de Vereniging Bewonersbelangen “De Bentlanden”

 • 3

  Het College van Bestuur van het Scala en Coenecoop College heeft in de brief van 14 oktober 2020 haar zienswijze bekend gemaakt aangaande de benodigde financiering van het Masterplan VO en van de nieuwbouw en renovatie van het Scala College in het bijzonder. Met de antwoordbrief stelt het College van B&W het Scala College op de hoogte van het proces rondom deze financiering.  Voorgesteld besluit

  Met bijgaande antwoordbrief het College van Bestuur van het Scala en Coenecoop College op de hoogte te stellen van het proces herziening financiering van het Masterplan VO.

 • 4

  Vanaf 2005 werken gemeenten, provincies, het ministerie van OCW, scholen en cultuurinstellingen onder de noemer “Cultuureducatie met Kwaliteit”, succesvol samen aan de versterking van cultuuronderwijs. Het doel van het programma is om alle kinderen in Nederland te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarbij ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Onder de vleugels van Parkvilla (penvoerder) werd in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en de gemeenten in Midden-Holland, samengewerkt aan het implementeren, verankeren en verbreden van Cultuuronderwijs in het basisonderwijs.

  In 2021 gaat een volgende periode CmK van vier jaar van start. Parkvilla wil als penvoerder voor de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop, voor 1 november as. het bijgevoegde projectplan indienen en vraagt daarvoor instemming van het college. Het projectplan bevat een terugblik op de achterliggende periode en een beschrijving van de doelen en werkwijze voor de periode 2021-2024.  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van het projectplan Cultuureducatie met kwaliteit 2021-2024.
  • In te stemmen met een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van € 87.679,--.
  • De bijgevoegde adhesieverklaring gemeente CmK 2021-2024 te ondertekenen.

 • 5

  De gemeente is per 1 april 2020 eigenaar van het tenniscomplex Nieuwe Sloot. Tot eind 2020 verzorgd de Stichting Alphens Tennispark (SAT) de exploitatie van het tenniscomplex Nieuwe Sloot.  Voorgesteld besluit

  Met de Stichting Alphens Tennispark een exploitatieovereenkomst aan te gaan voor het tenniscomplex Nieuwe Sloot

 • 6

  In het coalitieakkoord “Groene stad met Lef!” 2018-2022 stelt het college integraal gebiedsgericht te willen werken. In het uitvoeringsprogramma is dit vertaald naar de bestuursopdracht “doorontwikkeling gebiedsgericht werken”, die in september 2018 is vastgesteld. In de bestuursopdracht is opdracht gegeven tot een aantal pilots en de doorontwikkeling van het gebiedsgericht werken.
  Voor de pilot integraal fysiek gebiedsteam wordt voorgesteld om deze uit te breiden naar een groter gebied te weten Alphen West en de dorpen Hazerswoude Rijndijk, Hazerswoude Dorp, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen. Hiermee wordt 40% van het grondgebied op de nieuwe wijze onderhouden.
  Tot slot wordt voorgesteld om, in de vorm van een pilot, te starten met het maken van een gebiedsprogramma Alphen Noord (startend bij de Edelstenenbuurt). Hiermee zijn er in totaal vijf grote pilots in het kader van gebiedsgericht werken: wijk- en dorpswethouders, uitbreiding van de fysieke gebiedsteams, een gebieds/beleidsteam Hoorn, Het Lokaal en tot slot gebiedsregie voor Alphen Noord.  Voorgesteld besluit

  1. De notitie “doorontwikkeling gebiedsgericht werken: interne raadpleging” en de processtappen voor het vervolgtraject vast te stellen;
  2. De pilot integraal fysiek team Koudekerk aan den Rijn en Hoorn uit te breiden naar Alphen West en de dorpen Hazerswoude Rijndijk, Hazerswoude Dorp, Koudekerk aan den Rijn en Benthuizen;
  3. Starten met het maken van een gebiedsprogramma voor Alphen Noord, beginnend bij de Edelstenenbuurt

