Overzicht College Besluiten

dinsdag 12 februari 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  Het college besluit de beslispunten uit het amendement “Rekenkamercommissie rapporten onderzoek Transformatie Jeugdhulp” middels de collegebrief te beantwoorden.
  Het college besluit de voortgangsrapportage van GO! voor jeugd aan de gemeenteraad te sturen.  Voorgesteld besluit

  Het college beantwoord de vragen die de gemeenteraad in een amendement over jeugdhulp heeft gesteld en stuurt tevens de tweede voortgangsrapportage van GO! voor jeugd op, om dit met de gemeenteraad te bespreken.

 • 2

  Gemeente Alphen aan den Rijn wil de duurzaamheidshoofdstad van het Groene Hart zijn. De ambitie om in 2050 fossiele brandstofvrij, energie- en CO2- neutraal te zijn vraagt om een versnelling. Het “Actieprogramma Duurzaamheid 2017-2020” geeft daar invulling aan en na vaststelling in november 2017 is voortvarend met de uitvoering gestart. In een interactieve procesvoortgangsrapportage zijn de resultaten van het eerste jaar in beeld gebracht.  Voorgesteld besluit

   Instemmen met de interactieve procesvoortgangsrapportage Actieprogramma Duurzaamheid en;
   de Raad hierover informeren aan de hand van de bijgevoegde raadsinformatiebrief.

 • 3

  Het stadshart van Alphen aan den Rijn is aangewezen als voetgangersgebied. Motorvoertuigen zijn hier niet welkom. Er gelden enkele uitzonderingen. Er zijn venstertijden voor expeditieverkeer, lijnbussen en hulpdiensten mogen er wel rijden en op de centrale as Castellumstraat-Pieter Doelmanstraat-Van Boetzelaerstraat zijn snor- en bromfietsers wel welkom. Het stadshart is jaren afgesloten geweest met zakpalen dat de nodige problemen met zich meebracht. Daarom is besloten om over te stappen op camerahandhaving. Dit systeem wordt al enkele jaren toegepast in de Castellumstraat en Van Boetzelaerstraat en wordt nu verder uitgerold over het gehele stadshart. De financiële middelen hiertoe zijn beschikbaar gesteld bij de businesscase Parkeerexploitatie in januari 2018. Het college stelt de raad voor kennis te nemen van de wijze waarop met de handhaving wordt omgegaan.  Voorgesteld besluit

  1. Kennis nemen van bijgevoegd Plan van Aanpak camerahandhaving;
  2. De raad middels bijgevoegde concept-brief informeren over het Plan van Aanpak camerahandhaving, deze brief vast te stellen en te verzenden.

 • 4

  Gemeente Alphen aan den Rijn gaat samen met de eigenaar van de ontwikkellocatie Centrum Zuid in Boskoop een plan opstellen voor invulling van de bouwlocatie. Daarbij wordt, tegelijkertijd, ook in een groter gebied gekeken wat er voor nodig is om de kwaliteit en functioneren van het openbaar gebied te verbeteren. Het doel van het plan is om duidelijkheid te verkrijgen over de opgaven die door de gemeente en ontwikkelaar moeten worden opgepakt en gefinancierd om het gehele zuidelijke deel van het centrum van Boskoop een goede ruimtelijke en functionele toekomst te bieden.  Voorgesteld besluit

  De bestuursopdracht voor de ontwikkeling van Centrum Zuid in Boskoop vast te stellen.

 • 5

  In 2015 is het Meerjarenplan bestemmingsplannen 2015-2025 door het college vastgesteld en is de raad hierover geïnformeerd. Met de in het Meerjarenplan voorgestelde planmatige herziening van de huidige bestemmingsplannen is voorgesorteerd op de op handen zijnde inwerkingtreding van de Omgevingswet (beoogd op 1 januari 2021). Na afronding van het bestemmingsplan Alphen Stad zijn de dorpen het volgend thema in de planmatige herziening van de huidige bestemmingsplannen. Voordat aan de slag is gegaan met het opstellen van dit bestemmingsplan, is eerst gestart met het opstellen van een visie voor de dorpen.

