Overzicht College Besluiten

dinsdag 27 augustus 2019 12:00
Locatie:
Collegekamer
Voorzitter:
J.W.E. Spies

Agendapunten

 • 1

  De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) stelt gemeenten in staat om hun eigen huishouding te regelen zoals zij dat graag willen. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente (niet alleen voor inwoners) en heeft tot doel om de gemeente netjes en leefbaar te houden. In de APV worden zaken geregeld op het gebied van openbare orde, horeca, evenementen, bescherming van het milieu en andere onderwerpen betreffende de huishouding van de gemeente. Op 13 december 2018 heeft de gemeenteraad de laatste wijziging van de APV Alphen aan den Rijn 2014 vastgesteld. Sinds deze wijzigingsverordening is op een aantal gebieden gebleken dat wijzigingen of aanvullingen gewenst zijn. In dit besluit wordt allereerst een aantal wijzigingen en aanvullingen gedaan in het kader van de periodieke actualisering aan de hand van de ledenbrief van de VNG van 14 augustus 2019 betreffende de Model-APV.
  Daarnaast wordt voorgesteld bij deze actualisering om in de APV zowel een verbod tot het oplaten van ballonnen op te nemen, alsook een verbod tot het gebruiken van lachgas in openbaar gebied.
  Tenslotte wordt een actuele stand van zaken gegeven met betrekking tot de voorbereidingen voor een gemeente brede Omgevingsplan. Het inwerkingtreden van de Omgevingswet, naar verwachting op 1 januari 2021, zal ook gevolgen hebben voor de inhoud van de APV.  Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met de 7e wijzigingsverordening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Alphen aan den Rijn 2014 als voorgenomen besluit.
  2 De bovengenoemde wijzigingsverordening in de inspraak te brengen met de mogelijkheid voor ingezetenen en belanghebbenden om gedurende 6 weken schriftelijk hun zienswijze hierover in te dienen.

 • 2

  Partijen kunnen via een tenderprocedure aanvragen doen voor cofinanciering tussen € 10.000 en € 50.000 vanuit het Lokaal Economisch Fonds (LEF). Cofinanciering lager dan € 10.000 kan gedurende het jaar apart worden aangevraagd. In totaal zijn er vanuit de 2e tenderronde 2019 2 aanvragen ingediend. Mede op basis van het advies van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) is besloten om aan beide projecten cofinanciering vanuit het LEF toe te kennen. Het gaat om de projecten “Skibaan/horeca/wintersportkledingcentrum” en “Living Lab met bomen van de grond”.  Voorgesteld besluit

  • Kennis te nemen van het advies van de Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) t.a.v. de beoordelingen van de aanvragen voor een cofinanciering vanuit de 2e tender LEF 2019;
  • Een voorlopige eenmalige cofinanciering toe te kennen aan het project ‘Skibaan/ horeca / wintersportkleding centrum’ ter hoogte van € 30.000,-, onder de voorwaarden dat projectpartners achteraf aantonen arrangementen aan te bieden/ te organiseren aan bezoekers van de dagcamping en/of recreatiegebied Zegersloot die bijdragen aan de recreatieve aantrekkelijkheid van het recreatiegebied en dat de camping openbaar toegankelijk blijft;
  • Een voorlopige eenmalige cofinanciering toe te kennen aan het project ‘Living Lab met bomen van de grond’ ter hoogte van € 30.000,00, onder de voorwaarde dat de living lab toegankelijk is cq. wordt gemaakt, minimaal op aanvraag.

 • 3

  De Stichting Landschapsfonds Alphen wil een uitkijkpunt realiseren in de Zuid- en Noordeinderpolder nabij de Ziende. Vanuit Taart en Tuin wordt voorgesteld om een laarzenpad te maken naar het nieuwe uitkijkpunt. Met de betrokken partijen, SLA, landeigenaren en de gemeente wordt een intentieovereenkomst afgesloten op 29 augustus 2019 om de realisatie van wandelpad en uitkijkpunt verder uit te werken.  Voorgesteld besluit

  1. De intentieovereenkomst uitkijkpunt en wandelpad Landje van Schouten in de Zuid-en Noordeinderpolder vast te stellen;
  2. Door Burgemeester Spies een volmacht af te geven aan Wethouder Maat om de intentieovereenkomst namens de gemeente op 29 aug 2019 te ondertekenen.