 • 7

  Riolering en het stedelijk waterbeheer leveren een belangrijke bijdrage aan het beschermen van de volksgezondheid, het waarborgen van de veiligheid en kwaliteit van de leefomgeving, en het beschermen van milieu en natuur. Van oudsher zijn riolering en stedelijk waterbeheer wettelijke taken van de gemeente. Deze taken blijven onveranderd in de nieuwe Omgevingswet. De kosten voor het uitvoeren van deze taken betaalt de gemeente met de inkomsten uit de rioolheffing. Het beleid voor riolering en stedelijk waterbeheer staat in een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Met de komst van de Omgevingswet verandert de naam naar Gemeentelijk Watertaken Programma.  Voorgesteld besluit

  1. De raad voorstellen het Gemeentelijke Watertaken Programma 2021-2024 vast te stellen
  als beleidsplan voor invulling van de wettelijke gemeentelijke watertaken.
  2. De raad voorstellen het Gemeentelijke Watertaken Programma 2021-2024 als
  uitgangspunt te nemen voor de begroting van kosten van de gemeentelijke watertaken en de
  daaraan gerelateerde benodigde inkomsten uit rioolheffing.

 • 8

  Het centrum van Alphen aan den Rijn is een BIZ-gebied. Ten aanzien van de BIZ gelden afspraken
  tussen de winkeliers/ondernemers (verenigd in de stichting VOC Alphen aan den Rijn) en de
  gemeente. Deze afspraken over de BIZ zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Op basis
  van deze uitvoeringsovereenkomst dient de BIZ stichting VOC ieder jaar een inhoudelijk en
  financieel jaarverslag te overleggen over het voorafgaande subsidiejaar. Na ontvangst van deze
  stukken stelt het college de hoogte van de BIZ subsidie van dat voorgaande jaar definitief vast. Op
  basis hiervan kan de eindafrekening plaats vinden. Deze eindafrekening vindt nu plaats voor 2019.  Voorgesteld besluit

  • Het inhoudelijke en financiële jaarverslag 2019 van de stichting VOC Alphen aan den Rijn goed te keuren;
  • De definitieve BIZ opbrengst 2019 voor de VOC vast te stellen op € 135.000;
  • Het verschil tussen het reeds verleende voorschotbedrag 2019 (€ 131.242) en de werkelijke BIZ opbrengst 2019 (€135.000) ter hoogte van € 3.758 conform de gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst over te maken aan de stichting VOC.

 • 9

  In de raadsvergadering van 24 september 2020 is door de fractie van de PvdA gesteld dat de onderhandelingen tussen de projectontwikkelaar Synchroon en Woningbouwvereniging Habeko Wonen over de levering van de grond ten behoeve van sociale woningbouw in de locatie Westvaartpark stroef verlopen en in een impasse verkeren. De fractie van de PvdA verzoekt het college een rol te nemen in de levering van de grond aan Woningbouwvereniging Habeko Wonen. Het college ziet hiertoe geen aanleiding en is van mening dat de realisatie van 25% sociale woningbouw geborgd is in het bestemmingsplan Westvaartpark en in de met Synchroon gesloten Anterieure Exploitatieovereenkomst.  Voorgesteld besluit

  De fractie van het PvdA en de leden van de gemeenteraad informeren dat de realisatie van 25% sociale woningbouw in de woningbouwlocatie Westvaartpark geborgd is in het bestemmingsplan Westvaartpark en in de met Synchroon gesloten Anterieure Exploitatieovereenkomst.

