Overzicht College Besluiten

dinsdag 3 september 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De gemeente heeft bij verkeersbesluit de tijden vastgesteld waarop expeditieverkeer in het centrumgebied mag laden en lossen. Deze tijden zijn verruimd naar de zondagochtend, omdat ondernemers hebben aangegeven ivm de zondagopening kort voor openingstijd met een eigen voertuig bij de winkel te kunnen laden en lossen. Het College van Kerkrentmeesters Adventskerk heeft bezwaar gemaakt tegen het verkeersbesluit. De commissie bezwaarschriften heeft advies gegeven. Besloten is in afwijking van dit advies de bezwaren ongegrond te verklaring.  Voorgesteld besluit

  Bijgevoegde concept-beslissing op bezwaar aan het College van Kerkrentmeesters Adventskerk vaststellen en verzenden waarin de bezwaren ongegrond worden verklaard in afwijking van het advies van de commissie bezwaarschriften.

 • 2

  In het eerste kwartaal van 2020 wil Gemeente Alphen aan den Rijn één van de ondertekenaars zijn van een lokaal Sportakkoord. Gemeente ondertekent als partner van verschillende maatschappelijke organisaties en inwoners. Samen zijn we betrokken bij sport, bewegen, een gezonde leefstijl en een gelukkig leven in Alphen aan den Rijn. Samen willen we komen tot een akkoord met concrete afspraken en doelstellingen waar de ondertekenaars zich de komende jaren voor willen inzetten. Gemeente is partner en voert regie op het proces. Gemeente Alphen aan den Rijn stelt kaders vast voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage aan dit akkoord. Zij doet dit in een sportvisie op hoofdlijnen die dient als opstap naar het Sportakkoord en ook contouren schetst voor een gezonde samenleving waarin alle inwoners plezier kunnen beleven aan sporten en bewegen.  Voorgesteld besluit

  1. Akkoord gaan met proces opstellen sportvisie;
  2. Opdracht geven op regievoering proces Sportakkoord door Sportformateur Gerben van Duin;
  3. Akkoord gaan met bijgevoegde opdrachtbeschrijving aan de sportformateur.

 • 3

  De VNG heeft op 28 juni 2019 met de bonden een principe akkoord gesloten over een nieuwe Cao Gemeenten voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Belangrijke onderdelen zijn:

  1. Een structurele salarisverhoging van 3,25% per 1 oktober 2019, van 1% per 1 januari 2020, van 1% per 1 juli 2020 en van 1% per 1 oktober 2020.
  2. Een eenmalige bruto uitkering van € 750,- in oktober 2019 voor medewerkers die op 28 juni 2019 (datum van het principe akkoord) in dienst waren; deze uitkering is naar rato van het dienstverband en niet pensioengevend.
  3. Een tegemoetkoming in de ziektekosten voor alle medewerkers, ongeacht bij welke zorgverzekeraar de medewerker is aangesloten en ongeacht of de medewerker een aanvullende verzekering heeft afgesloten.
  4. Gemeenten betalen vanaf 1 januari 2020 jaarlijks een werkgeversbijdrage aan de vakbonden van € 21,04 per fulltime medewerker. Voor parttime medewerkers is het bedrag naar rato van het dienstverband.
  5. Voorkomen van stapeling transitievergoeding met bestaande Cao-afspraken: medewerkers die op of na 1 januari 2020 ontslag krijgen wegens bedrijfseconomische redenen, behouden het huidige recht op de van-werk-naar-werk periode en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering, maar krijgen geen recht op een wettelijke transitievergoeding. Medewerkers die op of na 1 januari 2020 ontslag krijgen wegens disfunctioneren, hebben recht op de wettelijke opzegtermijn in plaats van de nu geldende verlengde opzegtermijn, maar behouden het recht op de bovenwettelijke werkloosheidsuitkering en krijgen het recht op de transitievergoeding erbij.
  6. De VNG en de vakbonden vragen zo snel mogelijk een algemeen verbindend verklaring aan voor de Cao Gemeenten.
  7. Komen tot een aparte Cao voor organisaties die geen gemeente zijn maar wel (deels) gemeentelijke taken uitvoeren, met daarin dezelfde arbeidsvoorwaarden als in de Cao gemeenten. En het aanvragen van een algemeen verbindend verklaring voor deze ‘tweede’ Cao.
   Het college heeft besloten met het principeakkoord in te stemmen, met uitzondering van onderdeel 7.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het onderhandelaarsakkoord Cao gemeenten 2019 – 2020.
  2. In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord, met uitzondering van het onderdeel dat betrekkking heeft op een aparte Cao voor organisaties die geen gemeente zijn maar wel deels gemeentelijke taken uitvoeren.