 • 4

  Gemeente Alphen aan den Rijn zet in op het groener, gezonder en aantrekkelijker maken van het centrum. Om dit proces verder kracht bij te zetten, heeft Alphen aan den Rijn zich aangesloten bij een consortium van 9 Europese steden, genaamd ‘Healthy Cities’, die allen een gezonde stad nastreven en daarom met elkaar en van elkaar willen leren. Het consortium heeft ter ondersteuning van de samenwerking een subsidie vanuit het URBACT programma verworven. URBACT is een Europees kennisuitwisselingsprogramma dat door de Europese Commissie wordt gefinancierd en dat zich richt op een duurzame geïntegreerde ontwikkeling van steden.  Voorgesteld besluit

  1. in te stemmen met deelname in het consortium 'Healthy Cities' in het kader van het Europese samenwerkingsprogramma URBACT III teneinde een gezamenlijke methodiek en aanpak voor de gezonde stad te ontwikkelen en tevens een lokaal actienetwerk 'Groen-Blauwe stad Alphen aan den Rijn' te formeren;
  2. in te stemmen met deelname aan de startbijeenkomst in Vic (Noord-Spanje);
  3. in te stemmen met organisatie en ‘hosting’ van de eindbijeenkomst in Alphen aan den Rijn;
  4. een voorschot te verstrekken voor reis- en verblijfskosten i.v.m. de kick-off meeting in Vic, alsmede voor organisatiekosten i.v.m. de eindbijeenkomst in Alphen aan den Rijn, en deze vervolgens conform de URBACT subsidie 100% te declareren bij de Lead Parner van het consortium;
  5. voornoemd voorschot ten laste te brengen van het budget Duurzaamheid.

 • 5

  De gemeente geeft een bijdrage aan evenementen die een bijdrage leveren aan de sociale samenhang binnen de wijken en dorpen. Aanvragen moeten voldoen aan de criteria zoals opgesteld in het Evenementenbeleid. De organisaties van de Braderie Boskoop, Toneelvoorstelling van Toneelgroep Spot, Inspiratiemarkt Kerken in Beweging en het Sama Sama Festival ontvangen een bijdrage.  Voorgesteld besluit

  • Een bijdrage van € 3.135,- toekennen vanuit het budget evenementen sociale samenhang aan de organisatoren van de Braderie Boskoop, Jubileumvoorstelling van Toneelgroep Spot en de Inspiratiemarkt Kerken in Beweging.
  • Een exploitatiebijdrage van maximaal € 3.000,- toekennen vanuit het budget evenementen sociale samenhang voor de organisatie van het Sama Sama Festival.

 • 6

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Als gevolg van deze wet is een aanpassing van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) noodzakelijk. Om ervoor te zorgen dat de cao gemeenten en het personeelshandboek, dat de lokale regelingen zal bevatten, van toepassing zijn op het personeel van de ODMH, dient dit juridisch in de gemeenschappelijke regeling van de ODMH te worden verankerd. Daarnaast wordt in de wijzigingen geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2021. Op grond van de Wet gemeenschappelijke (Wgr) regelingen zijn burgemeester en wethouders bevoegd tot (gewijzigde) vaststelling van de gemeenschappelijke regeling. De vaststelling van dit besluit behoeft, op grond van de Wgr, de instemming van de gemeenteraad.  Voorgesteld besluit

  • De Gemeenschappelijke regeling ODMH overeenkomstig bijgevoegde 3e wijziging gewijzigd vast te stellen;
  • De gemeenteraad te vragen in te stemmen met de gewijzigde vaststelling van de gemeenschappelijke regeling