  In het voorjaar van 2018 heeft de gemeente in een interactief proces voor elk van de dorpen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn een visie opgesteld voor de komende 10 jaar. Voor de dorpen Aarlanderveen, Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk/Groenendijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam is een beschrijving gemaakt van de huidige stand van zaken op sociaal en fysiek gebied en hoe wij als gemeente denken dat het dorp er over 10 jaar uitziet. De gebiedsvisies worden gebruikt om een nieuw ruimtelijk kader voor de dorpen op te stellen. Daarnaast worden de gebiedsvisies gebruikt als onderdeel voor de nog op te stellen gemeentebrede omgevingsvisie en is concrete informatie hiervan opgenomen in de wijkplannen voor de dorpen.  Voorgesteld besluit

  Gehoord hebbende de commissie RED aan de raad een gewijzigd voorstel aan te bieden over de Gebiedsvisies 7 dorpen Alphen aan den Rijn. Het voorstel luidt als volgt:
  1 instemmen met het voornemen van het college om de aangepaste inspraakreacties, zoals vervat in de Nota beantwoording inspraakreacties (Bijlage II), als zodanig te betrekken bij de totstandkoming van de nog op te stellen ruimtelijke plannen;
  2 de aangepaste “Gebiedsvisies 7 dorpen gemeente Alphen aan den Rijn: De basis voor alle plannen in de komende 10 jaar” vast te stellen;
  3 de vastgestelde Gebiedsvisies, zoals genoemd onder nummer 2, te vertalen in twee ruimtelijke plannen, waarbij:
  a de dorpen Aarlanderveen, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk/Groenendijk, Koudekerk aan den Rijn en Zwammerdam tezamen één bestemmingsplan vormen;
  b voor Boskoop, gelet op de opgave in het sociaal maatschappelijk domein, een apart ruimtelijk plan met verbrede reikwijdte wordt opgesteld;
  4 de vastgestelde Gebiedsvisies, zoals genoemd onder nummer 2, als input te gebruiken voor de nog op te stellen Omgevingsvisie.

 • 7

  In 2016 besloot het college de exploitatie van de Alphense zwembaden AquaRijn en De Hoorn te gunnen aan De Thermen 2 BV. Het doel was om vanaf dat moment meer maatschappelijk rendement te behalen uit beide zwembaden tegen lagere kosten. Het college heeft extern een tussentijdse evaluatie laten uitvoeren om objectief te kunnen vaststellen in hoeverre De Thermen 2 in staat is gebleken dit doel te realiseren.
  Bijna 3 jaar later stelt het college vast dat dit doel is gehaald. De Thermen 2 is in staat gebleken om het maatschappelijk rendement van de zwembaden (sterk) te vergroten en De Thermen 2 doet dit met een (aanzienlijk) lagere bijdrage van de gemeente. Uit het evaluatieonderzoek blijkt echter ook dat de aanvankelijk ingeschatte financiële afbouw te ambitieus was. Daarnaast heeft De Thermen 2 in de afgelopen jaren een aantal incidentele, onvoorziene, onvermijdelijke, financiële tegenvallers gehad die niet in de reguliere exploitatie hadden kunnen worden voorzien. Het college herijkt de afspraken voor 2019 met De Thermen 2 om De Thermen 2 in de gelegenheid te stellen om met een gezonde exploitatie de ingezette weg naar hoog maatschappelijk rendement uit de zwembaden voort te zetten. Op basis van analyse door de gemeente en het externe onderzoek is de verwachting dat de huidig overeengekomen exploitatiebijdrage van de gemeente voor de laatste 2 contractjaren met De Thermen 2 niet volstaat. Het college maakt bij de kadernota 2020 een integrale afweging waarbij ook een verwacht tekort in de laatste 2 contractjaren wordt meegewogen.  Voorgesteld besluit

  a. Kennis te nemen van het externe onderzoek naar de exploitatie van De Thermen 2 B.V. (Drijver en Partners);
  b. De raad voor te stellen om een éénmalige bijdrage ad. €287.000,- te doen ter compensatie van het te verwachten negatieve resultaat 2018 dat De Thermen 2 B.V. heeft opgelopen als gevolg van onvoorziene, onvermijdbare kosten en dit te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve;
  c. De raad voor te stellen af te zien van de in de begroting voor 2019 opgenomen afbouw ad. € 250.000,- van de gemeentelijke exploitatie bijdrage en de compensatie hiervoor (totaal € 250.000,-) incidenteel te dekken middels een onttrekking aan de algemene reserve;
  d. Deze extra financiële middelen toekennen (na raadsbesluit) aan De Thermen 2 onder de voorwaarde dat Thermen 2 adequate zekerheid stelt voor nakoming van alle verplichtingen in de vorm van een garantstelling;
  e. De raad voor te stellen De Thermen 2 de ruimte te geven om commerciële tarieven te rekenen voor commerciële activiteiten (o.a. zwemlessen);
  f. De overeenkomst (na raadsbesluit) te wijzigen voor wat betreft de financiële bepalingen, de uitbreiding van de taken en garantiebepalingen en de wethouder Sport hiervoor te mandateren deze overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

