Overzicht College Besluiten

dinsdag 4 februari 2020 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De basisschool Arnoldus van Os aan de Christinastraat in Benthuizen zal, samen met de School met de Bijbel aan de Graaf van Bloisstraat in Benthuizen, medio zomer 2021 verhuizen naar een nieuw te bouwen school in Bentlanden II. De school(bestemming) is niet meer nodig en de locatie kan een andere invulling krijgen. In het dorp Benthuizen is grote behoefte aan zorgwoningen in de sociale sector. Het college ziet dit type woningen, aangevuld met andere woningen, graag gerealiseerd op de locatie aan de Christinastraat. Daarbij kan ook een kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte worden gerealiseerd. Eerste berekeningen laten zien dat dit plan niet winstgevend zal zijn. Daarom is het belangrijk dit plan verder uit te werken voor een definitief besluit wordt genomen.  Voorgesteld besluit

  1. De voorkeur uit te spreken voor een nieuwe bestemming wonen met een deel sociale sector zorgwoningen;
  2. Te onderzoeken hoe de kwaliteit van de buitenruimte verbeterd en de waterbergingscapaciteit vergroot kan worden;
  3. Dit plan verder uit te werken.

 • 2

  Raadslid Verschuur heeft schriftelijke vragen gesteld over Buurtcentrum De Ridder en accommodatie Concertweg te Alphen aan den Rijn. Middels brief worden de vragen van raadslid Verschuur door het college van beantwoording voorzien.  Voorgesteld besluit

  Akkoord gaan met bijgevoegde brief en deze versturen.

 • 3

  Het college wordt gevraagd budget vrij te maken, om maatregelen uit het Programma Fiets vanaf 2020 uit te kunnen uitvoeren. Het betreft campagnemaatregelen, kleinere projecten en onderzoeken.  Voorgesteld besluit

  1. Uitvoering te geven aan onderzoeken in het Programma Fiets door een project(nummer) te openen en het hiervoor benodigde projectbudget in 2020 ad.
   € 300.000,- beschikbaar te stellen;
  2. Dit uitvoeringsbudget, conform de eerder vastgestelde actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan Infrastructuur (MIPI) 2019, te dekken middels een onttrekking aan de reserve Fysiek domein (i.c. reserve MIPI);
  3. Bovenstaande mutaties in de begroting te verwerken via de Voorjaarsrapportage 2020;
  4. Om vooruitlopend op formele besluitvorming (kosten/dekking) via de Voorjaarsrapportage 2020 alvast kosten te mogen maken inzake de voorbereiding van het Programma Fiets.

 • 4

  Sinds de fusie per 1 januari 2014 neemt de gemeente Alphen aan den Rijn voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) deel aan de gemeenschappelijke regeling Promen. Bij Promen zijn 27,1 (SE) Sw-medewerkers in dienst uit de voormalige gemeente Boskoop.
  Promen heeft een verzoek ingediend tot betaling van een Wsw bijdrage voor 2020, Dit bedrag is vastgelegd in het Ondernemingsplan GR Promen 2020. Het ondernemingsplan is vastgesteld door
  het Algemeen Bestuur (AB) Promen.  Voorgesteld besluit

  1. Het betaalbaar stellen voor 2020 van 783.000,- t.b.v. Promen

 • 5

  De tijdelijke hellingbaan naar het Aardak moet worden verwijderd om voorbereid te worden op definitieve plaatsing op het Aardak en om onder- en bovengrondse aansluitingen te realiseren. Daardoor is het parkeerdek boven de Aarhof niet bereikbaar in de periode van maandag 2 maart tot uiterlijk woensdag 22 april. Bezoekers worden verwezen naar de tijdelijke parkeerterreinen aan de Leeuwerikstraat en Thorbeckestraat.
  Bezoekers moeten in deze periode verder van het centrum parkeren dan gebruikelijk. Zij kunnen in deze periode de parkeerkosten voor het eerste uur via de winkeliers terugkrijgen. De winkeliers kunnen deze kosten declareren bij de gemeente. Dit is dezelfde regeling als toegepast in 2018 op het Aarplein.  Voorgesteld besluit

  Ter compensatie van het afsluiten van het parkeerdak op de Aarhof gedurende de afsluitingsperiode van 2 maart tot (uiterlijk) 22 april het eerste uur parkeren op het Aarplein en op de tijdelijke parkeerterreinen aan de Leeuwerikstraat en Thorbeckestraat te vergoeden aan kopend publiek.

 • 6

  Op 21 november 2019 heeft de gemeenteraad het beleidskader Sociaal Domein 2021 vastgesteld. Dit is het kader voor de verschillende opdrachten en subsidies in het Sociaal Domein die per 2021 opnieuw geregeld moeten worden. Voor het beleidskader is een uitgebreid participatietraject gevolgd en voor de uitwerking van het kader in specifieke opdrachten is dit traject voortgezet via marktverkenningen en marktconsultaties.
  Op verzoek van de gemeenteraad informeert het college de raad nu over de uitwerking van het beleidskader.  Voorgesteld besluit

  De raad informeren over de uitwerking van het beleidskader Sociaal Domein 2021 via een brief

 • 7

  De raad wordt per brief geïnformeerd over de stand van zaken van de studies en verkeersprojecten in en rond Boskoop en Hazerswoude Dorp. Deze projecten zijn gerelateerd aan de corridorstudie N207-Zuid.  Voorgesteld besluit

  1. De raad door middel van bijgevoegde raadsbrief informeren over het besluitvormingsproces m.b.t. het Maatregelenpakket Hazerswoude-Dorp N207-Zuid.
  2. Instemmen met bijgevoegd agendavoorstel voor de informatiemarkt op 9 april 2020

 • 8

  Raadslid mevr. van de Kolk heeft op grond van artikel 40 van het raadsreglement van orde vragen gesteld. De vragen hebben betrekking op de kinderopvangtoeslag affaire. Deze vragen zijn door het college van B&W beantwoord.
  Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van kinderopvang. Deze tegemoetkoming kan bij de belastingdienst worden aangevraagd. In de periode van 2014-2016 heeft de belastingdienst de kinderopvangtoeslag bij veel gezinnen onterecht stopgezet, dan wel (deels) teruggevorderd, waardoor zij in grote financiële problemen zijn gekomen; de kinderopvangtoeslag affaire. Inwoners met een ondersteuningsvraag over de kinderopvangtoeslag (affaire) kunnen zich melden bij de gemeente, waarna per situatie gekeken zal worden op welke manier zij het beste geholpen kunnen worden.  Voorgesteld besluit

  De door raadslid van de Kolk gestelde vragen over de kinderopvangtoeslag affaire te beantwoorden, zoals voorgesteld in bijgevoegde antwoordbrief.