 • 4

  Op 6 juni jongstleden heeft het dorpsoverleg Benthuizen een brief aan de gemeenteraad gestuurd inzake de herontwikkeling van de locatie School met de Bijbel in Benthuizen. De raad heeft aan het college gevraagd deze brief te beantwoorden.  Voorgesteld besluit

  1. De brief van het dorpsoverleg Benthuizen te beantwoorden middels bijgevoegde concept brief;
  2. De raad ter informatie een kopie van deze brief te zenden.

 • 5

  Op 6 juni jongstleden hebben Habeko Wonen en Allcura Thuiszorg uw een brief aan de gemeenteraad gestuurd inzake de herontwikkeling van de locatie School met de Bijbel in Benthuizen. De raad heeft aan het college gevraagd de brief te beantwoorden.  Voorgesteld besluit

  1. De brief van Habeko Wonen en Allcura Thuiszorg te beantwoorden middels bijgevoegde concept brieven;
  2. De raad ter informatie een kopie van deze brieven te zenden.

 • 6

  De gemeente Alphen aan den Rijn levert een evenementenbijdrage aan de organisatie van het Alphens Straatmuzikantenfestival, vanwege de bijzondere kant die het evenement van de gemeente laat zien, en de bijdrage die het evenement levert aan het levendig houden van het Alphense stadshart.  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met een exploitatiebijdrage van maximaal € 1.000,- aan Vereniging Media Rijnstreek voor de organisatie van het Alphens Straatmuzikantenfestival.

 • 7

  1. Gemeente Alphen aan den Rijn sluit zich aan bij de door het Mediterraan Draaigatje getroffen gemeenten voor de vrijstellingsaanvraag door het KAD (Kennis en Advies centrum Dierplagen) voor het toepassen van gif ter bestrijding van het Mediterraan Draaigatje.
  2. Het toepassen van gif zal alleen in uiterste nood worden ingezet en pas na instemming van de raad plaatsvinden.  Voorgesteld besluit

  De exotische mier het Mediterraan Draaigatje is aangetroffen in Alphen aan den Rijn. Welke problemen kan dat opleveren en hoe kunnen we die oplossen of voorkomen?

  Het Mediterraan Draaigatje komt van nature voor in het Middellandse Zeegebied. Ze stond tot voor kort niet bekend als een uitbreidende soort, maar dat is nu anders. De mier rukt op en is nu ook aangetroffen in Alphen aan den Rijn. De mieren ondergraven stoep en tuinen op zo’n manier, dat die kunnen verzakken. De mieren beschermen bladluizen tegen andere insecten, in ruil voor de zoete honingdauw die bladluizen uitscheiden. Zo kunnen planten en tuinmeubels besmeurd zijn en gaan plakken door de honingdauw. Ze verplaatsen zich in grote hoeveelheden op zoek naar voedsel waarbij ze in tuinen en in huizen veel overlast veroorzaken. Een gecoördineerde, integrale bestrijding van de gehele kolonie van deze exotische mier is waarschijnlijk de enige manier om de populatie te verkleinen. Het toepassen van gif valt daarbij niet uit te sluiten. De raad zal hier toestemming voor moeten geven.

 • 8

  De cliëntenadviesraad en de inwonersadviesraad hebben hun advies uitgebracht over de startnotitie ‘Implementatie VN-Verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking ’ die in september aan de gemeenteraad wordt aangeboden. De Inwonersadviesraad is in algemene zin blij bent met de voorgestelde startnotitie en ondersteunt deze van harte. De Cliëntenadvies benadrukt dat zij graag zien dat de Alphense Inclusieve Agenda zo concreet mogelijk wordt geformuleerd en wordt opgesteld en uitgevoerd met belangenorganisaties en inwoners om wie het gaat. Deze punten vindt het college ook heel belangrijk en zullen ook randvoorwaarden zijn bij het maken van de Agenda.  Voorgesteld besluit

  Het advies van de cliëntenadviesraad en inwonersadviesraad over de Startnotitie “Implementatie VN-Verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking beantwoorden conform bijgaande brieven