 • 10

  Het college van Alphen aan den Rijn heeft met de colleges van Nieuwkoop en Kaag & Braassem afgesproken gezamenlijk op te trekken in de positionering van de Rijn- en Veentreek. Om hier invulling aan te geven, wordt samengewerkt aan een Ruimtelijke Strategische Agenda Rijn- en Veenstreek. De agenda vormt bouwstenen voor de - door Holland Rijnland op te stellen -Strategische Agenda Ruimte, en het vormt de basis voor de input voor de Nationale Omgevingsvisie Groene Hart.
  Het college stelt te raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen ten aanzien van deze strategie ter kennis van het college te brengen en stemt met de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop af dit op gelijke wijze te doen.
  Tevens stelt het college voor om de strategie vast te stellen als bouwsteen voor de omgevingsvisie die momenteel wordt opgesteld, zodat beide documenten in overeenstemming met elkaar blijven.  Voorgesteld besluit

  • Het college legt de Ruimtelijke Strategische Agenda Rijn- en Veenstreek voor wensen en bedenkingen voor aan drie gemeenteraden van de Rijn- en Veenstreek; de procedure wordt met de gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop afgestemd.
  • Het college stelt de raad voor om de strategische agenda vast te stellen als bouwsteen voor de omgevingsvisie.

 • 11

  Aan de Rijndijk 83 in Hazerswoude-Rijndijk is een groothandel in dierenbenodigdheden gevestigd. Tussen de eigenaren van het perceel Rijndijk 83, provincie Zuid-Holland en de gemeente over het gedeeltelijk saneren van bedrijfsopstallen en het bouwen van nieuwbouw. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een plan dat ruimtelijk- en financieel acceptabel is. Op basis van de gemaakte afspraken is vervolgens een bestemmingsplan voorbereid om de planontwikkeling mogelijk te maken.
  Op 9 juni 2020 hebben Gedeputeerde Staten een ontheffing van de Verordening ruimte verleend, omdat de gewenste bebouwing in de molenbeschermingszone ligt. Hierna heeft er vooroverleg plaatsgevonden met een aantal adviesinstanties. De vooroverlegreacties hebben geen aanleiding gegeven tot aanpassing van het plan.
  Als vervolg hierop hebben burgemeester en wethouders de bereidheid uitgesproken medewerking te verlenen aan de gevraagde ontwikkelingen door het ontwerpbestemmingsplan vrij te geven voor inspraak.  Voorgesteld besluit

  1. het ontwerpbestemmingsplan Rijndijk 83, Hazerswoude-Rijndijk met identificatienummer NL.IMRO.0484.HRrijndijk83-ON01met de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  2. De analoge afgeleide verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan Rijndijk 83, Hazerswoude-Rijndijk vast te stellen;
  3. Het opstellen van een milieueffectrapport (MER) wordt niet nodig geacht, er wordt ingestemd met de vormvrije m.e.r.-beoordeling zoals opgenomen in de toelichting (bijlage) van het ontwerpbestemmingsplan;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan Rijndijk 83 Hazerswoude-Rijndijk en de ontheffing van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland d.d. 9 juni 2020, kenmerk PZH-2020-741425769, gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  5. Het ontwerpbestemmingsplan Rijndijk 83, Hazerswoude-Rijndijk, ter kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

 • 12

  Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Eén van de verplichtingen die voortkomt uit dit verdrag, is dat gemeenten een lokale inclusie agenda opstellen. Hierin staat op welke manier de gemeente ervoor zorgt dat mensen met een beperking dezelfde toegang tot voorzieningen hebben als iedereen. Met de Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn geeft Alphen aan den Rijn hieraan invulling. De vaststelling van de Agenda is nadrukkelijk een startpunt: in de komende jaren worden actiepunten uitgevoerd, bijgesteld en/of aangevuld. De Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn moet daarmee een dynamisch document blijven.  Voorgesteld besluit

  • De Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn vast te stellen
  • Een publieksvriendelijke versie van de Agenda te publiceren
  • Periodiek de Agenda bij te stellen en hierover raad en inwoners te informeren

 • 13

  In de brief wordt ingegaan op het verzoek van de VOA om ondernemers langer de tijd te geven om uitgestelde lokale belastingen terug te betalen.  Voorgesteld besluit

  1. Instemmen met beantwoording mail middels bijgevoegde brief.

 • 14

  In de afgelopen weken is er ophef en commotie in de samenleving ontstaan over de toegankelijkheid van de nieuwe bibliotheek in het centrum van Alphen aan den Rijn en het verbouwde Oude Raadhuis in Boskoop. Het college heeft daarom besloten om de gemeenteraad te informeren met de bijgaande brief. Daarnaast zijn er door de PvdA artikel 40 vragen gesteld. Deze vragen worden eveneens beantwoord.  Voorgesteld besluit