 • 8

  Het college beantwoordt de vragen die de VVD, naar aanleiding van signalen over jeugdhulp, heeft gesteld.  Voorgesteld besluit

  Het college besluit de vragen van de VVD, zie zij naar aanleiding van vragen over casuïstiek jeugd hebben gesteld, met een collegebrief te beantwoorden.
  Het college besluit om de brief in cc aan de gemeenteraad en de griffie te sturen.

 • 9

  Publiekssamenvatting

  De voorzitter van het hoofdstembureau informeert met deze brief de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn over de uitvoering van de verkiezingen in 2019.  Voorgesteld besluit

  Besluit:
  Met bijgevoegde brief de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de verkiezingen in 2019.

 • 10

  Op 14 augustus 2018 heeft het college een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van lichtmasten, een paardenbak en een mestplaat met overkapping op het perceel Noordeinde 52 te Aarlanderveen. Tegen dit besluit is door de eigenaar van het naastgelegen perceel Noordeinde 50 bezwaar ingediend. Na heroverweging en onder aanpassing van de onderbouwing is besloten de bestreden omgevingsvergunning in stand te laten en het bezwaar ongegrond te verklaren.  Voorgesteld besluit

  1. Na heroverweging en onder aanvulling van de motivering het bestreden besluit tot legaliseren van lichtmasten, een paardenbak en een mestplaat met overkapping op het perceel Noordeinde 52 Aarlanderveen in stand te laten;

  2. Het bezwaarschrift tegen het besluit tot vergunningverlening ontvankelijk en ongegrond te verklaren

 • 11

  Het centrum van Alphen aan den Rijn is een BIZ-gebied. Ten aanzien van de BIZ gelden afspraken tussen de eigenaren (verenigd in de CVCA) en de gemeente. Deze afspraken over de BIZ zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Op basis van deze uitvoeringsovereenkomst dient de BIZ vereniging CVCA ieder jaar een jaarverslag te overleggen over het voorafgaande subsidiejaar. Na ontvangst van deze stukken stelt het college de hoogte van de BIZ subsidie definitief vast. Op basis hiervan kan de eindafrekening plaats vinden. Deze eindafrekening vindt nu plaats voor 2017. Tevens heeft de CVCA de begroting 2019 ingediend. Op basis hiervan kan een voorschot op de BIZ inkomsten 2019 uitbetaald worden.  Voorgesteld besluit

  • Het financiële jaarverslag 2017 van de CVCA Alphen aan den Rijn goed te keuren;
  • De definitieve BIZ-subsidie 2017 vast te stellen op € 47.900;
  • Het verschil tussen het reeds verleende voorschotbedrag 2017 (ad €47.500) en de werkelijke BIZ opbrengst 2017 (ad €47.900) ter hoogte van € 400 conform de gemaakte afspraken in de uitvoeringsovereenkomst over te maken aan de CVCA;
  • Kennis te nemen van de activiteiten die de CVCA in 2019 uitvoert en de begroting 2019 goed te keuren.

 • 12

  De Euromarkt in Alphen aan den Rijn is een zogenaamde “PDV-locatie”. In het gemeentelijke detailhandelsbeleid is voor de Euromarkt beschreven dat het huidige toekomstperspectief als PDV-locatie beperkt is en dat gezocht moet worden naar een oplossing om de locatie toekomstbestendiger te maken. In dat kader is in het voorjaar 2018 een werksessie met ondernemers, eigenaren en belangenpartijen geweest over het toekomstperspectief en kwam duidelijk naar voren dat de voorkeur voor ontwikkeling van het gebied meer uitgaat naar een menging van functies, in plaats van enkel als PDV-locatie. Mede naar aanleiding van deze uitkomst, ligt nu een voorstel voor om een kader met randvoorwaarden voor (gedeeltelijke) verkleuring/transformatie van de Euromarkt op te gaan stellen. Dit kader geeft de belangrijke uitgangspunten voor de gemeente weer om initiatieven uit de markt die op dit nieuwe profiel in willen springen te kunnen faciliteren.  Voorgesteld besluit

  • Een kader op te laten stellen met randvoorwaarden voor (gedeeltelijke) transformatie van het gebied Euromarkt, als basis voor initiatieven vanuit de markt voor herontwikkeling.