  • Akkoord gaan en versturen van bijgaande raadsbrief
  • Akkoord gaan met de voorgestelde beantwoording van de artikel 40 vragen

 • 15

  Dit najaar stellen we met de woningcorporaties en hun huurdersorganisaties wederom
  prestatieafspraken op, ditmaal voor 2021.
  Tijdens de informatiemarkt Wonen op 20 mei jl. is aan de raadsleden gevraagd waar volgens hen
  het accent op moet liggen in de prestatieafspraken van 2021. De input is meegenomen in de
  ambtelijke afstemming en we stellen voor de volgende aandachtspunten te leggen:
  1. Uitvoering van de woningmarktstrategie: we streven versnelde realisatie van sociale
  huurwoningen na. We maken weer concrete afspraken over de ontwikkeling van de voorraad.
  Hiervoor hebben we de corporaties nodig. Niet alleen in groei van de woningvoorraad door
  (tijdelijke) woningbouw en het minimaliseren van woningverkoop, maar ook door het
  bevorderen van de doorstroming.
  2. Betaalbaarheid huurwoningen waarborgen. De verwachting is dat door de Coronacrisis het
  aantal huishoudens met problematische schulden bijna zal verdubbelen. Met name
  eenoudergezinnen vormen een risicogroep, terwijl senioren juist een relatief hoge huur kunnen
  betalen. Dit vraagt om gezamenlijke betrokkenheid bij de actie-agenda Financieel Fit en een
  actieve bijdrage van alle partijen aan Schoon Schip.
  3. De gezamenlijke activiteiten uit het Huisvestingsplan Bijzondere groepen waren als geheel
  vertaald in de prestatieafspraken. We werken deze concreter uit voor een betere zichtbaarheid
  van de maatregelen, waarbij de corporaties meewerken aan de huisvesting van bijzondere
  groepen en het realiseren van vastgoed voor bijzondere groepen. De leefbaarheid van de
  complexen waar deze groepen worden gehuisvest heeft onze bijzondere aandacht.
  4. Met het project Passend (t)huis stimuleert Woonforte doorstroming van senioren vanuit een
  eengezinswoning. De gemeente werkt verder in samenwerking met externe partners aan de
  uitwerking van woonservicegebieden met woonzorgcomplexen, waar senioren in de fase van
  vitaliteit tot aan zware zorg terecht kunnen.
  5. Structurele samenwerking vanuit een gedeelde visie en duidelijke regieafspraken bij
  complexen met leefbaarheidsproblematiek, in het bijzonder de Edelstenenbuurt en in de
  Snijdelwijk. Gaat naast inzet van gemeente en corporaties ook over inzet van o.a. Tom in de
  buurt en politie. Dit gaat nog niet goed dus krijgt onze bijzondere aandacht.
  versie d.d. 10 november 2020 pagina 2 van 4
  6. Duurzaamheid: actieve deelname in de projectgroep Transitievisie Warmte en het opstellen van
  de wijkuitvoeringsplannen, waaronder het aquathermieproject in de Planetenbuurt. Daarnaast
  wordt er gezamenlijk aan een bewustwordingscampagne over energiebesparing gewerkt.
  7. Klimaatadaptie: de gemeente formuleert haar ambities in het nieuwe
  duurzaamheidsprogramma en stelt een agenda klimaatadaptatie op. Eén van de acties in het
  duurzaamheidsprogramma is samen met de woningcorporaties vorm gaan geven aan
  klimaatadaptieve maatregelen en dat vertalen we in prestatieafspraken.  Voorgesteld besluit

  Instemmen met het voorstel voor de inzet voor de komende prestatieafspraken 2021;
  - Kennisnemen van de evaluatie op hoofdlijnen van de prestatieafspraken van 2020.