 • 13

  Op 22 februari 2018 heeft de raad het bestemmingsplan Alphen Stad vastgesteld. Na de vaststelling van het bestemmingsplan is geconstateerd dat op de verbeelding bij een aantal percelen een verkeerde bouwhoogte is opgenomen. Door middel van herziening van het bestemmingsplan wordt dit hersteld. Daarnaast worden een aantal correcties doorgevoerd in de planregels, dit in verband met onjuiste formulering daarvan. Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen ontvangen die aanleiding geven tot wijziging van het bestemmingsplan. Daarnaast zijn er nog een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Het bestemmingsplan wordt zodoende gewijzigd vastgesteld.  Voorgesteld besluit

  De raad voorstellen:
  1 De ingediende zienswijzen ontvankelijk en gegrond danwel ongegrond te verklaren als vermeld in de Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Alphen Stad (Bijlage I);
  2 De Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Alphen Stad (Bijlage I) vast te stellen;
  3 Met inachtneming van de beslispunten 1 en 2 het gewijzigde bestemmingsplan ‘Alphen Stad’, met identificatienummer NL.IMRO.0484.01alphenstad1her-VA01 met de bijbehorende bestanden, vast te stellen;
  4 De analoge afgeleide verbeelding van het gewijzigde bestemmingsplan ‘Alphen Stad, eerste herziening’ vast te stellen;
  5 Geen exploitatieplan vast te stellen op grond van artikel 6.12, tweede lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening, omdat de kosten van de grondexploitatie anderszins verzekerd zijn.

 • 14

  De jaarrekening van de gemeente wordt door de gemeentelijke accountant PWC gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid. De rechtmatigheid (het voldoen aan relevante wet- en regelgeving) wordt getoetst aan de hand van het normenkader. Het normenkader bevat alle relevante landelijke en lokale wet- en regelgeving die betrekking heeft op de financiële huishouding van de gemeente. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het normenkader voorafgaand aan de accountantscontrole ter kennis van de gemeenteraad moet worden gebracht en ter beschikking aan de accountant moet worden gesteld. Met het voorliggende besluit wordt aan deze verplichting voldaan.  Voorgesteld besluit

  1. Het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole op de jaarrekening 2018 vast te stellen;
  2. Het normenkader 2018 via lijst mededelingen ter informatie aan te bieden aan de gemeenteraad;
  3. De gemeenteraad voor te stellen het normenkader 2018 inhoudelijk te behandelen in de auditcommissie d.d. 6 maart 2019.

 • 15

  Op 2 oktober 2018 heeft het college de ‘Visie op Onderwijshuisvesting Gemeente Alphen aan den Rijn’ vastgesteld als uitgangspunt voor het Integraal Huisvestingsplan. Schoolbesturen, kinderopvangpartners en gemeente hebben gezamenlijk deze visie uitgewerkt tot het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs met daarin een voorkeursscenario van uitvoering met een planning voor de komende 15 jaar en de financiële consequenties daarvan. Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) biedt de mogelijkheden om te komen tot deze goede, duurzame en gezonde leer- en ontwikkelomgeving voor de kinderen in Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs vast te stellen onder voorwaarde van financiële dekking welke onderdeel vormt van de afwegingen te maken in de kadernota.

 • 16

  De gemeente maakt bezwaar tegen de inzet van de NS van sprintermaterieel op het traject Leiden-Alphen waardoor het voor gehandicapten moeilijker wordt om tijdens de spits de trein te gebruiken tussen Leiden en Alphen aan den Rijn.  Voorgesteld besluit

  Middels bijgevoegde brief bezwaar te maken tegen de inzet van ander sprintermaterieel op het traject Leiden-Alphen

 • 17

  Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van de geldende procedures.

  In dit geval heeft het college besloten om af te wijken van het inkoopbeleid om de navolgende redenen: Er is sprake van een situatie, waarbij er maar één opdrachtnemer in aanmerking komt
  Dit omdat we bij het contracteren van een nieuwe partij alle reeds bestaande en vervangen meters wederom moeten vervangen. Dit is niet duurzaam, niet kosteneffectief en niet wenselijk.